کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل تعیین حق فنی دانشگاه‌های علوم پزشکی

دستورالعمل تعیین حق فنی (مصوب سال ۱۳۹۶)

در اجرای بند ۱۸ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دستورالعمل برقراری حق فنی در ۷ ماده و ۴ تبصره در هیأت امنا مطرح و مفاد آن مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.

دستورالعمل تعیین حق فنی

ماده ۱- مشاغل خاص که مشمول دریافت حق فنی می‌گردد عبارتند از کارکنانی که دارای مدرک مهندسی بوده و می‌توانند در خارج از ساعت اداری در حوزه‌های متناظر بخش خصوصی فعالیت نمایند، به شرح ذیل:

الف- مشاغل رسته فنی مهندسی

ب- مشاغل رسته فرابری داده ها (مشاغل مندرج در فهرست مشاغل عمومی مشتمل بر مشاغل کارشناس تحلیل گر سیستم برنامه نویس سیستم، کاردان شبکه، کارشناس شبکه، کارشناس امور سخت افزار رایانه، کاردان امور سخت افزار رایانه)

ج- شغل کارشناس تجهیزات پزشکی

د- کارکنان شاغل در مشاغل صنایع غذایی، تغذیه، کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی حوزه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه بر اساس دستورالعملی که با همکاری سازمان غذا و دارو تهیه و توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره- موضوع پرداخت حق فنی موضوع این دستورالعمل به آن دسته از مشاغلی که در این دستورالعمل لحاظ نشده در کمیته ای با حضور مدیر کل منابع انسانی، رئیس مرکز توسعه و تحول اداری، دو معاون دانشگاه به انتخاب معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نماینده دبیر هیأت های امناء مطرح و پس از تأیید توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ابلاغ می گردد.

ماده ۲- کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی واجد شرایط در ماده یک این دستورالعمل که در واحدهای مؤسسه اشتغال دارند، اعم از ستاد دانشگاه/ دانشکده و ستاد شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

تبصره ۱- کارکنان قرارداد کار معین که شغل مندرج در قرارداد آنها مشمول این دستورالعمل می باشد، در صورتی که از نظر مدرک تحصیلی مرتبط بوده و در همان رشته شغلی اشتغال داشته باشند به میزان کارکنان مشابه رسمی و پیمانی از این مزایا برخوردار می گردند.

تبصره ۲- کارکنان رسمی و پیمانی دارای پست سازمانی موضوع این دستورالعمل به شرط اشتغال در پست سازمانی مشول از این مزایا بهره مند می گردند.

ماده ۳- میزان حق فنی کارکنان شاغل واجد شرایط برابر با ۴۰% حق شغل آنان تعیین و پرداخت می گردد.

ماده ۴- مؤسسه مجاز است به منظور استفاده اثربخش از خدمات کارکنان مشمول بند الف این دستورالعمل، میزان حق فنی آنان را تا ۸۰% حق شغل افزایش دهد.

تبصره- میزان حق فنی موضوع ماده فوق، متناسب با میزان کارائی و اثربخشی با تشخیص و نظر مدیران مربوطه و تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع مؤسسه، بر اساس عملکرد هر فرد طبق شاخص هایی نظیر نظم و انضباط کاری، ارائه خدمات در بازه زمانی تعریف شده، کیفیت و جامعیت خدمات ارائه شده و میزان اطلاعات فنی و تسلط به آیین نامه ها و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت.

ماده ۵- مدیران و سرپرستان حوزه های مشمول این دستورالعمل برمبنای پست سازمانی و رشته شغلی از مزایای این دستورالعمل برخوردار می باشند.

ماده ۶- مبلغ حق فنی مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد و این مبلغ بدون درج در حکم کارگزینی با قرارداد منعقده قابل پرداخت بوده و مصوبات قبلی ملغی و هر گونه دریافتی از مصوبات ملغی الاثر شده ممنوع خواهد بود.

ماده ۷- پرداخت آثار مالی ناشی از اجرای این دستورالعمل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ در صورت پیش‌بینی و تأمین بار مالی آن از محل درآمد اختصاصی در بودجه مصوب مؤسسه بلامانع خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام