آزمون تعیین صلاحیت
آزمون کارشناسی ارشد

سوالات حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳+ پاسخنامه

سوالات حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳+ پاسخنامه

شناسنامه قانون- با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، سؤالات و پاسخنامه درس حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ منتشر شد.

تذکر ۱: گزینه صحیح با رنگ قرمز مشخص شده است.

تذکر ۲: کلید ارائه شده صرفاً کلید پیشنهادی است و ممکن است کلید اعلام شده توسط سازمان سنجش با کلید پیشنهادی در برخی از سؤالات متفاوت باشد.

سوالات و پاسخنامه حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم: احمد غفوری

۹۶- تعلیق موارد ذکر شده در کدام مورد ممنوعیت مطلق ندارد؟

۱) قدرت نمایی با چاقو – جرایم اقتصادی – قاچاق مواد مخدر
۲) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی – کلاهبرداری – قاچاق مواد مخدر
۳) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی – جرایم اقتصادی – معاونت در قتل عمد
۴) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی – جرایم سازمان یافته – قاچاق عمده مواد مخدر

توضیح: هیچ گزینه‌ای صحیح نیست چون طبق ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق (چه عمده باشد چه غیر عمده مطلقاً غير قابل تعليق است لذا در گزینه‌های ۱ و ۲ و ۴ قاچاق مواد مخدر مطلقاً غيرقابل تعليق است و در گزینه ۳ معاونت در قتل عمدى مطلقاً غير قابل تعلیق است. اما ظاهراً طراح به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه نداشته است و گزینه ۲ مد نظرشان بوده است اما همانگونه که توضیح داده شد این سؤال جواب صحیح ندارد و باید حذف شود.

۹۷- شخصی مرتکب سه فقره جرم تعزیری مختلف از نوع درجه ۶ و ۷ و ۸ شده است که مجازات آنها دارای حداقل و حداکثر است کدام مورد در خصوص نحوه مجازات وی درست است؟

۱) دادگاه میتواند مجازات هر سه جرم را تا یک چهارم حداکثر اضافه کند.
۲) حداقل مجازات جرم درجه ۶ بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
۳) حداقل مجازات هر سه جرم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
۴) حداقل مجازات هر یک از جرایم درجه‌های ۷ و ۸ بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

۹۸- طبقه بندی بخشی از مجرمین به عنوان اتفاقی و هیجانی توسط کدام اندیشمند انجام پذیرفت؟

۱) لمبروزو
۲) كانت
۳) بكاريا
۴) بنتام

۹۹- معاونت در کدام جرم (جرایم) قابل کیفر نیست؟

۱) تمام جرایم تعزیری درجه ۸
۲) تمام جرایم تعزیری درجات ۶ و ۷ و ۸
۳) تمام جرایم تعزیری که صرفاً مجازات شلاق دارند.
۴) تمام جرایم تعزیری که صرفاً مجازات جزای نقدی دارند.

۱۰۰- «الف» مرتکب جرمی شده است که اجرای مجازات آن، توسط دادگاه تعلیق شده است. وی در زمان تعلیق مرتکب جرم حدی شده و دو ماه بعد تعقیب او برای جرم جدید آغاز می‌شود و نهایتاً قرار تعليق وي لغو میشود میدا مرور زمان اجرای مجازات جرم اول چه زمانی است؟

۱) تاریخ آغاز تعقیب جرم حدی
۲) تاریخ پایان تعقیب جرم حدی
۳) تاریخ لغو قرار
۴) تاریخ ارتکاب جرم حدى

۱۰۱- در کدام مجازات توبه بی تأثیر است؟

۱) مجازات سردسته در سرقت تعزیری
۲) مجازات مكره عاقل و بالغ در قتل عمد
۳) حبس تعزیری درجه یک
۴) حد زنای به عنف

توضیح: مجازات مکره اکراه شده در قتل عمدی، منصوص بوده و مقررات توبه اعمال نمی شود.

۱۰۲- مجازات اقامت در منزل در ساعات معین در نوجوانان جایگزین کدام مورد زیر می‌تواند باشد؟

۱) جزای نقدی
۲) تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
۳) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
۴) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته

۱۰۳- شخصی به دلیل اکراه غیر قابل تحمل طبق دستور اکراه کننده انبار غله فردی را به آتش می‌کشد کدام مورد درست است؟

۱) مکره مسئولیت کیفری ندارد و مکره به مجازات قانونی معاونت در جرم ارتکاب محکوم می شود.
۲) مکره مجازات نمیشود و مکره به حداکثر مجازات قانونی معاونت در جرم ارتکابی محکوم می شود.
۳) مكره فاقد مسئولیت کیفری است و مکره به حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود.
۴) مكرة مجازات نمیشود و مکره به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود.

۱۰۴- شخصی که در زمان ارتکاب جرم دارای گونه‌ای اختلال روانی بوده که اراده و قوه تمیز وی را مخدوش کرده ولی به کلی از بین نبرده است چه مسئولیتی دارد؟

۱) دارای مسئولیت کیفری است ولی از تخفیف مجازات می تواند برخوردار شود.
۲) دارای مسئولیت کیفری است ولی تنها اعمال اقدام تأمینی نسبت به وی ممکن است.
۳) اگر آن اختلال روانی مؤثر در ارتکاب جرم باشد فاقد مسئولیت کیفری است.
۴) مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری است.

۱۰۵- دفاع در برابر دفاع شخص مدافع در دفاع مشروع چه حکمی دارد؟

۱) در صورتی که مهاجم از قوای دولتی باشد حق دفاع در برابر دفاع منافع را دارد.
۲) در صورتی که مدافع از حدود دفاع خارج شود مهاجم حق دفاع از خود را دارد
۳) دفاع مدافع خود نوعی تهاجم است و دفاع در برابر آن همواره مجاز است.
۴) در هیچ صورتی جایز نیست.

توضیح: امکان اینکه طراح گزینه ۴ را صحیح بداند وجود دارد.

۱۰۶- در کدام مورد ادعای متهم دایر بر اینکه اقرار او ناشی از تهدید شکنجه و ارعاب می‌باشد بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود؟

۱) قتل شبه عمد
۲) قتل خطای محض
۳) شرب خمر
۴) جیب بری

۱۰۷- در کدام مورد تنها یک مجازات برای مرتکب تعیین میشود؟

۱) فردی که با تخریب شیشه اتومبیلی ضبط اتومبیل را سرقت مینماید.
۲) جاعل که پس از جعل مرتکب کلاهبرداری با همان سند جعلی می شود.
۳) فردی که با امضای یک سند به نام «الف»، ملک «الف» را منتقل می‌کند.
۴) فردی که لفظی را به کار میبرد که قذف نسبت به «الف» و توهین نسبت به «ب» است.

۱۰۸- یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب شرب خمر شده است. اگر موجبی برای منبع یا موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات نباشد محاکم ایران در چه صورت صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارند؟

۱) فرد در محل وقوع جرم محاکمه و محکوم نشده و یا مجازات درباره او اجرا نشده باشد.
۲) در صورت محکومیت فرد در محل وقوع جرم مجازات وی کمتر از ایران نباشد.
۳) تنها در صورتی که عمل در هر دو کشور جرم باشد.
۴) محاکم ایران همواره صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.

توضیح: سؤال گزینه صحیح ندارد چون در فرض سؤال مرتکب باید در ایران یافت یا به ایران اعاده شده باشد تا دادگاه ایران صالح به رسیدگی باشد اما چون گزینه های ۱ تا ۳ قطعاً نادرست هستند احتمالاً گزینه ۴ مد نظر طراح سؤال است.

۱۰۹- «الف» عمداً «ب» را از بالکن یک ساختمان به روی «ج» پرت میکند و «ب» ناخواسته با برخورد با «ج»، موجب مرگ او می‌شود کدام مورد صحیح است؟

۱) «الف» مباشر و «ب» مسبب قتل و هر دو مسئول هستند.
۲) «ب» مشمول اجبار و «الف» دارای مسئولیت کیفری است.
۳) «ب» مشمول اکراه و «الف» دارای مسئولیت کیفری است.
۴) «ب» فاقد مسئولیت و «الف» معاون در قتل عمد است.

۱۱۰- «الف» ۱۶ ساله مرتکب جرم تعزیری درجه ۴ شده است بلافاصله پس از اجرای حکم مرتکب جرمی با مجازات ۱ تا ۳ سال حبس می شود. در صورتی که شاکی شکایت نماید و به مرحله صدور حکم برسد، دادگاه در خصوص «الف» به کدام مجازات میتواند حکم دهد؟

۱) بدون رعایت قواعد تکرار جرم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا یکی از مجازاتهای جایگزین حبس
۲) با رعایت قواعد تکرار جرم به حداکثر نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
۳) با رعایت قواعد تکرار جرم به جزای نقدی یا کانون اصلاح و تربیت
۴) بدون رعایت قواعد تکرار جرم به جزای نقدی

کتاب‌های آزمونی حقوق جزا از همین نویسنده (احمد غفوری):

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C %D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C %DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%AA%D8%B3%D8%AA %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C %D9%88 %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87 %D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام