کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی (تصويبنامه شماره ۱۰۱۷۴/ت۳۷۲هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۰ هيأت وزيران)

اتباع خارجه- سازمانهای دولتی- فرهنگ و هنر- وزارت امور خارجه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.7.21 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه‌یکسان در مورد تبادل هدایا با مقامات و میهمانان خارجی و با توجه به آثار و پیامدهای فرهنگی آن و ضرورت معرفی آثار و ارزش های هنری و علمی و اجتماعی‌ از این طریق، آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

‌فصل اول- اعطای هدیه به مقامات خارجی

‌ماده 1- هدایا برای مقامات خارجی از جهت نوع و قیمت باید واجد شرایط زیر باشد، موارد استثناء با تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌مستقل انجام می‌گیرد:

1- هدایا بیانگر آثار علمی، هنری و فرهنگی کشور یا از صنایع دستی باشند و به ترتیبی انتخاب شوند که متناسب با مقام و موقعیت و ویژگی شخصی مقام‌خارجی و آداب و روسم و نحوه برخورد متقابل آن کشور بوده و جنبه یادبود داشته و دارای نشان خاصی از کشور باشد.

2- اشیای اهدایی به مقامات خارجی. از نظر قیمت تابع مراتب و مبالغ زیر خواهد بود:

الف: نخست‌وزیران خارجی و شخصیتهای همتراز قیمت هدایا تا (500.000) ریال

ب: وزرای خارجی و شخصیتهای همتراز قیمت هدایا تا (300.000) ریال

ج: سفراء و معاونان وزرای خارجی و شخصیتهای قیمت هدایا تا (10.000) ریال همتراز.

د: مدیران کل و سایر ملاقات شوندگان خارجی قیمت هدایا تا (50.000) ریال

‌تبصره 1- وزارت امور خارجه موظف است آلبومهایی از اشیای قابل اهدای به مقامات خارجی که واجد شرایط این ماده باشند را به تفکیک مراتب مندرج در‌بند “2” با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و مراکز صنایع دستی تهیه نماید و اولین دوره آنرا حداکثر ظرف (3) ماه در اختیار وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل بگذارد.

‌تبصره 2- به منظور ارتقای ارزش هنری و فرهنگی و بهبود کیفیت هدایا، کمیته‌ای تحت نظر وزارت امور خارجه با عضویت نمایندگان سازمان میراث فرهنگی،‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صنایع دستی در مورد طراحی و ساخت هدایا مناسب موضوع این ماده تصمیم‌های لازم، اتخاذ نماید و گزارش‌اقدامات به عمل آمده هر (6) ماده یک بار از طریق وزارت امور خارجه به ؟؟

‌ماده 2- اعطای هدیه به مقامات خارجی حتی‌المقدور توسط مقامات همتراز و یا افرادی انجام می‌یابد که به نیابت از ایشان عهده‌دار ملاقات هستند.

‌فصل دوم- دریافت و نگهداری هدایا

‌ماده 3 – دریافت هدایای در صورتی مجاز است که قیمت آن به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مستقل در حدود سقف مبالغ تعیین شده در ماده (1) این‌آیین‌نامه باشد. مسئول امور تشریفات در ملاقاتها باید در مورد هدایایی که به مقامات و مسئولین ایرانی داده می‌شود. به ترتیب زیر عمل نماید:

‌کلیه هدایا غیر مصرفی که به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مستقل جنبه موزه‌ای دارد یا واجد ارزش ویژه فرهنگی (‌از قبیل هدایای منحصر بفرد و‌کتب خطی است) همچنین هدایای موضوع ماده (4) این آیین‌نامه را به موزه‌هایی تحویل دهد که به همین منظور در وزارت امور خارجه (‌در مورد هدایا به‌مقامات و مسئولان آن وزارت) و
نهاد ریاست جمهوری (‌در مورد هدایای اعطایی به سایر مقامات و مسئولین) دائر می‌شود.

سایر هدایا در حدود مبالغ مذکور در ماده 1 این آیین نامه طبق نظر مقام دریافت کننده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

‌تبصره- مراکز نگهداری هدایا در نهاد ریاست جمهوری و زارت امور خارجه مشخصات هدایای تحویلی را به نحوی که متضمن نوع هدیه، تاریخ، مناسبت و‌مقام هدیه‌دهنده باشند، در فرم مشخصی ثبت و به نام مقام دریافت‌کننده هدیه صادر و ارائه می‌نماید.

‌ماده 4- در مواقعی که قیمت هدایا بر حسب مورد بالاتر از مبالغ ذکر شده در ماده (1) این آیین‌نامه باشند پذیرش آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران‌صورت خواهد گرفت و نسبت به آنها مطابق ترتیب مقرر در ماده (3) اقدام خواهد شد.

‌ماده 5- وزارت امور خارجه از طریق سفراء و نمایندگان خود در خارج از کشور تشریفات و ضوابط هدایای قابل دریافت را به اطلاع دولت‌ها خواهد رساند.

‌ماده 6- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده 7- هدایای اعطایی به رییس جمهور و هدایایی که از طرف رئیس جمهور به مقامات همتراز اعطا می‌شود از شمول این آیین‌نامه مستثنی است.

‌حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام