فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

تفویض بررسی درخواست احداث، خرید و یا اجاره ساختمان اداری به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها

تفویض اختیار بررسی درخواست دستگاه های اجرایی استانی در خصوص احداث، خرید و یا اجاره ساختمان اداری به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها (بخشنامه شماره 247918 مورخ 18/5/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی کشور

با توجه به مفاد ماده (3) تصویبنامه شماره 102353 مورخ 5/3/1397 شورای عالی اداری، موضوع تعیین تکلیف احداث، خرید و یا اجاره ساختمان اداری، اختیار بررسی درخواست دستگاه های اجرایی استانی و انطباق فضاهای در اختیار آنها با استانداردهای موضوع ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری، به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها تفویض می شود تا بر اساس ساختار و پست های مصوب دستگاه های اجرایی استانی (ثبت شده در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 833233 مورخ 17/8/1395 این سازمان) و ضوابط “استاندارد تأمین و به کارگیری ساختمان های دولتی”، موضوع پیوست تصویبنامه شماره 7539/206 مورخ 1/4/1390 شورای عالی اداری و سایر ضوابط قانونی، نسبت به تعیین و اعلام فضای مورد نیاز به دستگاه های اجرایی متقاضی و سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهارنظر کارشناسی نمایند.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

– تصویبنامه شورای عالی اداری در خصوص تعیین تکلیف احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های اداری

– بخشنامه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی

– ضوابط استاندارد تأمین و به کارگیری ساختمان های دولتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام