کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عدم ابطال ماده 4 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها مبنی بر عدم ارسال صورتحساب عملکرد مربوط به دیوان محاسبات کشور

عدم ابطال ماده 4 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها مبنی بر عدم ارسال صورتحساب عملکرد مربوط به دیوان محاسبات کشور (دادنامه شماره 69 مورخ 27 تیر 1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 90/678

موضوع: ابطال ماده4 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال 90

مهلت اعتراض: از 26 تیر 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 27 تیر 1395

دادنامه : 69 

مــرجع رسـیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شـاکی: دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردشکار:

شاکی (دیوان محاسبات) در شکایت خود به طور خلاصه عنوان داشته : که مطابق ماده 7 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 18/10/1369 ، دانشگاه و موسسات آموزش عالی مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه های خود را نگهداری و صورتجلسات دریافت و پرداخت «هر سال» و حساب نهایی « هرسال » را تنظیم و به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند لیکن ماده 4 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به صورتی تدوین گردیده که صورتحساب عملکرد مربوط در مواعد قانونی معینه در قانون برای انجام وظایف قانونی به دیوان محاسبات ارسال نمی گردد . با توجه به مراتب و اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 195 مورخ 27/4/1390 رأی به ابطال ماده 55 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها (وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری) که دارای حکم مشابه ماده 4 مورد اعتراض بوده ، صادر نموده است خواهان ابطال ماده 4 صدرالذکر گردیده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

پاسخی ارسال ننموده است .

نظریه تهیه کننده گزارش: 

با عنایت به حکم ماده 7 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال 1369 و وظیفه نظارتی دیوان محاسبات به شرح اصل 55 قانون اساسی نظر به اینکه ماده 4 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی موجب محدودیت نظارت قانونی دیوان محاسبات گردیده و از طرفی در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم نیز حکمی که مبین استثناء دانشگاهها از شمول نظارت دیوان محاسبات باشد ، ملاحظه نمی گردد در نتیجه عقیده بر ابطال مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب دارم.

تهیه کننده گزارش- ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 18/2/95 هیأت تخصصی اقتصادی ،مالی واصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده 4 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال 1390 ، بر مبنای تبصره 2 بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است ، نظر به این که دانشگاه ها تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امنای مربوطه بوده بنابراین بند 4 آیین نامه مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام