آزمون تعیین صلاحیت
آزمون های استخدامی

سؤالات حیطه عمومی یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۲

سؤالات حیطه عمومی یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۲

شناسنامه قانون- سؤالات حیطه عمومی یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی مشتمل بر سوالات زبان و ادبیات فارسی، معارف و اندیشه‌های اسلامی و انقلابی، زبان انگلیسی عمومی، علوم رایانه (ICDL)، اطلاعات عمومی و آشنایی با مقررات اداری و استخدامی یازدهمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه‌های اجرایی منتشر شد.

به گزارش شناسنامه قانون، به زودی سؤالات هوش و استعداد تحصیلی نیز اضافه خواهد شد و در مراجعات بعدی قابل استفاده است.

سؤالات حیطه عمومی یازدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۲

سؤالات زبان و ادبیات فارسی آزمون فراگیر یازدهم

۱- مفهوم این بیت ناصر خسرو در کدام گزینه آمده است؟

بری دان از افعال چرخ برین را  /   نشاید ز دانا نکوهش بری را

الف) از ناکامی‌ها و بدبختی‌ها گله نکن و آنها را برای دیگران بازگو نکن

ب) ناکامی و بدبختی خود را به دیگران و عوامل غیر موثر نسبت نده.

ج) افعال ناگوار چرخ و روزگار ما ارتباط مستقیم دارد.

د) انسان دانا اثر رفتارهای خود را تاثر پذیر از رفتارهای روزگار نمی‌انگارد.

پاسخ: گزینه (د)

۲- کدام گزینه معنی درستی از این عبارت گلستان سعدی است؟

پس هر یکی را حصه معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست

الف) پس برای هر کدام بهرهای مشخص کرد تا آشوب و جدال برطرف شود.

ب) اگرچه برای هر کدام بهره‌ای مشخص کرد، اما آشوب و جنگ برطرف نشد.

ج) پس برای هر کدام بهره‌ای مشخص کرد و آشوب و جنگ و جدال درونی شروع شد.

د) پس برای هر کدام بهره‌ای مشخص کرد تا شاید اختلافات داخلی برطرف شود.

پاسخ: گزینه (الف)

۳- در کدام گزینه همه واژه‌ها به درستی معنی شده اند؟

الف) بنان : سرانگشت / سفله: بدسرشت / دستور : اجازه ، وزیر

ب) انگاره: طرح ، نقشه / عوانی: پاسبان / چاپار وسیله عبور از رودخانه

ج) شهقه: علاقه مند / پلاس: پارچه کهنه / خیر خیر : بیهوده

د) تحیت: سلام / خراج: مالیات / کنام: درخت میوه دار

پاسخ: گزینه (الف)

۴- توضیحات کدام گزینه درست نیست؟

الف) منظومه‌های حماسه طبیعی و ملی از نتایج افکار و عواطف و قرایح یک ملت است

ب) در منظومه‌های حماسی مصنوع، سرو شاعر با داستان‌های پهلوانی مدوّن نیست.

ج) کمدی الهی دانته از منظومه‌های مشهور غنایی بشر است.

د) شعر حماسی در دوران طفولیت جوامع به وجود می‌آید و شعر غنایی در دوران جوانی جوامع رشد می‌کند.

پاسخ: گزینه (ج)

۵- مصراع «بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود»، “الف” بسا چه نوع الفی است؟

الف) الف اطلاق

ب) الف تزيين

ج) الف كثرت

د) الف صفت فاعلی

پاسخ: گزینه (ج)

۶- معنی درست این بیت در کدام گزینه آمده است؟

هر کاو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز  /   نقشش به حرام ارخود صورتگر چین باشد

الف) هر کسی در فکر و خیال نیرنگ باشد، حتی اگر صورتگر چین باشد، هنرش باطل است

ب) هر کس آفرینش‌های هنری مرا درک نکند، حتی اگر صورتگر چین باشد بی هنر است

ج) هر کس آفرینش‌های هنری مرا درک نکند، حتی اگر صورتگر چین باشد نگارگری‌هایش باطل است

د) هر کسی درک درستی از نارگری نداشته باشد حتی اگر صورتگر چین باشد در آفرینش هنری مدعی است

پاسخ: گزینه (ج)

۷- تفاوت اصلی غزل و قطعه ؟

الف) در وزن و ردیف

ب) در گزینش قافیه

ج) فقط در وزن

د) در چینش قافیه

پاسخ: گزینه (د)

۸- واژه های خلق، کاره، کربت، مرادف یعنی:

الف) خواری ، زندان ، ناشنوایی، هدف

ب) جمعیت ، کوشا ، ناشنوا، هماهنگ

ج) نگران ، شایسته ، اندوه ، هدفمند

د) کهنه ، ناپسند ، اندوه ، مترادف

پاسخ: گزینه (د)

۹- نام نویسندگان سبک شناسی و یکی بود یکی نبود در کدام گزینه به درستی و به ترتیب آمده است؟

الف) ملک الشعرای بهار – محمد علی جمالزاده

ب) ملک الشعرای بهار – جلال آل احمد

ج) ذبيح الله صفا – مهدی حمیدی شیرازی

د) علی اکبر دهخدا – جلال آل احمد

پاسخ: گزینه (الف)

۱۰- از نظر اصول ویرایش زبان و نگارش معیار فارسی، کدام جمله درست است؟

الف) فناوری می‌رود که چهره زمین را به کلی دگرگون کند.

ب) روی دوست بی صداقت حساب نکن.

ج) ممکن است فردا باران بیاید.

د) من روی این کار ، خیلی وقت گذاشته ام .

پاسخ: گزینه (ب)

۱۱- از نظر آیین نگارش فارسی، کدام گزینه درست است؟

الف) آزمایشات

ب) کارخانجات

ج) احوال ها

د) آشناییت

پاسخ: گزینه (ج)

۱۲- در عبارت “گو شمع میارید در این جمع که امشب / در مجلس ما ماه رخ دوست کدام است” چند صفت وجود دارد؟

الف) یک صفت

ب) دو صفت

ج) سه صفت

د) چهار صفت

پاسخ: گزینه (الف)

۱۳- نوع (را) در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

الف) چو سهراب شیر اوژن او را بدید.

ب) که رهام را جام باده است جفت

ج) کمان را به زه کرد و بگشاد

د) عنان را بپیچید و گرد آفرید

پاسخ: گزینه (ب)

سؤالات معارف و اندیشه های اسلامی

۱- مقدم شدن (ایاک) بر (نعبد) و (نستعین) چه نتیجه‌ای دارد؟

الف) توحید در ربوبیت

ب) توحید عبادت و افعالی

ج) عظمت عبادت خداوند

د) فضیلت عبادت به جماعت

پاسخ: گزینه (ب)

۲- کدام گزینه زیر نظر به محور اصلی نظام تربیتی جهان دارد؟

الف) هدایت الهی

ب) حاکمیت حق تعالی

ج) ربوبیت خداوند

د) رحمت و رحمانیت خداوند

پاسخ: گزینه (الف)

۳- کدام یک از گزینه‌های زیر به سه توحید اشاره دارد؟ (توحید ذات، صفات و افعال)

الف) ایاک نعبد

ب) ایاک نستعین

ج) الحمد لله رب العالمین

د) مالک یوم الدین

پاسخ: گزینه (ج)

۴- سرچشمه اصلی شرک و پایمال نمودن حقوق دیگران چیست؟

الف) تکبر

ب) حمد

ج) طمع

د) غیبت

پاسخ: گزینه (الف)

۵- در قرآن کریم از انفاق با چه نامی تعبیر شده است؟

الف) صدقه

ب) فرض

ج) فی

د) اضعاف

پاسخ: گزینه (الف)

۶- وجوب نماز و روزه مربوط به کدام گزینه است؟

الف) قدر تشریعی

ب) قضای تشریعی

ج) قضای تکوینی

د) قدر تکوینی

پاسخ: گزینه (ب)

۷- کدام بعد از ابعاد فطرت را شعور باطنی می‌نامند؟

الف) معرفت شناسانه

ب) بعد عاطفی و گرایشی

ج) همه ابعاد فطری

د) بعد وجودی و هستی شناسی

پاسخ: گزینه (الف)

۸- در آیه کریمه (کل شیء هالک الا وجهه) مقصود مفسران از وجه الله چیست؟

الف) وجود الهی

ب) ذات الهی

ج) بقا و ابدیت

د) فناپذیری

پاسخ: گزینه (ب)

۹- یکی از اسامی قیامت «یوم الآزفه» است. به چه معناست؟

الف) بسیار نزدیک

ب) جدایی حق از باطل

ج) جمع شدن

د) خارج شدن از قبور

پاسخ: گزینه (الف)

۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) ذات الهی قابل شناخت است.

ب) صفات و اوصاف الهی شناخت ناپذیرند.

ج) خداشناسی از رهگذر اوصاف و افعال الهی برای انسان میسر نیست.

د) آدمی از هر گونه معرفتی نسبت به خدا محروم است.

پاسخ: گزینه (ج)

۱۱- از ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» کدام توحید فهمیده می‌شود؟

الف) توحید افعالی

ب) توحید عبادی

ج) توحید در خالقیت

د) توحید ربوبی

پاسخ: گزینه (الف)

۱۲- سرشت فرشتگان کدام است؟

الف) رسالت تکوینی

ب) جسم لطیف روحی

ج) گوهر سبحانی

د) گوهر تمام عقلانی

پاسخ: گزینه (د)

۱۳- قرآن آشکار اعلام می‌کند که شیطان از جماعت … است.

الف) جنیان

ب) فرشتگان

ج) عبادت کنندگان

د) ملعونان

پاسخ: گزینه (الف)

۱۴- آن دسته از صفات الهی که از ذات الهی انتزاع می‌شود، چه نام دارد؟

الف) صفات ایجابی

ب) صفات ذاتی

ج) صفات نفسی

د) صفات خلقی

پاسخ: گزینه (ب)

۱۵- شهر اخلاقی در نتیجه چه عاملی روی می‌دهد؟

الف) عامل نفسانی

ب) عامل انسانی

ج) عامل طبیعی

د) عامل فلسفی

پاسخ: گزینه (ب)

سوالات علوم رایانه (ICDL)

۱- اصطلاح Attachment در هنگام کار کردن با سایت‌‌های مربوط به پست الکترونیک به چه معناست؟

الف) پاسخ دادن به ایمیل‌های دریافت شده

ب) پیش‌نویس ایمیل‌هایی که قرار است ارسال شود

ج) ضمیمه کردن فایل به ایمیل

د) ارسال یک ایمیل به صورت همزمان به چند نفر

پاسخ: گزینه (ج)

۲- وقتی در نرم افزار ورد تصویری را انتخاب کرده‌ایم با کدام گزینه می‌توانیم بخشی از آن تصویر را برش بزنیم؟

الف) Size

ب) Crop

ج) Color

د) Corrections

پاسخ: گزینه (ب)

۳- کدامیک از انواع داده در اکسل مربوط به نمایش اعداد به صورت درصد می‌باشد؟

الف) Currency

ب) General

ج) Percentage

د) Text

پاسخ: گزینه (ج)

۴- کدامیک از توابع زیر در نرم افزار اکسل، مربوط به شمارش سلول های انتخاب شده و دارای یک شرایط خاص است؟

الف) Count

ب) Counta

ج) Countblank

د) Countif

پاسخ: گزینه (د)

۵- کدامیک از نرم افزارهای زیر جزء بدافزارهای نیست؟

الف) Firewall

ب) Virus

ج) Trojan

د) Worm

پاسخ: گزینه (الف)

۶- کدامیک از دستگاه های زیر هم ورودی و هم خروجی هستند؟

الف) اسکنر

ب) صفحه نمایش لمسی

ج) پرینتر

د) میکروفن

پاسخ: گزینه (۲)

۷- معمولاً فایل‌های ساده متنی در ویندوز دارای این پسوند هستند:

الف) Jpg

ب) Mdb

ج) Psd

د) Txt

پاسخ: گزینه (د)

۸- کدام روش برای تغییر نام یک فایل در ویندوز مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) زدن کلید F۲

ب) یکبار کلیک کردن با ماوس روی نام فایل

ج) راست کلیک کردن روی نام فایل و زدن گزینه Rename

د) همه موارد فوق

پاسخ: گزینه (د)

سؤالات علوم رایانه آزمون استخدامی (ICDL)

۹- اگر در نرم افزار پاورپوینت روی یک اسلاید با دکمه راست ماوس کلیک کنیم، منوی بالا نمایش داده می شود. کدام گزینه اسلایدی مانند اسلاید انتخاب شده را به فایل ما اضافه خواهد کرد؟

الف) گزینه ۱

ب) گزینه ۲

ج) گزینه ۳

د) گزینه ۴

پاسخ: گزینه (ب)

۱۰- آنتی ویروسی که همراه با ویندوز ۱۰ نصب می شود چه نام دارد؟

الف) Nod۳۲

ب) Windows  defender

ج) Kaspersky

د) Bit defender

پاسخ: گزینه (ب)

۱۱- بخش freeze pans در اکسل چه کاری انجام می‌دهد؟

الف) ثابت نگه داشتن طول یا عرض ستون یا ردیف انتخاب شده

ب) ثابت نگه داشتن محتویات ستون یا ردیف‌های انتخاب شده

ج) ثابت نگه داشتن ستون یا ردیف انتخاب شده با پیمایش طولی و عرضی در فایل اکسل

د) ثابت نگه داشتن نوع اطلاعات ثبت شده در سلول

پاسخ: گزینه ۳

سؤالات علوم رایانه آزمون استخدامی (ICDL)

۱۲- در تصویر بالا نحوه نمایش یک فایل پاورپوینت در منوی ٰٰView آمده است. کدام گزینه برای جابه‌جایی و زمان بندی اسلایدها استفاده می شود؟

الف) Notes page

ب) Slide sorter

ج) Outline view

د) Normal

پاسخ: گزینه (ب)

۱۳- home page در مرورگرهای اینترنتی چیست؟

الف) صفحه اصلی تولیدکننده مرورگر

ب) اولین صفحه ای که کاربر در مرورگر آن را مشاهده کرده است

ج) اولین صفحه ای که هر وقت مرورگر فعال می شود، نمایش داده می شود

د) صفحه اصلی سایت گوگل

پاسخ: گزینه (ج)

۱۴- کدامیک از ترکیب کلیدهای زیر، اولین کلمه بعد از مکان نما را در نرم افزار word پاک می کند؟

الف) Ctrl+shift+del

ب) Ctrl+shift+backspace

ج) Ctrl+del

د) Ctrl+backspace

پاسخ: گزینه (ج)

۱۵- کدام بخش از url معمولاً نشان دهنده زمینه فعالیت سایت می باشد؟

الف) پروتکل

ب) نام سرویس دهنده

ج) نام ثبت شده

د) دامنه

پاسخ: گزینه (د)

 

سوالات زبان انگلیسی عمومی

Vocabulary

۱. Of course, even in developed countries, it is not unusual to see wage and job……….. against women.

a) separation
b) discrimination
c. diversity
d) collision

۲. The 1990s have seen a general ………. in aid to poor countries, largely because of fiscal pressures in many rich
countries.

a) decline
b) consumption,
c) contingency
d) conviction

۳. Owing to the shortages in some building materials and labor …….. in some trades, the building industry began to make more use of prefabricated

a) scarcity
b) components
c) cavity
d) immunity

۴. I was greatly impressed by the way the judge conducted the trial ……. when it came to summing up the case to the jury.

a) sufficiently
b) effectively
c) particularly
d) respective

۵) Asthma is a common ……. in which the airways lining the lung become inflamed.

a) disease
b) diagnosis
c) patient
d)recovery

۶) It has become a fashion among famous people to use some of their money to …… needy people.

a) comply with
b) run into
c) provide for
d) take away from

Grammer

۷) wish they……. so.

a) have not done
b) would not do
c)had not done
d)never do

۸) As ………… of our employees can afford cars of …………… Own they all have to rely on public transport.

a) few/them
b) most/our
c)none/their
d)some /his

۹) In the past few months, our company director ……….. more Mettle than most industrialists ……….. in an entire career.

a) had shown /have done
b)has shown /do
c) showed/would do
d)was showing/may have done

۱۰) I don’t imagine he wrote the speech …… but …….did so certainly made a good job of it.

a) of his /somebody
b) themselves/whichever
c) for them /whomsoever
d) himself/whoever

۱۱) Had they apologized for deliberately overcharging me I ………. a complaint with the Consumers Rights Office.

a) will not have filed
b) would definitely file
c) may not have filed
d) would not have filed

۱۲.Doyou really believe that the party program….. it now stands, is democrats……… to influence the vote in our favor.

a) since / also
b) as / enough
c) such as / too
d) where / as well

Reading Comprehension

In one very long sentence, the introduction to the UN Charter expresses the ideals and the common goals of all the peoples whose governments joined together to form the UN. We as the peoples of the UN, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold suffering to mankind, and to reaffirm faith in fundamental rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom, and for these ends, to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion of economic and social advancement of all peoples, have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.

۱۳) The first stated goal of the UN was……..

a) to supervise peace treaties
b) to assist the “third world” countries
c) to prevent a third world war
d) to establish “The United Nations”

 

سوالات اطلاعات عمومی

۱- جلسات مجلس شورای اسلامی با حدود …. نمایندگان رسمیت می‌یابد.

الف) دو سوم

ب) سه چهارم

ج) نیمی از

د) اکثریت قریب به اتفاق

پاسخ: گزینه (الف)

۲- دولت در چه صورت می‌تواند از فردی سلب تابعیت کند؟

الف) درخواست خود فرد باشد

ب) به تابعیت کشور دیگری درآید

ج) گزینه الف و ب

د) مخل امنیت ملی باشد

پاسخ: گزینه (ج)

۳- بر اساس قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه …

الف) نظم عمومی را مختل کند.

ب) به مسئولین و… تهمت بزند

ج) مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد

د) موجب تشویش اذهان عمومی شود

پاسخ: گزینه (ج)

۴- نهم ذیحجه مصادف با کدام یک از روزهای زیر است؟

الف) عید قربان

ب) آغاز ماسک حج

ج) عرفه

د) روز مباهله

پاسخ: گزینه (ج)

۵- تابلوی نقاشی ضامن آهو از آثار کدام یک از اساتید زیر است؟

الف) محمود فرشچیان

ب) حسین بهزاد

ج) صادق بیک افشار

د) کمال الملک

پاسخ: گزینه (الف)

۶- بعد از عراق بیشترین مرز خاکی را با ایران دارد؟

الف) ترکمنستان

ب) افغانستان

ج) پاکستان

د) آذربایجان

پاسخ: گزینه (۱)

۷- علامت اختصاری سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی کدام است؟

الف) FAO

ب) WHO

ج) ILO

د) WTO

پاسخ: گزینه (الف)

۸- بعد از افشاریان کدام سلسله بر ایران حکومت کردند؟

الف) قاجاریه

ب) زندیه

ج) صفویه

د) مرعشیان

پاسخ: گزینه (۲)

۹- کدام گزینه از آرمان‌های دومین مرحله انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی آمده است؟

الف) خودسازی

ب) جامعه پردازی

ج) تمدن سازی

د) همه موارد

پاسخ: گزینه ۴

۱۰- طبق اصل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس…

الف) ممنوع است

ب) آزاد است

ج) در کنار زبان فارسی آزاد است

د) در محدوده استان آزاد است

پاسخ: گزینه (۳)

۱۱- مفهوم دو اصطلاح آنارشیسم و لائیک در کدام گزینه بیان شده است؟

الف) نداشتن دین و حکومت – بدون دین و مذهب

ب) آزادی خواهی- تجدد گرایی

ج) آزادی خواهی – جدایی دین از سیاست

د) تجددگرایی- بدون دین و مذهب

پاسخ: گزینه (۱)

۱۲- شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی از کدام نوع نهادهای زیر می‌باشند؟

الف) دستگاه های اجرایی

ب) شرکت های ملی

ج) شرکت های خصوصی

د) نهادهای عمومی غیردولتی

پاسخ: گزینه (الف)

۱۳- مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف) رهبری

ب) ریاست جمهوری

ج) حکومت اسلامی

د) مجلس

۱۴- امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی ایران را به عنوان …….. تعریف می‌کند.

الف) معجزه عصر

ب) هدیه الهی

ج) نماد مبارزه با ظلم

د) نشان الهی

۱۵- نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به عهده کدام گزینه زیر است؟

الف) شورای نگهبان

ب) مجلس شورای اسلامی

ج) شهر بر عهده مجلس و روستا بر عهده بخشداری‌ها

د) وزارت کشور

سؤالات آشنایی با مقررات اداری و استخدامی

۱- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

الف) مجوزهای صادره

ب) تشکیلات مصوب

ج) رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها

د) همه موارد

پاسخ: گزینه (د)

۲- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان صرفاً با تصویب ….. مجاز است.

الف) هیئت وزیران

ب) مجلس شورای اسلامی

ج) اداره ثبت شرکت‌ها

د) مجمع تشخیص مصلحت نظام

پاسخ: گزینه (ب)

۳- چه میزان مرخصی با حقوق برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در پایان سال قابل ذخیره کردن است؟

الف) کل مرخصی‌ها

ب) ۱۰ روز

ج) نصف مرخصی‌ها

د) ۲۰ روز

پاسخ: گزینه (ج)

۴- منظور از کارمند دستگاه‌های اجرایی کیست؟

الف) فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط در شرکت‌های دولتی کار می‌کند.

ب) منظور کارمندان و وزرای مشغول به کار در قوه قضائیه است.

ج) فردی است که بر اساس مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در دستگاه‌های قضایی مشغول به کار است

د) کارمندی که در بخش خدمات شرکت‌ها، مسئول فعالیت است.

پاسخ: گزینه (الف)

۵- دوره خدمت در پست‌های مدیریت حرفه‌ای چند ساله می‌باشد؟

الف) ۲

ب) ۳

ج) ۴

د) ۵

پاسخ: گزینه (ج)

۶- به‌کارگیری کارمندان بازخریدی در دستگاه‌های اجرایی ….

الف) ممنوع است.

ب) بلامانع است.

ج) بر اساس نظر مدیر صورت می‌گیرد

د) بستگی به شرایط دارد

پاسخ: گزینه (الف)

۷- مشخصه‌ای که بر اساس آن شاخص‌های سنجش و ارزشیابی برای امتیازدهی به عملکرد تهیه می‌گردد، کدام است؟

الف) محور ارزشیابی

ب) تشویقات

ج) معیار

د) شاخص

پاسخ: گزینه (ج)

۸- اضافه کار بر اساس کدام عامل پرداخت می‌گردد؟

الف) حساسیت خدمات

ب) اهمیت خدمات

ج) حجم و کیفیت خدمات

د) همه موارد

پاسخ: گزینه (د)

۹- کدام گزینه از شروط تبدیل وضعیت استخدامی کارمند به رسمی پس از طی دوره آزمایشی سه ساله نیست؟

الف) کسب حداقل ۷۵ درصد از مجموع امتیازات

ب) طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیازات لازم

ج) کسب نمره قبولی در آزمون ویژه

د) تأیید گزینش

پاسخ: گزینه (ج)

بیشتر ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام