کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران

آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران (تصويب نامه شماره ۲۶۷۴۴/ت۲۵۹۸۸هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۱ هيأت وزيران)

آیین نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران

هيات وزيران در جلسه مورخ 4/12/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مجمع عمومي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران و به استناد ماده (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1379- آئين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول- كليات

ماده 1- كارمندان رسمي شركتهاي بيمه ايران ، آسيا ، البز ، داناو بيمه مركزي ايران از نظر استخدامي تابع مقررات اين آئي نامه هستند.

ماده 2- به منظور ايجاد هماهنگي و نظارت برحسن اجراي مقررات اين آئين نامه و انجام وظايفي كه در آن پيش بيني شده است شوراي اداري و استخدامي صنعت بيمه- كه در اين آئين نامه شوراناميده مي شود- از رئيس كل بيمه مركزي ايران ( رئيس شورا ) ، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان آنها ومديران عامل شركتهاي بيمه تشكيل مي شود.

تبصره 1- جلسات شورا با حضور پنج نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران كه از چهار راي كمتر نباشد داراي اعتبار است.

تبصره 2- دبيرخانه شورا در بيمه مركزي ايران مستقر مي شود و تشكيلات ، وظايف و مسئوليتهاي آن به تصويب شورا مي رسد.

تبصره 3- مصوبات شورا در رابطه با طرح طبقه بندي مشاغل با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معتبر است.

ماده 3- عبارات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:

الف- شركت : هر يك از شركتهاي بيمه ايران ، آسيا ، البرز ، دانا و بيمه مركزي ايران.

ب- حكم رسمي : دستور كتبي رئيس كل بيمه مركزي ايران و مدير عامل شركت كه در حدود آئين نامه ومقررات مربوط صادر شود.

پ- استخدام : پذيرفتن شخص به خدمت شركت بر اساس پستهاي موجود و براي انجام كارهايي كه به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي شود و بر سه قسم رسمي ، قراردادي و پيماني است.

ت- پست سازماني : محلي كه در تشكيلات شركت به طور مستمربراي شغل و ارجاع آن به كارمند در نظر گرفته شده ، اعم از آنكه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.

ث- انتصاب : واگذاري يكي از پستهاي سازماني شركت به كارمند رسمي.

ماده 4- وضع استخدامي كارمند رسمي منحصرا” در يكي از حالات زير است نمي توان كارمندي را در حال استخدامي ديگري قرارداد:

الف- اشتغال : وضع كارمندي است كه در يكي از پستهاي سازماني انجام وظيفه مي كند.

ب- مرخصي : وضع كارمندي است كه بر اساس مقررات از مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق يا ساير مرخصينها استفاده مي كند.

پ- معذوريت : وضع كارمندي است كه ازمرخصي استعلاجي استفاده مي كند.

ت- آماده به خدمت : وضع كارمندي است كه تصدي پست سازماني را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع پست كارمندي است كه :

1- وظيفه اي غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني دارد به طور موقت به او محول شده است.

2- براي طي دوره هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج از كشور اعزام شده است.

3- به طور موقت به موسسات و شركتهاي وابسته به شركت ، دستگاههاي دولتي ، موسسات و شركتهايي كه بر اساس مقررات اعزام كارمند به آنها مجاز شناخته شده يا بشود يا به سازمانهاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران عزيمت آنها را پذيرفته است يا شركت در آنها را مقتضي مي داند اعزام شده است.

ج- خدمت زير پرچم : وضع كارمندي است كه بر اساس قانون خدمت وظيفه عمومي- مصوب 1363- به خدمت دوره ضرورت با احتياط فرا خوانده شده است.

چ- خدمت آزمايشي : وضع كارمندي است كه آزمون يا مصاحبه هاي ورودي شركت را با موفقيت گذرانده است و دوره آزمايشي را طي مي كند.

ح- بازنشستگي : وضع كارمندي است كه به موجب حكم رسمي حقوق بازنشستگي دريافت مي كند.

خ- از كارافتادگي : وضع كارمندي است كه بر اساس مقررات اين آئين نامه يا ساير قوانين و مقررات قادر به كار نيست واز حقوق وظيفه از كارافتادگي استفاده مي كند.

د- تعليق : وضع كارمندي است كه به حكم مقامات صلاحيتدار شركت به علت تحت پيگرد قرار گرفتن از سوي مراجع قضايي از ادامه خدمت براي مدتي بر كنار مي شود.

ذ- استعفاء : وضع كارمندي است كه بر اساس اين آئين نامه از خدمت شركت مستعفي شده است.

ر- اخراج : وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي مراجع صلاحيتدار از خدمت شركت اخراج شده است.

ز- خاتمه خدمت : وضع كارمندي است كه به استناد تبصره ماده ( 17 ) اين آئين نامه به خدمت او خاتمه داده مي شود.

ژ- انفصال موقت : وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي مراجع صلاحيتدار اصالتا” يا تبعا” براي مدت معيني از خدمت شركت منع شده است.

س- انفصال دايم : وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي مراجع صلاحيتدار اصالتا” يا تبعا” براي هميشه از خدمت دولت محروم شده است.

ش- غيبت موجه : وضع كارمندي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او توسط مراجع صلاحيتدار تائيد شده باشد.

ص- غيبت غير موجه : وضع كارمندي است كه بدون اطلاع يا موافقت قبلي شركت بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشده است.

ماده 5- كارمندان شركت به سه دسته زير تقسيم مي شوند.

الف- كارمندان رسمي : براي تصدي يكي از پستهاي سازماني شركت استخدام نشده يا مي شوند و مشمول مقررات اين آئين نامه هستند.

تبصره- استخدام رسمي در شركت با رعايت محدوديت مندرج در تصويبنامه شماره 29982ت /27126ه مورخ 24/6/1381 و اصلاحات بعدي آن انجام مي گيرد.

ب- كارمندان قراردادي : براي مدت معين به خدمت شركت در مي آيند ، مقررات به كارگيري و پرداخت دستمزد اين كارمندان به تصويب شورا مي رسد.

پ- كارمندان پيماني : مدت قرارداد آنها حداقل پنج ( 5 ) سال و قابل تمديد است. در طول مدت قرارداد امكان لغو آن از طرف مستخدم ميسر نيست ولي شركت با تصويب شورا مي تواند نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد.

تبصره- كارمندان پيماني از نظر حقوق ومزايا تابع اين آئين نامه و از نظر ساير مقررات استخدامي مشمول تبصره ماده (6) قانون استخدام كشوري- مصوب 1345- و آئين نامه آن هستند.

ماده 6- تصويب تشكيلات و سازمان هر شركت و هر نوع تغييرات بعدي در آن براساس اساسنامه آن شركت يا قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري- مصوب 1350- صورت مي گيرد.

ماده 7- رئيس كل ، مدير عامل ، اعضاي هيات عامل و هيات مديره به طورموظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مي نمايند و در هر مورد كه مقرراتي براي تعيين وضعيت آنها وجود نداشته باشد در دوره تصدي اين مشاغل مشمول مقررات اين آئين نامه خواهند بود.

تبصره- هر گاه كارمند رسمي به عناوين مندرج در اين ماده منصوب شود مدت خدمت او در اين سمتها از هر لحاظ جزو سوابق خدمت در شركت محسوب و حقوق و مزاياي او بر اساس مقررات مربوط تعيين مي شود.

ماده 8- انتقال كارمند شركت به دستگاههاي دولتي و نهادهاي عموميغير دولتي ، همچنين انتقال مستخدمان رسمي يا ثابت دستگاههاي ياد شده به شركت با رعايت قوانين ومقررات مربوط مجاز است.

تبصره- انتقال مستخدمان رسمي يا ثابت دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي به شركت با بيش از پانزده ( 15 ) سال سابقه خدمت فقط با تصويب شورا مجاز است.

ماده 9- ماموريت كارمندان شركت به دستگاههاي دولتي و غير دولتي و ساير دستگاهايي كه اعزام كارمند به آنها مجاز دانسته شده يا مي شود همچنين قبول مامور از دستگاههاي ياد شده بارعايت قوانين ومقررات مربوط مجاز است.

ماده 10- ضوابط اجرائي مواد ( 8 ) و ( 9 ) اين آئين نامه به تصويب شورا مي رسد.

ماده 11- به كارگيري اتباع بيگانه در شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

فصل دوم- استخدام

ماده 12- شركت مجاز است در حدود بودجه مصوب و داشتن پست سازماني بلاتصدي ، نيري انساني مورد نياز خود را با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط استخدام نمايد.

ماده 13- داوطلبان استخدام در شركت بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب- اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن.

پ- تدين و عامليت به احكام اسلامي يا پيروي از ساير اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ت- داشتن حداقل ديپلم كامل متوسطه.

ث- عدم محكوميت به محروميت از حقوق اجتماعي.

ج- انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم.

چ- داشتن شرايط تحصيلي و تجربي لازم و توانايي وشايستگي انجام وظايف مربوط به شغلي كه داطلب آن است.

ح- عدم تجاهر به فسق و داشتن شايستگي اخلاق لازم.

خ- برخورداري از سلامت كامل جسماني و رواني ( به استثناي جانبازان ).

د- عدم اعتياد به مواد مخدر.

ذ- داشتن ساير شرايط اختصاصي مورد نياز براي تصدي مشاغل مربوط.

تبصره 1- حداكثر سن داوطلبان براي ورود به خدمت شركت درمورد به خدمت شركت در مورد دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و پائين تر بيست و هفت ( 27 ) سال تمام ، دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي سي ( 30 ) سال تمام ، كارشناسي ارشد سي وپنج ( 35 ) سال تمام و دكترا چهل وسه ( 43 ) سال تمام در بدو ورود است.

تبصره 2- شركت مجاز است براي هر مقطع تحصيلي در موارد خاص تا دو سال به حداكثر سن تعيين شده در تبصره ( 1 ) اين ماده اضافه نمايد.

ماده 14- انتخاب اشخاص براي استخدام در شركت از طريق امتحان ، مسابقه و گزينش با توجه به اصل لياقت و شايستگي مطابق دستور العملي كه به تصويب هيات مديره مي رسد ، بعمل مي آيد.

تبصره- براي گزينش افراد در شركت ، هيات مركزي گزينش شركتهاي بيمه از نماينده بيمه مركزي ايران ، نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هيات عالي گزينش تشكيل مي شود و هر يك از شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران نيز داراي هسته هاي گزينش جداگانه هستند.

ماده 15- افرادي كه در امتحان يامسابقه قبول مي شوند قبل از پذيرفته شدن به خدمت رسمي شركت ، يك دوره آزمايشي را طي مي كنند كه مدت آن حداقل يك سال و حداكثر دو سال است.

ماده 16- حقوق و فوق العاده هاي كارمند در دوره آزمايشي همانند كارمند رسمي است و از مزاياي مرخصي استحقاقي واستعلاجي برخوردار مي شود.

ماده 17- كساني كه در طي يا حداكثر در پايان دوره آزمايشي به پيشنهاد مديريت مربوط و تاييد رئيس كل يا مديرعامل شركت مناسب براي ايفاء در خدمت شركت شناخته مي شوند به موجب حكم رسمي به استخدام شركت پذيرفته مي شوند و مدت خدمت آزمايشي از هر حيث جزو سابقه خدمت آنها محسوب مي شود.

تبصره- به خدمت كساني كه در طي دوره آزمايشي صالح براي ادامه خدمت در شركت تشخيص داده نشوند بدون هيچگونه تعهد استخدامي ، خاتمه داده مي شود به آنها حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده و پرداخت خواهد شد.

ماده 18- شركت مي تواند كارمند رسمي مستعفي خود ومستخدم رسمي يا ثابت مستعفي دستگاههاي دولتي را پس از تاييد هيات مركزي گزينش از گذراندن دوره آزمايشي معاف كند.

تبصره- حداكثر تا ده سال سابقه خدمت كارمند مستعفي شركت يا دستگاههاي دولتي از نظر سابقه خدمت و تجربه قابل قبول است و شركت نسبت به سابقه خدمت مازاد بر ده سال هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.

ماده 19- استخدام كارمندان دستگاههاي دولتي يا موسسات عمومي غير دولتي كه بر اساس مقررات محكوم به اخراج يا بازخريد يا بازنشستگي شده اند در شركت ممنوع است.

فصل سوم- آموزش و ارزشيابي

ماده 20- شركت مي تواند به منظوربالا بردن سطح مهارت ومعلومات حرفه اي و عمومي كارمندان و آماده نمودن كارمندان شايسته و لايق براي احراز مشاغل بالاتر ، با رعايت مقررات اين آئين نامه برنامه هاي آموزشي يا كار آموزشي لازم را تنظيم و اجراء كند.

ماده 21- شركت مجاز است كارمندان خود را براي آموزش كوتاه مدت يا كارآموزش در تخصصهاي مورد نياز با هزينه شركت وشرايط زير طبق قوانين ومقررات مربوط به خارج از كشور اعزام كند:

الف- برگزاري دوره كارآموزشي يا آموزشي مورد نظر در داخل كشور با تشخيص شورا ميسر نباشد.

ب- كارمند اعزامي متعهد شود و تضمين بسپارد كه بلافاصله پس از اتمام دوره مربوط مراجعت و به مدت سه برابر طول دوره در شركت خدمت كند.

تبصره- كارآموزشي يا آموزش بشرح اين ماده ماموريت آموزشي تلقي مي شود.

ماده 22- شركت مي تواند با اخذ تعهد خدمت به مدت سه برابر ايام تحصيل به دانشجوياني كه طبق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در رشته هاي مورد نياز در داخل يا خارج از كشور تحصيل مي نمايند هزينه تحصيلي پرداخت نمايد.

ماده 23- دستورالعمل مربوط به نحوه آموزش و كارآموزي كارمند در داخل يا خارج از كشور ، همچنين استفاده از بورسهاي اعطايي از طرف موسسات داخلي و خارجي ، نحوه وميزان پرداخت هزينه دوره آموزشي يا در نظر گرفتن كيفيت دوره به تصويب شورا مي رسد.

ماده 24- شركت موظف است در فواصل معييني كه كمتر از يك بار در سال نباشد استعداد ، لياقت ، كارداني ، تعهد و عملكردكارمندان خود را مورد ارزشيابي قرار دهد و ميزان كمي و كيفي خدمات آنها را در طول دوره ارزشيابي براي استفاده در انتصابات ، تعيين حقوق و افزايش يا تعديل فوق العاده هاوپاداش و طي دوره هاي آموزشي يا بورسهاي داخلي و خارجي مشخص نمايد.

تبصره- نحوه ارزشيابي كارمندان به تصويب شورا و اعطاي امتيازات لازم به آنها به تصويب هيات مديره ميرسد.

فصل چهارم حقوق و مزايا

ماده ۲۵- حقوق ماهانه كارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهميت وظايف ومسئووليتها ، تحصيلات و خصوصيات شغل مورد تصدي تعيين و برقرار مي شود.

ماده 26- نظام پرداخت در صنعت بيمه امتيازي و مبتني بر خصوصيات شغل و شاغل بودن و حقوق كارمند براساس مجموع امتيازات مكتسبه پس از اعمال ضريب ريالي تعيين مي شود.

ماده 27- عوامل اساسي ارزيابي شغل و شاغل و حداكثر ميزان امتياز عوامل بشرح جدول زير است :

خصوصيات عوامل امتياز

تحصيلات

تجربه و سابقه

شاغل دوره آموزشي 4500

فرآيندي

عملكردي

مسئوليتها و وظايف مديريتي وسرپرستي

شغل ويژگيها ، وظايف وپيچيدگيهاي شغلي ،

شرايط محيط كار 5500

جمع 10000

تبصره 1- هيات مديره هر شركت ، در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب شورا مي رسد ، مي تواند براساس ارزيابي عملكرد سالانه كارمندان با تواناييهاي بارز آنها ، امتياز ويژه اي حداكثر معادل بيست وپنج درصد ( 25% ) امتيازي كه كارمند براساس عوامل جدول موضوع اين ماده كسب مي كند به حداكثر بيست درصد از كارمندان كه عملكرد و قابليتهاي بارزي داشته اند اعطاء نمايد مشروط بر آن كه بارمالي ناشي از اجراي اين تبصره در هر سال از ده درصد حقوق ومزاياي پرداختي شركت تجاوز نكند.

تبصره 2- ضريب ريالي امتيازهاي موضوع اين جدول برابر ضريب ريالي جدول حقوق مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و اصلاجات بعدي آن است.

تبصره 3- دوره هاي آموزشي بلند مدت كه به عنوان معادلهاي استخدامي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، همترازشده اند از امتياز مربوط به مقاطع تحصيلي در مشاغل مربوط برخوردار مي شوند.

تبصره 4- مدارك حرفه اي بين المللي در سطح عضويت وابسته و بالاتر از موسسه رسمي بيمه لندن و ساير مدارك حرفه اي بيمه مشابه از ساير موسسات بين المللي با تاييد بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با يكي ازمقاطع تحصيلي همتراز مي شود.

تبصره 5- دوران خدمت وظيفه عمومي فقط جزو سنوات خدمت محسوب مي شود و به ازاي هر سال آن حسب مقطع تحصيلي مربوط در دوران خدمت وظيفه امتياز تعلق مي گيرد.

ماده 28- عوامل فرعي ، درجات ، تعاريف و تعيين امتياز هر يك از عوامل با توجه به ميزان امتيازات مندرج در جدول ماده (27) اين آئين نامه به تصويب شورا و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ماده 29- كليه امتيازات اعطاء شده به ايثارگران مشمول قانون استخدام كشوري به كارمندان ايثارگر شاغل در شركت بر اساس مقررات اين فصل و به ترتيبي كه به تصويب شورا مي رسد برقرار مي شود.

ماده 30- كارمند در بدو ورود به خدمت شركت در صورتي كه داراي سابقه خدمت تمام وقت در دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي باشد به ازاي هر سال سابقه خدمت از امتياز مربوط برخوردار و خدمت كمتر از يك سال او به تناسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود.

تبصره- كارمندي كه حقوق او با اين آئين نامه تطبيق داده مي شود در قبال هر سال سابقه خدمت كه تا پايان سال 1380 جزو سنوات قابل قبول او منظور شده است از امتياز مربوط برخوردار خواهد شد ، خدمت كمتز از يك سال به تناسب ماههاي كاركرد ملاك محاسبه است.

ماده 31- به منظور تعيين امتيازات مربوط به شغل كليه مشاغل شركت براساس اهميت وظايف ومسئوليتها ، حساسيت و عوامل موثر در تجزيه و تحليل شغل در رسته هاي :

الف- مديريتي.

ب- فني و تخصصي.

پ- پشتيباني

طبقه بندي مي شود.

ماده 32- طرح طبقه بندي مشاغل شركت شامل شرح طبقات مشاغل ، نمونه اي از وظايف و مسئووليتها و شرايط احراز مشاغل با رعايت تبصره ( 3 ) ماده ( 2 ) اين آئين نامه به تصويب شورا مي رسد.

ماده 33- تصويب نام شماره 4169/ت 25703ه مورخ 23/5/1381 واصلاحات بعدي آن در مورد كارمندان شركت قابل اجراء است.

ماده 34- شركت مي تواند به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص و مديريت و تطبيق وضع كارمندان خود فوق العاده اي راحداكثر تا يكصد و سي درصد ( 130% ) حقوق تحت عنوان فوق العاده جذب براساس طرحي كه به تصويب شورا و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد ، پرداخت نمايد.

ماده 35- حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتراو كارشناسي ارشد و مدارك همتراز از نظر استخدامي، كه در مراكز با واحدهاي مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال دارند نبايد از هشتاددرصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل كارمندان مشابه مشمول قانون اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد.

تبصره- تعيين مراكز و واحدهاي موضوع اين ماده وهمترازي افراد با اعضاي هيات علمي با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معتبر است.

ماده 26- در صورتي كه كارمند در ساعات غير اداري و براي انجام وظايف محوله حسب دستور مقام بالاتر انجام وظيفه كند فوق العاده اضافه كاري به ميزان يك يكصدوپنجاهم حقوق وفوق العاده جذب ماهانه در ازاي هر ساعت دريافت خواهد نمود.

ماده 37- شركت به كارمندان خود علاوه بر حقوق و فوق العاذه جذب ، فوق العاده ها و هزينه هاي بشرح زير پرداخت مي كند.

الف- فوق العاده بدي آب هوا و محروميت از تسهيلات زندگي : به كارمنداني كه در نقاط بد آب و هوا ومرحوم خدمت مي كنند.

ب- فوق العاده خارج از كشور: به كارمنداني كه جهت تصدي يكي از پستهاي ثابت سازماني به خارج از كشور اعزام مي شوند.

پ- فوق العاده كسر صندوق و حق التضمين : به كارمنداني كه به امور تحويلداري ، تحصيلداري يا صاحب جمعي نقدي يا جنسي ( امين اموال ) اشتغال دارند.

ت- فوق العاده نوبت كاري و كشيك : به كارمنداني كه به كارهاي نوبتي ، شيفتي يا كشيك اشتغال دارند.

ث- فوق العاده روزانه : به كارمنداني كه بعنوان ماموريت موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام مي شوند.

ج- هزينه سفر ونقل مكان : به كارمنداني كه محل جغرافيايي خدمت آنهاتغيير مي كند.

چ- فوق العاده توليد و بهره وري : به منظور افزايش توليد حق بيمه و گسترش كمي وكيفي خدمات بيمه اي اين فوق العاده در چارچوب نسبتهاي توليد و بهره وري كه توسط شورا تعيين و به تاييدشوراي حقوق و دستمزد مي رسد ، پرداخت مي شود.

ح- هزينه اياب ذهاب : به كارمناني كه در داخل محدوده شهري بدون استفاده از وسيله نقليه شركت به ماموريت مي روند.

تبصره- ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت فوق العاده هاوهزينه هاي موضوع اين ماده به استثناي بند (چ) متناسب با مقررات عمومي به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 38- شركت مي تواند كارمنداني را كه خدمات برجسته انجام دهنديا لياقت فوق العاده اي ابراز نمايند با پرداخت تا دو ماه حقوق و فوق العاده جذب ، در طول سال به عنوان پاداش مورد تقدير قرار دهد.

ماده 39- شركت مي تواند در صورت وجود اعتبار به كارمندان شاغل خود حداكثر معادل يك ماه حقوق و فوق العاده جذب بعنوان عيدي متناسب مدتي كه در آن سال خدمت كرده اند در پايان سال پرداخت كند.

ماده 40- به كارمندي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود در غيرساعات اداري به انجام امور كارشناسي موارد بيمه در رشته هاي مختلف مي پردازد حق الزحمه كارشناسي پرداخت مي شود.

تبصره- ميزان و ضوابط پرداخت اين حق الزحمه و حق الجلسه مطابق دستورالعملي است كه به تصيب شورا خواهد رسيد.

فصل پنجم- حقوق و تكاليف كارمند و ساعات كار شركت

ماده 41- كارمند مي تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت ، بااعلام قبلي از خدمت در شركت استعفاء دهد در اين صورت شركت بايدحداكثر تا سه ماه پس از دريافت استعفاء آن موافقت نمايد.

تبصره 1- موافقت با استعفاي كارمندموكول به انجام تعهد و تصفيه حساب با شركت است.

تبصره 2- درمواردي كه استعفاي كارمند موجب توقف يا ركود وظايف مربوط به شغل مورد تصدي مي شود حداكثر مدت زمان لازم براي موافقت با استعفاي كارمند شش ماه خواهد بود كه در اين صورت بايد مراتب به اطلاع كارمند برسد.

تبصره 3- درخواست استعفاء از جانب كارمند رافع تعهدات او در برابر شركت نيست وكارمندمكلف به انجام وظايف خود در مدت مقرر است.

ماده 42- استخدام مجددكارمندي كه طبق مقررات اين آئين امه از خدمت شركت مستعفي و يا استعفاي او موافقت شده ، در صورت احتياج شركت با طي كليه مراحل پيش بيني شده استخدامي براي يك بار بلامانع است.

ماده 43- كارمند مي تواند در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي با موافقت شركت سوابق خدمت خود را بازخريد كند.

تبصره 1- به كارمندي كه سوابق خدمت او بازخريد شده است به ازاي هر سال سابقه خدمت پذيرفته شده حداكثر معادل يك ماه ونيم آخرين حقوق و فوق العاده جذب ، پرداخت مي گردد ، سوابق بيش از شش ماه يك سال و كمتر از آن به نسبت مدت محاسبه مي شود.

تبصره 2- شركت مي تواند در جهت بهينه سازي كيفي نيروي انساني ، سوابق خدمت كارمنداني را كه به خدمت آنها نياز نداشته باشد در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي ، براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد بازخريد نمايد

تبصره 3- استخدام مجدد كارمند بازنشسته و بازخريد شده ممنوع است.

ماده 44- حقوق و فوق العاده هاي ايام مرخصي استحقاقي ذخير شده كارمندان مستعفي و بازخريد شده براساس ماده ( 49 ) اين آئين نامه محاسبه و پراخت مي شود.

ماده 45- كارمند موظف است وظايف و تكاليفي را كه از طرف شركت تعيين مي شود اجراء نمايد ، اهم اين تكاليف بشرح زير است :

الف- وظايف محول شده از طرف شركت را به نحو احسن ، در كمال جديت ، صميميت و درستكاري و طبق مقررات و رويه هاي جاري انجام دهد

ب- در حدود قوانين ومقررات ، احكام و دستورهاي مقام بالاتر از خود را اطاعت كند. هرگاه حكم يا دستور مقام بالاتر رابرخلاف قوانين ومقررات تشخيص دهد بايد به صورت كتبي مغايرت دستور رابا ذكر دليل به وي گزارش كند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع ، مقام بالاتر اجراي دستور خود را به صورت كتبي خواستار شود كارمند مكلف است دستور صادر شده را اجزاء ومراتب را به مقام بالاتر سرپرست خود گزارش نمايد.

پ- نبايد در معاملات بيمه حق العمل دريافت كند يا با كارگزاران شركت شريك شود. اگر كارمندي در معامله اي كه با شركت منعقد مي شود به نحوي شريك يا ذينفع باشد بايد قبلا” مراتب رابه هيات مديره گزارش و براي عقد قرارداد كسب اجازه نمايد.

ت- در صورت مشاهده امورخلاف مقررات گزارش مقتضي تهيه و به سرپرست مربوط تسليم نمايد.

ث- اسرار اداري وامور محرمانه شركت را حفظ نمايد.

ج- سلسله مراتب اداري شركت را رعايت نمايد و قبل ازمراجعه به مقامات بالاتر به سرپرست بلافاصل خود مراجعه نمايد.

ج- وسايل ، لوازم واموال شركت را كه در اختيار دارد حفظ نمايد و از آنها براي امور شخصي استفاده ننمايد ودر صورت اثبات قصور يا مسامحه ملزم به جبران خسارت است.

تبصره- نحوه انجام وظيفه و تكاليف ، تعيين محل خدمت ، ساعات و ايام كار و حضور و غياب كارمندان مطابق ضوابطي است كه بارعايت قوانين ومقررات مربوط ، به تصويب هيات مديره مي رسد.

ماده 46- اختيار تعيين محل جغرافيايي خدمت كارمند با شركت است وكارمندموظف است در هر نقطه از ايران كه شركت مقتضي بداند انجام وظيفه كند.

ماده 47- هر فعل يا ترك فعل كه موجب وقفه ، اخلال ، كم كاري يا بي نظمي در كار شركت شود يا بر خلاف اختلاق حسنه يا شئون اداري باشد همچنين عدم رعايت ضوابط ، مقررات وتكاليف مقرر ، تخلف محسوب و با متخلف بر اساس مقررات رفتار مي شود.

تبصره- ارتكاب جرم وتخلف به عذر عدم اطلاع از مقررات شركت مسموع نيست وموجب معافيت از تنبيهات انضباطي و اداري نخواهدشد

ماده 48- رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان و تعيين مجازات آنها براساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب 1372- و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود.

تبصره- در هر يك از شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران هيات بدون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل و هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان صنعت بيمه فقط در بيمه مركزي ايران تشكيل مي شود.

فصل ششم- رفاه كارمند

ماده 49- كارمند شركت در قبال هر سال خدمت حق استفاده از بيست وشش ( 26 ) روز مرخصي استحقاقي بدون اختساب تعطيلات و با استفاده از حقوق و مزاياي مندرج در حم كارگزيني خود را دارد.

تبصره 1- كارمند موظف است حداقل نيمي از مرخصي استحقاقي خود را در همان سال استفاده كند.

تبصره 2- چنانچه استفاه از مرخصي به علت نياز شركت به كارمند امكان پذير نباشد اعطاي آن با توافق به وقت ديگري موكول مي شود وو در صورت عدم امكان استفاده از اين مرخصي به علت ادامه احتياج شركت ، مرخصي استفاده نشده به نسبت هر بيست و شش (26) روز معادل يك ماه و به ميزان مقرر در اين ماده، حسب درخواست كارمند هر چهار سال يكبار مازاد بر بيست وشش (26) روز بازخريد مي شود ، در غير اين صورت اين مرخصي ذخيره خواهد شد.

تبصره 3- حداكثر مدتي كه كارمند در طول يك سال شمسي مي تواند از مرخصي همان سال و مرخصي ذخيره شده استفاده نمايد جمعا” از شصت (60) روز كاري تجاوز نمي كند. استفاده از باقي مانده مرخصي ذخيره شده چنين كارمندي موكول به يك سال تمام خدمت است.

ماده 50- كارمند در صورت ابتلا به بيماريهايي كه مانع ازانجام خدمت باشد با تاييد پزشك معتمد شركت مي تواند از مرخصي استعلاجي استفاده كند.

تبصره 1- حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي جز در مورد بيماريهاي صعب العلاج چهار ( 4 ) ماه در هر سا لاست كه در اين مدت تمام حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني قبل از مرخصي به كارمند پرداخت مي شود. در صورتي كه مرخصي استعلاجي كارمند در طول يكسال به دليل ابتلا به بيماريهاي خاص و صعب العلاج بيش از (4) ماه باشد كارمند مي تواند حداكثر تا يك سال از مرخصي استعلاجي اضافي با دريافت تمام حقوق ومزاياي مندرج در حكم كارگزيني خود استفاده نمايد و در صورت ادامه بيماري تا زمان بهبودي يااز كار افتادگي يا فوت فقط هشتاد درصد (80%) حقوق ومزاياي حداكثر تا دو سال به او پرداخت مي شود.

تبصره 2- بانوان باردار و مادران شيرده از مزاياي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي- مصوب 1374- و اصلاحات بعدي آن استفاده مي كنند.

تبصره 3- آن دسته از كارمنان شركت كه از نظر بازنشستگي مشمول مقررات قانون تامين احتماعي- مصوب 1354- هستند از نظر مرخصي استعلاجي نيز تابع قانون ياد شده خواهند بود ولي شركت مابه التفاوتي را كه از صندوق تامين اجتماعي دريافت نمي كنند تا مدت مقرر در تبصره ( 1 ) اين ماده به آنها پرداخت مي نمايد.

ماده 51- كارمند مي تواند علاوه بر مرخصي استحقاقي در مواردزير با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مندرج در حكم كارگزيني از مرخصي برخوردار شود:

الف- براي ازدواج بار اول به مدت هفت روز.

ب- فوت همسر ، اولاد ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر سه روز.

پ- تشرف به حج تمتع براي اولين بار بيست و پنج روز.

ت- مراسم و اعياد مذهبي اقليتهاي مذهبي يك روز

ماده 52- كارمندمي تواند با موافقت شركت از مرخصي بدون حقوق استفاده كند ، حداكثر مدت اين مرخصي در مدت خدمت كارمنددرشركت اعم از متوالي يا متناوب سه سال است.

تبصره- حداكثر اين مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي در رشته مربوط به شغل كارمند دو سال بيشتر از مرخصي مندرج در اين ماده است.

ماده 53- دستورالعمل اجرائي مواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) و ( 52 ) اين آئين نامه به تصويب شورا مي رسد.

ماده 54- شركت به منظور مساعدت به ارمندان در جهت تهيه مسكن و رفع ساير حوايج آنها ، وامهايي اعطا مي نمايد كه انواع ، ميزان ، شرايط و ضوابط اين وامها به تصويب شورا مي رسد.

ماده 55- شركت به طريق مقتضي نسبت به بيمه و بهداشت ودرمان كارمندان شاغل ، بازنشسته واز كارافتاده خود و افراد تحت تكفل آنها ووظيفه بگيران اقدام مي كنند.

ماده 56- شركت موظف است به منظور اجراي طرح تامين سلامتي و بهداشت و درمان كارمندان و افراد تحت تكفل آنها ، همه ماهه مبلغي تحت عنوان حق بيمه از حقوق كارمندان كسر و با افزودن سهم خود ، آنها را از اين نظر بميه نمايد.

تبصره- ضوابط اجراي اين ماده به تصويب شورا مي رسد.

ماده 57- شركت مكلف است كارمندان خود را در مقابل خطرات فوت ، از كارافتادگي دايم- كلي و جزيي- و نقص عضو به ترتيب وميزاني كه به تصويب شورا مي رسد با هزينه شركت وكارمند بيمه عمر و حوادث نمايد.

ماده 58- شركت كارمندان خود را به تشكيل شركتهاي تعاوني مصرف ومسكن و صندوق قرض الحسنه- صندوق تعاون- تشويق مي نمايد و موظف است در حدود امكانات و بوجه مصوب كمك لازم را به آنها بنمايد.

تبصره- كمكهاي موضوع اين ماده به كارمنداني كه فاقد مسكن هستند و از مزاياي وام مسكن شركت استفاده نمي كنند نيز قابل اعطاء است.

ماده 59- به منظور رفاه وتامين آتيه كارمندان وخانواده آنها شركت موظ فاست همه ماه سه درصد ( 3% ) از حقوق كارمنان خود راكسر و پس از افزودن معادل شش درصد ( 6% ) حقوق آنها از بابت سهم خود- مجموع آن را به حساب سپرده خاصي تحت عنوان حساب پس انداز كارمندان واريز نمايد.

تبصره 1- بهربرداري و بازپرداخت وجوه پس انداز كارمندان بر اساس ضوابطي است كه به تصويب شورا و تايد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

تبصره 2- صندوق پس انداز كارمندان صنعت بيمه ، به ترتيبي كه به تصويب شورا مي رسد منحل وموجودي كارمندان شركت اعم از اصل سهم شركت وكارمند و سود حاصل شده به شركت محل خدمت كارمندمنتقل و به حساب سپرده موضوع اين ماده اضافه مي شود.

ماده 60- شركت مي تواند نسبت به ايجاد امكانات وتسهيلات رفاهي براي كارمندان خود از قبيل استراحتگاهها ، زايرسراها ونظاير آنها اقدام كند.

تبصره- شركت مي تواند به منظور تقويت بنيه جسمي و روحي كارمندان خود و تعميم امر ورزش تسهيلات لازم را فراهم نمايد.

ماده 61- در صورتي كه كارمند شركت در خصوص انجام عمليات بيمه اي خويش در مقام بيمه گذار باشد از تخفيف مناسب بهره مند خواهد شد.

ماده 62- كمك هزينه هاي عايله مندي ، ازدواج ، اولا وكفن و دفن مطابق مقررات عمومي دولت به كارمندان شاغل ، از كارافتاده ، بازنشسته ، وظيفه بگير و فوت شده شركت پرداخت مي شود.
ماه 63- شركت مي تواند در حدود بودجه مصوب كمكهاي غير نقدي تهيه و دراختيار كارمندان شاغل ، از كارافتاده، بازنشسته ووظيفه بيگران قرار دهد.

ماده 64- به كارمند شاغل هنگام بازنشستگي ، از كار افتادگي يا فوت در قبال كليه سوابق خدمت پذيرفته شده به ازاي هر سال خدمت حدكثر سي ( 30 ) سال معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده جذب بعنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي شود.

فصل هفتم- بازنشستگي و كارافتادگي

ماده 65- كارمندان شرك به استثناي مشمولان قانون تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث تابع مقررات اين آئني نامه و صندوق مربوط هستند.

ماده 66- حقوق بازنشستگي ، وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث كارمنان مشول كه تا قبل از اجراي اين آئين نامه بازنشسته ، از كار افتاده ، فوت يا شهيد شده اند هنگام اجراي اين آئين نامه با در نظر گرفتن افزايش حقوق ومزاياي كارمندان شاغل و كسورات قانوني مربوط طبق ضوابطي كه به تصويب شورا و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد افزايش مي يابد.

تبصره 1- در صورتي كه مقررات خاصي در مورد بازنشستگان ، از كارافتادگان ووظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشور تصويب شود ، آن مقررات با تصويب شورا و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد بازنشستگان ، از كارافتادگان و وظيفه بگيران مشمول اين آئين نامه نيز اجرا خواهد شد.

تبصره 2- هرگاه به لحاظ افزايش هزينه هاي زندگي ضريب حقوق كارمندان افزايش يابد حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران نيز به همان نسبت ترميم خوهد شد.

ماده 67- شركت موظف است هرماه نه درصد ( 9% ) از جمع حقوق ، تفاوت تطبيق و فوق العاده جذب كارمندان رسمي خود را بابت كسور بازنشستگي سهم كارمند كسر كرده و پس از افزودن بيست و يك درصد ( 21% ) آن بابت سهم شركت ، مجموع آن را تا يك ماه به صندوق مربوط واريز نمايد.

تبصره- علاوه بر وجوه مندرج در اين ماده درآمد صندوق عبارت است از:

الف- منافع حاصل از عمليات اقصتادي متعلقه بر وجوه صندوق.

ب- كمكها و هدايايي كه به صندوق واريز مي شود.

پ- مبالغي كه در صورت عدم كفايت منابع صندوق در بودجه سالانه شركت پيش بيني مي شود.

ماده 68- حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي ام معدل مجموع حقوق و فوق العاده جذب و تفاوت تطبيق دو سال آخر خدمت كارمند با اعما لاخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي ضرب در سنوات خدمت قابل قبول با سقف حداكثر سي سال سابقه خدمت.

تبصره- ميران افزايش سنواتي مضاعف كارمند داراي خدمت بيش از سي سال در هنگام تطبيق وضع به حقوق بازنشستگي او اضافه خواهد شد.

ماده 69- وراث قانوني در اين آئين نامه عبارتنداز:

الف- زوجه يا زوجات دايمي كارمند متوفي اعم از آنكه شوهر اختيار كرده يانكرده باشند.

ب- فرزندان و نوادگان اناث موتوفي تا زماني كه شوهراختيار نكدره يا به استخدام يكي از دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت درنيامده اند.

پ- شوهر در صورتي كه عليل واز كارافتاده و تحت كفالت همسر متوفاي خود بوده باشد.

ت- فرزندان و نوادگان ذكور تا زماني كه به سن بيست سال تمام نرسيده اند مگر آنكه در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مشغول تحصيل باشند كه در اين صورت در پايان بيست وپنجمين سال عمر حقوق وظيفه آنها قطع خواهد شد.

ث- پدرومادري كه تحت كفالت كارمندمتوفي بوده باشند.

ج- فرزندان و نودگان عليل و ناقص العضو كارمند متوفي كه قادر به كار نباشد.

تبصره- نوادگان كارمند متوفي در صورتي مي توانند از حقوق وظيفه استفاده كنند كه قبل از فوت كارمند براساس قانون تحت كفالت او بوده باشند.

ماده 70- حقوق وظيفه وراث به تساوي بين بازماندگان تقسيم مي شود و در صورت قطع سهم هر يك از بازماندگان سهم قطع شده به تساوي به سهم ساير بازماندگان اضافه مي شود.

ماده 71- شركت مي تواند كارمنداني را كه سي سابقه خدمت دارند بازنشسته نمايد.

ماده 72- شركت مكلف است كارمنداني را كه به سن شصت سالگي مي رسدند بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت آنها بازنشسته نمايد. در صورتي كه سوابق خدمت اين كارمندان كمتر از پانزده سال باشد سنوات خدمت آنها پانزده (15) سال محسوب مي شود.

ماده 73- كارمند مي تواند در صورت دارا بودن سي (30) سال سابقه خدمت يا با داشتن حداقل شصت (60) سال سن و بيست (20) سال سابقه خدمت تقاضاي بازنشستگي نمايد و شركت مكلف به قبول آن است

ماده 74- كارمند مي تواند درصورت داشتن حداقل پنجاه (50) سال سن و بيست و پنج سال (25) سال سابقه خدمت با موافقت شركت بازنشسته شود.

تبصره- بانوان كارمندمي تواند با داشتن ( 20 ) سال سابقه خدمت بدون رعايت حداقل سن با موافقت شركت بازنشسته شوند.

ماده 75- منظور از سابقه خدمت مندرج در اين آئين نامه ، سابقه خدمت تمام وقت در دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي و سوابق پذيرفته شده شركتهاي بيمه است كه كارمندكسوربازنشستگي يا حق بيمه آن را برابر مقررات مربوط پرداخت نموده و اين كسور به صندوق منتقل يا واريز شده باشد.

تبصره 1- سوابق غير رسمي كارمند در شركتهاي موضوع بند ( الف ) ماده ( 3 ) اين آئين نامه و همچنني مدت خدمت وظيفه عمومي- دوره ضرورت و احتياط- با قبول پرداخت كسور بازنشستگي توسط كارمند بر مبناي اولين حقوق و فوق العاده جذب خدمت رسمي ، جزو مدت خدمت رسمي او محسوب مي شود در اين صورت شركت مكلف به پرداخت سهم خود به صندوق خواهد بود.

تبصره 2- سوابق خدمت غير رسمي كارمند در دستگاهاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي براساس اين آئين نامه و بر مبناي اولين حقوق و فوق العاده جذب خدمت رسمي جزو مدت خدمت رسمي او محسوب مي شود مشروط به اينكه كارمند پرداخت كسور بازنشستگي اين مدت از بابت سهم خود و شركت را تقبل كند.

ماده 76- كسور بازنشستگي ايام آمادگي به خدمت و غيبت موجه بر مبناي تمام حقوق ماهانه احتساب مي شود.

ماده 77- در صورتي كه كارمند شركت به يكي از مقامات موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت- مصوب 1370- با مديرعامل يا عضو هيئت مديره شركت منصوب ياانتخاب شود مدتي كه در اين سمتها خدمت مي كند جزو سوابق خدمت وي محسوب مي شود مشروط بر آنكه كسور بازنشستگي سهم خود را به ماخذ حقوق و فوق العاده جذب يا ساير عناوين مشابهي كه در اين سمتها دريافت مي دارند را پرداختند.

ماده 78- كارمند مجاز است كسور بازنشستگي ايام خدمت غيررسمي و وظيفه عمومي خود را به صورت يكجا يا به اقساط مساوي حداكثر ظرف پنج ( 5 ) سال به صندوق واريز نمايد.

تبصره- هرگاه كارمند موضوع اين ماده فوت شود وظيفه بگيران او از پرداخت بقيه اقساط مربوط معاف خواهند بود.

ماده 79- ملاك تشخيص سن كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه در خدمت شركت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ ياد شده در دست دارند و درمورد كارمنداني كه بعد از تصويب اين آئين نامه به استخدام شركت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه خواهند داد در صورتي كه ماه و روز تولد در شناسنامه مشخص نباشد اول مهرماه سال تولدملاك محاسبه قرار مي گيرذ.

ماده 80- ترك تابعيت كارمند مجب قطع حقوق بازنشستگي و وظيفه مي شود.

ماده 81- در صورتي كه كارمند به علت حادثه ناشي از كار يا بيماري از كارافتاده شناخته شود يك سي ام معدل حقوق وفوق العاده جذب و تفاوت تطبيق دو سال آخر خدمت او ضرب در سوابق خدمت را بعنوان وظيفه از كارافتادگي دريافت مي نمايد.

ماده 82- هرگاه كارمند به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه ازكاراتفاده شود بدون رعايت سوابق خدمت آخرين حقوق و فوق العاده جذب و تفاوت تطبيق او بعنوان حقوق وظيفه از كارافتادگي وي برقرار مي شود.

ماده 83- چنانچه كارمند شاغل ، فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان او بر مبناي حقوق بازنشستگي استحقاقي برقرار مي شود.

ماده 84- در صورتي كه سنوات خدمت كارمندان موضوع مواد (81) و (83) اين آئين نامه كمتر از پانزده سال (15) سال باشد مدت خدمت آنها پانزده سال محسوب مي شود.

ماده 85- در صورتي كه كارمند بازنشسته يا از كارافتاده ، فوت شود تمام حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي او تحت عنوان حقوق وظيفه به بازماندگان او پرداخت مي شود.

ماده 86- هرگاه كارمند به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه فوت شود بدون رعايت سنوات خدمت، آخرين حقوق و فوق العاده جذب و تفاوت تطبيق او بعنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني او پرداخت مي شود.

ماده 87- از كارافتادگي در اين آئين نامه عبارت است از عدم توانايي كامل دايمي كارمند در انجام دادن اموري كه به طور متعارف به آن اشتغال داشته است و تشخيص از كارافتادگي ، علت آن و همچنين تشخيص اينكه فوت كارمند به علت حادثه ناشي ازكار يا به سبب انجام وظيفه بوده است با كميسيوني مركب از مدير صندوق، نماينده شركت و پزشك معتمد شركت خواهد بود.

ماده 88- اشتغال كارمندي كه براساس مواد ( 81 ) و ( 82 ) اين آئين نامه و تاييد كميسيون موضوع ماده ( 87 ) اين آئين نامه بهبودي حاصل نمايد فقط براي يك بار ديگر تا زمان رسيدن به شرايط بازنشستگي بلامانع است، مدتي كه كارمنداز حقوق وظيفه ازكار افتادگي استفاده نموده است جزو سنوات خدمت وي محسوب نخواهد شد

ماده 89- حقوق بازنشستگي ، وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث ثانوني كه براساس اين آئين نامه برقرار مي شود مانع از پرداخت سرمايه هاي بيمه عمر و حوادث نخواهد بود.

ماده 90- كارمندان بازنشسته ، از كاراتفاد و وراث قانوني آنها كه طبق مقررات اين ئاين نامه از حقوق بازنشستگي يا وظيفه استفاده مي كنند از مزاياي طرحهاي تسهيلات درماني ، تعاوني و رفاهي شركت برخوردار مي شوند.

ماده 91- كسور بازنشستگي- سهم كارمند- كارمندي كه سنوات خدمت او بازخريد يا از خدمت شركت مستعفي يا اخارج شده يامي شود همچنين كارمندي كه به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شود ، در صورت درخواستاو براساس مقررات به صندوق بازنشستگي مورد تقاضا يا صندوق تامين اجتماعي منتقل يا به شخص او مسترد مي شود.

ماده 92- دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه براي ايام واحد خدمت دولتي از صندوق بازنشستگي دستگاههاي دولتي ، موسسات عمومي غير دولتي و شركت ممنوع است.

ماده 93- توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قابل مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس حكمدادگاه صلاحيتدار مجاز است

ماده 94- هرگاه كارمندي كه طبق مقررات ازحقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي كند مفوقدالاثر شود ومدت يك سال حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني اومي توانند حقوق وظيفه خود را مطالبه كنند. اگر بعدا” معلوم شود كارمندياد شده فوت شده است حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوق به طور دايم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود او در قيد حيات است وضع حقوقي او به حال اول برمي گردد.

ماده 95- هرگاه كامرندي كه از حقوق بازنشستگي يا وظيفه استفده مي كند به موجب حكم قطعي مراجع صلاحيتدار اصالتا” ياتبعا” به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در مدت محروميت از حقوق اجتماعي شخصا” از دريافت حقوق بازنشستگي محرم خواهد بود. در صورتي كه محروميت مربوط به دوره خدمت او باشد با افراد تحت تكفل او همان رفتاري خواهد شد كه با وراث قانوني كارمند بازنشسته متوفي مي شود و اگر محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات كارمند تمام حقوق بازنشستگي به افراد تحت تكفل او پرداخت خواهد شد.

ماده 96- هرگاه كارمندي به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم و تبعا” از حقوق اجتماعي محروم گردد. در صورتي كه در تاريخ محرميت از حقوق اجتماعي و تا زمانيكه از حقوق اجتماعي محرم است حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني پرداخت مي شود و پس از اعاده حيثيت يا رفع محروميت شخصا” از حقوق بازنشستگي خود برخوردار خواهد شد.

ماده 97- ترتيب وتشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي وصدور احكام و برقراري حقوق بازنشستگي ، از كارافتادگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و وظيفه كارمندان مطابق دستورالعملي است كه به تصويب شورا مي رسد.

فصل هشتم- مقررات مختلف

ماده 98- كارمندان رسمي كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه در شركتهاي موضوع بند ( الف ) ماده ( 3 ) اين آئين نامه خدمت مي كنند با مقررات اين آئين نامه تطبيق وضع مي يابند.

تبصره 1- به كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه به طور تمام وقت در خدمت شركت بوده اند و فاقد حداقل مدرك تحصيلي براي ورود به خدمت هستند در صورت داشتن مدرك تحصيلي براي ورود به خدمت هستد در صورت داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي و كمتر ، هفتاددرصد ( 70% ) امتياز و در صورت داشتن مدرك پايان دوره راهنمايي تحصيلي هشتاددرصد ( 80% ) امتياز مربوط به ديپلم اعطا خواهد شد.

تبصره 2- در صورتي كه مجموع حقوق ماهانه و فوق العاده جذب كارمند پس از تطبيق وضع با اين آئين نامه از جمع حقوق و فوق العاده هايي كه به اقتضاي شغل خود به طور مستمر دريافت مي كرده است كمتر شود مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق حقوق و مزايا به او پرداخت خواهد شد.

ماده 99- عدم اشتغال كارمند در تايخ تصويب اين آئين نامه در شركت در موارد زير مانع از تطبيق و يا تبديل وضع استخدامي او نخواهد بود:

الف- بيماري.

ب- خدمت زير پرچم.

پ- مواردي كه كرامند از طرف مرجع صلاحيتدار تحت تعقيب قرار گرفته يا جهت اداي توضيحات حاضر شده باشد ، در صورت صدور حكم برائت يا قرار موقوفي تعقيب.

ت- غيب موجه.

ث- ماموريت.

ج- شركت در دوره آموزشي وكارآموزي بورسهاي خارج از كشور.

ماده 100- شركت مي تواند پس از تطبيق وضع استخدامي كارمندان در صورت وجود پست سازماني بلاتصدي ، كارمندان غير رسمي خود را كه در تايخ تصويب اين آئني امه بيش از دو سال سابقه خدمت تمام وقت در شركت دارند وواجد شرايط براي وورد به خدمت رسمي هستند بنا به درخواست آنها بامقررات اين آئيننامه تبديل وضع نمايد.

ماده 101- در صورتي كه فعاليت شركت تقليل يابد يا استفاده از تكنيكهاي جديد انجام كار ايجاب نمايد كه پستهاي سازماني شركت محدود و اين محدوديت منجر به حذف پستهاي سازماني شود و شغلي براي ارجاع به متصديان اين مشاغل موجچود نباشد اينگونه كارمندان به حال آماده به خدمت در مي آيند و در اختياركارگزيني يا واحدهاي نظير قرار خواهند گرفت تا پس از پيدا شدن پست سازماني مناسبي كه واجد شرايط احراز آن باشند به آن منصوب گردند.

تبصره- هرگاه به لحاظ عدم نياز واحد سازماني محل خدمت ، كارمند در اختيار كارگزيني قرار گيرد و ظرف يك ماه امكان اشتغال او در يكي از واحدهاي شركت فراهم نشود به حال آماده به خدمت درخواهدآمد.

ماده 102- حداكثر مدت آمادگي به خدمت يك سال است و در صورتي كه رف اين مدت كارمند آماده به خدمت ، به پست سازماني مناسبي منصوب نشود ، در صورت داشتن شرايط بازنشستگي بر اساس مقررات بازنشسته و در غير اين صورت خدمات او بازخريد خواهد شد.

تبصره 1- شركت موظف است جهت انتقال كارمند آماده به خدمت به طرق مقتضي اقدام كند وموافقت با انتقال كارمند آماده به خدمت الزامي است.

تبصره 2- وجوه بازخريدي، حقوق و فوق العاده هاي ايام مرخصي استحقاقي ذخيره شده به كارمند آماده به خدمت براساس مواد (43) و (44) اين آئين نامه پرداخت مي شود.

ماده 103- به كارمندي كه به حال آماده به خدمت در مي آيد ، در طول اين مدت هشتاد درصد ( 80% ) حقوق ماهانه مربوط پرداخت مي شود.

ماده 104- شركت نمي تواند جز در موارد مندرج در اين آئين نامه كارمند را از پست سازماني مورد تصدي بر كنار كند مگر بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايد.

ماده 105- كارمندي كه به خدمت زير پرچم احضار مي شو هرگاه ظرف دوماه پس از پايان خدمت زير پرجم خود را براي خدمت در شركت معرفي نمايد شركت مكلف است او را به كار گمارده ، ولي در صورتي كه پست سازماني براي ارجاع موجود نباشد آماده به خدمت خواهد شد.

ماده 106- واگذاري پس سازماني جديد به كارمندي كه در پست سازماني امين اموال انجام وظيفه مي كند تا زماني كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده ممنوع است.

ماده 107- دستورالعمل تطبيق وضع كارمندان با مقررات اين آئين نامه به تصويب شورا مي رسد.

ماده 108- مواردي كه در اين آئينامه پيش بيني نشده است و در مقررات عمومي كشور صراحت دارد با تصويب شورا و تاييد وزير امور اقتصادي ودراايي مي تواند در شركت ملاك عمل قرار گيرد.

ماده 109- اين آئين نامه از تاريخ 1/1/1381 اجرامي شود وهرگونه اصلاح يا تغيير در آن به پيشنهاد مجمع عمومي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران و سازمان مديريت برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 110- از تاريخ اجراي اين آئين نامه ، تصويبنامه شماره 47288/ت 458 مورخ 8/5/1368 و اصلاحات بعدي آن نسخ مي شود.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضاعارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام