آزمون تعیین صلاحیت
منابع آزمون استخدامی

منابع تخصصی استخدامی دبیری آموزش و پرورش ۱۴۰۳

منابع تخصصی استخدامی دبیری آموزش و پرورش ۱۴۰۳

شناسنامه قانون- با انتشار آگهی استخدام آموزگار ابتدایی ۱۴۰۳، منابع تخصصی استخدامی دبیری آموزش و پرورش مشخص شده است.

زمان برگزاری آزمون مشاغل آموزگاری (آموزگار ابتدایی و استثنایی) روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ و زمان برگزاری آزمون مشاغل دبیری روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ خواهد بود.

منابع تخصصی استخدامی دبیری آموزش و پرورش ۱۴۰۳

در جداول زیر محتوای ارزیابی و همچنین منبع هر یک را برای حیطه های مختلف دبیری قید شده است که جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

منابع تخصصی دبیر تربیت بدنی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) یادگیری و کنترل حرکتی

۲) اندازه گیری سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی

۳) مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۴) آسیب شناسی ورزشی

۵) درس تربیت بدنی در مدارس

راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه های هفتم، هشتم و نهم دوره اول متوسطه
راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه
یادگیری و کنترل حرکتی شامل مباحث:– پردازش اطلاعات و عملکرد حرکتی
– مبانی عملکرد حرکتی انسان
– مبانی نظری و سنجش یادگیری حرکتی انسان
– سازماندهی تمرین
– بازخورد و آموزش مهارت های حرکتی
آسیب شناسی ورزشی شامل مباحث:– اصول پیشگیری از آسیب در تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی
– کمک های اولیه در ورزش
– انواع آسیب های رایج در تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی
اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی شامل مباحث:– مبانی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
– مقدمات آمار توصیفی
– سنجش آمادگی جسمانی
– سنجش مهارت های ورزشی
– نمرات استاندارد
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی شامل مباحث:

– برنامه ریزی مسابقات و رویدادهای ورزشی
ـ سازماندهی مسابقات و رویدادهای ورزشی
ـ داوطلبی در مسابقات و رویدادهای ورزشی
ـ مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی
ـ آشنایی با جداول ورزشی

کتاب‌های استخدامی دبیر تربیت بدنی:

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA %D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA %D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C

مشاهده

منابع تخصصی دبیر فرهنگ و هنر

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) مبانی هنرهای تجسمی

۲) طراحی

۳) خلاقیت تصویری

۴) درک عمومی هنر

کتاب معلم فرهنگ و هنر پایه هفتم
راهنمای معلم فرهنگ و هنر
مبانی هنرهای تجسمی (۱ و ۲)
نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز
هنر و تمدن اسلامی

کتاب‌های استخدامی دبیر فرهنگ و هنر:

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%88 %D9%87%D9%86%D8%B1

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%88 %D9%87%D9%86%D8%B1 2

مشاهده

منابع تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱)مبانی و نظریه های جامعه شناسی

۲) مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی

۳) روش آموزش مطالعات اجتماعی

۴) تاریخ جهان (اروپا – قرون وسطا – رنسانس – قرون جدید)

۵) تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)

۶) تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین – ایران میانه تا صفوی)

۷) تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)

۸) جغرافیای شهری و روستایی

۹) آب و هواشناسی

۱۰) ژئومورفولوژی

کتاب معلم مطالعات اجتماعی پایه هفتم
مطالعات اجتماعی
راهنمای مطالعات اجتماعی
راهنمای معلم تاریخ ۲
راهنمای معلم تاریخ ۳ / ایران و جهان معاصر
جهاد تبیین در اندیشه آیت ا… خامنه ای
روش نظام مند تحلیل سیاسی آیت ا… خامنه ای
مبانی و نظریه های جامعه شناسی
مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی

کتاب‌های استخدامی دبیر مطالعات اجتماعی:

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

مشاهده

منابع تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) نظم و نثر فارسی

۲)تاریخ ادبیات و سبک شناسی

۳) عروض و قافیه و فنون ادبی

۴) زبان فارسی (املا – نگارش و ویرایش – دستور زبان)

راهنمای معلم فارسی ۱
راهنمای معلم نگارش ۱
علوم و فنون ادبی ۱
راهنمای معلم فارسی ۲
راهنمای معلم نگارش ۲
راهنمای معلم علوم و فنون ادبی ۲
راهنمای معلم فارسی ۳
راهنمای معلم نگارش ۳
راهنمای معلم علوم فنون ادبی ۳
راهنمای معلم فارسی کد ۷۵
فارسی پایه هفتم (سال اول دوره اول متوسطه)
آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) پایه هفتم
کتاب معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)
راهنمای معلم فارسی کد ۸۲
کتاب معلم (راهنمای تدریس) فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه
راهنمای معلم آموزش مهرت های نوشتاری (نگارش و انشا)

کتاب‌های استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی:

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA %D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 %D9%88 %D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA %D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

مشاهده

منابع تخصصی دبیر علوم تجربی – شیمی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) مبانی آموزش علوم تجربی، طراحی آموزشی در آموزش علوم تجربی، هنر در آموزش علوم تجربی، فیزیک عمومی، زیست شناسی عمومی، زمین شناسی عمومی

۲) شیمی فیزیک ۱ و ۲

۳) شیمی معدنی ۱ و ۲

۴) شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ و طیف سنجی

۵) شیمی تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی

کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
کتاب معلم علوم تجربی کد ۹۰
راهنمای معلم شیمی ۱
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی ۱
راهنمای معلم شیمی ۲
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی ۲
راهنمای تدریس شیمی ۳
راهنمای معلم علوم تجربی پایه نهم
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی

کتاب استخدامی دبیر علوم تجربی- شیمی:

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

مشاهده

منابع تخصصی دبیر علوم تجربی – فیزیک

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) مبانی آموزش علوم تجربی، طراحی آموزشی در آموزش علوم تجربی، هنر در آموزش علوم تجربی، شیمی عمومی، زیست شناسی عمومی، زمین شناسی عمومی

۲)مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، فشار هیدرو استاتیک، حرکت نوسانی و امواج، نور، حرارت و ترمودینامیک، فیزیک جدید

کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
کتاب معلم علوم تجربی
راهنمای معلم فیزیک ۱
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی ۱
راهنمای معلم فیزیک ۲ (کد ۱۱۱۳۷۵)
راهنمای معلم آزمایشگاه تجربی ۲
راهنمای معلم فیزیک ۳

کتاب استخدامی دبیر علوم تجربی- فیزیک:

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C %D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9مشاهده

منابع تخصصی دبیر علوم تجربی – زیست شناسی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) مبانی آموزش علوم تجربی، طراحی آموزشی در آموزش علوم تجربی، هنر در آموزش علوم تجربی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، زمین شناسی عمومی

۲)زیست سلولی و ملکولی

۳) بیوشیمی

۴) ژنتیک

۵) فیزیولوژی جانوری و گیاهی

۶) میکروبیولوژی

کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
کتاب معلم علوم تجربی
راهنمای معلم زیست شناسی ۱
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی ۱
راهنمای معلم زیست شناسی۲
راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی ۲
راهنمای معلم انسان و محیط زیست
راهنمای معلم زیست شناسی ۳

کتاب‌های استخدامی دبیر علوم تجربی- زیست شناسی:

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

مشاهده

منابع تخصصی دبیر عربی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) قواعد صرف و نحو

۲) ترجمه و تعریب

۳) درک مطلب

۴) علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض)

۵) تاریخ ادبیات و نقد ادبی

 

عربی زبان قرآن ۱
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن ۲ (کد ۱۱۱۳۶۹)
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن ۲ (کد ۱۱۱۳۸۰)
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن۳ (کد ۱۱۲۳۶۹)
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن۳ (۱۱۲۳۸۰)
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن پایه هفتم
کتاب ّ معلم عربی پایه هفتم(اول متوسطه اول)
کتاب معلم عربی پایه هشتم
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن (هشتم)
کتاب معلم عربی پایه نهم
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن (نهم)

کتاب‌های استخدامی دبیر عربی:

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %D9%88 %D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4

مشاهده

منابع تخصصی دبیر حکمت و  معارف اسلامی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
 

۱) اندیشه اسلامی

۲) آئین زندگی

۳) شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه

۴) علوم و تفسیر قرآن

۵) احکام تفسیر

۶) منطق

۷) فلسفه و کلام اسلامی

۸) تاریخ فلسفه

راهنمای معلم دین و زندگی ۱
راهنمای معلم منطق
راهنمای معلم فلسفه ۱
راهنمای معلم دین و زندگی ۳
راهنمای معلم فلسفه ۲
منشور حکومت علوی آیت ا… خامنه ای

کتاب‌های استخدامی دبیر حکمت و معارف اسلامی:

شناسنامه قانون | %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA %D9%88 %D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81 %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81 %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

مشاهده

منابع تخصصی دبیر ریاضی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی- معادلات دیفرانسیل – آمار و احتمال – گسسته)

۲) مبانی آنالیز ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددی

۳) اصول آموزش ریاضی و خلاقیت ریاضی

۴) هندسه

۵) حسابان

کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی و  آمار۱
راهنمای معلم ریاضی ۱
کتاب معلم هندسه ۱
راهنمای معلم ریاضی و آمار ۲
راهنمای تدریس ریاضی ۲
راهنمای معلم هندسه ۲
راهنمای معلم حسابان ۱
راهنمای معلم آمار و احتمال
راهنمای معلم ریاضیات گسسته
راهنمای معلم ریاضی ۳
راهنمای معلم ریاضی و آمار ۳
راهنمای معلم هندسه ۳
راهنمای معلم حسابان ۲
ریاضی پایه هفتم و هشتم (سال اول دوره اول متوسطه)
کتاب معلم ریاضی نهم دوره اول متوسطه

کتاب‌های استخدامی دبیر ریاضی:

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8Cمشاهده

منابع تخصصی دبیر زبان انگلیسی

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) زبان شناسی

۲) اصول و تئوری های تدریس

۳) آزمون سازی

۴) روش تحقیق

راهنمای معلم انگلیسی
راهنمای معلم انگلیسی ۳
کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی (کد: ۷۹)
کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی  (کد: ۸۵)
کتاب معلم (راهنمای تدریس) انگلیسی  (کد: ۹۱)
اصول وتئوری های تدریس
آزمون سازی کتاب درسی فجب
روش تحقیق ۱ و ۲

کتاب‌های استخدامی دبیر زبان انگلیسی:

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C

مشاهده

منابع تخصصی دبیر کار و فناوری

محتوای ارزیابی  منابع آزمون 
۱) تاسیسات ساختمان (مکانیکی – الکتیریکی)

۲) فناور اطلاعات و ارتباطات

۳) نقشه کشی عمومی

۴) صنایع دستی (بافت، فلز، چوب)

۵) کشاورزی و غذا

۶) ساخت و تولید (فلز کاری)

۷) ساختمان و معماری

کار و فناوری پایه هفتم (کد: ۱۰۲)
آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی پایتون
دانش فنی پایه رشته های امور دامی / صنایع چوب و مبلمان / الکترونیک/شبکه و نرم افزار رایانه/تاسیسات مکانیکی و مکانیک خودرو شاخه فنی و حرفه ای پایه دهم

کتاب‌های استخدامی دبیر کار و فنآوری:

شناسنامه قانون | %D8%AD%DB%8C%D8%B7%D9%87 %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %DA%A9%D8%A7%D8%B1 %D9%88 %D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

مشاهده

شناسنامه قانون | %D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1 %DA%A9%D8%A7%D8%B1 %D9%88 %D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

مشاهده

منابع تخصصی آزمون مربی آموزش معلولین

مطابق با آخرین دوره ثبت نام، منابع تخصصی این آزمون به شرح زیر است.

منابع تخصصی آزمون مربی آموزش معلولین
محتوای ارزیابی منابع آزمون
مبانی کاردرمانی ذهنی و جسمی حرکتی کاردرمانی در کودکان کم توان ذهنی
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی ۵DSM
(بخش دوم : اختلالات عصبی – رشدی )
کاردرمانی در اختلالات یادگیری
مبانی یکپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان
Occupational Theraphy for Children
۸th Edition – September 26, 2019
راهنمای علامت شناسی اختلالات گفتار و زبان تعریف تا
تشخیص اختلالات زبان از کودکی تا نوجوانی: ریا پائول
اختلالات تولیدی و واجشناسی در کودکان
درمان لکنت برای کودکان مدرسه رو و نوجوانان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام