کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین‌نامه تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه‌های علوم پزشکی

آئین‌نامه تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (مصوب سال 1390)

فصل اول: تشکیلات

بخش اول تعاریف:

ماده 1- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده و در زمينه تدوين و ارائه سياست ها،خط مشي ها و نيز برنامه‌ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، در پژوهش و خدمات بهداشتي درماني و دارويي و غذايي از طريق دستگاههاي ذيربط و مطابق با قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و اصول حاكم در مواد 29 و 30 قانون اساس جمهوري اسلامي فعاليت مي نمايد.

ماده  2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي،بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.

ماده 3- موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از  50درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارند.

ماده 4- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني= شامل ستاد و كليه واحد هاي اجرايی (مستقل، وابسته) منطبق با تشكيلات مصوب شامل دانشكده، مركز تحقيقاتي، پژوهشكده، پژوهشگاه، آموزشكده، بيمارستان، شبكه بهداشت و درمان،شعبه بين الملل و … مي باشد كه هر واحد عهده دار اجراي قسمتي از برنامه هاي دانشگاه مي باشد. به اختصار دانشگاه ناميده مي شود

ماده  5- دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني: موسسه اي آموزشي ،پژوهشي و خدماتي است كه وظيفه آن تربيت نيروي انساني در رده اي مختلف گروه پزشكي،پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني است و داراي حداقل  3گروه آموزشي علوم پزشكي مي باشد. به اختصار دانشگاه ناميده مي شود.

ماده 6- آموزشكده: يك موسسه آموزش عالي در گروه پزشكي است كه از تجميع گروههاي آموزشي در سطح كارداني رشته هاي گروه پزشكي تشكيل مي گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي آموزش رشته هاي تحصيلي در آن داير است.

ماده 7- پژوهشگاه: واحد تحقيقاتي با استقلال مالي و مديريت واحد كه داراي حداقل  3 پژوهشكده مرتبط مصوب با مديريت واحد و فضاي فيزيكي مناسب باشد.

تبصره- كليه واحدهاي تحقيقاتي بايستي ابتدا در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب شوند و سپس تائيد نهايي خود را از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي اخذ نمايند.

ماده 8- پژوهشكده: واحد تحقيقاتي است متشكل از حداقل  3مركز تحقيقاتي مرتبط داراي مجوز قطعي با مديريت واحد و فضاي فيزيكي مناسب كه به تصويب رسيده باشد.

ماده 9- مركز تحقيقات: واحد تحقيقاتي است كه به درخواست بالاترين مقام مسئول سازمان متقاضي در يكي از زمينه هاي علوم پزشكي به تصويب رسيده باشد.

ماده 10- گروه آموزشي: عهده دار آموزش و ارائه خدمات پژوهشي در ارتباط با يك رشته مصوب علوم پزشكي (علوم پايه،باليني،بهداشت و..) مي باشد و داراي حداقل  5 نفر عضو هيات علمي تمام وقت جغرافيايي مي باشد كه لااقل  3نفر از آنان در مرتبه استادياري و يا بالاتر باشند.

ماده 11- گروه پژوهشي: عهده دار پژوهش و ارائه خدمات آموزشي در ارتباط با يك رشته مصوب علوم پزشكي (علوم پايه،باليني،بهداشت و..) مي باشد و داراي حداقل 3نفر عضو هيات علمي تمام وقت جغرافيايي مي باشد كه لااقل يك نفر از آنان در مرتبه پژوهشگري و دو نفر ديگر حداقل پژوهشيار باشند.

ماده 12- امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود. از قبيل: ارتقا بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي.

شاخص هاي امور حاكميتي عبارتند از:

1- محل جغرافيايي استقرار پست سازماني

2-حساسيت شغل(پست)

3- عدم امكان انجام وظايف پست سازماني توسط بخش غير دولتي

تبصره 1- پست هاي سازماني واحد هاي مستقر در ستاد مركز دانشگاه كه عهده دار وظايف سياست گذاري، هدايت و نظارت هستند به عنوان مشاغل حاكميتي محسوب مي شوند.

تبصره 2- عناوين مشاغل حاكميتي بر اساس ابلاغ معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت تعيين مي گردد.

ماده 13- ساختار سازماني: روابط ميان واحدهاي سازماني،حدود اختيارات،سلسله مراتب، سطوح تصميم گيري و نحوه تقسيم و توزيع وظايف ميان واحدها را نشان مي دهد و شامل شرح وظايف ،نمودار سازماني و پست هاي سازماني مي باشد.

 :131- نمودار سازماني =نموداري است كه نشانگر روابط،سلسله مراتب و سطوح سازماني دانشگاه

است

 :13-2ضوابط تشكيلاتي =معيارهايي است كه تعداد سطوح سازماني و تعداد واحدهاي سازماني ،

تعداد پستهاي مديريتي،تعداد و تنوع پست هاي سازماني،شرح وظايف و چگونگي توزيع وظايف را

تعيين مي نمايد.

: 13-3سطح سازماني =هر يك از مقاطع تشكيل دهنده سلسله مراتب سازماني است كه جزء رده

مديريت قرار مي گيرد.

 4سطح سازماني: رياست – معاونت – مديريت – گروه /اداره

سطح تشكيلاتي دانشگاه برابر با سازمان است

بخش دوم: كليات ساختار :13-4شرح وظايف پست سازماني= مجموعه وظايفي است كه براي يك پست سازماني تعيين مي

گردد و كارمند مكلف به انجام آن مي باشد.

 :13-5واحد سازماني = از اجزاي ساختار سازماني است كه در قالب يكي از انواع تشكل هاي

سازماني شامل معاونت،مديريت ،اداره يا گروه عهده دار انجام وظايف متجانس و مرتبط با اهداف

دستگاه اصلي مي باشد.

 :13-6واحد تابعه =واحدي است كه از نظر سياست ها و خط مشي ها و نيز امور اداري و مالي و

تشكيلاتي تابع دستگاه اصلي باشد.

 :13-7تشكيلات تفصيلي =مجموعه ايست كه نشانگر تعداد،نوع،شماره رديف و سطح پست هاي

سازماني دانشگاه مي باشد.ماده  :14پست سازماني= جايگاهي در تشكيلات تفصيلي موسسه است كه براي انجام وظايف و

مسئوليت هاي مشخص)ثابت و موقت(براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود.

تبصره  :1پست ثابت=عبارت از پست سازماني كه به منظور انجم وظايف مستمر و تمام وقت براي

اختصاص به كارمند رسمي و يا پيماني در تشكيلات تفصيلي دانشگاه ايجاد مي شود و ممكن است با

تصدي يا بدون تصدي باشد.

تبصره  :2پست موقت=عبارت است از پست سازماني غير حاكميتي كه به منظور انجام وظايف تمام

وقت و مستمر در مدت معين و قرارداد معين براي اختصاص به كارمند قراردادي در تشكيلات تفصيلي

دانشگاه ايجاد شده است.

تبصره  :3پست با نام= عبارت است از پست سازماني كه براي براي فردي اختصاص يافته و پس از

خروج شاغل به ساير پست هاي مورد نياز تبديل مي شود.

تبصره :4پست تك ستاره =پست سازماني شماره داري است كه منحصرا به اعضاي هيات علمي جهت

تصدي پست اجرايي و مديريتي اختصاص مي يابد.ماده  :15رياست اولين سطح سازماني دانشگاه است.

تبصره =با توجه به اهداف و ماموريت هاي محوله واحدهاي سازماني مجموعه حوزه رياست از سطوح

سوم و چهارم)مديريت و اداره/گروه(تعريف مي گردد.

ماده : 16معاونت دومين سطح سازماني پس از رئيس دانشگاه مي باشد كه انجام بخشي از

وظايف،مرتبط با اهداف دانشگاه را بر عهده دارد.تعداد معاونت هاي دانشگاه حداكثر  7عدد مي باشد

1- معاونت بهداشتي  -2معاونت درمان  -3معاونت غذا و دارو  – 4معاونت آموزشي  – 5معاونت

پژوهشي و فناوري  – 6معاونت دانشجويي و فرهنگي  -7معاونت توسعه مديريت و منابع

تبصره : 1تعداد معاونت ها در دانشگاه بر اساس تشكيلات مصوب هيات امنا حداكثر تا سقف مصوب

قانوني تعيين مي گردد.

تبصره: 2هر معاونت حداكثر با شش مديريت سازماندهي مي شود.

تبصره: 3در هر معاونت دانشگاه در صورت عدم ايجاد مديريت حداكثر مي توان  2پست معاون پيش

بيني نمود و معاونت دانشگاه را در قالب ادارات و گروهها سازماندهي كرد

بخش سوم: مهندسي سازمانماده  :17مديريت سومين سطح سازماني است كه انجام بخشي از وظايف معاونت دانشگاه را در زمينه

فعاليتهي مطالعاتي،تحقيقاتي و اجرايي بر عهده دارد.

:171- پست هاي هر مديريت حداكثر در  4اداره و يا  4گروه و يا تركيبي از ادارات و گروها بر اساس

تنع وظايف سازماندهي مي شودلكن براي ايجاد مديريت الزاما ايجاد اداره و گروه ضروري نمي

باشدو بر حسب ماموريت ها و وظايف محوله،پستهاي سازماني را مي توان مستقيما تحت نظارت مدير

و يا معاون وي پيش بيني نمود.

: 17-2در هر مديريت در صورت عدم ايجاد گروه يا اداره،حداكثر يك پست سازماني معاون پيش

بيني مي شود.

 : 17-3در صورت عدم پيش بيني اداره يا گروه حداكثر  4پست كارشناس مسئول را مي توان در

تشكيلات مديريت كه وجه غالب وظايف آنها كارشناسي باشد ايجاد نمود مشروط بر آنكه حداقل دو

پست كارشناس و يا كاردان را تحت نظارت داشته باشد.

تبصره= در صورت پيش بيني رئيس اداره يا رئيس گروه ايجاد پست كارشناس مسئول ممنوع است.ماده  :18گروه چهارمين سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشي از وظايف مديريت مي

باشد.وجه غالب گروه،مطالعاتي و تحقيقاتي است.گروه فاقد واحد تابعه است و در راس آن »رئيس

گروه« قرار دارد هر گروه متناسب با وظايف و ماموريت هاي محوله حداقل داراي  5پست سازماني

خواهد بود.

ماده  :19اداره چهارمين سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشي از وظايف مديريت مي

باشد.وجه غالب اداره اجرايي است .اداره فاقد واحد تابعه است و در راس آن »رئيس اداره« قرار

دارد هر اداره متناسب با وظايف و ماموريت هاي محوله حداقل داراي  5پست سازماني خواهد بود.ماده  :36طبقه بندي مشاغل= به گروه بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف و سطح مئوليت ها و شرايط

احراز شغل و نيز انتخاب عنوان مناسب براي آنها اطلاق مي شود.

ماده  :37ارزشيابي مشاغل = به سنجش درجه اهميت و ارزش يك رشته شغلي در مقام مقايسه با رشته

هاي شغلي ديگر به منظور تعيين موقعيت نسبي طبقات شغلي در طرح طبقه بندي مشاغل،با توجه به

نوع پيچيدگي وظايف و سطح مسئوليت ها حساسيت شغل شرايط محيط كار به منظور پرداخت حقوق

مساوي در ازاي كار مساوي در شرايط مساوي اطلاق مي شود.

ماده  :38طرح طبقه بندي مشاغل= به شرح رشته هاي شغلي،فهرست تخصيص رشته شغلي، مقررات،

آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي اطلاق مي شود.

ماده  :39شغل= عبارت است از مجموعه اي از وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر كه بر اساس

طرح طبقه بندي مشاغل به اين عنوان شناخته شده باشد.

بخش سوم: مهندسي مشاغل :391- شغل جديد = عبارت است از شغلي كه به فهرست طبقات شغلي مصوب افزوده مي شود و از

ادغام دو يا چند رشته شغلي موجود يا بر اثر ايجاد پست هاي سازماني جديد بوجود مي آيد كه

وظايف و مسئوليتهاي آنها منطبق با رشته هاي شغلي مصوب نبوده و در نتيجه تخصيص آنها مستلزم

ايجاد شغل جديد است.

 :39-2حذف شغل = عبارت است از حذف يكي از رشته هاي شغلي مصوب به دليل حذف يا از بين

رفتن وظايف و پستهاي رشته شغلي مزبور.

 :39-3مشاغل تخصصي =به مشاغلي اطلاق مي گردد كه تصدي آن به اعتبار ماهيت وظايف و

هدفهاي دانشگاه مستلزم انجام مطالعات و بررسي هاي مستمر علمي و تخصصي است و علاوه بر داشتن

تحصيلات ليسانس و بالاتر در يك رشته تخصصي مستلزم داشتن تجارب ممتد و كسب مهارت كامل در

آن رشته مي باشد.

تبصره : فهرست مشاغل تخصصي و امتيازات متعلقه توسط مركز توسعه مديريت و تحول اداري تصويب

و ابلاغ خواهد شد.ماده  :40رشته شغلي= عبارت از تعدادي شغل است كه از لحاظ نوع كار مشابه ولي از نظر اهميت و

دشواري وظايف و مسئوليت ها داراي درجات مختلف مي باشند.

 :401- شرح رشته شغلي = به منظور مشخص كردن وظايف و مسئوليتها و شرايط احراز مشاغل قابل

تخصيص به يك رشته شغلي مشخص تهيه مي شود كه حاوي عنوان تعريف نمونه وظايف و مسئوليتها

حداقل شرايط احراز تاريخ تصويب و شماره تشخيص مي باشد .شماره تشخيص مبين رسته،رسته فرعي

و رشته شغلي مي باشد.

ماده  : 41رسته شغلي = عبارت است از مجموعه اي از رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار و مدرك

تحصيلي و تجربي شباهت هاي كلي و عمومي داشته باشند.ايجاد رسته هاي فرعي در ذيل هر رسته بر

اساس نوع مشاغل امكان پذير است.

آموزشي و فرهنگي – اداري و مالي – امور اجتماعي – خدمات – كشاورزي و محيط زيست – فني و

مهندسي – فناوري اطلاعات – بهداشتي و درمانيماده  :42رسته فرعي= در يك رسته رشته هاي شغلي از نظر نوع كار حرفه و شرايط احراز وابستگي

بيشتري دارند در يك رسته قرار مي گيرند.

ماده  :43شرايط احراز شغلي = عبارت است از حداقل خصوصيات و توانايي هاي لازم اعم از

تحصيلات مهارتها تجربه و دوره هاي اموزشي مورد نياز كه براي انجام وظايف و قبول مسئوليتهاي يك

شغل لازم است.

ماده  :44شماره تشخيص يا كد رشته شغلي از  7رقم تشكيل تشكيل شده است كه اين ارقام از سمت

چپ به راست به ترتيب زير است

رقم اول=رسته رقم دوم و سوم= رسته فرعي رقم چهارم و پنجم= رشته شغلي رقم ششم و هفتم=تعداد

طبقه شغلي

ماده  :45طبقه = نشانگر پايين ترين تا بالاترين سطوح شغل مي باشد كه بر اساس عواملي نظير اهميت

و پيچيدگي وظايف و مسئوليتها سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يمي از طبقات  16گانه جدول

حق شغل اختصاص مي يابند.: 451- ارتقا طبقه =عبارت است از افزايش طبقه شغلي بر اساس شرايط احراز طبقات شغلي و يا به

دليل كسب تجربه و تخصيص به پست يا شغل مستمري و يا اخذ مدرك تحصيلي جديد و يا به صورت

تشويقي در طبقه بالاتر قرار مي گيرد.

: 45-2تنزل طبقه = عبارت است از تغيير شغل كارمند و گماردن وي به شغلي كه در طبقه پايين تر

قرار دارد.

 : 45-3تخصيص = عبارت است از قرار دادن پست مستخدم در طبقه و رتبه شغلي مرتبط

ماده  : 46رتبه = هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها حداكثر در 5رتبه مقدماتي پايه ارشد خبره و

عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول حق شغل اختصاص مي

يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

تبصره :نحوه تعيين طبقه و رتبه توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع تدوين و ابلاغ

خواهد شد.ماده  :47تجربه شغلي= آن بخش از خدمات دولتي و يا غير دولتي دولتي مستخدم است كه سبب

افزايش مهارت مستخدم مي گردد و در تعيين طبقه و رتبه شغلي وي به تناسب مي تواند موثر مي

باشد.

: 471- تجربه مربوط = آن قسمت از خدمات مستخدم كه در رشته مربوط به شغل مورد تصدي باشد.

: 47-2تجربه مشابه= آن بخش از خدمات مستخدم كه در زمينه شغل مورد تصدي باشد.

ماده  :48مجموعه رشته هاي شغلي و شرايط احراز ابلاغي توسط مركز توسعه مديريت و تحول اداري

وزارت متبوع ملاك عمل كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه خواهد بود.

يماده  :49ايجاد هر گونه تغيير و بازنگري كلي در شرايط احراز مشاغل قابل تخصيص در رسته ها و

رشته هاي شغلي مختلف بر اساس ضوابط ابلاغي وزارت متبوع توسط دانشگاه به مركز توسعه مديريت

مديريت و تحول اداري پيشنهاد تا پس از تاييد آن مركز جهت طرح و تصويب به هيات امنا ارسال

گردد.

ماده : 50كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل = مسئول تضمين رعايت قوانين و مقررات ابلاغي

وزارت متبوع و مصوبات هيات امنا در كليه انتصابات تغيير عناوين ارتقا و تنزل طبقات و جابجايي افراد

در مشاغل مختلف مي باشد.

 : 501- اعضاي كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل موسسه به شرح ذيل مي باشد:

(1معاون توسعه مديريت و منابع )رئيس( (2مدير/ رئيس گروه توسعه سازمان و تحول اداري)دبير(

(3مدير منابع انساني يا عناوين مشابه)عضو( (4بالاترين مسئول طبقه بندي مشاغل)رئيس

گروه/كارشناس مسئول/كارشناس طبقه بندي مشاغل )(عضو(

تبصره: 1مصوبات كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل با امضاي تمامي اعضا داراي اعتبار مي باشد

و لغو يا تغيير آنها نيز منوط به امضاي تمام اعضا مي باشد.

تبصره: 2حق امضاي اعضاء كميته اجرايي طبقه بندي مشاغل قابل تفويض به غير نمي باشد.

بخش دوم: فرايند هاماده  :51وظايف كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه عبارت است از:

(1بررسي و اتخاذ تصميم در مورد كليه پيشنهادات دريافت شده از واحدهاي تابعه در خصوص اجراي

طرحهاي طبقه بندي مشاغل بر اساس مصوبات

(2تخصيص پستها يا مشاغل سازماني به رشته هاي شغلي طرحهاي طبقه بندي مشاغل و تعيين جايگاه و

سطوح مستخدمين در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي مربوطه

(3نظارت و كنترل مدارك ارائه شده به كميته و تشخيص تجربه مدرك تحصيلي دوره هاي آموزشي كار

آموزي سوابق تجربي و … بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرحهاي طبقه بندي مشاغل

(4بررسي پيشنهادات لازم در زمينه اصلاح طرحهاي طبقه بندي مشاغل به منظور جاري نگهداشتن طرحها

و انطباق آن با نيازهاي استخدامي دانشگاه و ارائه به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع(5بررسي و تاييد دوره هاي آموزشي و يا كارآموزي و محتوي دوره ها از نظر انطباق با طرحهاي طبقه

بندي مشاغل

(6نظارت بر تعييت مشاغل مستخدمين رسمي،پيماني و قرارداد كار معين از لحاظ شرايط تصدي

 (7نظارت و كنترل مجوزهاي استخدامي و انطباق آن با شرايط و ضوابط مربوطه

 (8نظارت بر امر انتصابات و ارتقا و تنزل كاركنان با توجه به قوانين و مقررات موجود و ضوابط طرحهاي

طبقه بندي مشاغل

(9بررسي و تاييد كليه پيشنهادات مرتبط با ارتقا مستخدمين دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مصوب

(10نظارت بر صحت صدور كليه احكام استخدامي دانشگاه

(11نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل

(12تشخيص تجربه مشابه

(13انجام كليه اموري كه حسب قوانين و مقررات مختلف و در چهارچوب آن به كميته محول مي شودماده :52كميته فرعي طرح طبقه بندي مشاغل = به منظور جلوگيري از تمركز امور و تسريع در انجام

كارها به تشخيص كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كميته هايي تحت عنوان كميته فرعي طرح طبقه

بندي مشاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه تشكيل مي گردد.

 : 521- حدود وظايف و نحوه نظارت و تعيين اعضاي هر يك از كميته هاي فرعي طرح طبقه بندي

واحدهاي تابعه با تاييد و تصويب كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و با صدور ابلاغ رئيس كميته

اجرايي )معاونت توسعه مديريت و منابع(تعيين و منصوب مي گردند.

ماده  : 53انتصاب افراد به مشاغل مديريتي و سرپرستي بر اساس ضوابط انتخاب انتصاب و تغيير مديران

،ابلاغي از وزارت متبوع در كميسيون تحول اداري دانشگاه انجام مي گيرد.

تبصره : 1فهرست عناوين مشاغل مديريتي و سرپرستي مشمول اين ضوابط توسط مركز توسعه مديريت و

تحول اداري تصويب و ابلاغ خواهد شد.

تبصره  : 2ضوابط نحوه تغيير عنوان و انتصاب مديران بر اساس توسعه مديريت و تحول اداري خواهد بودماده  : 54با توجه به تعاريف تجربه مربوط و تجربه مشابه ضابطه مورد عمل براي محاسبه تجربه قابل

قبول مجموع رديف هاي زير خواهد بود:

(1كليه خدمات انجام شده در رشته مربوط به شغل مورد تصدي )١

 (2كليه خدمات انجام شده در رشته هاي مشابه با شغل مورد تصدي )٢

 (3از بقيه خدمات معادل جمع رديف هاي  1و 2

: 541- يك سوم تجربه غير مربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود.

: 54-2در احتساب تجربه حالات استخدامي زير مشمول اين ماده نمي باشند.

(1آمادگي به خدمت (2ايام تعليق (3ايام بازنشستگي (4ايام عدم اشتغال )انفصال موقت،مرخصي بون

حقوق و (…ماده :55نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدميني كه در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدي

مدرك تحصيلي بالاتر ارائه نمايند جهت ارتقا به طبقات بالاتربه شرح زير مي باشند:

(1كل سوابق تجربي مربوط و مشابه با مدرك تحصياي ليسانس و بالاتر

 (2پس از اخذ مدرك تحصيلي ليسانس مربوط يك دوم سوابق طي شده مربوط و مشابه با مدرك

تحصيلي فوق ديپلم قابل احتساب مي باشد.

 (3پس از اخذ مدرك تحصيلي ليسانس مربوط يك سوم سوابق طي شده مربوط و مشابه با مدرك

تحصيلي ديپلم قابل احتساب مي باشد.

 (4از بقيه سوابق، معادل خدمات بعد از اخذ مدرك تحصيلي ليسانس قابل احتساب خواهد بود.

 (5پس از اخذ مدرك فوق ديپلم مرتبط تمام سوابق طي شده مربوط و مشابه با مدرك تحصيلي ديپلم

قابل احتساب است

: 551- مدت خدمت وظيف عمومي مستخدمين با توجه به تعاريف تجربه مربوط و تجربه مشابه به تناسب

جزء هر يك از موارد مندرج در ماده  54قابل احتساب است

: 55-2در احتساب تجربه بخش غير دولتي مستخدمين،فقط آن قسمت از تجربه مستخدم كه در رشته

شغلي مربوط و مشابه مورد تصدي او بشد ملاك محسبه خواهد بود.ماده  :56براي احتساب تجربه بخش غير دولتي ارائه مدارك ذير الزامي است :

(1گواهي سابقه كار با قيد تاريخ شروع،استمرار،خاتمه و عنوان شغل مورد تصدي

(2ارائه ليست يا سياهه ريز حقوقي سنوات خدمت معتبر و تائيديه پرداخت كسور بازنشستگي يا سهم بيمه

(3گواهي ثبت شركت يا موسسه يا ارائه جواز تاسيس از مراجع ذيربط

ماده  : 57سوابق تجربي كسب شده در موسسات خارج از كشور با رعايت ضوابط زير محاسبه مي باشد:

 (1تجربه كسب شده در مشاغل تخصصي بوده و بطور تمام وقت و در مقابل دريافت دستمزد حاصل شده

باشد

 (2تشخيص مشاغل تخصصي در هر مورد به عهده كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشد.

(3در رشته مربوط به شغل مورد تصدي فعلي مستخدم باشد.

 (4گواهي موسسه مربوط از لحاظ تمتم وقت بودن خدمت شخص در آن موسسه و دريافت حقوق و

دستمزد به تاييد سفارتخانه يا كنسولگري دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور ذيربط رسيده باشد.

تبصره: مشاغل غير تخصصي مشمول اين ماده نمي باشد.ماده  :58كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل مكلف است قبل از احتساب تجربه بخش غير دولتي و

خارج از كشور مستخدمين بدوا در مورد صحت و سقم مدارك موضوع مواد  56و  57رسيدگي هاي لازم

را به عمل آورد.

ماده  : 59سوابق تجربي مستخدمين وزارتخانه ها موسسات و شركت هاي دولتي بانك هاي

دولتي،جمعيت هلال احمر،سازمان تامين اجتماعي و نهادهاي انقلاب اسلامي سوابق تجربي بخش دولتي

محاسبه مي گردد.

ماده : 60مدت دوره هاي آموزشي و كارآموزي و كارورزي در بخش دولتي قبل از پذيرفته شده به

خدمت رسمي در صورت وجود شرايط زير با رعايت مفاد ماده مذكور به عنوان تجربه قابل احتساب

خواهد بود:

(1اشتغال مستخدم در مدت دوره آموزشي يا كارآموزي بطور تمام وقت بوده باشد.

(2انجام دوره آموزشي و يا كارآموزي در قبال دريافت حقوق دستمزد و يا حق كارآموزي باشد.

(3دوره انجام شده به عنوان بخشي از شرايط احراز رشته شغلي مستخدم در بدو استخدام رسمي قيد

نشده باشد.

تبصره : دوره كارورزي رشته هاي پزشكي،دستياري تخصصي و فوق تخصصي مشمول اين ماده است.ماده  :61در صورت اراه مدارك تحصيلي بالاتر از ديپلم مطابق شرايط احراز جهت ارتقا به طبقه  5و

بالاتر ،يك دوم سوابق تجربي مستدم در همان رشته شغلي يا رشته هاي شغلي همسطح به عنوان تجربه

مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي ليسانس محاسبه مي شود.

تبصره :مستخدمين در صورت ارائه مدرك تحصيلي بالاتر در ارتباط با شغل مورد تصدي،تنزل طبقه

نخواهند يافت.

ماده: 62به مديران پايه،مياني،ارشد و كارمنداني كه خدمات برجسته انجام داده باشند علاوه بر طبقات

استحقاقي آنان، 2طبقه تشويقي اعطا مي گردد.

تبصره:ضوابط اجراي اعطاي طبقات تشويقي توسط وزارت متبوع ابلاغ مي گردد.

ماده : 63امتيازات طرح طبقه بندي مشاغل در خصوص ايثارگران و جانبازان انقلاب اسلامي تابع قوانين

و مقررات خاص مي باشند.ماده  :64تبديل رسته شغلي پست هايي كه فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي در حوزه هاي غير

تخصصي)معاونت توسعه مديريت و منابع ،دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات،حراسست و (..بر حسب

نياز دانشگاه در آنها بكار گرفته مي شوند به رسته هاي بهداشتي و درماني بلامانع است.

تبصره: احراز پست هاي مديريتي و سرپرستي توسط فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي در حوزه

هاي غير تخصصي )معاونت توسعه مديريت و منابع،دفتر بازرسي و رسيدگي و پاسخگويي به شكايات و

حراست و(…منوط به داشتن حداقل يك سال سابقه تصدي مداوم در پستهاي مذكور مي باشد.

ماده  :65مشاغل كارگري مشمول مفاد اين آئين نامه نمي باشد.

ماده  :66انجام كليه امور تشكيلاتي و طبقه بندي مشاغل كاركنان دانشگاهها و دانشكده هاي علوم

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، انيستيتو پاستور،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،موسسه آموزش

طب انتقال خون و كليه سازمانها و موسساتي كه در شمول اين آيين نامه قرار مي گيرند بر اساس مفاد

اين آيين نامه انجام مي گيرد.اين آيين نامه در اجراي بند«ط«ماده  7قانون تشكيلات هيات امناء دانشگاه

ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و بند«ب« ماده  20قانون برنامه

پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور جمهوري اسلامي ايران در  66ماده

و  24تبصره در مرداد ماه  1390به تصويب هيا ت امناء دانشگاه رسيده است

و در مورخ  1390/6/5جهت اجرا ابلاغ مي گردد.بند«ب« ماده  20قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور جمهوري اسلامي ايران

دانشگاهها،مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي

گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و

ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر

دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي،قانون مديريت خدمات كشوري،قانون برگزاري

مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آئين نامه اي مالي ،

معاملاتي و اداري-استخدامي- تشكيلاتي مصوب هيات امناءكه حسب مورد به تائيد وزراء علوم

تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تائيد رئيس جمهور

مي رسد،عمل مي نمايند.اعضاي هيات علمي ستادي وزارتخانه هاي مذكور نيز مشمول حكم اين بند

هستند.حكم اين بند شامل مصوبات،تصميمات و آئين نامه هاي قبلي نيز مي گردد و مصوبات ياد شده

مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.ضوابط اجرايي ارتقاء طبقه،رتبه شغلي و طبقه تشويقي

در اجراي تبصره ماده  46آئين نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي علوم

پزشكي كشور،ضوابط ارتقا طبقه و رتبه شغلي كارمندان در  16ماده و  15تبصره جهت اجرا ابلاغ مي

گردد.

الف( نحوه ارتقاء كارمندان در طبقات شغلي:

ماده  1- كارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذيل و بر اساس شرايط احراز تحصيلي و تجربي به

يك طبقه شغلي استحقاقي در جدول حق شغل ارتقاء مي بابند.

تبصره –كارمنداني كه در اجراي تبصره  4ماده  3قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و

همچنين كارمندان عضو گردان هاي عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنين ساير كارمنداني كه

به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدامي كشور)سابق( از گروههاي مربوطه برخوردار شده

اند به تناسب از حداكثر طبقات تعيين شده در جدول شماره  1اين دستورالعمل مستثني مي باشند.ماده  -2كارمنداني كه در بدو استخدام داراي شرايط تحصيلي و تجربي اين ضوابط باشند در طبقه

و رتبه شغلي استحقاقي قرار خواهند گرفت.

ماده 3- سوابق تجربي كارمندان در ارتقاء طبقه و رتبه شغلي با رعايت مفاد مواد  55، 54و 56

آيين نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور محاسبه مي

گردد.

ماده  4- ارتقاء طبقه شغلي كارمنداني كه تاريخ استحقاق آنان بعد از  1388/1/1مي باشد مشمول

اجراي طرح ارزيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي و مشاغل مديريان و مشاغل ويژه رشته هاي پزشكي

نخواهند بود.

تبصره – كارمنداني كه قبل از تاريخ  1388/1/1به دليل عدم كسب امتياز لازم در طرحهاي ارزيابي

فوق الذكر موفق به ارتقا گروه نشده اند،ارتقا طبقه شغلي آنان،مشمول اين آئين نامه از تاريخ

 1388/1/2خواهند بود.ماده  – 5تمامي موارد مربوط به تصويب ارتقا گروه و ))اصلاحيه تغيير عنوان(( و نظاير آن كه تاريخ

اجراي آنها مربوط به قبل از تاريخ  1388/1/1مي باشد لازم است در كميته طرح طبقه بندي مشاغل

دانشگاه مطرح و مصوب گردد.

تبصره – تمامي مواردي كه احتساب تجربه آنان به دليل تغيير رشته شغلي و نظاير آن منجر به تنزل

طبقه شغلي گردد،بايد در كميته طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه مطرح و مصوب گردد .

ماده  – 6شاغلين مشاغل كارداني و بالاتر و يا همترازان آنها كه در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع

فهرست تصويب نامه شماره /76294ت 36095ه مورخ  88/4/10در استان هاي خراسان شمالي ،

خراسان جنوبي ، كهگيلويه و بويراحمد ، چهار محال و بختياري ، كردستان ، سيستان و بلوچستان ،

بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ايلام خدمت مي نمايند،به ازاي هر يك سال سوابق تجربي )از تاريخ

 88/1/1به بعد(از يك سال تعجيل )كسر سال به نسبت(،در ارتقا طبقه شغلي برخوردار مي شوند.ماده  -7ملاك محاسبه ارتقا طبقه شغلي افرادي كه قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري

)(1388/1/1برابر مقررات حاكم از سوابق تجربي بخش غير دولتي و همچنين امتياز تعجيل در گروه

استفاده نموده اند،براي انطباق تجربه آنان با جدول ارتقا طبقه شغلي ،تاريخ دريافت آخرين گروه

استحقاقي خواهد بود .

ماده  – 8كارمنداني كه بعد از تاريخ  1388/1/1به خدمت رسمي آزمايشي و پيماني پذيرفته مي

شوند،چنانچه داراي سوابق خدمت دولتي يا غير دولتي باشند،بر اساس سوابق مذكور و رعايت مفاد

اين ضوابط در طبقات شغلي جدول ارتقا طبقه شغلي)جدول شماره (1قرار خواهند گرفت.

ماده  – 9در اجراي ماده  62آئين نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاهها و دانشكده هاي

علوم پزشكي كشور،مديران و كارمنداني كه مجموع امتياز ارزيابي عملكرد آنها در  5سال متوالي

منتهي به سال  90و بالاتر، 85درصد باشد از يك طبقه تشويقي )حداكثر يك بار در طول

خدمت(برخوردار مي شوند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام