کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 (بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ (بخشنامه شماره ۱۵۷۲۹۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی

در اجرای بند (الف) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (به شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷ تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹) و به منظور سنجش میزان موفقیت دستگاه ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری و همچنین برنامه جامع اصلاح اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۷۶۷۵/ت۵۰۶۴۲هـ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران)، شاخص های عمومی و مستندات هر یک از شاخص ها برای ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ به همراه دستورالعمل امتیازدهی، در وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نشانی www.mdhc.ir قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع شایسته است به نحوی برنامه ریزی شود تا با در نظر گرفتن فرایند و نکات زیر، گزارش جامع خودارزیابی دستگاه های اجرایی تهیه و وارد سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت مستقر در این سازمان شود تا امکان انعکاس نتایج ارزیابی به مراجع ذیربط فراهم شود.

۱- از آنجا که مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در بخش شاخص های عمومی، تفاهم نامه فی ما بین دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع بند دو تصویبنامه شماره ۱۲۷۶۷۵/ت۵۰۶۴۲هـ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران می باشد، لذا ضروری است وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، برنامه عملیاتی اصلاح اداری موضوع بند یک تصویبنامه مذکور را برای ستاد دستگاه و به تفکیک واحدهای استان تهیه و پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه حداکثر تا تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۴ به امور مدیریت عملکرد و بهره وری این سازمان ارسال نمایند.

۲- در خصوص شاخص های اختصاصی، با توجه به مفاد بند (ب) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا شاخص های پیشنهادی سال ۱۳۹۴ به همراه اهداف برنامه ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص ها در قالب ماده (۱) دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد (موضوع بخشنامه شماره ۲۷۹۱۱/۲۰۰ تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۹) و بسته های اجرایی دستگاه (موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه) و در قالب فرم (الف) تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به ای سازمان ارسال گردد.

۳- واحد مدیریت عملکرد دستگاه، اطلاعات مربوط به گزارش عملکرد خود در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی را پس از بررسی و ارزیابی آن در کمیته مدیریت عملکرد و تأیید نهایی در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در این سازمان انتقال دهد.

محمود عسکری آزاد- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام