کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

اصلاح آيين‌نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم

اصلاح آيين‌نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم

شماره‌: 3432ت/30411هـ

تاريخ: 1383.02.02

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.1.26 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه شماره ‌6127.75881 هـ/ب مورخ 1382.10.20 تصويب نمود:

آيين‌نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غيرمتبوع مستخدم‌، موضوع تصويبنامه شماره 53968/ت‌24649هـ مورخ 1381.10.25 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

1- در ماده (1) تصويبنامه عبارت “هرگونه پرداخت در اين رابطه با مجوز قانوني صورت گرفته و گزارش آن را” جايگزين عبارت “گزارش هرگونه پرداختي در اين رابطه را” گردد.

2- ماده (2) تصويبنامه به شرح ذيل اصلاح گردد:

«ماده 2- پرداخت هرگونه پاداش‌، هديه (به غير از موارد مذكور در بندهاي “5” و “8” ماده (5) آيين‌نامه ‌اجرايي قسمت اول تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 1344.11.18 كميسيون دارايي‌ مجلسين‌) و كمكهاي بلاعوض نقدي و غيرنقدي به كاركنان دستگاههاي اجرايي ممنوع است‌. در صورتي كه هر يك‌از دستگاههاي اجرايي به دليل خدمات برجسته‌اي كه توسط كاركنان ساير دستگاههاي اجرايي به عمل آمده است‌در نظر دارند از آنها قدرداني نمايند، ضروري است صرفاً مراتب را به صورت كتبي همراه با پيشنهاد نوع تشويق‌، با ذكر خدمات انجام يافته توسط كارمند، به دستگاه اجرايي متبوع منعكس نمايند. تصميم‌گيري در زمينه پرداخت‌پاداش و يا هر نوع تشويق با رعايت قوانين و مقررات مربوط با بالاترين مقام دستگاه اجرايي متبوع مي‌باشد.

تبصره- كاركنان مشمول قانون كار از جهت پرداخت حق‌السعي و مزايا تابع مقررات قانون كار -مصوب ‌1369- مي‌باشند.»

محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام