کتاب استخدامی اداری ها
فضاهای اداری و اموال

اصلاح مصوبه ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور

اصلاح مصوبه شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور  (مصوبه ۱۸۸۰/۹۱/۲۰۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شوراي عالي اداري)

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، مصوبه شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ شورا، موضوع ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور را به شرح زير اصلاح نمود:

ماده ۱- عبارت زير جايگزين ماده ۷ مي‌شود:

«وجوه ناشي از فروش ساختمان‌هاي موضوع اين مصوبه‌، مطابق قوانين و مقررات مربوط من‌جمله احكام پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي هزينه خواهد شد.»

ماده ۲- عبارت زير جايگزين ماده ۸ مي‌شود:

«در اجراي ماده ۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه كشور، تمامي فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمان‌هاي دولتي، با رعايت مستثنيات ماده ۵۶ مذكور، در سازمان مجري ساختمان‌ها، تأسيسات دولتي و عمومي متمركز مي‌شود.»

ماده ۳- تبصره ماده ۸ و تبصره ماده ۹ حذف مي‌شود.

محمود احمدي‌نژاد- رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري

 

پيوست مصوبه شوراي عالي اداري
«استاندارد تأمين و بكارگيري ساختمان‌هاي دولتي»
1ـ مفاهيم و تعاريف:
1ـ1ـ فضاهاي اصلي اداري: منظور فضاهايي هستند كه كار اصلي اداري مستقيماً در آنها انجام مي‌شود. از قبيل اتاق‌هاي مديريت، كارشناسي (يك يا چندنفره)، فضاي انجام امور دفتري، بايگاني‌هاي جاري (در ارتباط مستقيم با كار اداري)، و…
1ـ2ـ فضاهاي وابسته: منظور فضاهايي هستند كه براي تسهيل و خدمات‌رساني انجام كار پيش‌بيني‌شده و در كنار فضاهاي اصلي شكل مي‌گيرند. از قبيل سالن اجتماعات، كتابخانه، كلاس‌هاي آموزشي، اتاق جلسات.
1ـ3ـ فضاهاي پشتيباني: منظور فضاهايي هستند كه براي تأمين رفاه كاركنان و براي پشـتيباني فعاليـت‌ها و خدمـات اداري در ساخـتمان پيـش‌بيني شـده است. از قبيل اتاق سرور، نمازخانه، چاپ و تـكثير، آبدارخانه، تأسيسات و انبار ملزومات، سرويس‌هاي بهداشتي.
1ـ4ـ فضاي موردنياز براي ارباب رجوع: منظور فضاهايي هستند كه براي تكريم ارباب رجوع جهت دريافت خدمات موردنظر مشخص مي‌گردد.
1ـ 5 ـ فضاهاي گردش: منظور فضاهايي هستند كه براي ارتباط دادن بين فضاهاي اصلي، وابسته و پشتيباني پيش‌بيني مي‌شوند. از قبيل راهروها، راه‌پله‌ها.
1ـ6 ـ فضاهاي اختصاصي: منظور فضاهايي هستند كه بر حسب وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه اجرايي، اختصاصاً ايجاد مي‌گردد. از قبيل آزمايشگاه در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، خزانه در بانك‌ها، موزه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي.
1ـ7ـ زيربناي خالص: عبارتست از مجموع فضاهاي اصلي اداري، وابسته، رفاهي و پشتيباني و ارباب رجوع.
1ـ 8 ـ تجهيزات اداري: مجموعه وسايل و ملزوماتي است كه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با پست سازماني، نيازهاي شغلي و فضاي اداري موجود، براي انجام وظايف و مأموريت‌هايشان در راستاي تحقق اهداف سازماني نياز دارند.
2ـ نسبت قابل قبول سطح زيربناي هر يك از فضاهاي اصلي اداري، وابسته، پشتيباني و ارباب رجوع به مجموع آنها (زيربناي خالص) اين استاندارد به شرح ذيل مي‌باشد:
 

سطح زيربناي فضاهاي اصلي

سطح زيربناي خالص
 

 

فضاهاي اصلي اداري 60%
 
 

سطح زيربناي فضاهاي وابسته

سطح زيربناي خالص
 

 

فضاهاي وابسته اداري 20%
 
 

سطح زيربناي فضاهاي رفاهي پشتيباني و ارباب رجوع

سطح زيربناي خالص
 

 

فضاهاي پشتيباني و ارباب رجوع 20%
 
 
2ـ1ـ رعايت نسبتهاي فوق در بهره‌برداري، خريد و اجاره ساختمان‌هاي دولتي الزامي است.
2ـ2ـ فضاهاي اختصاصي موردنياز دستگاه اجرايي، براساس مأموريت و وظايف قانوني، و با رعايت مفاد ماده (7) مصوبه… مورخ…. شوراي عالي اداري تعيين مي‌شود.
2ـ فضاي اصلي اداري موردنياز مديران سياسي و مشاغل همتراز (وزراء معاونين وزراء استانداران و مشاغل همتراز) براساس جدول شماره (1)، فضاي اصلي اداري موردنياز مديـران حرفه‌اي، كارشناسان و كارمندان در سطح ستادي و استاني براساس جدول شماره (2) و فضاي اصلي موردنياز مديران حرفه‌اي، كارشناسان و كارمندان در سطح شهرستان براساس جدول شماره (3) تعيين مي‌شود.
جدول شماره (1) : فضاي اصلي اداري موردنياز مديران سياسي
و مشاغل همتراز
 
فضاي اصلي اداري موردنياز وزير (شامل اتاق كار و فضاي جلسات اختصاصي)
70 مترمربع
فضاي اصـلي اداري مورد نيـاز استـاندار (شامل اتـاق كار و فضاي جلسات اختصاصي)
70 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز معاون وزير و مشاغل همتراز
30 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز مشاوران وزرا
15 مترمربع
 
جدول شماره (2) : فضاي اصلي اداري موردنياز مديران حرفه‌اي، كارشناسان
و كارمندان در سطح ستادي و استاني
 
فضاي اصلي اداري موردنياز مشاوران وزرا
15 مترمربع
فضاي اصلي اداري مورد نياز مديران كل و مشاغل همتراز
25 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز مشاوران معاونين وزرا و استانداران
15 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز معاونين مديركل و مشاغل همتراز
15 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز رييس گروه مشاغل همتراز
10 مترمربع
فضاي اصلي اداري مورد نياز كارمندان (شاغلين پست‌هاي كارشناسي و ساير پست‌هاي سازماني)
6 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز رييس دفتر و فضاي ارباب رجوع
15 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز مسئول دفتر و فضاي ارباب رجوع
12 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز متصدي امور دفتري و فضاي ارباب رجوع
10 مترمربع
فضاي اصلي اداري مورد نياز ماشين‌نويس
6 مترمربع
 
جدول شماره (3) : فضاي اصلي اداري موردنياز مديران حرفه‌اي، كارشناسان و كارمندان در سطح شهرستان
 
فضاي اصلي اداري موردنياز فرمانداران (شامل اتاق كار و فضاي جلسات)
60 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز بخشدار (شامل اتاق كار و فضاي جلسات)
40 مترمربع
فضاي اصلـي اداري موردنياز مديران و رؤسـاي ادارات (شـامل اتاق كـار و فضاي جلسات)
30 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز كارمندان (شاغلين پست‌هاي كارشناسي و ساير پست‌هاي سازماني)
6 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز مسئول دفتر و فضاي ارباب رجوع
12 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز متصدي امور دفتري و فضاي ارباب رجوع
8 مترمربع
فضاي اصلي اداري موردنياز ماشين‌نويس
6 مترمربع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام