وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعاریف، کلیات و ساختار اجرایی دستورالعمل های توزیع کارانه پزشکان، اعضای هیات علمی و کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستان‌ها

تعاریف، کلیات و ساختار اجرایی دستورالعمل های توزیع کارانه پزشکان، اعضای هیات علمی و کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخشنامه شماره ۱۴۴۰/۱۰۱/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

تعاریف، کلیات و ساختار اجرایی دستورالعمل های توزیع کارانه پزشکان، اعضای هیات علمی و کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فصل اول- تعاریف

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح ذیل به کار‌ می‌‌روند:

الف) جزء ‌حرفه‌ای:

۱) جزء ‌حرفه‌ای، نشان دهنده تلاش مهارت و ریسک ارائه خدمت برای تیم پزشکی است که مشتمل بر موارد ذیل‌ می‌‌باشد:

۱,۱. جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۴۵۰ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ هیات محترم وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن و جزء ‌حرفه‌ای خدمات دندانپزشکی موضوع تصویبنامه شماره ۹۸۲۲۴ت ۵۸۱۳۹۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ هیات محترم وزیران و اصلاحیه ای بعدی آن ۱,۲. صد درصد درآمد حاصل از تعرفه ویزیت سرپایی در درمانگاه و کلینیک‌های ویژه وابسته و کلینیک‌های ویژه مستقل موسسه

۱٫۳ درآمد حاصل از ۳۰ درصد تعرفه هتلینگ انواع بخش‌های ICU

۱.۴. صد درصد درآمد حاصل از بخش عملکردی برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و درآمد حاصل از تعرفه ترجیحی مناطق محروم.

۲) موارد ذیل از شمول محاسبات جزء ‌حرفه‌ای خارج‌ می‌‌باشند:

۲,۱. حکم حقوقی پزشک متخصص فوق تخصص و فلوشیپ درمانی با عضو هیات علمی و پزشک عمومی

۲,۲. بخش ثابت حق الزحمه برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

۲.۳. حق الزحمه انکالی و مقیمی (به استثنای درآمد حاصل از ۳۰ درصد تعرفه هتلینگ انواع بخش ICU شامل ICU بزرگسالان، ICU کودکان و ICU نوزادان)

۲,۴. حق محرومیت از مطب

ب) تعرفه خدمات پرستاری:

منظور از «تعرفه خدمات پرستاری»، تعرفه خدمات و مراقبت‌های پرستاری موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶ت۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ هیات محترم وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ می‌‌باشد.

ج) کلینیک ویژه مستقل:

کلینیک ویژه مستقل واحدی از موسسه است که به لحاظ اداری و مالی مستقل‌ می‌‌باشد و توسط هیات مدیره ای به انتخاب پزشکان شاغل در آن و با حضور ناظر ،دانشگاه اداره‌ می‌‌شود و تامین کلیه هزینه‌های مربوط به اداره کلینیک از جمله کلیه هزینه‌های نیرو‌های انسانی غیر ،پزشک کارانه پزشکان و سایر هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی به طور کامل از محل درآمد‌های آن که به حساب درآمد‌های اختصاصی موسسه واریز‌ می‌‌گردد تامین‌ می‌‌.شود نحوه هزینه کرد درآمد‌های کلینیک ویژه مستقل برای پزشکان و کارکنان غیر پزشک بر اساس فصل (۳) دستورالعمل پرداخت کارانه پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی‌ می‌‌باشد.

د) کلینیک ویژه وابسته:

در صورتی که کلینیک ویژه به لحاظ اداری و مالی وابسته به بیمارستان یا موسسه باشد و همه یا بخشی از هزینه‌های آن توسط بیمارستان با موسسه تامین شود به عنوان یکی از بخش‌های تشخیصی و درمانی بیمارستان با موسسه محسوب شده و پرداخت به پزشکان و کارکنان غیرپزشک شاغل در آن براساس چارچوب‌های تعیین شده در فصل (۳) دستور العمل پرداخت کارانه پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی صورت‌ می‌‌گیرد.

هـ) پزشکان تمام وقت جغرافیایی:

به استناد بند (۱) ماده (۱) آیین نامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۷۲۸ت ۵۹۰۷۳هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات محترم وزیران اعضای هیات علمی پزشکان پزشکان دارای مدرک دکترای تخصصی در علوم پایه ( (MD-Ph.Dو دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی، به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاق‌ می‌‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز بهداشتی درمانی آموزشی درمانی و مراکز درمانی دولتی دانشگاهی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت انتفاعی درمانی در قالب مطب و یا مراکز درمانی خیریه و موقوفه ،خصوصی دولتی غیر دانشگاهی و عمومی (غیر دولتی در خارج از مراکز دانشگاهی را ندارند.

و) وزارت:

منظور از «وزارت»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ز) مؤسسه:

کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این دستورالعمل به اختصار «موسسه» نامیده‌ می‌‌شوند.

ح) سهم موسسه:

بخشی از درآمد اختصاصی بیمارستانها است که با هدف متناسب سازی پرداخت عملکردی بین بیمارستان‌های تابعه ،موسسه ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی و جذب و ماندگاری نیروی انسانی برجسته در حوزه ستادی موسسه کسر و به موسسه تعلق‌ می‌‌گیرد تا براساس مصوبات کارگروه توزیع درآمد اختصاصی موسسه در راستای اهداف مذکور، هزینه گردد.

ط) شورا و دبیرخانه شورا:

منظور از «شورا»، شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق فصل (۲) این دستورالعمل تشکیل‌ می‌‌شود.

ی) کارگروه:

منظور از «کارگروه»، کارگروه توزیع درآمد اختصاصی است که مطابق فصل (۲) این دستورالعمل تشکیل‌ می‌‌شود.

ک) هیات:

منظور از «هیات»، هیات اجرایی است که مطابق فصل (۲) این دستورالعمل تشکیل‌ می‌‌شود

ل) کارکنان غیرپزشک (به استثنای گروه پرستاری):

کارکنان غیر پزشک به استثنای گروه پرستاری شامل کلیه دارندگان مدارک کمتر از دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D) شاغل در سمت‌های رییس/ مدیر عامل بیمارستان، مدیر، معاونین بیمارستان، رییس واحد سایر واحد‌های پشتیبانی (مانند واحد‌های مدیریت، حسابداری، کارگزینی و امور اداری، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، اعتبار بخشی، بهبود کیفیت و سایر موارد مشابه)، کارکنان واحد‌های پشتیبانی، مسئول دفتر، منشی و نیروی خدماتی، بیماربر، سوپروایزر آزمایشگاه، رادیولوژی و رادیوتراپی، مسئول تکنسین‌های داروخانه، مسئولین واحد‌های توانبخشی و پیراپزشکی، جانشین مسئول بخش‌های پاراکلینیک، تکنسین/ کاردان/ کارشناس بخش‌های تشخیصی، رادیولوژی، داروخانه، تکنولوژیست‌ها و کاردان/ کارشناس پرتوکار پزشکی هسته ای، کارشناس رادیوتراپی، کارشناسان دارای پروانه فعالیت کاردان/ کارشناس واحد‌های توانبخشی، کاردان/ کارشناس آزمایشگاه و واحد‌های پشتیبانی با هر نوع رابطه استخدامی (رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قرارداد کار معین و قرارداد مشاغل کارگری، شرکتی، قرارداد ساعتی، قرارداد ۸۹ روزه و پیام آوران بهداشت) می‌‌باشند که متناسب با‌ میزان عملکرد خود از مزایای این دستورالعمل بهره مند‌ می‌‌شوند.

م) کارکنان گروه پرستاری:

کارکنان گروه پرستاری شامل کلیه دارندگان مدارک کمتر از دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D) شاغل در سمت‌های مدیر خدمات پرستاری (مترون)، معاون مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزرها (در گردش، کنترل عفونت، آموزش و بالینی)، سوپروایزر اورژانس و اتاق عمل، سرپرستار/ ماما مسئول، جانشین سرپرستار/ ماما مسئول، کارشناسان یا تکنسین‌های بیهوشی اتاق عمل و تکنولوژیست گردش خون، پرستار، ماما، فوریت‌های پزشکی شاغل در اورژانس بیمارستان بهیار و کمک بهیار یا کمک پرستار و مامای شاغل در بخش‌های مجاز که بر اساس مصوبات و بخشنامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت در مشاغل پرستاری ارائه خدمت‌ می‌‌نمایند و بخش مربوطه مشمول تعرفه گذاری خدمات پرستاری شده است با هر نوع رابطه استخدامی (رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قرارداد کار معین و قرارداد مشاغل کارگری، شرکتی، قرارداد ساعتی، قرارداد ۸۹ روزه و پیام آوران بهداشت) می‌‌باشند که متناسب با‌ میزان عملکرد خود از مزایای این دستورالعمل بهره مند‌ می‌‌شوند.

ن) کارکنان گروه پرستاری با عملکرد مستقیم:

منظور کارکنانی هستند که بطور مستقیم به بیماران ارائه خدمت دارند نظیر پرستار (با کلیه گرایش‌ها)، فوریت‌های پزشکی، اتاق عمل، هوشبر، ماما، بهیار شاغل در بخش‌های بالینی.

س) کارکنان گروه پرستاری با عملکرد غیر مستقیم:

منظور کارکنانی هستند که بطور مستقیم به بیماران ارائه خدمات و مراقبت‌های پرستاری ندارند؛ نظیر مدیر خدمات، پرستاری (مترون)، جانشین مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزر، پرستار کنترل عفونت، سرپرستار، کمک پرستار با کمک بهیار و کارکنان گروه پرستاری واحد‌های استریلیزاسیون، آموزش به بیمار، پرستار پیگیر و بهبود کیفیت و سایر موارد مشابه

فصل دوم- ساختار اجرایی دستور العمل

ماده ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و توزیع عادلانه درآمد اختصاصی در مرکز درمانی و راهبری کلان پرداخت به کارکنان شاغل در این مراکز، «شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی» که به اختصار «شورا» نامیده‌ می‌‌ شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل‌ می‌‌گردد.

ماده ۳- ترکیب شورا به شرح ذیل تعیین‌ می‌‌گردد:

۱. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس شورا
۲. معاون درمان وزارت
۳. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت
۴. معاون آموزشی وزارت
۵. معاون پرستاری وزارت

تبصره ۱- رئیس شورا‌ می‌‌تواند اختیارات خود را در چارچوب این دستورالعمل و شرح وظایف شورا به دبیر شورا واگذار نماید.

تبصره ۲- معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دبیر شورا و مسئول ابلاغ مصوبات شورا‌ می‌‌باشد.

تبصره ۳- احکام اعضای شورا توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

ماده ۴- وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل تعیین‌ می‌‌گردد:

۱. نظارت عالی بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل توسط کارگروه و هیات
۲. بررسی و بازنگری دستورالعمل در صورت نیاز
۳. بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهادات ارائه شده توسط دبیرخانه و در صورت لزوم ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل.
۴. نظارت بر عملکرد دبیرخانه شورا

ماده ۵- به منظور پیگیری مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعمل دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی که در این دستور العمل به اختصار دبیرخانه شورا» نامیده‌ می‌‌شود در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل‌ می‌‌گردد.

ماده ۶- ترکیب دبیرخانه شورا به شرح ذیل‌ می‌‌باشد:

۱. مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت به عنوان رئیس دبیرخانه شورا
۲. رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت
۳. مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت
۴. نماینده تام الاختیار معاونت پرستاری به انتخاب معاون پرستاری وزارت
۵. نماینده تام الاختیار معاونت آموزشی به انتخاب معاون آموزشی وزارت
۶. مدیر کل دفتر منابع انسانی و پشتیبانی معاونت توسعه و مدیریت منابع

تبصره ۱- احکام اعضای دبیرخانه توسط دبیر شورا ابلاغ‌ می‌‌ شود.

تبصره ۲- مصوبات دبیرخانه شورا با ابلاغ دبیر شورا لازم الاجرا‌ می‌‌باشد

تبصره ۳- کلیه درخواست‌های مربوط به کارانه کارکنان گروه پرستاری توسط معاونت پرستاری وزارت متبوع در جلسات ارائه می گردد.

ماده ۷- وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا به شرح ذیل تعیین‌ می‌‌گردد:

۱. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل توسط کارگروه و هیات
۲. پاسخگویی به سوالات موسسه و بررسی پیشنهادات واصله از سوی کارگروهها و جمع بندی جهت ارائه به شورا
۳. پیگیری حسن اجرای مصوبات شورا
۴. بررسی و تصویب پیشنهادات کارگروه در خصوص تغییر درصد سهم پزشکان از کارکرد جزء ‌حرفه‌ای

ماده ۸- به منظور برنامه ریزی برای اجرای نظام مند این دستورالعمل و نظارت بر اجرای مصوبات شورا در هر موسسه «کارگروه توزیع درآمد اختصاصی» که به اختصار «کارگروه» نامیده‌ می‌‌شود تشکیل‌ می‌‌گردد.

ماده ۹- ترکیب اعضای کارگروه به شرح ذیل تعیین‌ می‌‌ گردد:

۱. رئیس موسسه به عنوان رئیس کارگروه
۲. معاون درمان موسسه به عنوان دبیر کارگروه.
۳. معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه
۴. معاون آموزشی موسسه رئیس دانشکده پزشکی
۵. مدیر پرستاری /موسسه رئیس دانشکده پرستاری
۶. دو نفر از رؤسای بیمارستانها با حکم رئیس موسسه

ماده ۱۰- وظایف کارگروه به شرح ذیل‌ می‌‌باشد:

۱. بررسی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل در موسسه و بیمارستان‌های تابعه

۲. ابلاغ مصوبات شورا به بیمارستانها و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۳. تعیین و تصویب سهم موسسه از درآمد اختصاصی مرکز در سقف درصد پیش بینی شده بخشنامه‌های ابلاغی و مصوبات شورا.

۴. نظارت بر فرایند ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی پزشکان غیرهیات علمی و کارکنان غیرپزشک بیمارستانها.

۵. مدیریت توزیع سهم موسسه در چارچوب دستورالعمل

۶. ایجاد توازن کارانه دریافتی کارکنان غیر پزشک اعم از گروه پرستاری و سایر کارکنان غیرپزشک از محل سهم موسسسه به نحوی که در شرایط و عملکرد یکسان کارانه دریافتی نسبت به سال قبل کمتر نباشد.

۷. ارسال گزارش اجرای این دستورالعمل به شورا (هر سه ماه یکبار)

۸. ارائه گزارش سالانه عملکرد کارگروه و بیمارستان‌های تابعه به هیات امنای موسسه.

۹. پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی بیمارستانها در زمینه اجرای دستورالعمل و عند الزوم استعلام از دبیرخانه شورا.

۱۰. بررسی عملکرد هیات‌های اجرایی بیمارستانها و اصلاح موارد مغایر با این دستورالعمل يا مصوبات شورا

۱۱. بررسی و نظارت بر تراز مالی بخشها و بیمارستان‌های تابعه موسسه

تبصره ۱- کارگروه حداقل هرماه یکبار تشکیل جلسه‌ می‌‌دهد.

تبصره ۲- مصوبات کارگروه با رای اکثریت (نصف به اضافه یک اعضا)، لازم الاجرا‌ می‌‌ باشد.

ماده ۱۱- مسئول اجرای این دستورالعمل در بیمارستان هیات اجرایی است که در این دستورالعمل به اختصار «هیات» نامیده‌ می‌‌شود و دارای ترکیبی به شرح ذیل است:

۱. رئیس یا مدیر عامل یا سرپرست بیمارستان به عنوان رئیس هیات

۲. مدیر یا معاون پشتیبانی یا معاون توسعه بیمارستان به عنوان دبیر هیات.

۳. معاون با مدیر درمان بیمارستان

۴. رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری بیمارستان

۵. مدیر پرستاری بیمارستان (مترون)

۶ یکی از روسای بخش‌های بالینی بیمارستان به انتخاب روسای بخشها برای مدت دو سال

۷. معاون آموزشی بیمارستان

۸. رئیس واحد فناوری اطلاعات (HIS) بیمارستان به عنوان عضو فاقد رای

ماده ۱۳- وظایف هیات به شرح ذیل تعیین‌ می‌‌شود.

۱. اجرای کامل و دقیق دستورالعمل پرداخت عملکردی پزشکان و کارکنان غیرپزشک

۲. نظارت بر نحوه انتخاب رئیس یکی از بخش‌های بالینی بیمارستان به عنوان عضو هیات اجرایی

۳. عملیاتی نمودن مصوبات کارگروه و نظارت بر حسن اجرای آنها

۴. نظارت بر فرایند ارزشیابی عملکرد بخش واحدها و افراد شاغل در آنان.

۵. ارائه گزارش‌های منظم دوره ای به دبیرخانه کارگروه.

فصل سوم- سهم پزشکان و اعضای هیات علمی

ماده ۱۳- در هر بیمارستان مجموع رقم پرداختی ماهیانه اسناد کارانه به استثنای حق الزحمه کلینیک‌های ویژه وابسته و مستقل و مقیمی انواع تخت‌های ویژه (ICU به مجموع پزشکان متخصص فوق تخصص و فلوشیپ درمانی و هیات علمی و پزشکان عمومی‌ نمی‌تواند از ۶۰ درصد درآمد بیمارستان از محل جزء حرفه‌ای مشمولین این ماده پس از کسر کسور درآمد وصولی بالاتر باشد.

تبصره ۱- ملاک درآمد قابل توزیع پزشکان و اعضای هیات علمی مشمول این دستورالعمل در بیمارستان و کلینیک ویژه وابسته از ۱۰۰ درصد جزء ‌حرفه‌ای‌ می‌‌باشد.

تبصره ۲- موسسه‌ می‌‌تواند ۵ درصد سهم خود از محل درآمد حاصل از جزء ‌حرفه‌ای در بیمارستان‌های تک تخصصی سوختگی روانپزشکی و اطفال را با تایید کارگروه به حداکثر مجموع رقم پرداختی ماهیانه اسناد هزینه کارانه پزشکان اضافه نماید و این سقف تا ۶۵ درصد درآمد حاصل از جزء ‌حرفه‌ای پزشکان افزایش یابد در صورت نیاز، موسسه‌ می‌‌ تواند با تایید کارگروه از محل ۵ درصد از درآمد حاصل از جزء حرفه‌ای سهم موسسه سایر مراکز به این بیمارستانها کمک نماید و سهم پزشکان را از محل جزء ‌حرفه‌ای افزایش دهد.

تبصره ۳- موسسه‌ می‌‌تواند با تشخیص و تصویب کارگروه، در بیمارستان‌های با عملکرد مالی پایین در سطح موسسه از محل ۵ درصد درآمد حاصل از جزء ‌حرفه‌ای سهم موسسه همان بیمارستان و یا کمک‌های موسسه از محل ۵ درصد درآمد حاصل از جزء ‌حرفه‌ای سهم موسسه سایر بیمارستانها به سقف سهم پزشکان اضافه نماید.

تبصره ۴- در صورتی که مجموع مبالغ سهم پزشکان از سقف تعیین شده در این ماده بالاتر باشد به نسبت از مبلغ پرداختی هر یک از پزشکان کسر‌ می‌‌گردد.

تبصره ۵- کارکرد و کارانه پزشکان و اعضای هیات علمی براساس دستورالعمل پرداخت کارانه پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» محاسبه‌ می‌‌گردد.

فصل چهارم- سهم کارکنان غیر پزشک به استثنای گروه پرستاری

ماده ۱۴- در هر بیمارستان ۱۰٫۵ درصد جزء ‌حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات سلامت و ۱۰ درصد درآمد حاصل از ویزیت سرپایی در کلینیک‌های ویژه وابسته و ۴ درصد درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری پس از کسر کسور درآمد) وصولی جهت توزیع کارانه کارکنان غیر پزشک به استثنای گروه پرستاری اختصاص‌ می‌‌ یابد.

تبصره ۱- علاوه بر موضوع این ماده ۵ درصد درآمد حاصل از جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات سلامت بیمارستان با تشخیص و تصویب کارگروه مابین کارکنان غیر پزشک اعم از گروه پرستاری و سایر کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستان به نحوی توزیع‌ می‌گردد که در شرایط و عملکرد یکسان کارانه دریافتی کارکنان غیر پزشک اعم از گروه پرستاری و سایر کارکنان غیر پزشک نسبت به سال قبل کمتر نباشد. مسئولیت اجرای صحیح این تبصره بر عهده کارگروه دانشگاه‌ می‌باشد. توزیع درآمد حاصل از این تبصره مشمول کارکنان ستاد موسسه‌ نمی‌‌گردد.

تبصره ۲- ملاک درآمد قابل توزیع کارکنان غیرپزشک مشمول این دستورالعمل در بیمارستان و کلینیک ویژه وابسته ۱۰۰ درصد از جزء ‌حرفه‌ای‌ می‌باشد.

تبصره ۳- ۱۵.۵ درصد از سهم بیمارستان از درآمد حاصل از جزء ‌حرفه‌ای و ۴ درصد از سهم بیمارستان از درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری بخش‌های تشخیصی و درمانی که برون سپاری شده اند به عنوان سهم کارکنان غیر پزشک در محاسبات سقف مرتبط با این ماده در نظر گرفته‌ می‌شود.

تبصره ۴- در مواردی که بیمار در قالب زنجیره تامین جهت دریافت خدمات به خارج از بیمارستان ارجاع‌ می‌ گردد، جزء ‌حرفه‌ای این خدمات به عنوان درآمد قابل توزیع محسوب‌ نمی‌‌گردد.

تبصره ۵- کارانه کارکنان غیر پزشک بر اساس دستورالعمل‌های پرداخت کارانه کارکنان غیر پزشک (به استثنای گروه پرستاری شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محاسبه‌ می‌گردد.

فصل پنجم- سهم کارکنان غیر پزشک (گروه پرستاری)

ماده ۱۵- در هر بیمارستان مجموع رقم پرداختی ماهیانه اسناد کارانه به کارکنان گروه پرستاری‌ نمی‌‌تواند از ۸۵ درصد درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری پس از کسر کسورات درآمد وصولی) بالاتر باشد.

تبصره ۱- موسسه‌ می‌تواند ۵ درصد سهم خود از محل درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری در بیمارستان‌های تک تخصصی چشم و پوست و سایر مراکزی مشابه که اکثر خدماتشان به صورت سرپایی ارائه‌ می‌گردد را کسر ننموده و با تایید کارگروه به حداکثر مجموع رقم پرداختی ماهیانه اسناد هزینه کارانه گروه پرستاری اضافه نماید و این سقف تا ۹۰ درصد درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری افزایش یابد.

در صورت نیاز موسسه‌ می‌تواند با تایید کارگروه از محل ۵ درصد درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری سهم موسسه سایر مراکز به این بیمارستانها کمک نماید و سهم گروه پرستاری را از محل درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری افزایش دهد.

تبصره ۲- موسسه‌ می‌تواند با تشخیص و تصویب کارگروه، در بیمارستان‌های با عملکرد مالی پایین از محل درآمد حاصل از تعرفه پرستاری در سطح موسسه از محل ۵ درصد درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری سهم موسسه همان بیمارستان و با کمک‌های موسسه از محل ۵ درصد درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری سهم موسسه سایر بیمارستانها به سقف سهم گروه پرستاری اضافه نماید.

تبصره ۳- کارانه کارکنان گروه پرستاری بر اساس دستورالعمل‌های پرداخت کارانه گروه پرستاری شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محاسبه‌ می‌ گردد.

فصل ششم- سهم دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی

ماده ۱۶- سهم دستیاران دوره تخصصی فلوشیپ و فوق تخصصی پزشکی دندانپزشکی و داروسازی در بیمارستان‌های آموزشی که در فرایند‌های ارائه خدمت در بیمارستان مشارکت داشته اند معادل ۲ درصد جزء ‌حرفه‌ای مراکز آموزشی درمانی تعیین‌ می‌‌گردد که بر اساس دستورالعمل تدوینی کارگروه دانشکده دانشگاه‌ میان آنان توزیع‌ می‌‌گردد.

تبصره ۱- ملاک درآمد قابل توزیع سهم دستیاران ۱۰۰ درصد از جزء ‌حرفه‌ای‌ می‌‌باشد.

تبصره ۲- در صورتی که مجموع مبالغ سهم دستیاران از مبالغ حاصل از این ماده بالاتر باشد به نسبت از مبلغ پرداختی هر یک از دستیاران کسر‌ می‌‌گردد

ماده ۱۷- پرداخت به دستیاران در قالب این دستورالعمل به عنوان کمک هزینه محسوب شده و برای دستیاران حق قانونی ایجاد نخواهد نمود.

ماده ۱۸- پرداخت به دستیاران طرح یک ماهه براساس چارچوب تعیین شده در ماده (۱۳) این دستور العمل و مطابق دستورالعمل پرداخت کارانه پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همانند پزشکان غیر تمام وقت جغرافیایی محاسبه‌ می‌‌ گردد. ارزشیابی این دسته از پزشکان همانند سایر پزشکان درمانی است.

فصل هفتم- سهم ریاست بیمارستان

ماده ۱۹- ۱ درصد از درآمد اختصاصی بیمارستان به استثنای درآمد حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی) با تصویب کارگروه جهت هزینه کرد در موارد ذیل در اختیار هیات قرار‌ می‌‌گیرد تا براساس شیوه نامه ای که به تصویب هیات‌ می‌‌رسد به ترتیب اولویت در سرفصل‌های زیر هزینه گردد

۱) ارتقای امور رفاهی کارکنان

۲) پرداخت تشویقی به کارکنانی که عملکرد برجسته آنها در بهبود عملکرد بیمارستان، تاثیر گذار بوده است.

۳) حق مسئول فنی بیمارستان

تبصره ۱- پرداخت از محل سهم ریاست بیمارستان به رئیس بیمارستان به جز مسئول فنی به عنوان حق مسئولیت فنی) مجاز‌ نمی‌‌باشد.

۴) حق مسئول فنی واحد‌های پاراکلینیکی پس از تصویب کارگروه دانشگاه.

تبصره ۱- ملاک درآمد قابل توزیع سهم ریاست بیمارستان ۱۰۰ درصد از جزء ‌حرفه‌ای‌ می‌‌باشد.

تبصره ۲- در صورتی که کل با بخشی از سهم ریاست بیمارستان در هرماه هزینه نگردد درآمد مذکور در ماه‌های آینده و حداکثر تا پایان سال قابل هزینه‌ می‌‌باشد.

ماده ۲۰- ۲ درصد از درآمد حاصل از تعرفه گذاری خدمات پرستاری علاوه بر موضوع ماده (۱۹) به سهم ریاست بیمارستان اضافه‌ می‌‌گردد تا با تصویب کارگروه جهت هزینه کرد در موارد زیر در اختیار هیات قرار گیرد:

ا. ارتقاء آموزش و توانمندسازی کارکنان گروه پرستاری

۲. متناسب سازی کارانه کارکنان گروه پرستاری

ماده ۲۱- ۱ درصد از درآمد حاصل از جزء ‌حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات سلامت علاوه بر موضوع ماده (۱۹) به سهم ریاست بیمارستان اضافه‌ می‌‌گردد تا با تصویب کارگروه جهت جبران خدمات پزشکان و کارکنان غیر پزشک (اعم از گروه پرستاری و سایر کارکنان غیر پزشک) شاغل در اورژانس بیمارستان هزینه گردد.

فصل هشتم- سهم موسسه از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها

ماده ۲۲- ۵ درصد از درآمد اختصاصی (به استثنای درآمد حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی) بیمارستانها و کلینیک‌های ویژه مستقل و وابسته با وضعیت درآمد هزینه مناسب با تصویب کارگروه، جهت هزینه کرد در موارد تعیین شده در ماده (۲۳) تعیین‌ می‌‌گردد

تبصره ۱- از بیمارستان‌های تک تخصصی روان پزشکی، سوختگی و کودکان سهم موسسه کسر‌ نمی‌‌گردد. همچنین از بیمارستان‌های کم درآمد و کلینیک‌های ویژه مستقل کم درآمد به تشخیص کارگروه سهم موسسه‌ می‌‌ تواند کسر نگردد.

تبصره ۲- در مواردی که بخش‌های تشخیصی و درمانی برون سپاری شوند و جزء ‌حرفه‌ای بخشی از مفاد واگذاری باشد. سهم موسسه ۵ درصد از درآمد جزء ‌حرفه‌ای بیمارستان از خدمات واگذار شده‌ می‌‌باشد در صورتی که جزء ‌حرفه‌ای موضوع قرارداد برون سیاری نباشد موسسه از درآمد حاصل از بخش‌های برون سپاری شده سهمی نخواهد داشت.

تبصره ۳- ملاک درآمد قابل توزیع سهم موسسه ۱۰۰ درصد از جزء ‌حرفه‌ای ،‌ می‌‌باشد.

ماده ۲۳- کارگروه موظف است متابع حاصل از ماده (۲۲) را به ترتیب اولویت در موارد ذیل هزینه نماید:

۱. متناسب سازی پرداخت کارکنان پزشک و غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌های کم درآمد تابعه موسسه

۲. ارتقا کیفیت و بهینه سازی استاندارد خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستان‌های کم درآمد موسسه

۳. پرداخت به کارکنان و پزشکان شاغل در ستاد موسسه جهت جذب و ماندگاری نیروی انسانی برجسته که در مدیریت و ارتقاء بیمارستان‌های موسسه نقش بیشتری داشته با اولویت معاونت‌های درمان و توسعه و بر اساس دستورالعمل بازتوزیع کارانه ستادی که به تصویب کارگروه موسسه‌ می‌‌رسد به نحوی که کارانه مدیران کارشناسان و کارکنان حداقل معادل‌ می‌انگین کارانه مدیران کارشناسان و کارکنان همتراز در بیمارستان‌های تابعه باشد.

تبصره- کارگروه مکلف است حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از ماده (۲۲) این دستورالعمل را در اولویت بند (۱) این ماده هزینه نماید.

فصل نهم- سهم کارکنان شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی

ماده ۲۴- با توجه به لزوم بهره مندی کارکنان شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی از مزایای درآمد اختصاصی بیمارستانها ۱/۵ درصد از جزء ‌حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات و ویزیت سرپایی و ۳ درصد از درآمد حاصل از بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری در بیمارستان‌های دولتی در اختیار رئیس موسسه قرار‌ می‌‌گیرد تا جهت تشویق پزشکان و کارکنان عملیاتی شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی در قالب آیین نامه مربوطه، بازتوزیع گردد.

تبصره ۱- ملاک درآمد قابل توزیع سهم اورژانس پیش بیمارستانی ۱۰۰ درصد از جزء ‌حرفه‌ای ،‌ می‌‌باشد.

تبصره ۲- این ماده جایگزین مصوبه قبلی هیات امنای موسسه در خصوص پرداخت به کارکنان شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی‌ می‌‌شود.

فصل دهم- سایر مقررات مربوطه

ماده ۲۵- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانها، موضوع بخشنامه شماره ۱۳۲۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ و دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ و ۱۰۰/۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ و اصلاحیه‌های بعدی آنها‌ می‌‌گردد. با توجه به لزوم اجرای هماهنگ این دستورالعمل در کلیه موسسات، هر گونه تغییر در مواد و تبصره‌های این دستورالعمل تنها با کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا و طی مراحل قانونی امکان پذیر است.

ماده ۲۶- ملاک محاسبه جزء ‌حرفه‌ای پزشکان و تعرفه گروه پرستاری، درآمد وصولی بیمارستانها (پس از اعمال کسور بیمه ای و سایر کسور) است. بیمارستانها مکلفند‌ میزان کسورات بیمه ای را به تفکیک موارد کشور از سازمان‌های بیمه گر مربوطه استعلام و از جزء ‌حرفه‌ای پزشک و تعرفه گروه پرستاری پیش از بازتوزیع کسر نمایند.

ماده ۲۷- جزء ‌حرفه‌ای خدماتی که به بیمار در قالب زنجیره تامین و در خارج از بیمارستان ارائه‌ می‌‌گردد از شمول محاسبات جزء ‌حرفه‌ای خارج‌ می‌‌باشند

ماده ۲۸- بار مالی اجرای این دستورالعمل در بودجه تفصیلی موسسه از محل اعتبارات و درآمد اختصاصی بخش درمان در سال مربوطه پیش بینی‌ می‌‌شود.

این دستورالعمل در ۱۰ فصل ۲۸ ماده و ۳۲ ،تبصره مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ در کلیه بیمارستانها مراکز آموزشی و درمانی کلینیک‌های ویژه وابسته دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لازم الاجرا و در سایر مراکز تشخیصی و درمانی مانند کلینیک‌های ویژه مستقل آزمایشگاه مرجع سلامت مراکز بیماری‌های خاص و مراکز دندانپزشکی و سایر موارد مشابه که به تصویب کارگروه‌ می‌‌رسد قابل اجرا‌ می‌‌باشد و کلیه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن کان لم یکن تلقی‌ می‌‌گردند.

دکتر بهرام عین‌اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام