کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پرداخت حق الزحمه و پاداش نیروهای شاغل در واحدهای حوزه بهداشت

شیوه پرداخت حق الزحمه و پاداش نیروهای شاغل در واحدهای حوزه بهداشت در زمان اپیدمی بیماری کووید 19 (بخشنامه شماره 244/300د مورخ 9/1/1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

رؤسای محترم کلیه دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

پیرو نامه شماره 21456/300د مورخ 7/12/1398 و نامه شماره 1849/100 مورخ 29/12/1398 به منظور جبران زحمایت همکاران گرامی شاغل در حوزه بهداشت در مدت زمان اپیدمی بیماری کووید 19، شیوه پرداخت حق الزحمه و پاداش به قرار زیر تعیین می گردد:

الف: پرداخت به تمامی ارائه دهندگان خدمت شاغل در واحدهای نظام شبکه بر اساس سرانه و نظر مسئول مربوطه جمعیت ثبت نام شده برای ماه های اسفند و فروردین خواهد بود.

ب: پرداخت به نیروهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت 16 ساعته:

برای شیفت صبح همانند سایر نیروها بر مبنای حقوق و سرانه جمعیت ثبت نام شده است.

برای شیفت عصر به صورت هزینه ساعتی به شرح زیر خواهد بود:

– پزشکان هر ساعت 250000 ریال

– پرستار یا مراقب سلامت یا ماما هر ساعت 150000 ریال

– پذیرش هر ساعت 70000 ریال

– نگهبان هر ساعت 50000 ریال

کارکنان شاغل در مراکز شبانه روزی معمولاً از کارکنان رسمی هستند که علاوه بر حقوق و پرداختی معمول، حق الزحمه بر اساس آنچه در این نامه تعیین می شود، دریافت خواهند کرد.

پ: پرداخت جبران زحمات همکاران یا حق الزحمه:

در مورد شاغلین پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت: دو شاخص مبتنی بر عملکرد شامل درصد غربالگری و درصد پیگیری از سامانه سیب برای واحد استخراج می‌شود و میانگین آنها تعیین می گردد. بر مبنای نتیجه میانگین دو فرمول زیر مربوط به هر واحد، حق الزحمه شاغلین در آن واحد به قرار زیر است:

درصد غربالگری معادل جمع غربالگری‌ها به جمعیت تحت پوشش* 100

درصد پیگیری ها معادل جمع پیگیری عادی و فوری به جمعیت غربال شده* 100

– تا کمتر از 25 درص: حق الزحمه معادل k%25

 – از 25% تا 50% حق الزحمه معادل 50%k

– از 50% تا 75% حق الزحمه معادل 75%k

– از 75% تا 100% حق الزحمه معادل 100%k

در مورد پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت از شاخص درصد ویزیت انجام شده به موارد ارجاع شده به پزشک استفاده شود و بر اساس شرایط زیر پرداخت حق الزحمه انجام گیرد.

– تا کمتر از 25 درص: حق الزحمه معادل k%25

 – از 25% تا 50% حق الزحمه معادل 50%k

– از 50% تا 75% حق الزحمه معادل 75%k

– از 75% تا 100% حق الزحمه معادل 100%k

در مورد سایر پرسنل شاغل در واحدهای ارائه دهند خدمت بر حسب عملکرد و نظر رییس مرکز بهداشت شهرستان بین 25% تا 50% عدد k حق الزحمه تعلق می گیرد.

(عدد k برای کلیه افراد معادل یک میلیون تومان است)

برای شاغلین در حوزه بهداشت، ستاد مرکز بهداشت شهرستان و استان با توجه به فعالیت نیرو در جریان اپیدمی و کیفیت و دشواری کار بین 50% تا 100% عدد k حق الزحمه تعلق می گیرد.

خواهشمند است دستور فرمایند اقدام مقتضی معمول گردد.

دکتر علیرضا رییسی- معاون بهداشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام