کتاب استخدامی اداری ها
آزمون های استخدامی

آزمون استخدام نیروی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی سال 99

آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399

خبر مورخ 8 شهریور 1399

تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه‏های علوم پزشکی سال 99

با موافقت اداره کل منابع انسانی زمان برگزاری آزمون استخدامی قراردادی دانشگاههای علوم پزشکی در «روز 24 مهرماه در دو نوبت صبح و عصر» میباشد.

به منظور افزایش حوزه های جدید و ویرایش « حوزه امتحانی»، تاریخ ویرایش جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

تاکید میشود این ویرایش برای «تغییر حوزه محل آزمون» بوده و شامل تغییر رشته- محل شغلی داوطلبان و ثبت نام جدید نخواهد شد.

اطلاعیه شماره 3 مورخ 20/5/1399

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399

با سپاس به درگاه ایزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه علم و آگاهی؛ با توجه به شرایط حاضر در کشور به دلیل شیوع بیماری بیماری کرونا جهت مساعدت با داوطلبان آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور به اطلاع می‌رساند: با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، مهلت جدیدی جهت ثبت‌نام،‌تصحیح یا ویرایش اطلاعات و مدارک از تاریخ 25/5/1399 لغایت 27/5/1399 در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است داوطلبان گرامی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و بعد اقدام به ثبت‌نام کنند.

راهنمای آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

مقدمه:

با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و آگاهي، به اين وسيله به اطلاع داوطلبان مي‌رساند كه دانشگاه‌ها/دانشكده‌ها/ موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در نظر دارند براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده۳۳ آئين نامه اداري، استخدامي كاركنان غيرهيات علمي ودستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دوردوم هيات امنا سال ۱۳۹۷ از طريق آزمون كتبي در حيطه‌هاي عمومي وتخصصي (و حسب موردمصاحبه استخدامی) به صورت قراردادي با شرايط و ضوابط ذيل جذب نمايند.

شناسنامه قانون | sabtnam
شناسنامه قانون | agahi

آگهی استخدام نیروی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی

بخش اول : تعاريف مفاهيم

برخي از اصطلاحات بكار رفته در اين دفترچه به شرح زير است:

۱. موسسه: به دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اطلاق ميشود كه با توجه به اهداف و برنامههاي آتي خود نسبت به رفع نيازهاي نيروي انساني مراكز بهداشتي، مراكزدرماني و بيمارستانها و سايرواحدهاي تابعه، اقدام به استخدام مينمايند. (مطابق جدول شماره۲)

۲. دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر ويا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها وبيمه‌هاي دولتي (كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري) دستگاه اجرايي ناميده ميشوند.

۳. آيين نامه اداري استخدامي: منظور، آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي مصوب هيات امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد كه به استناد ماده يك قانون احكام دائمي توسعه كشور تدوين گرديده است.

۴. داوطلب قراردادي كار معين: به شخصي اطلاق ميشود كه به صورت قانوني در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشوريا سايرموسسات تابعهوزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي درقالب قراردادانجام كارمعين (موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور) اشتغال داشته باشد.

۵. داوطلب قراردادي پزشك خانواده: فردي كه براساس مفاد تبصره ۶ ماده ۳۱ آيين نامه و از طريق قرارداد طرح پزشك خانواده در حال انجام وظيفه در مراكزبهداشت تابعه دانشگاه/دانشكده مي باشد.

۶. داوطلب قرارداد مشاغل كارگري: به شخصي اطلاق ميشود كهبه صورت قانوني دريكي ازدانشگاههاي علوم پزشكي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب قرارداد مشاغل كارگري (موضوع ماده ۳۲ آيين نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.

۷. داوطلب شركتي: به شخصي اطلاق ميشود كه به صورت قانوني از طريق يكي از شركتهاي تامين نيرو طرف قرارداد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت خريد خدمت از بخش خصوصي (موضوع تبصره ماده ۲۲ آيين نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.

۸. داوطلب ايثارگر: ايثارگران شامل موارد زير هستند: الف) ايثارگران سهميه بيست و پنج (۲۵) درصد شامل: جانبازان آزادگان همسر و فرزندان شهدا همسرو فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد وبالاتر همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال وبالاي يك سال اسارت پدر، مادر، خواهرو برادر شهيد ب) ايثارگران سهميه پنج (۵) درصد شامل: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه در جبهه‌ها فرزندان جانبازان زيربيست وپنج درصد فرزندان آزادگان كمتراز يك سال اسارت تذكر: مراجع تأييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌ها عبارتند از:

۱. معاونت نيروي انساني هريك از ردههاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

۲. معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد بسيجيان ونيروهاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزادو افراد فاقد شغل

۳. معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران

۹. داوطلب معلول: به فردي اطلاق مي شود كه با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي كشور مشمول استفاده از ۳ درصد سهميه استخدامي قانون حمايت از حقوق معلولان مي باشد.

۱۰. داوطلب آزاد: به شخصي اطلاق ميشود كه در زمان ثبت نام، مشمول سهميه ايثارگران و سهميه معلولين نباشد.

بخش دوم : شرايط عمومي و اختصاصي

۱. شرايط عمومي داوطلبان

۱-۱. داشتن تابعيت ايران

۱-۲. اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۱-۳. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۱-۴. انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان

۱-۵. داشتن سلامت جسماني ورواني وتوانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند (به‌تشخيص شوراي طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).

۱-۶. عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

۱-۷. نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر

۱-۸. عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي وذيصلاح.

۱-۹. داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههاي اجرايي باشند.

۲. شرايط اختصاصي استخدام:

الف) شرايط سني داوطلبان:

براي شغل بهياري داشتن حداقل ۱۸ سال سن(متولدين قبل از۱۲/۰۵/۱۳۸۱) و براي ساير مشاغل داشتن حداقل ۲۰ سال سن و حداكثر ۴۰ سال تمام (متولدشدگان از ۱۳/۰۵/۱۳۷۹ تا ۱۳/۰۵/۱۳۵۹) وداشتن حداكثر ۴۵ سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و بالاتر(متولد شدگان بعد از ۱۳/۰۵/۱۳۵۴)

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

۱- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست وپنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.

۲- ساير مشمولين سهميه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سنهاي اعلام شده در ذيل ميباشند، در غيراين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد.

– پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال

تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي:

افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامي نيستند عبارتند از:

۱- مستخدمين رسمي و پيماني و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههاي اجرايي

۲- انفصال شدگان دائم از خدمت در كليه دستگاه‌هاي اجرايي ويا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت ۳- افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.

۴- افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاههاي اجرايي دارند.

۵- دارندگان مدارك تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.

۶- داوطلباني كه در حال انجام طرح قانوني در رشته هاي اجباري موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان هستند.

۷- دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتراز مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج درآگهي(ملاك مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)

تبصره: در صورتيكه داوطلب دربدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاترغيرمرتبط با شرايط احراز طرح طبقه‌بندي مشاغل ومدرك تحصيلي مندرج در آگهي باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني برعدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي مربوطه پس از صدور حكم استخدامي خواهد بود. داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلي خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.

۶- داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثرمجروحيت در جبهه ها

۳- سابقه خدمت كارمندان تماموقت دولتي حداكثربه ميزان ۵ سال

۴- سنوات شركتي داوطلبان شركتي شاغل كه به صورت غيرمستقيم و از طريق شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به ميزان ۱۵ سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)

۵- سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه در سالهاي گذشته به صورت قرارداد تماموقت (اعم از قراردادكارمعين و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارگري) در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه به خدمت اشتغال داشتهاند وبا موسسه قطع همكاري نمودهاند حداكثربه ميزان ۵ سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)

نكته: در صورتيكه افراد در يكي از حالات شركتي يا قرادادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت اشتغال ديگري تبديل وضع شده اند(اشتغال بصورت مستمر)، مي توانند حداكثر از ۱۵ سال ارفاق سن بهرمند گردند.

۶- داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان انجام دادهاند، به ميزان انجام خدمت فوق.

۷- مدت خدمت سربازي انجام شده. نكته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵ سال بيشتر نخواهد بود.

ب) ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان:

۱- مشمولين تعهدات «ضريب k «ومشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان رشتههاي اجباري كهدر حين انجام خدمت قانوني ميباشند، نمي توانند در اين آزمون شركت نمايند.

تبصره- اينگونه داوطلبان بايد حداكثرتاآخرين روزثبت نام مدت تعهد و طرح اجباري ايشان به پايان رسيده باشد تا مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون باشند. در خصوص داوطلباني كه نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازي به ارائه گواهي «پايان طرح» نداشته و گواهي «اشتغال به طرح» براي اينگونه افراد كفايت مي‌نمايد.  ضمنا مشمولين مذكور ميتوانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون سايردانشگاههاي علوم پزشكي نيز شركت نمايند.

نكته: داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت (تعهد خاص، قانون برقراري عدالت آموزشي و…) صرفا مجاز به شركت در آزمون استخدامي همان موسسه يا منطقه مورد تعهد مي باشند. لازم به ذكر است در صورت پذيرش نهايي، تعيين محل خدمت اين داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود.

۷ ۲- مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي طرح «اختياري» كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ميگذرانند در صورت قبولي ملزم به ارائه گواهي انصراف از طرح از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسي مدارك مي باشند.

پ) شرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش مشاغل مربوط به حيطه فوريتهاي پزشكي:

درخصوص مشاغل كارشناس باليني فوريتهاي پزشكي، كاردان باليني فوريتهاي پزشكي، كارشناس ارتباطات و عمليات و كارشناس ترياژ تلفني فوريت هاي پزشكي علاوه بر شرايط فوق الذكر،داشتن سلامت كامل جسماني ورواني با تاييد طب كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيزالزامي مي باشد. در خصوص مشاغل «كارشناس باليني فوريتهاي پزشكي» و «كاردان باليني فوريتهاي پزشكي» علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي قبلي، برخورداري از شرايط ذيل نيزالزامي ميباشد:

۱- داراي قد ۱۶۵ سانتي متر و بالاتر.

۲- داراي شاخص توده بدني(BMI) Index Mass Body) كمتر از ۳۰ و بيشتر از ۱۹.

تبصره: افرادي كه “BMI “آنها بيشتراز ۳۰ باشد ونسبت بهموضوع معترضباشند طبق دستورالعمل اجرايي مربوطه براي انجام”تست بيو الكتريك امپدانس” معرفي مي شوند و تصميم گيري نهايي در خصوص آنها براساس نتايج تست مربوطه صورت ميگيرد. تذكر: اندازه گيري “قد” و “BMI “در زمان بررسي مدارك انجام خواهد گرفت و در صورتي كه داوطلب هر يكازاين شرايطرا احرازننمايد، از سايرمراحل استخداماز جملهمصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.

۳- دارا بودن گواهينامه رانندگي با آمبولانس (ب۲ يا پايه دوم)

تبصره: داوطلبان داراي گواهينامه (ب۱) در صورت قبولي در آزمون، بايستي تعهد محضري مبني بر ارائه اصل گواهينامه (ب۲) يا پايه دوم را تا پايان يك سال پس از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ارائه اصل گواهينامه در مدت تعيين شده استخدام فرد كان لم يكن خواهد شد.) لازم به ذكر است افراد زير ۲۴ سال چنانچه فاقد گواهينامه مربوطه باشند، در صورت قبولي در آزمون بايستي تعهد محضري مبني بر اخذ گواهينامه ب ۲ تا پايان ۲۴ سالگي ارائه نمايند و در صورت عدم ارائه گواهينامه در زمان مقرر، قبولي آنها كان لم يكن خواهد شد)

۴- داشتن آمادگي جسماني و مهارتهاي بدني براي امدادرساني سريع و صحيح (بدين منظورازداوطلبان واجد شرايط، آزمون آمادگي جسماني به عمل خواهد آمد). نكته: ساير شرايط اختصاصي مشاغل مختلف بنا به ضرورت در جداول رشته هاي شغلي هر موسسه درج گرديده است.

ث) شرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش نگهبان:

درخصوص شغل نگهبان علاوه بر شرايط فوق برخورداري از شرايط ذيل نيزالزامي مي‌باشد:

– موفقيت در آزمون آمادگي جسماني

– داشتن حداقل قد ۱۷۵ سانتيمتر

– دارا بودن تناسب جسماني: BMI) نسبت وزن به قد) بايد بين ۲۷ و ۵,۱۸ باشد) ۱۳۶۹/۰۵/۱۳تا ۱۳۷۷/۰۵/۱۳ متولدشدگان) سن سال ۳۰ حداكثر و ۲۲ حداقل- درخصوص مشاغل مامور حراست، كارشناس حراست اسناد و مدارك ، كارشناس حراست فناوري اطلاعات و مسئول گزينش علاوه بر شرايط عمومي واختصاصي تاييديه از مراجع ذيصلاح نيزملاك عمل خواهد بود.

بخش سوم: مواد آزمون

به هر يك از داوطلبان، يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد. كليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينهاي با ضريب يك (۱) براي سوالات حيطه عمومي و ضريب دو (۲) براي سوالات حيطه تخصصي طراحي خواهد شد. ضمنا به ازاي هر سه پاسخ غلط، يك پاسخ صحيح حذف خواهد شد.

الف) مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱- فنّاوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه (ICDL))

۲– رياضي و آمار مقدماتي

۳- زبان و ادبيات فارسي

۴- معارف اسلامي

۵- زبان انگليسي عمومي

۶- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني

۷- هوش و توانمندي هاي ذهني

تبصره- اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (شامل مسيحي، كليمي، زرتشتي و…) از پاسخگويي به سوالهاي معارف اسلامي معاف بوده و نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سوالهاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.

ب) مواد آزمون تخصصي:

سوالهاي حيطه‌هاي تخصصي آزمون با توجه به دانش و مهارت‌هاي تخصصي متناسب با رشته‌هاي شغلي، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره ۱ مشخص شده است.

بخش چهارم: امتيازات و سهميه‌هاي قانوني

الف) سهميه ايثارگران :

ر اساس هماهنگيهاي به‌عمل‌آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميه‌هاي استخدامي از طريق شركت در آزمون استخدامي موسسات، رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگردر هريك از سهميه‌هاي ۲۵ درصد و ۵ درصد (در هر يك از مجوزهاي كلي سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه اجرايي) براساس نمره مكتسبه در آزمون استخدامي موسسات با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت مي‌پذيرد:

۱- در فرآيند جذب واستخدام مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط ومقررات جاري وبا هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت مي پذيرد.

۲- با هماهنگيهاي بهعملآمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران در دفترچه آزمون استخدامي موسسات مشخص و از سهميه سايرداوطلبان مجزا گرديده است و داوطلبان ايثارگر تأييد شده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفا بايد شغل محلهاي مشخص شده در سهميه ايثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمايند.

۳- ايثارگران متقاضي بهرهمندي از سهميه استخدامي حداقل ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران براي ثبت ناموبهرهمندي از سهميهمزبور، لازماست ابتدا اطلاعات خودرادر سيستم سجايا (سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و در صورت عدم تاييد بنياد مذكور مجاز به انتخاب شغلمحلهاي مشخص شده براي سهميه ياد شده نميباشند.

۴- مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، مجاز به بهرهمندي از سهميه استخدامي ۵ درصد ساير ايثارگران نميباشند. به عبارت ديگر هر داوطلب ايثارگر ميتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكي از سهميههاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نمايد. بنابراين مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود، ً صرفا بايد مشاغل مشخص شده براي آنان را در دفترچه انتخاب نمايند.

۵- جانبازان،آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست وپنج درصد وبالاتروفرزندان آزادگان يكسال اسارت وبالاتر از شرط حداقل معدل و حداكثر سن معاف ميباشند.

۶- كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامي موسسات براي مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران تا سقف سهميه (۲۵ درصد) الزامي نميباشد. بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است.

۷- آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حد نصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته ميشوند، ميتوانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.

۸- ايثارگران مشمول سهميه استخدامي ۵درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد و همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي سهميه ۲۵درصد ايثارگران نباشد. بديهي است استفاده از سهميه ايثارگران ۵ درصد صرفا در مشاغلي اعمال مي گردد كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يك نفر باشد (در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت)

۹- كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامي موسسات براي مشمولين سهميه ۵ درصد ايثارگران تا سقف سهميه (پنج درصد) الزامي نميباشد.

۱۰- استخدام مازاد بر سهميه استخدامي (۲۵ درصد و ۵ درصد) ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون از طريق رقابت با سايرداوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت ميپذيرد.

ب) سهميه افراد داراي معلوليت:

جذب افراد داراي معلوليت با ارائه معرفينامه از اداره كل بهزيستي استان از محل سهميه استخدامي (۳ درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در آزمون استخدامي موسسات، كسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بين كليه داوطلبان مشمول اين سهميه و براساس نمره مكتسبه در آزمون با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت ميپذيرد:

۱- مشمولين سهميه ۳ درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد. در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت. بديهي است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه ياد شده از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت.

۲- افراد داراي معلوليت بايد توانايي لازم براي انجام كاري كه جهت آن استخدام ميشوند را داشته باشند.

۳- براساس ماده(۵) آيين نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي ودولت الكترونيك، استخدام معلولان به شرطآنكه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت آنان مانع ازمأموريت كاري آنها نباشد، بلامانع ميباشد.

پ) سهميه آزاد

كليه سهميه استخدامي هر موسسه پس از كسر سهميه‌هاي استخدامي ايثارگران (مندرج دربند الف) ومعلولين عادي (مندرج در بند ب)، به داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهي و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام