فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

بخشنامه جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۰

جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۰

بخشنامه جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۰ (بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۰۰) (بخشنامه شماره ۲۷۰۱ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور ارج گذاری و تکریم “خدمت صادقانه و مؤثر” در نظام جمهوری اسلامی و شتابان و تقدیر از تلاشگران و دستگاه‌های برتر در عرصه خدمتگزاری به ملت شریف ایران و نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیز پایش میزان اجرای مطلوب برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (۱۳۹۷- ۱۳۹۹) و به استناد آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمت کشوری و دستورالعمل های اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملکرد، ساختار و وظایف ستاد مرکزی و ستادهای دستگاهی و استانی جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر ابلاغ می گردد:

برگزاری جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با مسئولیت معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت معاونان این سازمان و پنج نفر از معاونان دستگاه های اجرایی ذیربط و صاحب نظران مدیریت دولتی، در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل و اقدامات زیر را انجام می‌دهند:

۱- انتخاب حداکثر (۳) دستگاه از بین وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی (موضوع بندهای الف و ب ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) ق.م.خ.ک) کسب نمایند.

۲- انتخاب حداکثر (۳) دستگاه از بین سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که بالاترین امتیاز یا بیشترنی میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی (موضوع بندهای الف و ب ماده (۳) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) ق.م.خ.ک) کسب نمایند.

۳. انتخاب حداکثر (۲) دستگاه از بین وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور که بیشترین میزان تحقق اهداف برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم را بر اساس شاخص های عمومی سال ۱۳۹۹، کسب نمایند.

۴. انتخاب حداکثر (۲) دستگاه از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی دارای تفاهم‌نامه اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری با سازمان اداری و استخدامی کشور که بیشترین میزان تحقق اهداف برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم را بر اساس ارزیابی شاخص های عمومی سال ۱۳۹۹، کسب نمایند.

۵. انتخاب حداکثر (۲) دستگاه از بین وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور که بالاترین امتیاز را در شاخص های اختصاصی کسب نمایند.

۶. انتخاب حداکثر (۲) دستگاه از بین سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که بالاترین امتیاز را در شاخص های اختصاصی کسب نمایند.

۷- انتخاب دستگاه های اجرایی برتر در محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم یا محورهای خاص بر اساس اقدامات تخصصی دستگاه های اجرایی.

تبصره ۱: دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است و معاون نوسازی اداری سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.

تبصره ۲: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل یازده قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷ تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۹، بخشنامه ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ ابلاغی به شماره ۳۷۲۹۷۵ تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۹ و دستورالعمل امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹، در قالب کمیته‌های تخصصی که در دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تشکیل می‌شود انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد. لازم است دستگاه های اجرایی گزارش های خودارزیابی خود را در قالب سامانه مدیریت عملکرد دولت بر اساس زمان بندی ابلاغ شده به این سازمان ارسال نمایند.

تبصره ۳: نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان توسط ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تعیین و اعلام می‌شود.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس جمهور موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهید رجایی در سطح دستگاه به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت (موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۵۳/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های وابسته، اقدامات زیر را انجام دهند.

۱. انتخاب دستگاه های برتر از بین سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و تابعه که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی کسب نمایند.

۲. انتخاب دستگاه های برتر از بین سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و تابعه که بیشترین میزان تحقق اهداف برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم را بر اساس ارزیابی شاخص های عمومی سال ۱۳۹۹، کسب نمایند.

تبصره: در اجرای بندهای ۱ و ۲، دستگاه های اجرایی که دارای تا (۵) سازمان وابسته مجازند حداکثر یک دستگاه و دستگاه های اجرایی که دارای بیش از (۵) سازمان وابسته هستند مجازند حداکثر (۲) دستگاه را انتخاب نمایند.

۳. انتخاب دستگاه های برتر استان از بین واحدهای استانی ستاد و سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های تابعه دستگاه که در ارزیابی سطح دستگاهی بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی کسب نمایند.

۴. انتخاب دستگاه های برتر استان از بین واحدهای استانی ستاد و سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابعه دستگاه که در ارزیابی سطح دستگاهی، بیشترین درصد رشد امتیاز دو ساله (رشد امتیاز سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۷) را در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی کسب نمایند.

تبصره: در اجرای بندهای ۳ و ۴، دستگاه های اجرایی مجازند به ازای هر سازمان وابسته یک واحد استانی را انتخاب نمایند.

۵. تیم کاری برتر بر اساس ساز و کار مصوب ستاد جشنواره دستگاهی و حداکثر (۴) نفر در هر یک از موارد فوق.

تبصره ۱: دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی (یا عناوین مشابه) به عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه موظفند؛ اقدام به ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی ملی و استانی و رتبه بندی آنها بر اساس نتایج این ارزیابی نموده و گزارش آن را برای تصویب به ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه ارائه نمایند.

تبصره ۲: ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه پس از تصویب نتایج ارزیابی، در خصوص نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره ۳: ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه می تواند بر حسب مقتضیات دستگاه، با در نظر گرفتن موضوعات و محورهای برنامه های اصلاح نظام اداری- دوره دوم یا محورهای فعالیت های تخصصی دستگاه که ستاد دستگاه و سازمان های وابسته در آنها اقدام برجسته ای انجام داده اند، از حداکثر (۲) دستگاه تقدیر نماید.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد جشنواره شهید رجایی استان، اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱. انتخاب حداکثر (۳) دستگاه از بین تمامی دستگاه های اجرایی استان که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی کسب نمایند.

۲. انتخاب حداکثر (۲) دستگاه از بین تمامی دستگاه های اجرایی استان که بالاترین امتیاز را در شاخص های عمومی ارزیابی سال ۱۳۹۹ کسب نمایند.

۳. انتخاب حداکثر (۱) دستگاه برتر در هر یک از گروه های اعلام شده از سوی ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی کسب نمایند.

۴. انتخاب تیم‌های کار مؤثر شامل حداکثر (۳) نفر در هر یک از موارد فوق.

تبصره ۱: دبیرخانه ستاد جشنواره شهید رجایی استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل کمیته های تخصصی، اقدام به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را از طریق سامانه مدیریت عملکرد دولت به دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارایه نماید.

تبصره ۲: ستاد جشنواره شهید رجایی استان، پس از تصویب نتایج ارزیابی، در خصوص نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیدگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره ۳: ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند بر حسب مقتضیات استان، در محورهای برنامه‌های اصلاح نظام اداری- دوره دوم یا اقدمات برجسته تخصصی دستگاه های استان، از حداکثر (۲) دستگاه تقدیر نماید.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

بخشنامه جشنواره شهید رجایی ۱۳۹۹

بخشنامه جشنواره شهید رجایی ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام