کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و اصلاحات بعدی

ماده ۱) تعریف:

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می‌گردد. در این آیین‌نامه، هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین هیأت‌های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌ به ترتیب و به اختصار «هیأت مرکزی جذب وزارتین» و «هیأت‌های اجرایی جذب» نامیده می‌شوند.

ماده ۲) هیأت‌ وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و دبیرخانه آن در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا هرمکانی که دبیرخانه شورای عالی تعیین می‌نماید، ایجاد می‌شود.

ماده ۳) وظایف:

۱- اتخاذ ساز و کار واحد در هیأت‌های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام،وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه‌ها
۲- نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح
۳- بررسی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی به منظور پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیأت علمی برای تصویب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
۴- تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت‌های اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها
۵- تدوین دوره‌های آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هیأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن
۶- برگزاری سمینارها و کارگاههای توجیهی برای عناصر هیأت‌های اجرایی جذب
۷- رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
۸- بررسی گزارش عملکرد سالانة هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت‌های اجرایی جذب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره ۱: متناظر با بند ۴ فوق و در خارج از موضوع جذب اعضای هیأت علمی، وظیفه بررسی و تأیید صلاحیت هیأت مؤسس، اعضای هیأت امناء و رئیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به عهده هیأت مرکزی جذب وزارتین می‌باشد.

ماده ۴) اعضاء:

۱- سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا
۲- دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۳- دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- دبیر هیأت عالی گزینش کشور
۵- نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
۶- نماینده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی(با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی)

تبصره ۱: دبیر هیأت مرکزی جذب وزارتین حسب مورد به پیشنهاد وزرای مربوطه و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲: رئیس هیأت از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی و دبیر آن در اولین جلسه از بین اعضا و یا خارج از آن توسط هیأت انتخاب می‌گردد.

تبصره ۳: در موارد تساوی آراء، رأی رئیس هیأت تعیین‌کنندة اعتبار یا عدم اعتبار مصوبات و تصمیمات خواهد بود.

ماده ۵) رعایت موارد زیر در تنظیم دستورالعمل اجرایی الزامی می‌باشد.

۱- استخدام هیأت علمی برمبنای نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پیمانی انجام می‌گیرد.

تبصره: در مواردی که جذب عضو هیأت علمی از طریق غیرفراخوان عمومی ضروری باشد، این موضوع باید به تصویب هیأت مرکزی جذب برسد.

۲- اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت‌های اجرایی جذب می‌باشد و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخدام به عهده هیأت مرکزی جذب وزارتین می‌باشد.

۳- صلاحیت اعضای هیأت علمی و مدرسین حق‌التدریس و قراردادی باید در هیأت‌های اجرایی جذب مورد ارزیابی قرار گیرد.

۴- تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی در صورت احراز شرایط، برای ارتقاء به رتبة بالاتر انجام می‌پذیرد.

۵- تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی به رسمی قطعی منوط به احراز رتبه دانشیاری می‌باشد.

تبصره ۱: آندسته از اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی که تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۷، ارتقا مرتبه به استادیاری یافته اند درصورت داشتن حداقل ماندگاری سنوات با رعایت مدت زمان ماندگاری در مرتبه رسمی-آزمایشی (۳ تا ۵ سال) با تأیید هیأت اجرایی جذب مؤسسه حسب مورد از رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی تبدیل وضعیت می یابند.

تبصره ۲: برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی به رسمی- قطعی، ارتقاء از یک مرتبه به رتبه بالاتر ضروری می‌باشد.

تبصره ۳: در موارد خاص و حسب مورد با مجوز وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری امکان رسمی قطعی شدن اعضای هیأت علمی در مراتب پایین تر از دانشیاری نیز مقدور خواهد بود.

تبصره ۴: آن دسته از جانبازان عضو هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که تا تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۷ حداقل ۲ سال سابقه خدمت داشته باشند، ضمن مستثنی شدن از شمول حکم بند ۵ ماده ۵ آئین نامه فوق الذکر، درصورت داشتن صلاحیت های علمی و عمومی لازم، از پیمانی به رسمی – آزمایشی ویا از رسمی – آزمایشی به رسمی – قطعی، حسب مورد تبدیل وضعیت می یابند.

۶- هیأت‌های اجرایی جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکم رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی، مسئولیت نظارت بر عملکرد آنها را برعهده داشته و درصورت احراز عدم صلاحیت می‌توانند از ادامه فعالیت آنان جلوگیری نمایند.

۷- شرایط ویژه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تربیت معلم و تربیت مدرس و رشته‌های الهیات، معارف اسلامی، علوم انسانی و هنر به تصویب شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی خواهد رسید.

۸- بکارگیری مدرسان یا محققان یا افرادی که جهت انجام خدمات قانونی و خدمات مورد تعهد (قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، راتبه‌ها، ضریب K و…) در دانشگاه‌ها حداکثر برای یک دوره به صورت قراردادی و در ادامه در چارچوب این آیین‌نامه خواهد بود.

۹- این آیین‌نامه حاکم بر آیین‌نامه‌های هیأت‌های ممیزه اعضای هیأت علمی می‌باشد.

ماده ۶) رسیدگی به تخلفات

هیأت عالی جذب مسئول نظارت بر عملکرد هیأت‌های مرکزی جذب و هیأت های اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیأت‌های اجرایی در زمینه تخلفات، تندروی، مسامحه‌کاری و اعمال تبعیض در بررسی پرونده‌ها می‌باشد. تصمیمات هیأت عالی نظر نهایی تلقی شده و برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده ۷) این آیین‌نامه مشتمل بر ۷ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۹/۴/۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن در جلسه ۶۲۳ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب آن، کلیه هیأت‌های مربوطه به گزینش استاد به هیأت‌های جذب تغییر عنوان می‌یابد.

دکتر محمود احمدی‌نژاد- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

اصلاحیه این مصوبه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام