آزمون تعیین صلاحیت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین‌نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت

آیین‌نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت (تصویبنامه شماره ۵۶۷۲۸/ت۵۹۰۷۳هـ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۵/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب سال ۱۳۹۵- آیین نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- اعضای تمام وقت جغرافیایی: اعضای هیئت علمی، پزشکان، پزشکان دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) و دکتری تخصصی (PhD) که به صورت تمام وقت در مراکز بهداشتی- درمانی، آموزشی- درمانی و مراکز درمانی دولتی دانشگاهی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت انتفاعی درمانی در قالب مطب و یا مراکز درمانی (خیریه و موقوفه، خصوصی، دولتی غیردانشگاهی و عمومی غیردولتی) در خارج از مراکز دانشگاهی را ندارند.

تبصره ۱- در صورت جابه‌جایی پزشکان تمام وقت جغرافیایی بین بیمارستان‌های زیرمجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و پزشکان درمانی تمام وقت بین بیمارستان‌های زیرمجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و سایر استان های مجاور با مجوز دانشگاه مبدأ و پذیرش دانشگاه مقصد با تعرفه دولتی و ارایه مجوز از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبل از ارسال اسناد به بیمه های پایه، پزشک تمام وقت محسوب شده و اسناد ارسالی بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره ۲- پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در مراکز درمانی مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی در صورت فعالیت در بیمارستان های عمومی غیردولتی (مانند سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح) و سایر مراکزی که با تعرفه دولتی ارایه خدمت می کنند با کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب می شوند.

تبصره ۳- پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در مراکز درمانی مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی کشور در صورت فعالیت در مراکز تشخیصی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح در صورت پرداخت معادل تعرفه دولتی به پزشکان مذکور توسط این مراکز و همچنین با کسب مجوز مکتوب از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان تمام وقت جغرافیایی محسوب می گردند و اسناد ایشان در بخش دولتی بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه‌ای پزشکان تمام وقت که به طور سالانه توسط هیئت وزیران ابلاغ می گردد، پرداخت می شود.

تبصره ۴- در کلیه بخش های برون سپاری یا درون سپاری شده مراکز دانشگاهی تا زمانی که پزشکان شاغل در این بخش ها شرایط تمام وقتی در این آیین نامه را رعایت می نمایند (با پیوست استانداردهای مربوط)، سازمان های بیمه گر پایه ملزم به پرداخت ضریب ریالی جزء حرفه ای تمام وقت جغرافیایی برای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان مذکور خواهند بود.

تبصره ۵- اسناد پزشکان تمام وقت جغرافیایی در صورت ارایه خدمت در مراکز با تعرفه غیردولتی (شامل غمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی) صرفاً به بیماران مشکوک یا قطعی مبتلا به کووید-۱۹ تا زمان اعلام رسمی شورای عالی بیمه سلامت کشور، در صورت تأیید معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی مربوط با اولویت شهرستان و مناطق محروم همچنان توسط سازمان های بیمه گر پایه بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می گردد و در بخش مقصد نیز صرفاً با ضریب ریالی غیرتمام وقت توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت می گردد.

۲- جزء حرفه ای: در مواردی که در ستون «واحد ارزش نسبی» کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدمات یک ارزش نسبی درج شده است، عدد مربوط نشان دهنده جزء حرفه ای می باشد. برای برخی دیگر از خدمات که سه ارزش نسبی درج شده است، ارزش نسبی میانی، نشان دهنده جزء حرفه‌ای خدمت مربوط است.

۳- ضریب ریالی پزشکان تمام وقت جغرافیایی: ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی که به طور سالانه توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می شود.

۴- سازمان های بیمه گر پایه: سازمان های بیمه گر پایه شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح است.

ماده ۲- حق الزحمه پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی عبارت است از حاصلضرب ارزش نسبی جزء حرفه ای کلیه خدمات ارایه شده توسط پزشکان بالینی درمانی و هیئت علمی شامل گروه های تخصصی، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوق تخصصی داخلی، جراحی و بیهوشی در ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت جغرافیایی.

تبصره ۱- برای متخصصین داروساز بالینی تمام وقت جغرافیایی، صرفاً برای خدمات تخصصی مربوط، ضریب ریالی تمام وقت جغرافیایی قابل محاسبه و پرداخت است.

تبصره ۲- اسناد پزشکی متخصصین پروتودرمانی (رادیوتراپی) تمام وقت جغرافیایی مانند پزشکان تمام وقت بالینی بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی مصوب هیئت وزیران قابل محاسبه و پرداخت است.

تبصره ۳- جهت پرداخت ضریب ریالی تمام وقت جغرافیایی در خدمات دیالیز و شیمی درمانی، انجام یک ارزیابی توسط پزشک در طول ارایه خدمت دیالیز/ همودیالیز و یک ارزیابی توسط پزشک در طی جلسه تجویز شیمی درمانی، کافی است.

ماده ۳- تعرفه پزشکان تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش‌های پیراپزشکی (پاراکلینیک) شامل بخش رادیولوژی، آزمایشگاه (تشخیص طبی، آسیب شناسی (پاتولوژی) و ژنتیک) و پزشکی هسته ای، به شرح زیر محاسبه و پرداخت می گردد:

۱- بخش رادیولوژی: جزء حرفه ای کلیه خدمات سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی (MRI) و آنژیوگرافی عروق محیطی بر اساس گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره- پرداخت به پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی متخصص رادیولوژی تمام وقت جغرافیایی در خصوص خدمات دوراپزشکی (تله مدیسین) (تصویربرداری)، با رعایت موارد زیر جهت خدمات تصویربرداری ام آر آی (MRI) و سی تی اسکن (CT scan) توسط سازمان های بیمه گر پایه، قابل محاسبه و پرداخت است:

الف- معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست پزشکان تمام وقت جغرافیایی (مشمول تبصره این بند) را به طول مکتوب به سازمان های بیمه گر پایه ابلاغ و در صورت تغییر در فهرست مذکور، تغییرات را به صورت ماهانه به سازمان های بیمه گر پایه ابلاغ نماید.

ب- ضمیمه کردن یک نسخه از گزارش مربوط به اسناد مثبته پرونده بیمار الزامی می باشد.

پ- دسترسی به سامانه بایگانی و ارتباطات تصویر (سیستم PACS) مشابه سایر اسناد مثبته، جهت راستی آزمایی اسناد مثبته مربوط، توسط مراکز ارایه دهنده خدمت با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در اختیار کارشناس ناظر سازمان‌های بیمه گر پایه قرار می گیرد.

۲- پزشکی هسته ای: جزء حرفه ای کلیه خدمات پزشکی هسته ای گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت پزشکان تمام وقت مصوب سالانه هیئت وزیران محاسبه و پرداخت می شود.

۳- آسیب شناسی (پاتولوژی) و ژنتیک: جزء حرفه ای کلیه خدمات آسیب شناسی (پاتولوژی) و ژنتیک گزارش مهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی، بر اساس ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت برای پزشکان تمام وقت مصوب سالانه هیئت وزیران محاسبه و پرداخت می شود.

۴- خدمات آزمایشگاه تشخیصی- طبی: در خصوص خدمات آزمایشگاه تشخیصی- طبی ملاک پرداخت اسناد به صورت تمام وقت جغرافیایی اطلاعات ثبت شده در سامانه نسخه الکترونیک می باشد. چنانچه ارایه خدمت در سامانه های نسخه الکترونیک توسط پزشک تمام وقت انجام شده و ثبت شده باشد، مشمول پرداخت تمام وقت و در غیر این صورت مشمول پرداخت غیرتمام وقت خواهد شد.

تبصره- خدمات ارایه شده توسط سازمان انتقال خون مرتبط با فرآورده های خونی شامل تمام وقت جغرافیایی نمی باشد.

۵- خدمات رادیوگرافی: در خصوص اسناد رادیوگرافی، پرداخت اسناد به صورت تمام وقت جغرافیایی منوط به داشتن گزارش خدمات مربوط می باشد و در صورت عدم ارایه گزارش اسناد به صورت ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره- پرداخت اسناد بخش های پیراپزشکی (پاراکلینیک) برای دکترای تخصصی (Ph.D) پیراپزشکی (پاراکلینیک) تنها برای خدماتی که مرتبط با حیطه تخصصی فرد می باشد، ضریب ریالی جزء حرفه ای تمام وقت جغرافیایی پرداخت می گردد.

ماده ۴- در بخش های پارامدیکال مانند واحدهای توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌شناسی و همچنین تغذیه، روانشناس بالینی یا سلامت و سایر موارد مشابه، صرفاً برای ارایه‌کنندگان دارای مدرک تخصصی (Ph.D) که به صورت تمام وقت جغرافیایی فعالیت می کنند، ضریب تمام وقت جغرافیایی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۵- مرجع تعیین کننده پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی، دانشگاه های علوم پزشکی خواهند بود و مسئولیت تشخیص و صحت تمام وقت جغرافیایی بودن پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی به عهده ریاست دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی مربوط می باشد.

ماده ۶- نحوه اعلام اسامی پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت به شرح زیر است:

۱- دانشگاه‌هیا علوم پزشکی پس از بررسی و احراز شرایط پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی شامل پزشکان متخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوق تخصص و همچنین افراد دارای مدرک دکترای تخصصی (PhD) پیراپزشکی (پاراکلینیک) و پارامدیکال و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی باید مشخصات ایشان را که شامل نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی، نوع تخصص، تصویر حکم حقوقی یا رابط قرارداد پزشک با ذکر درجه علمی، ضبط پروانه مطب و گواهی ریاست دانشگاه مبنی بر تمام وقت بودن را رسماً یا از طریق سامانه‌های ماشینی (مکانیزه) به سازمان‌های بیمه گر پایه اعلام نمایند.

۲- دانشگاه باید پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی جدید را به محض احراز شرایط به سازمان های بیمه گر پایه معرفی نماید. همچنین دانشگاه های علوم پزشکی موظفند به محض حذف شرایط تمام وقت هر یک از اعضای هیئت علمی یا پزشکان درمانی تأیید شده قبلی، مراتب روزانه به سازمان های بیمه گر پایه اطلاع دهند و اسناد از تاریخ صدور گواهی خروج از تام وقتی بر اساس ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۱- برای پزشکان قراردادی که متقاضی فعالیت به صورت تمام وقت جغرافیایی می باشند، در صورت داشت پروانه مطب ارایه گواهی مبنی بر ضبط یا تحویل پروانه به همراه سایر مستندات الزامی است.

تبصره ۲- در خصوص تمام وقتی پزشکان سرباز که صرفاً در دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می کنند، چنانچه موارد گفته شده در این ماده رعایت گردد، پرداخت تمام وقت جغرافیایی به پزشکان مذکور مجاز است.

ماده ۷- در صورت احراز موارد مغایر با شرایط تعیین شده برای پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی، اقدامات نظارتی زیر به ترتیب قابل انجام است:

۱- شصت درصد (۶۰%) جزء حرفه ای تمام وقتی جغرافیایی از زمان شروع تخلف و یا اسناد یک سال گذشته پزشک مربوط (در صورت عدم احراز زمان شروع تخلف)، غیرقابل پرداخت است. تمام کارانه وی نیز در طول این مدت از سوی مراکز درمانی دانشگاهی قابل پرداخت نیست.

۲- در صورت عدم اخذ پروانه مطب معبر از پزشک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درجه اعتباربخشی بیمارستان مقصد را به مدت یک سال یک درجه کاهش می دهد و پرداخت توسط سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی با تعرفه پایین تر، قابل محاسبه و اخذ می باشد.

۳- در صورت فعالیت در مراکز جراحی محدود و مراکز تشخیصی درمانی سرپایی پروانه مسئول فنی مرکز مربوط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال می گردد و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی نسبت به تعلیق قرارداد با مرکز مربوط اقدام نمایند.

۴- تذکر کتبی به بیمارستان مبدأ و معرفی پزشک مربوط از سوی دانشگاه محل خدمت به هیئت تخلفات اداری کارکنان یا اعضای هیئت علمی یا لغو قرارداد حسب نوع رابطه استخدامی.

تبصره ۱- سازمان های بیمه گر پایه موظفند به طرق مختلف از جمله گزارش ناظرین بیمارستانی، بررسی اسناد پزشکی، بازرسین سازمان، ارتباط با سایر بیمه های پایه و تکمیلی و بررسی اسناد خسارات متفرقه نسبت به عدم اشتغال پزشکان موضوع این ماده در خارج از مراکز دانشگاهی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره ۲- از زمان ابلاغ این آیین نامه، دانشگاه های علوم پزشکی مکلفند در صورتی که دارای پزشک تمام وقت یا پروانه مطب هستند، پروانه وی را ضبط و گواهی ضبط را ضمیمه اسناد تمام‌وقتی جغرافیایی نمایند.

ماده ۸- برای کلیه خدمات بستری و سرپایی (درمانی، تشخیصی، پیراپزشکی (پاراکلینیکی) و توانبخشی) که توسط پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی در بخش دولتی ارایه می شوند، جزء حرفه ای خدمات تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه با اعمال ضریب ریالی جزء حرفه ای پزشکان تمام وقت قابل محاسبه و پرداخت است. پرداخت تمام وقت جغرافیایی تنها به سهم سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی تعلق می گیرد و مبنای پرداخت بیمار برای کلیه خدمات، ارزش نسبی پایه هر خدمت (ضریب پزشکان غیرتمام وقت جغرافیایی) می باشد.

تبصره- در موارد شایع (گلوبال) در صورت تمام وقت بودن هر یک از پزشکان ارایه دهنده خدمات، صرفاً بابت حق العمل جراحی، بیهوشی و معاینه (ویزیت) اولیه نوزاد تازه متولد شده، اسناد نسبی با اعمال ضریب ریالی جزء حرفه‌ای پزشکان تمام وقت محاسبه و به سرجمع هزینه شایع (گلوبال) اضافه می‌گردد.

ماده ۹- ضرایب مربوط به تعرفه های ترجیحی مناطق محروم از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به جزء حرفه ای کلیه خدمات بستری بالای شش ساعت (درج اقامت (هتلینگ) در صورتحساب بیمار) ارایه شده توسط پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی و غیرتمام وقت تا حداکثر (۲) برابر ارزش نسبی مربوط (با احتساب سهم بیمه پایه) حسب درجه محرومیت منطقه اضافه می شود. به عبارت دیگر سهم سازمان های بیمه گر پایه برای پزشکان غیرتمام وقت جغرافیایی در ضریب محرومیت منطقه ضرب و بخش تعرفه ترجیحی مناطق محروم محاسبه می گردد.

تبصره ۱- جزء فنی مشمول ضریب تعرفه ترجیحی نمی گردد.

تبصره ۲- ملاک محاسبه تعرفه ترجیحی مناطق محروم برای پزشکان تمام وقت جغرافیای و غیرتمام وقت، ضریب ریالی پزشکان غیرتمام وقت می باشد.

تبصره ۳- تغییر در ضرایب تعرفه ترجیحی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیئت وزیران انجام میگ ردد.

تبصره ۴- برای خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) اسناد بستری، پرداخت ضریب تعرفه ترجیحی مناطق محروم، بر حسب درجه محرومیت منطقه به استثنای خدمات آزمایشگاه تشخیصی- طبی و رادیوگرافی قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۰- مراکز دانشگاهی می توانند از کلیه افراد در صورت ارایه خدمات توسط پزشکان تمام وقت جغرافیایی با اعمال ضریب تمام وقتی، تعرفه مربوط را اخذ نمایند.

تبصره ۱- خدمات خارج از پوشش بیمه و خدمات جراحی زیبایی ارایه شده توسط پزشکان تمام وقت جغرافیایی با اعمال ضریب تمام وقت جغرافیایی اعمال می گردد.

تبصره ۲- در تخت های با خدمات رفاهی ویژه در بخش دولتی، بر اساس مصوبه هیئت وزیران سقف تعهد بیمه های تکمیلی حداکثر تا سقف تعرفه خصوصی می باشد و در هر صورت سقف پرداختی بیمه های تکمیلی نباید از سقف تعرفه مذکور بالاتر محاسبه و درخواست گردد.

ماده ۱۱- خدمات دندانپزشکی مشمول این آیین نامه نمی باشد و مطابق مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات دندانپزشکی محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده ۱۲– این آیین نامه برای کلیه سازمان های بیمه گر پایه و مراکز دانشگاهی لازم الاجرا می باشد.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

مقررات مرتبط:

آیین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی

تعیین حقوق اعضای تمام وقت هیئت علمی و پزشکان درمانی اورژانس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام