آزمون تعیین صلاحیت
آزمون کارشناسی ارشد

سوالات آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد ۱۴۰۳+ پاسخنامه

سوالات آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد ۱۴۰۳+ پاسخنامه

شناسنامه قانون- با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، سؤالات و پاسخنامه درس آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ منتشر شد. متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری را در این لینک ببینید.

تذکر ۱: گزینه صحیح با رنگ قرمز مشخص شده است.

تذکر ۲: کلید ارائه شده صرفاً کلید پیشنهادی است و ممکن است کلید اعلام شده توسط سازمان سنجش با کلید پیشنهادی در برخی از سؤالات متفاوت باشد.

سوالات و پاسخنامه آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

تهیه و تنظیم: احمد غفوری

۲۱۱- «الف» در شهرستانی از توابع استان اصفهان از طریق نشر یک مطلب در روزنامه ای مردم را به قصد برهم زدن امنیت به کشتار تحریک می‌کند رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱) دادگاه انقلاب محل وقوع جرم
۲) دادگاه انقلاب محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه
۳) دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه
۴) حسب اینکه باعث کشتار بشود یا نشود در دادگاه کیفری یک مرکز استان یا دادگاه انقلاب محل وقوع جرم

۲۱۲- بهزاد جرایم متعدد در صلاحیت دادگاه کیفری یک دو انقلاب و نظامی مرتکب می‌شود چند قرار تأمین کیفری برای وی صادر شود؟

۱) برای اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو قرار واحد و برای اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی دو قرار جداگانه صادر می‌شود.
۲) برای اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک و و انقلاب قرار واحد و برای اتهام در صلاحیت دادگاه نظامی قرار جداگانه صادر می‌شود.
۳) در خصوص همه اتهامات فقط یک قرار صادر میشود که در آن مجازات و خسارات همه جرایم مدنظر قرار می گیرد. ۴ به تعداد اتهامات قرار صادر می‌شود.

۲۱۳- دادستان شهرستان در ضمن تحقیقات قرار بازداشت موقت متهم را صادر می‌نماید این قرار باید به تایید چه مقامی برسد؟

۱) رئيس حوزه قضایی شهرستان
۲) نیاز به تأیید مقام خاصی ندارد.
۳) دادستان مرکز استان
۴) رئیس کل دادگستری استان

۲۱۴- پرونده ای پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه برای صدور حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده است شعبه دیوان عالی کشور نظر به ضرورت اخذ نظر کارشناس دارد کدام مورد صحیح است؟

۱) می‌تواند خود کارشناس تعیین کرده و یا به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر نیابت برای تعیین کارشناس و انجام کارشناسی دهد.
۲) ملزم است به دادگاه تجدید نظر استان مربوط نیابت داده تا بنا به دستور شعبه دیوان عالی کشور، کارشناسی را انجام دهد.
۳) ملزم است به دادگاه بدوی صادر کننده حکم نیابت داده تا بنا به دستور شعبه دیوان عالی کشور کارشناسی را انجام دهد.
۴) در این مرحله کارشناسی جدید ممکن نمی باشد مگر طرفین پرونده بر این امر رضایت دهند.

۲۱۵- بازپرس زنجان با صدور قرار نیابت دستگیری متهم و صدور قرار تأمین مناسب را از دادسرای تبریز مطالبه می.کند بازپرس تبریز پس از تحقیق متوجه حضور متهم در اصفهان می‌شود و به همین دلیل با شرحی به بازپرس اصفهان نیابت برای دستگیری و صدور قرار تأمین مناسب میدهد در صورت دستگیری فرد و صدور قرار تأمین متناسبی که منجر به بازداشت متهم شده توسط بازپرس اصفهان، حکم اقدام بازپرس اصفهان چیست؟

۱) در صورتی که اتهام از جرایم علیه امنیت ملی یا جرایم اقتصادی بالاتر از یک میلیارد ریال باشد نیابت مجدد توسط بازپرس تبریز ممکن بوده و در غیر این صورت نیابت و دستگیری و صدور قرار تأمین متهم غیرقانونی است.
۲) امکان اعطای نیابت به بازپرس اصفهان بوده اما امکان اعطای حق صدور قرار تأمینی که منجر به بازداشت شده ممکن نمی باشد.
۳) نیابت دوم وجهه قانونی نداشته و قرار تأمین صادره توسط بازپرس اصفهان غیر قانونی است.
۴) دستگیری و صدور قرار تأمین قانونی است.

۲۱۶- حکم نیاز به تأیید دادستان در قرارهای زیر چیست؟ «تخفیف قرار وثیقه منتهی به بازداشت – ابقای قرار بازداشت موقت – ابقای قرار تأمین منجر به بازداشت»

۱) هست – هست – هست.
۲) نیست – هست – هست.
۳) هست – نیست – هست.
۴) نیست – نیست – نیست.

۲۱۷ دادگاه کیفری یک بدون ذکر علت مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات تعیین می کند پرونده با فرجام خواهی متهم در دیوان عالی کشور مطرح است تکلیف دیوان عالی کشور چیست؟

۱) رأی را تأیید می‌کند چون از موارد نقض رأی نیست ولیکن محکوم حق اعاده دادرسی دارد.
۲) ضمن تأیید رأی توجیه تعیین آن میزان حبس را بیان می‌کند.
۳) رأی را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می‌کند.
۴) ضمن تأیید رأی به شعبه صادر کننده رأی تذکر می‌دهد.

۲۱۸- پرویز ۱۴ ساله مرتکب حمل مواد مخدر مستوجب اعدام شده است رسیدگی به جرم او در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱) دادگاه اطفال و نوجوانان
۲) دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و مشاوران
۳) دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان
۴) دادگاه انقلاب با رعایت ضوابط دادرسی اطفال و نوجوانان

۲۱۹ تحقیقات مقدماتی در جرایم سیاسی بر عهده چه کسی است؟

۱) بر عهده بازپرس است و در صورت کمبود بازپرس دادستان هم میتواند تحقیقات مقدماتی انجام دهد.
۲) بر عهده بازپرس است و حتی در صورت کمبود بازپرس هم دادستان نمی تواند تحقیقات را انجام دهد.
۳) بر عهده بازپرس است و در صورت نبود بازپرس دادستان هم میتواند تحقیقات مقدماتی انجام دهد.
۴) به علت طرح مستقیم پرونده در دادگاه تحقیقات مقدماتی همواره بر عهده دادگاه است.

۲۲۰- چنانچه دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه بدوی داشته باشند تکلیف چیست؟

۱) دیوان عالی کشور در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کند ولی دادگاه تجدیدنظر استان فقط در مورد صلاحیت ذاتی، رأی را نقض می کندو
۲) دادگاه تجدید نظر استان در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کند ولی دیوان عالی کشور فقط در مورد صلاحیت ذاتی نقض می‌کند.
۳) هر دو مرجع در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی داشته باشند رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کنند ولی در مورد صلاحیت محلی رأی را نقض نمی‌کنند.
۴) هر دو مرجع، درصورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشند رأی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کنند.

۲۲۱- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توام با قرار تأمین صادر شده است تخلف کند. چه خواهد شد؟

۱) برای بار اول به دستورات قرار نظارت یک مورد افزوده می‌شود و در نوبت دوم قرار نظارت لغو و قرار تأمين تشدید می‌شود.
۲) هر دو قرار لغو و با رعایت مقررات قرار بازداشت موقت صادر می‌شود.
۳) قرار نظارت باقی و قرار تأمین تشدید می‌شود.
۴) قرار نظارت لغو و قرار تأمین تشدید می‌شود.

۲۲۲- مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض به قرار بازداشت موقت که توسط دادگاه کیفری یک و کیفری دو و دادگاه تجدید نظر صادر میشود کدام دادگاه است؟

۱) اگر توسط دادگاه کیفری دو صادر شود. دادگاه تجدید نظر استان و چنانچه توسط کیفری یک صادر شود. دیوان عالی کشور و اگر توسط دادگاه تجدید نظر صادر شود قطعی و غیر قابل اعتراض است.
۲) اگر توسط دادگاه کیفری دو صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان و چنانچه توسط کیفری یک و دادگاه تجدید نظر صادر شود قطعی و غیر قابل اعتراض است.
۳) اگر توسط دادگاه کیفری یک و دو صادر شود دادگاه تجدید نظر و اگر توسط دادگاه تجدید نظر صادر شود قطعی و غیر قابل اعتراض است.
۴) اگر توسط دادگاه کیفری دو صادر شود دادگاه تجدید نظر استان و چنانچه توسط کیفری یک و دادگاه تحدید نظر صادر شود. دیوان عالی کشور

۲۲۳- تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور غیر روحانی در صلاحیت کدام مرجع است؟

۱) دادسرای دیوان عالی کشور
۲) دادگاه کیفری یک تهران
۳) دادستان تهران
۴) دیوان عالی کشور

۲۲۴- کدام مورد در خصوص قرارهای نظارت قضایی صحیح است؟

۱) قرارهای نظارت قضایی قطعی است مگر به تبع قرار تأمین بتوان به آنها نیز اعتراض نمود.
۲) قرارهای نظارت قضایی قطعی است و قابل اعتراض نمیباشد مگر در خصوص دستور ممنوعیت خروج از کشور
۳) قرارهای نظارت قضایی صادره توسط دادسرا ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه این قرارها توسط دادگاه صادر شود، قطعی است.
۴) قرارهای نظارت قضایی صادره توسط دادسراه ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه این قرارها توسط دادگاه صادر شود قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

۲۲۵- هرگاه در دادسرا بین بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم قتل از لحاظ عمدی یا غیر عمدی بودن اختلاف ایجاد شود مرجع حل اختلاف کدام است؟

۱) نظر دادستان اعمال میشود.
۲) دادسرای دیوان عالی کشور
۳) دادگاه کیفری یک
۴) دادگاه کیفری دو

کتاب‌های آزمونی حقوق جزا از همین نویسنده (احمد غفوری):

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C %D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C %DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%AA%D8%B3%D8%AA %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C %D9%88 %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%B4%D8%B1%D8%AD %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87 %D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3 %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C

مشاهده

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام