آزمون تعیین صلاحیت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- زمستان 1393)

ماده 1: در این آیین‌نامه، اصطلاحات در معانی مشروح ذیل به کار می­روند:

الف) جزء حرفه‌ای

ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪاي، ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﺗﻼش، ﻣﻬﺎرت و رﻳﺴﻚ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ملاک اصلی محاسبه جزء حرفه‌ای، کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویبنامه شماره 74450/ت50982هـ مورخ 1/7/1393 هیات محترم وزیران است. بر این اساس، در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن «واﺣﺪ ارزش ﻧﺴﺒﻲ» ﻳﻚ ارزش ﻧﺴﺒﻲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎتی که دارای ﺳﻪ ارزش ﻧﺴﺒﻲ می‌باشند، ارزش ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪاي ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ. ملاک محاسبه کارکرد هر پزشک، مجموع جزء حرفه‌ای خدمات ارائه شده توسط هر پزشک می‌باشد. سایر خدماتی که به عنوان جزء حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شوند، عبارتند از:

  • صد درصد درآمد حاصل از تعرفه ویزیت در درمانگاه و کلینیک ویژه غیرمستقل موسسه با احتساب درآمد حاصل از برنامه ارتقا کیفیت خدمات ویزیت در طرح تحول نظام سلامت.
  • صد درصد درآمد حاصل از بخش عملکردی برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و یا درآمد حاصل از تعرفه ترجیحی مناطق محروم.
  • درآمد حاصل از 30% تعرفه هتلینگ انواع بخش‌های‌ ICU شامل ICU بزرگسالان، ICU کودکان و ICU نوزادان.
  • در خصوص دکترای تخصصی داروسازی، 1 تا 2% از فروش دارو و ملزومات پزشكي به پیشنهاد هیات و تصویب کارگروه و 100% کارکرد داروساز براساس جزء حرفه‌ای خدمات ارائه شده، به عنوان كاركرد داروساز منظور مي‌شود.

پروتزها، لوازم مصرفی پزشکی و یا داروهایی که به نرخ خرید توسط داروخانه عرضه می‌شوند و فاقد سود می‌باشند، از مجموع فروش داروخانه حذف خواهند شد.

  • موارد ذیل از شمول محاسبات جزء حرفه‌ای خارج می‌باشند:

1. حکم حقوقی پزشک متخصص، فوق‌تخصص و فلوشیپ درمانی یا عضو هیات علمی و پزشک عمومی.

2. بخش ثابت حق‌الزحمه برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم.

3. حق‌الزحمه آنکالی و مقیمی (به استثنای درآمد حاصل از 30% تعرفه هتلینگ انواع بخش‌ ICU شامل ICU بزرگسالان، ICU کودکان و ICU نوزادان).

4. حق‌ محرومیت از مطب.

5. جزء حرفه‌ای خدماتی که به بیمار در قالب زنجیره تامین و در خارج از بیمارستان ارائه می‌گردد.

6. کسورات بیمه‌ای ناشی از عملکرد پزشک.

ب) کلینیک ویژه مستقل:

کلینیک ویژه مستقل واحدی از موسسه است که به لحاظ اداري و مالي مستقل می‌باشد و توسط هیات مدیره‌ای به انتخاب پزشکان شاغل در آن و با حضور ناظر دانشگاه، اداره می‌شود و تامین کلیه هزینه‌های مربوط به اداره کلینیک از جمله کلیه هزینه‌های نیروهای انسانی غیرپزشک، کارانه پزشکان و سایر هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی به طور کامل از محل درآمدهای آن که به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه واریز می‌گردد، تامین می‌شود. نحوه هزینه‌کرد درآمدهای کلینیک‌ویژه مستقل برای پزشکان و کارکنان غیرپزشک از شمول این دستورالعمل مستثنی می‌باشد.

ج) کلینیک ویژه وابسته:

در صورتی که کلینیک ویژه به لحاظ اداري و مالي وابسته به بیمارستان یا موسسه باشد و  همه یا بخشی از هزینه‌های آن توسط بیمارستان یا موسسه تامین شود، به عنوان یکی از بخش‌های تشخیصی و درمانی بیمارستان یا موسسه محسوب شده و پرداخت به پزشکان و کارکنان غیرپزشک شاغل در آن براساس چارچوب‌های تعیین شده در این دستورالعمل، صورت می‌گیرد.

د) پزشکان تمام وقت جغرافیایی:

به استناد تصویبنامه شماره 74450/ت50982هـ مورخ 1/7/1393 هیات محترم وزیران، ﭘﺰﺷﻜﺎن درمانی و اﻋﻀﺎي هیات ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ-درﻣﺎﻧﻲ و یا ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و ﺣﻖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت تشخیصی و درﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را نخواهند داشت. پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی در این دستورالعمل به اختصار «پزشک  تمام‌وقت» نامیده می‌شوند.

هـ) وزارت:

منظور از «وزارت»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

و) موسسه:

کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این دستورالعمل به اختصار «موسسه» نامیده می‌شوند.

ز) شورا و دبیرخانه شورا:

منظور از «شورا»، شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌ها‌ی وابسته به دانشگاه‌/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود.

ح) کارگروه:

منظور از «کارگروه»، کارگروه توزیع درآمد اختصاصی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌ها‌ی وابسته به دانشگاه‌/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در هر موسسه تشکیل می‌شود.

ط) هیات:

منظور از «هیات»، هیات اجرایی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌ها‌ی وابسته به دانشگاه‌/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، در هر بیمارستان یا کلینیک‌ویژه وابسته خارج از بیمارستان تشکیل می‌شود.

ی) کتاب:

منظور از «کتاب»، کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت-سال 1393 موضوع تصویبنامه 74450/ت50982هـ مورخ 1/7/1393 هیات محترم وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

ماده 2: این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان‌ها، موضوع بخشنامه شماره 13251 مورخ  12/10/1378 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌گردد. با توجه به لزوم اجرای هماهنگ این دستورالعمل در کلیه موسسات، هر گونه تغییر در مواد و تبصره‌های این دستورالعمل تنها با کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکان‌پذیر است.

ماده 3: بار مالی اجرای این دستورالعمل در بودجه تفصیلی موسسه از محل درآمد اختصاصی بخش درمان در سال مربوطه، پیش‌بینی می‌شود.

ماده 4: این دستورالعمل از تاریخ 1/7/1393 لغایت 31/3/1394 به صورت آزمایشی اجرا می‌گردد. معاونت درمان وزارت موظف است با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت و دانشگاه‌/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، حداکثر تا تاریخ 15/3/1394 ضمن ارائه گزارش عملکرد این دستورالعمل به شورا، نسخه نهایی را جهت تصویب نهایی به هیات امنا ارائه نماید.

ماده 5: در هر بیمارستان حداکثر مجموع رقم پرداختی ماهیانه اسناد هزینه پرداخت به مجموع پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و فلوشیپ درمانی و هیات علمی و پزشکان عمومی نمی‌تواند از 60% درآمد بیمارستان از محل جزء حرفه‌ای بالاتر باشد.

تبصره 1: در بیمارستان‌های تک‌تخصصی سوختگی، روانپزشکی و اطفال 5% سهم موسسه (که کسر نمی‌گردد) به سهم پزشکان اضافه می‌شود و اسناد هزینه پزشکان تا 65% درآمد بیمارستان از محل جزء حرفه‌ای افزایش می‌یابد. در صورت نیاز موسسه می‌تواند از محل سهم خود به این بیمارستان‌ها کمک نماید و سهم پزشکان را از محل جزء حرفه‌ای افزایش دهد.

تبصره 2: در بیمارستان‌های با عملکرد مالی پایین در صورت تصویب کارگروه، سهم موسسه یا کمک‌های موسسه از محل سهم خود، می‌تواند به سهم پزشکان اضافه گردد.

تبصره 3: در صورتی که مجموع مبالغ سهم پزشکان از 60% (به استثنای بیمارستان‌های مشمول تبصره (1) یا (2) این ماده) بالاتر باشد، به نسبت از مبلغ سهم هر یک از پزشکان کسر می‌گردد.

ماده 6: در هر بیمارستان حداکثر رقم پرداختی ماهیانه اسناد کمک هزینه پرداخت به دستیاران تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی، نمی‌تواند از مجموع 2% درآمد بیمارستان از محل جزء حرفه‌ای و 60% درآمد بیمارستان از محل عملکرد دستیاران به عنوان کمک جراح بالاتر باشد.

تبصره: در صورتی که مجموع مبالغ سهم دستیاران از مبالغ حاصل از این ماده بالاتر باشد، به نسبت از مبلغ سهم هر یک از دستیاران کسر می‌گردد.

ماده 7: در موارد ذیل، نحوه محاسبه جزء حرفه‌ای متفاوت خواهد بود:

1.      در صورتی که عمل جراحی یا پروسیجر تشخیصی-درمانی یا ویزیت و مشاوره سرپایی یا بستری به طور مستقیم توسط عضو هیات علمی انجام شود، 100% ارزش نسبی خدمت مربوطه به عنوان کارکرد عضو هیات علمی محسوب می‌گردد.

2.    در صورتی که عمل جراحی یا پروسیجر تشخیصی-درمانی یا ویزیت و مشاوره سرپایی یا بستری با حضور و نظارت مستقیم عضو هیات علمی انجام شود، 80% ارزش نسبی خدمت مربوطه به عنوان کارکرد عضو هیات علمی محسوب می‌گردد.

3.   در صورتی که عمل جراحی یا پروسیجر تشخیصی-درمانی یا ویزیت و مشاوره سرپایی یا بستری با اطلاع و مسئولیت عضو هیات علمی و توسط دستیار واجد شرایط انجام شود، 50% ارزش نسبی خدمت مربوطه به عنوان کارکرد عضو هیات علمی محسوب می‌گردد.

4.     در مورد اقدامات تشخیصی که نیاز به تفسیر توسط پزشک وجود دارد، اگر تفسیر توسط عضو هیات علمی صورت گیرد، 100% ارزش نسبی خدمت مربوطه و در صورتی که تفسیر با نظارت عضو هیات علمی صورت پذیرد، 50% ارزش نسبی خدمت مربوطه به عنوان کارکرد عضو هیات علمی محسوب می‌گردد.

تائید موارد (1) تا (4) این بند بر عهده هیات و براساس فرم ابلاغی کارگروه خواهد بود.

ماده 8: در بخش‌هایي همچون آزمايشگاه، داروخانه، طب­فیزیکی و توانبخشی، پزشکی­ هسته­ای، رادیوتراپی و سایر بخش‌های مشابه كه به طور همزمان بيش از يك مسئول فنی/پزشك فعالیت می‌کنند، ملاک محاسبه عملکرد هر پزشک، اسناد ممهور به مهر هر پزشک خواهد بود.

ماده 9: براساس استانداردهای ابلاغی وزارت، پزشكان مقيم در انواع بخش‌های‌ ICU شامل ICU بزرگسالان، ICU کودکان و ICU نوزادان بايد به طور مداوم در بخش حضور داشته باشند و ترك بخش ممنوع مي‌باشد.

ماده 10: سهم پزشک متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص (درمانی یا هیات علمی) با هر نوع رابطه استخدامی یا قراردادی، از کل کارکرد جزء حرفه‌ای به صورت ماهیانه و براساس جدول شماره (1) محاسبه می‌گردد. این سهم با حرف M مشخص می‌شود و می‌بایست برای هر یک از پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی به طور مجزا محاسبه گردد.

تبصره 1: براساس جدول شماره (1)، نحوه محاسبه مبلغ سهم برای هر پزشک(M)، به صورت پلکانی می‌باشد. به عنوان مثال، برای پزشک تمام وقتی که کل کارکرد جزء حرفه‌ای وی 000/000/200 ریال بوده است، برای 000/000/100 ریال اول 90% و برای 000/000/100 دوم، 70% پرداخت می‌گردد.

تبصره 2: برای پزشکانی که در دو یا چند بیمارستان یا کلینیک‌ویژه غیرمستقل اشتغال دارند، کل کارکرد پزشک در مجموعه بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ویژه غیرمستقل زیرمجموعه آن موسسه، ملاک محاسبه کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای خواهد بود. در این صورت، سهم پزشک از کل کارکرد جزء حرفه‌ای (M) براساس جدول شماره (1) این ماده محاسبه و مبلغ مذکور به تناسب کارکرد پزشک در بیمارستان‌های محل فعالیت توسط هر بیمارستان پرداخت می‌شود:

X= M × (W÷T)

X: مبلغ پرداختی هر بیمارستان به پزشک

M: سهم پزشک درمانی یا عضو هیات علمی از کارکرد جزء حرفه‌ای در همه بیمارستان‌ها و کلینیک‌های وابسته موسسه براساس جدول شماره (1) این ماده

W: مبلغ کارکرد جزء حرفه‌ای پزشک در هر بیمارستان

T: مبلغ کل کارکرد جزء حرفه‌ای پزشک در همه بیمارستان‌ها و کلینیک‌های وابسته موسسه

 

تبصره 3: پله‌های مبالغ کارکرد پزشک براساس جزء حرفه‌ای موضوع ستون اول جدول شماره (1) این ماده، سالیانه براساس متوسط رشد تعرفه‌ ویزیت و ضریب ریالی حق‌الزحمه بخش دولتی، افزایش خواهد یافت. میزان افزایش هر ساله پس از ابلاغ تعرفه‌های جدید، توسط شورا ابلاغ می‌گردد.

تبصره 4: کارگروه می‌تواند حسب شرایط و صلاحدید و با رعایت ماده (5) این دستورالعمل، ستون دوم و سوم جدول شماره (1) را برای هر یک از بیمارستان‌ها، تا 10% افزایش یا کاهش دهد. درخواست این تغییر به پیشنهاد کارگروه، به تصویب دبیرخانه شورا خواهد رسید.

تبصره 5: در صورتی که مبلغ سهم پزشک (M) (قبل از اعمال ضریب کیفیت) نسبت به سهم ریالی وی در نظام نوین اداره بیمارستان‌ها (با کارکرد درمانی مشابه قبل و بعد از اجرای کتاب) از میانگین ماهیانه پنج‌ماهه اردیبهشت تا شهریور 1393 کمتر گردد و یا اینکه حسب شرایط، نیاز به تغییر در سهم پزشک وجود داشته باشد، کارگروه می‌تواند با کسب مجوز از دبیرخانه شورا نسبت به تغییر سهم پزشک اقدام نماید.

ماده 11: در صورتی که هر یک از پزشکان با توافق موسسه نسبت به تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان یا کلینیک ویژه اقدام نماید، نحوه محاسبه جزء حرفه‌ای و پرداخت به پزشک از این محل براساس این دستورالعمل خواهد بود و سهم پزشک از جزء فنی (به علت تامین تجهیزات پزشکی) براساس توافق صورت گرفته فی‌مابین پزشک و موسسه، تعیین خواهد شد.

ماده 12: درصورتی که پزشک متخصص، فوق‌تخصص و فلوشیپ فاقد هرگونه رابطه استخدامی با موسسه (رسمی، پیمانی، طرحی و متعهد به خدمت) که حقوق مستمر از موسسه دريافت نمی‌نمايد، بیماران را از مطب شخصی خود به بیمارستان‌های تابعه موسسه ارجاع دهد، 100% کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای به وی پرداخت می‌گردد.

تبصره 1: اجرای این ماده تنها محدود به مواردی است که شهر در رشته تخصصی مربوطه، بيمارستان یا مرکز جراحی محدود خصوصي يا غيردولتي با تعرفه خصوصي نداشته باشد.

تبصره 2: جزء حرفه‌ای خدمات ارائه شده به بيماراني كه ابتدا به اورژانس يا كلينيك بيمارستان مراجعه نمايند و از طریق مطب پزشکان موضوع این ماده ارجاع نشده باشند، شامل اين ماده از دستورالعمل نبوده و مطابق ستون سوم جدول شماره (1) قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

ماده 13: سهم پزشک عمومی با هرنوع رابطه استخدامی یا قراردادی، از کل کارکرد جزء حرفه‌ای (M) به صورت ماهیانه و براساس جدول شماره (2) محاسبه می‌گردد.

تبصره 1: برای پزشکان عمومی در نوبت‌کاری صبح (ساعت 8 الی 14)، 80% جزء حرفه‌ای و در نوبت‌کاری عصر (ساعت 14 الی 20) و شب (ساعت 20 الی 8 صبح) و ایام تعطیل، 100% جزء حرفه‌ای به عنوان کارکرد پزشک محسوب می‌شود.

تبصره 2: تبصره (2) ماده 10 در خصوص پزشکان عمومی شاغل در مراکز درمانی تابعه موسسه قابل تعمیم است.

تبصره 3: در صورتی که ماماهای دارای دفتر کار فاقد رابطه استخدامی با موسسه، زایمان بیماران خود را در بیمارستان‌های موسسه انجام دهند، سهم ماما از جزء حرفه‌ای زایمان طبیعی، براساس ستون سوم جدول شماره (2)، محاسبه می‌گردد. در این موارد، 20% حق‌الزحمه زایمان طبیعی به عنوان کارکرد متخصص زنان و زایمان مسئول نوبت‌کاری در نظر گرفته می‌شود.

ماده 14: بیمارستان‌ها مکلفند میزان کسورات بیمه‌ای را به تفکیک علت کسور از سازمان‌های بیمه‌گر مربوطه استعلام و از کارکرد کلی پزشک کسر نمایند.

ماده 15: پرداخت عملکردی برای هر پزشک درمانی یا عضو هیات علمی متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص و همچنین پزشک عمومی به روش زیر محاسبه می‌شود:

Q ×M  =P

P: پرداخت عملکردی پزشک

M: سهم هر پزشک از کارکرد جزء حرفه‌ای براساس جدول شماره (1) ماده 10 یا جدول شماره (2) ماده 13

Q: ضریب کیفی عملکرد

تبصره 1: ضریب کیفی عملکرد پزشک متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص درمانی یا عضو هیات علمی، پزشک عمومی و دستیاران براساس جدول شماره (3) و به روش زیر محاسبه می‌شود (نحوه سنجش در ضمیمه شماره 1 پیوست می‌باشد).

تبصره 2: در صورتی که هر یک از پزشکان و اعضای هیات علمی مشمول این دستورالعمل طی سه دوره ارزیابی  امتیاز کمتر از 50 کسب نماید، هیات مکلف است مراتب را به کارگروه گزارش نماید تا در مورد ادامه یا قطع پرداخت عملکردی پزشک یا عضو هیات علمی تصمیم‌گیری نماید.

تبصره 3: مابه‌التفاوت مبلغ سهم هر پزشک از کارکرد (M) و پرداخت عملکردی پزشک (P) (قبل و بعد از اعمال ضریب کیفی عملکرد)، برای پزشکان درمانی به سرجمع سهم بیمارستان اضافه می‌گردد و برای اعضای هیات علمی، در اختیار معاون آموزشی هر بیمارستان قرار می‌گیرد تا با تصویب هیات در راستای ارتقا اهداف آموزشی، میان اعضای هیات علمی شاغل در آن مرکز توزیع گردد.

ماده 16: هيات مکلف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه به دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در ساعات غیرموظفی در فرایندهای ارائه خدمت در بیمارستان مشارکت داشته­اند، اقدام نماید.

17: درصدی از درآمد مبنای هر بخش به عنوان کمک‌هزینه به دستیاران شاغل در آن بخش پرداخت می‌شود. این درصد فقط یک‌بار و در شروع عقد تفاهم‌نامه با رئیس بخش محاسبه و تا یک سال (پایان مدت تفاهم‌نامه)، بدون تغییر خواهد بود. این سهم به روش زیر، محاسبه می‌گردد:

:AP[1] درصد سهم دستیاران از درآمد بخش.

NA[2]: میانگین تعداد دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی و فلوشیپ هر بخش.

RA[3]: تا 10 درصد میانگین کارانه (P) اعضای هیات علمی شاغل در آن بیمارستان.

DBI[4]1: درآمد مبنای بخش.

تبصره 1: درآمد مبنای بخش (DBI1)، مشابه ماده (21) دستورالعمل پرداخت مبتنی برعملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌ها‌ی وابسته به دانشگاه‌/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه خواهد شد و در شروع طرح، DBI1 براساس متوسط ماه‌های اجرای کتاب محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: منظور از RA، تا 10 درصد میانگین کارانه (P) اعضای هیات علمی شاغل در آن بیمارستان، به پیشنهاد هیات و تصویب کارگروه می‌باشد. حداکثر سقف این رقم ده میلیون ریال خواهد بود که سالانه براساس متوسط رشد تعرفه‌ ویزیت و ضریب ریالی حق‌الزحمه بخش دولتی، افزایش خواهد یافت.

تبصره 3: در محاسبه NA، میانگین یک سال گذشته تعداد دستیاران بخش ملاک خواهد بود و با افزایش یا کاهش تعداد دستیاران، درصد سهم دستیاران از درآمد بخش (AP) تغییر نخواهد نمود.

ماده 18: در پایان هر ماه، درآمد قابل توزیع دستیاران بخش(ADI) به روش زیر، محاسبه می‌شود:

ADI= AP × DBI2

: ADIدرآمد قابل توزیع دستیاران بخش

AP: درصد سهم دستیاران بخش

DBI2: درآمد مبنای بخش

تبصره: درآمد مبنا (DBI2) در پایان هر ماه توسط واحد حسابداری با همکاری واحد فناوری اطلاعات بیمارستان محاسبه و به طور مکتوب به رئیس بخش اعلام می‌گردد.

ماده 19: رئیس هر بخش مکلف است کمک‌هزینه ‌نهایی هر یک از دستیاران را به روش زیر محاسبه نماید:

ضریب عملکرد دستیار × امتیاز ارشدیت دستیار= امتیاز هر دستیار

درآمد قابل توزیع ماهیانه دستیاران بخش × (مجموع امتیاز کل دستیاران آن بخش ÷ امتیاز هر دستیار) = کمک هزینه‌ نهایی هر دستیار

تبصره 1: امتیاز ارشدیت دستیار براساس جدول شماره (4) محاسبه می‌شود.

تبصره 2: ضریب عملکرد دستیار براساس جدول شماره (3) ماده 12، محاسبه می‌گردد (فرم سنجش در ضمیمه شماره 1 پیوست می‌باشد).

ماده 20: پرداخت به دستیاران در قالب این دستورالعمل، به عنوان کمک‌هزینه محسوب شده و برای دستیاران حق قانونی ایجاد نخواهد نمود.

پرداخت به دستیاران طرح یک ماهه، براساس چارچوب تعیین شده در فصل سوم این دستورالعمل و همانند پزشکان غیرتمام‌وقت محاسبه می‌گردد. ارزشیابی این دسته از پزشکان همانند سایر پزشکان درمانی است.

ماده 22: شیوه پرداخت به اعضای هیات علمی در گروه‌های غیرپزشکی (شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی‌سنجی، فیزیک‌پزشکی، تغذیه و مانند آن) که در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ویژه موسسه فعالیت دارند، همانند گروه‌های پزشکی محاسبه می‌شود و کارکرد جزء حرفه‌ای خدمات ارائه‌ شده توسط آنها براساس کتاب، ملاک محاسبه پرداخت عملکردی خواهد بود.

تبصره: اعضای هیات علمی غیرپزشک که از طرف دانشکده‌های مرتبط صرفا جهت آموزش فراگیران در مراکز آموزشی درمانی اشتغال دارند، مشمول این فصل از دستورالعمل نخواهند بود.

ماده 23: سهم عضو هیات علمی غیرپزشک از کارکرد جزء حرفه‌ای به صورت ماهیانه و براساس جدول شماره (5) محاسبه می‌گردد.

ماده 24: پرداخت عملکردی برای هر عضو هیات علمی غیرپزشک به روش زیر محاسبه می‌شود:

Q ×M  =P

P: پرداخت عملکردی عضو هیات علمی غیرپزشک

M: مبلغ سهم هر عضو هیات علمی غیرپزشک از کارکرد جزء حرفه‌ای براساس جدول شماره (5) ماده 23

Q: ضریب کیفی عملکرد

تبصره: ضریب کیفی عملکرد عضو هیات علمی غیرپزشک مشابه اعضای هیات علمی پزشک محاسبه می‌گردد (فرم سنجش در ضمیمه شماره 1 پیوست می‌باشد).

ماده 25: با تصویب این دستورالعمل کلیه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردند.

ماده 26:  این دستورالعمل در 6 فصل، 26 ماده و 25 تبصره مورد تصویب هیات امنای موسسه قرار گرفت و از تاریخ 1/7/1393 در کلیه مراکز مشمول لازم‌الاجرا می‌باشد.

پیوست شماره 1: نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد پزشک متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص درمانی و هیات علمی، دستیار، عضوهیات علمی غیرپزشک و پزشک عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام