کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال 1396

دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 1396 (بخشنامه شماره 1597737 مورخ 06/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 متن بخشنامه در فرمت pdf

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد 1396+ دستورالعمل‌های امتیازدهی سطح ملی و استانی

 شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد 1396

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان‌ها

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 4225‏‏/44327 مورخ 14‏‏/1‏‏/1389 هیأت وزیران) و به منظور سنجش موفقیت دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560‏‏/93‏‏/206 مورخ 20‏‏/1‏‏/1393 شورای عالی اداری) و همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب‌نامه شماره 127675‏‏/ت50642هـ تاریخ 28‏‏/10‏‏/1393 هیات وزیران)، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 1396، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

(برگرفته از قوانین و مقررات نظام اداری و برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری)

1- مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‎های اجرایی در بخش شاخص‌های عمومی، تفاهم‌نامه بین دستگاه و سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع بند دو تصویب‌نامه شماره 127675‏‏/ت50642هـ تاریخ 28‏‏/10‏‏/1393 هیأت محترم وزیران می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن برش استانی شاخص‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند اهداف برنامه عملیاتی ستاد دستگاه اجرایی را برای واحد استانی مربوط به همان دستگاه را مورد عمل قرار دهند.

2- شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی پیوست این بخشنامه می‌باشد. شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی در سطح استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی سطح ملی و استانی شاخص‌ها در وب‌سایت سازمان به نشانی www.aro.gov.ir قرار خواهد گرفت. قرارگیری دستورالعمل مذکور در وب‌سایت سازمان به منزله ابلاغ رسمی آن می‌باشد.

3- در خصوص شاخص‌های اختصاصی، با توجه به مفاد بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک مبنی بر پیشنهاد شاخص‌ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط سازمان، لازم است که شاخص‌های پیشنهادی سال 96 به همراه اهداف برنامه‌ای با ارائه مستندات مربوط به منبع استخراج شاخص‌ها در قالب ماده 1 دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مدیریت عملکرد (موضوع بخشنامه شماره 27911‏‏/200 تاريخ 28‏‏/5‏‏/1389) با در نظر گرفتن وظایف و مأموریت‌های دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی، در قالب فرم (الف) نهایی شده باشد. رویت شاخص‌های اختصاصی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل در سامانه نظام مدیریت عملکرد مستقر در دستگاه پس از تصویب شاخص‌ها و ابلاغ آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین ضروری است وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل پس از دریافت شاخص‌های اختصاصی ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته نسبت به تنظیم برش استانی آن برای سال 1396 و ارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نهایی اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال برش استانی شاخص‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌توانند پس از اعلام این سازمان، رأساً نسبت به تدوین شاخص‌های اختصاصی این دسته از واحدهای استانی با در نظر گرفتن شاخص‌های ستاد دستگاه مربوط (ابلاغی از سوی این سازمان) اقدام و آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. شاخص‌های اختصاصی ابلاغ شده مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح ستاد، سازمان‌های وابسته و کلیه واحدهای استانی تابعه می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی، در زمان ورود گزارش عملکرد به سامانه مدیریت عملکرد، مجاز به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آن‌ها نیستند.

4- دریافت گزارش خودارزیابی، بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ستاد دستگاه، سازمان‌های وابسته و واحدهای استانی مربوط در هر دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مدیریت عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل یا عناوین مشابه به گونه‌ای انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهایی گزارش‌ها، فایل خروجی از سامانه مدیریت عملکرد کلیه دستگاه‌ها (اعم از ملی و استانی) حداکثر تا تاریخ 15‏‏/2‏‏/1397 به سازمان اداری و استخدامی کشور (امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی) ارسال گردد. بدیهی است راهبری، هدایت و تعیین ارزیابان شاخص‌های عمومی و اختصاصی (دفاتر تخصصی و پشتیبانی ستاد دستگاه) و همچنین زمان‌بندی ارزیابی‌ها بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل یا عناوین مشابه خواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیده‌ است، لذا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطلاعات نمایند.

5- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی استان که فاقد برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری، شاخص‌های اختصاصی ابلاغی از سوی سازمان و سامانه نظام مدیریت عملکرد می‌باشند، موظفند پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها درخصوص اهداف شاخص‌های عمومی و اختصاصی مورد عمل، نسبت به انعقاد تقاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در چارچوب برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری موضوع تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 127675‏‏/ت50642هـ تاریخ 28‏‏/10‏‏/1393 و همچنین تعیین شاخص‌های اختصاصی با تأیید سازمان مذکور، بعد از اعلام این سازمان اقدام نمایند. همچنین از تاریخ 1‏‏/2‏‏/1397 لغایت 15‏‏/2‏‏/1397، با دریافت رمز ورود به سامانه از سازمان‌های مذکور، گزارش عملکرد خود را در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی وارد سامانه نمایند.

6- دسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها به اطلاعات گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا تاریخ 31‏‏/2‏‏/1397 امکان‌پذیر خواهد شد. سازمان‌های مذکور موظفند بررسی اولیه گزارش عملکرد، تعیین ارزیابان شاخص‌های عمومی و اختصاصی، نهایی نمودن امتیازات مکتسبه و همچنین ارایه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را به گونه‌ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت مستقر در این سازمان حداکثر تا تاریخ 31‏‏/4‏‏/1397 امکان‌پذیر گردد.

7- نتایج ارزیابی‌های انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، در جشنواره‌های شهیدرجایی (سطح ملی و استانی) اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه‌های اجرایی، مبنای پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه (به استناد مصوبه 6653‏‏/206 تاریخ 23‏‏/3‏‏/1390) قرار خواهد گرفت. 

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مرتبط: بخشنامه سال گذشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام