کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مصوب 1392,02,28)

به استناد مصوبه شماره 30618/ 111 مورخ 6/ 6/ 1391 مجلس شوراي اسلامي در الحاق يك تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و نامه شماره 113434 مورخ 19/ 6/ 1391 رييس محترم جمهور در ابلاغ قانون مذكور، صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت در شمول بند (ب) ماده (20) برنامه پنجم توسعه قرار گرفت، لذا با توجه به نامه شماره 306548/ 100 مورخ 30/ 11/ 1389 مقام عالي وزارت در بازنگري، اصلاح و تدوين آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي موسسات مشمول اين بند، طي هماهنگي با دفتر هيأت هاي امناء و معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع، بر مبناي آيين نامه اداري و استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مصوب مرداد ماه 1390، آيين نامه ذيل به عنوان آيين نامه اداري و استخدامي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 28/ 2/ 1392 به تصويب هيأت امناي صندوق رسيد.

فصل اول : تعاريف

ماده 1- در اجراي تبصره يك الحاقي به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اداري و استخدامي كارمندان غيرهيأت علمي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه از اين پس به اختصار صندوق ناميده مي شود، برابر مفاد اين آيين نامه مي باشد.

ماده 2- كارمند فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در صندوق به خدمت پذيرفته شود.

ماده 3- استخدام عبارت است از به كارگيري شخص حقيقي به صورت رسمي يا پيماني يا قراردادي طبق ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين نامه به منظور خدمت در صندوق.

تبصره – به كارگيري نيروي قراردادي بدون تعهد استخدام رسمي و پيماني و در سقف اعتبار موجود و به صورت يكساله با رعايت تبصره 3 و 4 ماده 30 و ماده 62 اين آيين نامه مي باشد.

ماده 4- حكم سازماني عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيت دار صندوق كه با رعايت مفاد اين آيين نامه به منظور استخدام اشخاص حقيقي صادر شده باشد.

ماده 5- سابقه خدمت دولتي عبارت است از مدت خدمت در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت در قبال دريافت حقوق انجام شده باشد و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد. مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون نيمه وقت بانوان مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدي آن و تبصره 1 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري (مشروط به اين كه در ايام نيمه وقت و پاره وقت كسور بازنشستگي به صورت كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه و خدمت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به عنوان سابقه خدمت محسوب مي شود. ايام مربوط به مرخصي استحقاقي و استعلاجي مشمولين اين ماده و سوابق خدمت غيردولتي كه به موجب قوانين خاص، خدمت دولتي محسوب شده است، به عنوان خدمت دولتي لحاظ مي شود.

ماده 6- ارتقا عبارت است از تخصيص پست سازماني يا سطح شغلي بالاتر به كارمند براساس ضوابط طرح طبقه بندي مشاغل عمومي دولت.

ماده 7- انتصاب عبارت است از به كار گماردن كارمند در پست سازماني براساس شرايط احراز، لياقت، شايستگي و ضوابط پيشنهادي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع مصوب هيات امنا.

ماده 8- انتقال عبارت است از جابجايي محل خدمت كارمند با صدور حكم رسمي به واحدهاي تحت پوشش صندوق يا به منظور اشتغال در ساير مؤسسه ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا ساير دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با حفظ سوابق خدمت.

ماده 9- مأموريت عبارت است از:

الف) محول شدن وظيفه موقت به كارمند، غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد.

ب) اعزام كارمند به طور موقت به واحدهاي تحت پوشش صندوق يا ساير مؤسسه ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارتخانه ها و مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي.

ج) اعزام كارمند براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج از كشور برابر مفاد اين آيين نامه.

ماده 10- تعليق ناظر بر وضعيت كارمندي است كه طبق حكم مقامات صلاحيت دار تا تعيين تكليف وي، به موجب احكام دادگاه و يا آراي مراجع قانوني ذي صلاح به طور موقت از ادامه خدمت در صندوق محروم شده باشد.

ماده 11- استعفا عبارت است از ارايه درخواست معافيت از ادامه خدمت در صندوق توسط كارمند.

ماده 12- غيبت موجه عبارت از آن است كه كارمند به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او براي صندوق محرز شده باشد.

ماده 13- غيبت غيرموجه عبارت از آن است كه كارمند بدون مجوز يا ارايه عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود.

ماده 14- مرخصي استعلاجي عبارت از آن است كه كارمند در صورت ابتلا به بيماري يا زايمان كه مانع از انجام خدمت وي باشد، از مرخصي استعلاجي استفاده كند.

ماده 15- بازنشستگي عبارت از آن است كه كارمند طبق ضوابط و مقررات قانوني و به موجب حكم رسمي به افتخار بازنشستگي نائل شده و از مستمري بازنشستگي استفاده كند.

ماده 16- از كارافتادگي عبارت از آن است كه كارمند بنا به تشخيص پزشك معالج و تائيد كميسيون پزشكي، توانايي كاركردن را از دست داده و طبق مقررات از كارافتاده شده است و از مستمري از كارافتادگي استفاده مي كند.

ماده 17- انفصال موقت عبارت از آن است كه كارمند صندوق به موجب احكام دادگاه يا آراي قانوني مراجع ذي صلاح و براي مدت معين از اشتغال در صندوق محروم شود.

ماده 18- انفصال دائم عبارت از آن است كه كارمند به موجب احكام دادگاه يا آراي قانوني مراجع ذي صلاح از خدمت در صندوق يا دستگاه هاي دولتي محروم شود.

ماده 19- اخراج عبارت از آن است كه كارمند در اجراي احكام هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا آراي قانوني مراجع ذي صلاح به خدمت وي در صندوق به طور دائم خاتمه داده شود.

ماده 20- آماده به خدمت عبارت از آن است كه كارمند طبق قوانين مربوط و مفاد اين آيين نامه در انتظار تعيين تكليف يا ارجاع شغل باشد.

ماده 21- بازخريدي عبارت از آن است كه رابطه استخدامي كارمند با صندوق قطع و سوابق خدمت دولتي آنان بازخريد شود.

فصل دوم : راهبردها و فناوري انجام وظايف صندوق

ماده 22- صندوق مجاز است امور تصدي هاي خود را با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب دستورالعمل مصوب به بخش تعاوني، خصوصي (حقيقي و حقوقي)، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده از سوي مراجع قانوني و ذي ربط، براساس دستورالعمل مصوب هيأت امنا واگذار نمايد.

تبصره – خريد خدمات نيروي انساني به صورت ساعتي و پاره وقت در مشاغل مورد نياز صندوق در قالب دستورالعملي خواهد بود كه از سوي هيأت امنا تصويب مي شود.

ماده 23- نيروي انساني بخش هاي غيردولتي كه براساس مفاد اين آيين نامه، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور صندوق را عهده دار مي گردند، تحت پوشش كارفرماي غيردولتي هستند و مؤسسه هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين افراد ندارد. كارفرمايان اين افراد موظفند با آنان مطابق قانون كار و تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط رفتار نمايند و پاسخ گوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود. صندوق در صورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق اين افراد، از محل مطالبات و ضمانت نامه دريافت شده، مطالبات آنان را پرداخت مي نمايد.

ماده 24- صندوق مجاز است به منظور ارتقاي مستمر در كيفيت و كميت ارايه خدمات، از خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فناوري هاي نوين اداري و پشتيباني استفاده نمايد. بدين منظور مي تواند با اشخاص حقيقي، حقوقي و يا مراكز آموزشي، پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي واجد شرايط، با رعايت مقررات اين آيين نامه، قرارداد منعقد نمايد.

ماده 25- صندوق مكلف است به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره مندي از فكر، انديشه و خلاقيت كارمندان خود، ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورد. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي كميته تحول اداري وزارت متبوع ابلاغ مي گردد.

ماده 26- با كارمند رسمي صندوق كه وظايف وي در اجراي ماده 22 اين آيين نامه به بخش غيردولتي واگذار شده است، به يكي از روش هاي ذيل عمل خواهد شد:

الف ) انتقال به ساير واحدهاي صندوق يا ساير موسسات و يا دستگاه اجرايي ديگر

ب ) بازخريد سنوات خدمت

ج ) موافقت با مرخصي بدون حقوق مطابق با ضوابط و مقررات مربوط

د ) انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليت هاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه جايي تغيير صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط از محل اعتبارات تأمين شده توسط صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي شود.

هـ ) انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را نيز بخش غيردولتي پرداخت مي كند

و ) آماده به خدمت

ز ) موافقت با درخواست كارمند حسب مورد براساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه

ح ) موافقت با بازنشستگي در صورت تحقق شرايط.

تبصره – كارمند مي تواند سه مورد از موارد هشتگانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به صندوق اعلام نمايد. صندوق با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روش ها را انتخاب و اقدام مي نمايد.

ماده 27- در راستاي اجراي ماده 22 صندوق آن دسته از وظايفي را كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است، احصا و نسبت به واگذاري آنها اقدام مي نمايد.

فصل سوم : فناوري اطلاعات و خدمات اداري

ماده 28- صندوق با ايجاد بسترهاي لازم، فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليت ها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم با استفاده بهينه از فناوري اطلاعات و براساس دستورالعملي كه از سوي رييس صندوق تصويب مي شود، تهيه و به مورد اجرا مي گذارد و اين روش ها را حداقل هر سه سال يك بار مورد بازبيني و اصلاح قرار مي دهد.

ماده 29- صندوق با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام مي دهد:

1) اطلاع رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارايه خدمات، همراه با زمان بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارايه نمايد.

2) ارايه فرم هاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكي

3) ارايه خدمات به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري به صندوق براي دريافت خدمت در موارد ممكن.

تبصره – ارائه اين دسته از خدمات از طريق دفاتر پستي و يا پيشخوانهاي خدمات دولت از طريق بخش دولتي و غيردولتي نيز مجاز است.

فصل چهارم : ورود به خدمت

ماده 30- صندوق ملزم است برنامه ريزي نيروي انساني خود را متناسب با برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و شاخص هاي استاندارد ابلاغي از سوي اداره كل منابع انساني و پشتيباني و مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع، به تفكيك هر سال بر مبناي تعداد نيروهاي خروجي واحد جديدالتاسيس، بخشها و واحدهاي توسعه يافته و … تدوين و تنظيم و در سال اول هر برنامه توسعه جهت تصويب در هيأت امنا مطرح نمايد.

تبصره – استفاده از هرگونه مجوز استخدام رسمي و پيماني مستلزم وجود پست يا رديف خالي سازماني در قالب تشكيلات مصوب صندوق است.

ماده 31- مجوزهاي استخدام ساليانه پيماني و يا تبديل وضع نيروهاي قراردادي شاغل به پيماني صرفاً توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع در قالب تبصره هاي ذيل تعيين و ابلاغ مي شود.

تبصره 1- سهميه استخدامي براي تأمين جايگزين نيروهاي خروجي پيماني يا قراردادي (بازنشستگي، ازكار افتادگي، فوت، بازخريد خدمت، اخراج و استعفا) با نظر اداره كل منابع انساني و پشتيباني و ابلاغ معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع تعيين مي شود.

تبصره 2- صندوق مجاز است در صورت نياز حداكثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامي ابلاغي از سوي وزارتخانه را بدون الزام به رعايت فضاي رقابتي و انتشار آگهي و صرفاً با تشخيص و مسئوليت شخصي رييس صندوق و با رعايت شرايط احراز طبقه بندي مشاغل، به جذب نيرو از بين دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر از آن با احراز صلاحيت عمومي براساس قانون گزينش اختصاص دهد.

تبصره 3- صندوق در صورت عدم تأمين مجوز استخدام پيماني از سوي وزارتخانه و حسب ضرورت براي رفع نيازهاي موقت خود به نيروي انساني مجاز است نسبت به بكارگيري نيروهاي قراردادي اقدام نمايد. بدين منظور در سال مربوط (حداكثر دوبار در سال) براساس نظريه كميته اي متشكل از معاون پشتيباني و مديريت منابع صندوق و مديركل منابع انساني و پشتيباني وزارت متبوع نسبت به بررسي نياز و تعيين تعداد و تركيب رشته هاي شغلي مورد نياز مبادرت مي نمايد. مصوبات اين كميته با ابلاغ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع قابليت اجرايي خواهد داشت و بدين ترتيب صندوق مي تواند با رعايت ماده 33 اين آيين نامه برابر دستورالعملي كه به تصويب هيأت امنا مي رسد، نسبت به بكارگيري نيروي قراردادي مصوب به صورت كار معين با رعايت شرايط احراز طبقه بندي مشاغل اقدام نمايد.

تبصره 4- هرگونه بكارگيري نيروي قراردادي منوط به تأمين اعتبار از سوي صندوق است.

ماده 32- صندوق مجاز است در سقف اعتبارات و برابر استانداردهاي موجود براي رفع نيازهاي نيروي انساني فعاليت هاي خدمات عمومي مشتمل بر مشاغل نظافتچي، پيش خدمت، آبدارچي، نامه رسان، تلفنچي، و رانندگان اتومبيل هاي صرفاً دولتي، آشپز، متصديان توزيع غذا و متصدي تأسيسات (مكانيسين و تكنيسين تأسيسات) با اشخاص حقيقي برابر ضوابط اين آيين نامه، قرارداد منعقد نمايد.

تبصره 1- اين مشاغل به عنوان مشاغل كارگري تلقي شده و كاركنان مربوط، مشمول قانون كار مي باشند.

تبصره 2- كاركنان مورد نظر از نظر بيمه و بازنشستگي پس از عقد قرارداد با صندوق تابع قانون تأمين اجتماعي مي باشند.

تبصره 3- صندوق مجاز است در سقف تعداد نيروهاي خروجي دائم ساليانه (بازنشستگي، فوت، اخراج، استعفا، از كارافتادگي كلي) از مشاغل مورد نظر اين ماده، رأساً نسبت به بكارگيري نيروي انساني جديد جايگزين با رعايت ماده 30 آيين نامه و شرايط احراز هر شغل اقدام نمايد. در صورت خروج موقت نيروهاي مورد نظر به دلايلي نظير مرخصي استحقاقي، استعلاجي، انفصال موقت، مرخصي بدون حقوق، انتقال و مأموريت موقت، به كارگيري نيروي جديد مجاز نمي باشد.

ماده 33- استخدام نيروي انساني مورد نياز صندوق به صورت پيماني يا قراردادي، در فضاي رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي، شايسته گزيني و سنجش توانمندي هاي عمومي و تخصصي از طريق آزمون يا مسابقه عمومي، تخصصي، مصاحبه و يا تركيبي از آنها براساس دستورالعملي كه از سوي هيأت امناي صندوق تصويب ميشود و با احراز صلاحيت هاي عمومي براساس قانون تسري گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي مصوب 9/ 2/ 1375 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

تبصره – شماره ملي هر كارمند صندوق، به عنوان شماره مستخدم وي تلقي مي شود و ساير كارمنداني كه از قبل شماره مستخدم داشته اند، همچنان همان شماره ها معتبر خواهد بود.

ماده 34- شرايط عمومي استخدام در صندوق:

الف) داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال و براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و بالاتر چهل و پنج سال

ب) داشتن تابعيت ايران

ج) انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي مردان

د) عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان

هـ) نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر

و) دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معتبر

ز) داشتن سلامت جسماني، رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي شوند براساس دستورالعمل مصوب از سوي هيأت امناي صندوق

ح) اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ط) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1- بكارگيري موقت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود صورت مي گيرد و حقوق و مزاياي آنان براساس مفاد اين آيين نامه تعيين و برقرار خواهد شد.

تبصره 2- مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، قانون كار و اعضاي هيأت علمي تابع قوانين و مقررات خاص خود مي باشند. حقوق و مزايا و امور رفاهي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان (مرخصي هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمك هاي غيرنقدي و بيمه عمر، درمان و حادثه و ساير مزايا) تابع مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره 3- صندوق موظف است، قوانين مربوط به استخدام ايثارگران را رعايت نمايد.

تبصره 4- مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان پنج سال به سقف سني بند الف اضافه مي شود.

تبصره 5- استخدام در مشاغل با مدرك تحصيلي ديپلم، از سوي وزارت متبوع ابلاغ مي شود.

فصل پنجم : استخدام

ماده 35- رابطه استخدامي در صندوق به سه شكل است:

الف) استخدام رسمي،

ب) استخدام پيماني براي مدت معين،

ج) استخدام قراردادي براي مدت معين،

تبصره 1- استخدام در بدو ورود به شكل پيماني يا قراردادي است. تبديل وضع كاركنان قراردادي به پيماني به شرط قبولي در آزمون استخدامي و پيماني به رسمي براساس دستورالعملي است كه از سوي هيأت امناي صندوق تصويب مي شود.

تبصره 2- مستخدمين پيماني حداقل 3 سال و حداكثر پس از شش سال خدمت پيماني در صورت داشتن شرايط، برابر دستورالعمل مصوب هيأت امنا به مستخدم رسمي آزمايشي تبديل وضع مي شوند. در صورت عدم احراز شرايط مصوب براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي، تمديد قرارداد پيماني بلامانع مي باشد.

ماده 36- طول دوره رسمي آزمايشي حداقل يك سال و حداكثر دو سال است و كارمند با رعايت شرايط ذيل با پيشنهاد مدير بلافصل و تأييد معاون توسعه مديريت و منابع صندوق به مستخدم رسمي تبديل خواهد شد:

الف) حصول اطمينان از لياقت علمي، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم، تكريم ارباب رجوع و ارتقاي سطح رضايت مندي آنان و رعايت نظم و انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم.

ب) طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم،

ج) تأييد گزينش.

تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي، كارمند شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايد، با وي به يكي از روش هاي ذيل رفتار خواهد شد:

الف) اعطاي مهلت يك ساله ديگر براي احراز شرايط لازم (در هر حال مدت خدمت آزمايشي كارمند با احتساب اين مهلت از 3 سال تجاوز نخواهد كرد)

ب) قطع رابطه استخدامي

ج) ادامه خدمت به صورت پيماني

تبصره 2- دستورالعمل اجرايي اين ماده به تصويب هيأت امناي صندوق مي رسد.

ماده 37- كارمند رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در صندوق خارج مي گردد:

الف) بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط،

ب) قبول استعفا،

ج) بازخريدي،

د) اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط،

هـ) فوت.

ماده 38- صندوق اجازه بكارگيري كارمندان منفصل از خدمت و همچنين كارمندان اخراج شده توسط ساير مؤسسات و واحدهاي تابعه وزارتخانه را ندارد.

ماده 39- انعقاد قرارداد مجدد با كارمند پيماني يا قراردادي منوط به تحقق شرايط ذيل است:

الف) استمرار بقاي پست سازماني كارمند پيماني يا قراردادي،

ب) كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند،

ج) جلب رضايت ارباب رجوع،

د) ارتقاي سطح علمي و تخصصي در زمينه ي شغل مورد تصدي.

تبصره 1- در صورت عدم تحقق هر يك از شرايط فوق، انعقاد قرارداد مجدد با كارمند پيماني يا قراردادي مقدور نخواهد بود. ضوابط بندهاي ب، ج و د اين ماده طي دستورالعملي از سوي هيأت امنا تصويب مي شود.

تبصره 2- هسته گزينش مربوط ملزم است نظريه خود را در خصوص تمديد يا عدم تمديد قرارداد كارمندان پيماني و قراردادي حداكثر تا پايان بهمن ماه هر سال به معاون پشتيباني و مديريت منابع صندوق اعلام نمايد. عدم ارسال نظريه تا مهلت مقرر به منزله تأييد تمديد قرارداد كارمندان مورد نظر مي باشد.

ماده 40- استفاده كارمندان از مزاياي بيمه بيكاري حسب مورد، تابع قوانين و مقررات دولت خواهد بود.

فصل ششم : انتصابات

ماده 41- انتصاب و ارتقاي شغلي كارمند بايد با رعايت شرايط تحصيلي، تجربي و موفقيت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مورد لزوم، پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.

ماده 42- انتخاب و انتصاب افراد به پست هاي مديريت حرفه اي و سرپرستي و شرايط تخصصي و عمومي و نحوه ارتقاي مسير شغلي برابر دستورالعملي خواهد بود كه از سوي مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع پيشنهاد و توسط هيأت امناي صندوق تصويب خواهد شد.

تبصره 1- انتصاب افراد به پست هاي مديريتي و سرپرستي بايد ابتدا در كميته طبقه بندي مشاغل صندوق مطرح و در صورت تشخيص و احراز شرايط لازم و تصويب اين كميته پس از تائيد حراست، نسبت به تغيير عنوان و انتصاب آنان اقدام نمود.

تبصره 2- تركيب اعضاي كميته طبقه بندي مشاغل، شاخص ها، وظايف و نحوه امتيازبندي برابر دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت متبوع ابلاغ خواهد شد.

ماده 43- دوره خدمت در پست هاي مديريتي صندوق چهارساله و تمديد آن دوره بلامانع است. ارزيابي عملكرد مديران، تغيير پست افراد قبل از مدت مذكور و … براساس دستورالعملي است كه از سوي هيأت امناي صندوق تصويب خواهد شد.

ماده 44- صندوق هيچ گونه تعهدي نسبت به پذيرش مدارك مقاطع تحصيلي دانشگاهي ارايه شده غيرمرتبط با رشته شغلي كارمند در طول اشتغال نخواهد داشت و پذيرش مدارك مرتبط نيز منوط به طرح در كميته طبقه بندي مشاغل و تأييد آن كميته است.

فصل هفتم : توانمندسازي كارمندان

ماده 45- توانمندسازي عبارت است از شناسايي و توسعه قابليت هاي كارمندان از طريق ارتقاي دانش، اصلاح نگرش و بهبود مهارت هاي آنان به نحوي كه باعث افزايش كارآيي و اثربخشي و در نهايت تسهيل در دستيابي به اهداف سازماني گردد.

ماده 46- صندوق مكلف است به منظور توانمندسازي كارمندان، نظام آموزش آنان را براساس دستورالعملي كه از سوي هيأت امناي صندوق تصويب مي شود، به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم براي مشاركت مستمر آنان در فرآيند آموزش را فراهم نموده و رابطه اي بين ارتقا و انتصاب كارمندان و مديران با نظام آموزش برقرار شود. طراحي دوره ها به دو روش زير مقدور است:

الف ) طراحي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت به صورت پودماني و ترمي واحدي در طول دهه هاي خدمتي كارمند با هدف ارتقاي مدرك تحصيلي فرد،

ب ) طراحي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كوتاه مدت، با هدف ارتقاي توانمندي هاي عمومي و اختصاصي كارمند.

تبصره – صندوق مي تواند در قالب برنامه هاي توانمندسازي كارمندان خود، تمام مراحل نيازسنجي، برنامه ريزي، طراحي، اجرا، ارزشيابي و سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي و ساير فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مربوط به آموزش كارمندان را رأساً يا از طريق مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها مورد تأييد مراجع ذي ربط باشد، انجام دهد.

ماده 47- صندوق موظف است، به منظور سياست گذاري و مديريت كلان آموزش منابع انساني از مصوبات كميته راهبري آموزش و توانمندسازي وزارتخانه تبعيت نمايد.

ماده 48- اعطاي مأموريت آموزشي براي انجام تحصيلات تكميلي دانشگاهي (فوق ليسانس و بالاتر) مستلزم آن است كه صندوق با استناد به ماده 30 اين آيين نامه نيازهاي نيروي انساني خود را حسب نوع و تعداد رشته و مقطع تحصيلي مورد نياز استخراج و با رعايت اولويت ها در قالب سهميه ساليانه تعيين و به تصويب هيات امنا برساند و صرفاً بر اين اساس نسبت به اعطاي مأموريت آموزشي به كارمندان اقدام نمايد.

تبصره 1- تمامي كارمندان پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي مجاز خواهند بود برابر دستورالعملي كه از سوي هيأت امنا تصويب مي شود، از مأموريت آموزشي استفاده نمايند.

تبصره 2- ايثارگران در استفاده از مأموريت آموزشي، تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره 3- اعطاي مأموريت اداري روزانه يا ساعتي براي دوره هاي پودماني و دوره هاي حضوري از جمله MPH و … بنا به نياز صندوق در راستاي توانمندسازي كارمندان براي انجام بهينه وظايف سازماني امكان پذير است.

فصل هشتم : حقوق و مزايا

ماده 49- نظام پرداخت كارمندان صندوق براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي ساليانه، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد.

تبصره – ضريب ريالي مذكور در اين ماده براي هر سال معادل ضريب ريالي اعلام شده از سوي دولت بوده كه توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي گردد.

ماده 50- مشاغل مشمول اين آيين نامه به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع براساس عواملي نظير اهميت، پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، سطح تخصص و مهارت هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول «حق شغل» اختصاص يافته و به تصويب هيأت امنا خواهد رسيد. امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل، حداقل 2400 و حداكثر آن 7000 بوده و برابر دستورالعمل پيوست مي باشد.

تبصره 1- افزايش امتيازات جدول يا جداول موضوع اين ماده و تبصره هاي آن و ماده 51 (حق شاغل) به منظور تعديل حقوق ثابت كارمندان و با اعمال كاهش يا حذف مبلغ تفاوت تطبيق در احكام كارگزيني كارمندان تابع دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و به تصويب هيأت امنا مي رسد. بديهي است با اعمال اين تبصره درج تفاوت تطبيق باقيمانده مانع از افزايش ضريب سالانه حقوق كارمندان نخواهد شد.

تبصره 2- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگي ها، حداكثر در پنج رتبه: مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي شوند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي يابند. شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي و اولين طبقه شغلي مربوط قرار مي گيرند و در طول دوره خدمت در قالب دستورالعمل تهيه شده از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي، ميزان جلب رضايت ارباب رجوع و … متناسب با ويژگي هاي مشاغل، ارزيابي و حسب امتيازات كسب شده و طي حداقل مدت سنوات خدمت مورد نياز به رتبه هاي پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي يابند. افرادي كه طبق ضوابط مصوب به عنوان نخبه تعيين مي شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند، طبق دستورالعمل مربوط از طي نمودن برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي بالاتر قرار مي گيرند.

تبصره 3- رتبه هاي خبره و عالي فقط به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

تبصره 4- امتياز طبقه مشاغل بهداشتي و درماني در جدول يا جداول حق شغل با ضريب 2/ 1، در خصوص دارندگان مدارك دكتراي حرفه اي، PH.D ، متخصصين و بالاتر با ضريب 5/ 1 و براي ساير مشاغل با ضريب 1/ 1 محاسبه مي گردد.

ماده 51- شاغلين مشمول اين آيين نامه براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز «حق شاغل كه حداقل 1300 و حداكثر 5700 امتياز مي باشد، برابر دستورالعمل پيوست بهره مند مي شوند.

ماده 52- به منظور اجراي كامل نظام پرداخت مبتني بر ارزشيابي مشاغل، صندوق مجاز است ارزشيابي هر يك از مشاغل را با رعايت ماده 50 اين آيين نامه و تبصره هاي ذيل ماده مذكور و اختصاص آن به يكي از طبقات جداول حق شغل و تعيين عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ابلاغ مي شود، تدوين و به تصويب هيأت امنا برسد.

ماده 53- عناوين مديريت و سرپرستي، متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول «فوق العاده مديريت» طبق دستورالعمل پيوست كه حداقل امتياز آن 510 و حداكثر آن 2700 است، قرار مي گيرند.

تبصره – مديراني كه حداقل 2 سال در پست هاي مديريتي انجام وظيفه نموده يا بنمايند، در صورتي كه به سمت پايين تري منصوب شوند و فوق العاده مديريت آنان در مسئوليت جديد از 80 درصد فوق العاده مديريت در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابه التفاوت تا سقف درصد مذكور به عنوان «تفاوت فوق العاده مديريت» دريافت خواهد نمود.

اين تفاوت با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي شود. اين مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.

ماده 54- علاوه بر پرداخت هاي موضوع مواد 50، 51 و 53 (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مديريت) كه «حقوق ثابت» تلقي مي شود، فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد:

1- فوق العاده ايثارگري: متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1550 امتياز بهره مند مي شوند. جدول تخصيص امتيازات مربوط برابر دستورالعمل پيوست است.

تبصره1- هرگونه تغيير در امتياز ايثارگران يا تعاريف شموليت ايثارگري مانند فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70٪ به بالا تابع قانون مربوط مي باشد.

تبصره 2- كارمنداني كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده اند، به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ 130 امتياز در نظر گرفته مي شود. ملاك تشخيص مناطق جنگ زده مصوبات عمومي دولت خواهد بود.

تبصره 3- به دارندگان نشان هاي دولتي تا 800 امتياز تعلق مي گيرد.

2- فوق العاده سختي شرايط محيط كار: فقط به كارمنداني كه در شرايط غيرمتعارف محيط كار مجبور به انجام وظيفه مي باشند، حداكثر تا 1500 امتياز طبق دستورالعمل پيوست، تعلق مي گيرد. ضمناً دستورالعمل مربوط به تشخيص محيط هاي غيرمتعارف و تعيين امتياز يا درصد فوق العاده سختي كار هر يك از مشاغل با پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع به تصويب هيأت امنا مي رسد. تا تدوين دستورالعمل مربوط و تصويب آن توسط هيأت امنا، برقراري فوق العاده سختي كار براساس مصوبات قبلي همچنان قابل اجرا مي باشد.

3- كمك هزينه عائله مندي و اولاد: به كارمندان مرد شاغل، بازنشسته و از كارافتاده مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند، معادل 810 امتياز بابت كمك هزينه عائله مندي و به ازاي هر فرزند معادل 210 امتياز به عنوان كمك هزينه اولاد قابل پرداخت است.

تبصره 1- حداكثر سن براي اولاد ذكور كه از مزاياي اين بند استفاده مي كنند تا 20 سال و به شرط ادامه تحصيل و غيرشاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام.

تبصره 2- اولاد اناث مادام كه شوهر يا شغل نداشته باشند بدون رعايت سقف سني.

تبصره 3- كارمندان زن شاغل، بازنشسته، از كارافتاده و وظيفه بگير مشمول اين آيين نامه كه داراي همسر نبوده (همسر فوت كرده يا مطلقه باشد) و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي باشد، از مزاياي كمك هزينه عائله مندي اين بند بهره مند مي شوند. در صورتي كه اين كارمندان براساس رأي مراجع ذي صلاح، به تنهايي متكفل مخارج فرزندان خود باشند، از مزاياي كمك هزينه اولاد نيز بهره مند مي شوند.اين افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تكفل بودن فرزندان، براساس رأي مراجع ذي صلاح، از مزاياي كمك هزينه اولاد بهره مند مي شوند.

تبصره 4- فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشند.

تبصره 5- چند قلوزايي نيز مشمول كمك هزينه اولاد مي گردد.

تبصره 6- كارمندان زن فاقد همسر (زناني كه ازدواج ننموده اند) از مزاياي كمك هزينه عائله مندي اين بند بهره مند مي شوند.

4- فوق العاده شغل: براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها، پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها و شرايط بازار كار براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر 700 امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر 1500 امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر 2000 امتياز تعيين مي گردد. برقراري اين فوق العاده منوط به تدوين دستورالعملي است كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع تهيه و به تصويب هيأت امنا مي رسد.

5- فوق العاده كارآيي و عملكرد: دستورالعمل مربوط به اين فوق العاده از سوي رييس صندوق تهيه و پس از تصويب هيأت امنا اجرا مي شود.

6- صندوق مجاز است به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، جابجايي محل خدمت، كسر صندوق و تضمين، مبالغي را برابر آيين نامه و دستورالعمل مربوط كه از سوي هيأت امنا ابلاغ مي شود، پرداخت نمايد.

تبصره – تا تصويب و ابلاغ دستورالعمل از سوي هيأت امنا ضوابط مربوط در حوزه كارمندان دولت ملاك عمل خواهد بود.

7- در صورتي كه بنا به درخواست صندوق، كارمند موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردد، پرداخت مبالغي تحت عنوان اضافه كار (حداكثر تا سقف 175 ساعت در ماه) بلامانع است.

تبصره 1- در هر ماه حداكثر 50 درصد از كاركنان صندوق مشمول دريافت سقف اضافه كار 175 ساعت مي باشند.

تبصره 2- نرخ يك ساعت فوق العاده اضافه كاري كارمند صندوق به شرح ذيل محاسبه مي شود:

مبلغ(حق شغل + حق شاغل+ فوق العاده مديريت) = مبلغ يك ساعت فوق العاده اضافه كاري

176

8- دستورالعمل حق التحقيق، ححق التدريس، حق الترجمه و حق التأليف از سوي هيأت امنا به صندوق ابلاغ و قابل اجرا خواهد بود. تا ابلاغ دستورالعمل مذكور مصوبات قبلي قابل اجرا مي باشد.

9- فوق العاده ويژه: در موارد خاص صندوق مجاز است با توجه به عواملي از قبيل مهارت، مسئوليت، ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت ها در درآمد صندوق، مخاطرات شغل، موقعيت شغل در بازار كار داخلي و بين المللي، ميزان ارباب رجوع و حساسيت كار، براي حداكثر 25٪ از مشاغل صندوق حداكثر تا 50٪ سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مندرج در اين آيين نامه، فوق العاده ويژه برقرار نمايد. مشاغل مورد نظر و ميزان فوق العاده مذكور، حسب دستورالعمل مصوب هيأت امنا تعيين مي شود.

10- فوق العاده حق محروميت از مطب: صندوق مجاز است به دارندگان مدرك دكتري در رشته هاي گروه پزشكي (پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي، داروسازي و علوم آزمايشگاهي) كه تمام وقت برابر مقررات در واحدهاي مختلف صندوق شاغل مي باشند، مشروط به اين كه در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني، مطب، داروخانه، آزمايشگاه، بيمارستان، درمانگاه و ساير واحدهاي بخش خصوصي و خيريه و … به فعاليت انتفاعي تخصصي اشتغال نداشته باشند، فوق العاده حق محروميت از مطب پرداخت نمايد. تا تصويب دستورالعمل مربوط توسط هيأت امنا مبلغ فوق العاده محروميت از مطب، برابر ضوابط قبلي همچنان قابل پرداخت مي باشد.

11- حق الزحمه طرح تمام وقتي: به منظور استفاده از خدمات دارندگان مدرك دكتراي حرفه اي در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي و متخصصين گروه علوم پزشكي در غير ساعات اداري با هدف توسعه و گسترش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح ستادي و اجرايي صندوق اعم از روستاها و شهرها و تأمين كادر مورد نياز آن، صندوق مجاز است تا تصويب دستورالعمل مربوط توسط هيأت امنا، مبلغ حق الزحمه طرح تمام وقتي را برابر ضوابط قبلي همچنان پرداخت كند.

تبصره- برقراري حق الزحمه تمام وقتي براي ساير مشاغل طبق دستورالعمل مصوب هيأت امنا خواهد بود.

12- صندوق مجاز است، پس از تصويب هيأت امنا، فوق العاده خاصي را تحت عنوان فوق العاده خاص هيأت امناء حسب مورد براساس عواملي نظير مدرك تحصيلي، سابقه خدمت، شغل، مناطق كمتر توسعه يافته و … به كارمندان صندوق پرداخت نمايد. اين فوق العاده بر مبناي مجموع ريالي حق شغل و حق شاغل در عدد ثابتي كه از سوي هيأت امنا اعلام مي شود، ضرب مي گردد.

(حق شغل + حق شاغل) × k = فوق العاده خاص هيأت امنا

13- صندوق مجاز است برابر دستورالعمل پيوست نسبت به برقراري فوق العاده جذب تا سقف سي و پنج درصد حقوق و مزاياي مستمر كارمندان (رسمي، پيماني، مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و قراردادي) اقدام نمايد. اين فوق العاده مشمول كسور بازنشستگي است.

14- برقراري و پرداخت حق فني به برخي از شاغلين (رسمي، پيماني و قراردادي) مشاغل خاص براساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع پيشنهاد و به تصويب هيأت امنا مي رسد. تا تصويب دستورالعمل مذكور، حق فني مصوب قبلي به قوت خود باقي است.

15- صندوق مجاز است مبلغي را تحت عنوان «فوق العاده مسئوليت» از محل درآمد اختصاصي به مديران غير هيأت علمي سطوح مختلف مديريتي پرداخت نمايد. مبلغ اين فوق العاده برابر سطوح تعيين شده مديريتي در جدول فوق العاده مديريت اعضاي هيأت علمي است كه از سوي هيأت امناي صندوق تصويب مي گردد (ماده 53 آيين نامه اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها).

تبصره 1- ميزان ريالي يا ضريب افزايش فوق العاده مذكور، هر ساله توسط هيأت امنا تعيين و به تصويب مي رسد.

تبصره 2- آن دسته از مشاغل و مسئوليت هايي كه در جداول موضوع اين بند، عناوين شغلي آنان ذكر نشده است، هيات امنا مي تواند حسب مورد و برابر درجه اهميت آن با يكي از رديف هاي جدول فوق همتراز و نسبت به برقراري فوق العاده مسئوليت اقدام نمايد.

ماده 55- فوق العاده هاي ايثارگري، نشان هاي دولتي، خدمت اداري در مناطق جنگ زده، سختي شرايط محيط كار، فوق العاده شغل به عنوان «فوق العاده مستمر» تلقي مي گردد.

ماده 56- شرايط تصدي مشاغل عمومي و اختصاصي صندوق به تناسب وظايف پست هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با ابلاغ معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع تعيين مي شود و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور، رعايت شرايط مصوب الزامي است.

ماده 57- صندوق مجاز است با كارمنداني كه به سمت هاي مقامات سياسي مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري منصوب مي شوند، در زمان انتصاب به سمت هاي مقامات و اشتغال مجدد در صندوق با آنان برابر مفاد قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن رفتار نمايد.

ماده 58- ميزان عيدي پايان سال كارمندان صندوق حداقل برابر مصوبات عمومي دولت كه از سوي وزارت متبوع اعلام مي شود، خواهد بود.

ماده 59- حداقل حقوق ثابت و مزاياي مستمر كارمندان صندوق در هر سال از سوي وزارت متبوع اعلام خواهد شد.

ماده 60- كل مبالغ پرداختي به مشمولين اين آيين نامه اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج شود.

تبصره – ميزان و نحوه پرداخت هاي مزاياي غيرمستمر و امور رفاهي، ورزشي و تفريحي كارمندان براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت امنا مي رسد.

ماده 61- حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان برابر مفاد اين فصل تعيين و برقرار مي شود. اين افراد در مدت انجام تعهدات قانوني مشمول صندوق تأمين اجتماعي مي باشند.

ماده 62- دستورالعمل نظام پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان قراردادي به تصويب هيأت امنا خواهد رسيد. تا تصويب دستورالعمل مورد نظر مصوبات قبلي هيأت امنا در اين مورد ملاك عمل خواهد بود.

ماده 63- حقوق و مزاياي اتباع بيگانه برابر مواد اين فصل تعيين و برقرار مي شود.

ماده 64- حقوق و مزاياي بازنشستگاني كه برابر ماده 92 اين آيين نامه براي مدت مشخص به كار گرفته مي شوند برابر مفاد ماده 92 اين آيين نامه تعيين و پرداخت مي شود.

ماده 65- بابت شركت كارمندان و ساير افراد در جلسات مورد نياز صندوق (كه جزء وظايف اصلي كارمند نمي باشد) براي هر جلسه مبلغي به عنوان حق جلسه قابل پرداخت است. دستورالعمل مورد نياز توسط هيات امنا تصويب مي شود.

ماده 66- به منظور تشويق و ترغيب كارمندان صندوق در زمينه هاي فرهنگي، آموزشي و اجرايي و همكاري و مشاركت در خصوص برگزاري مراسم، اجراي همايش ها، آزمون ها و موارد مشابه آن، مبالغي به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل مورد نياز توسط هيات امنا تصويب مي شود.

ماده 67- احكام كارگزيني صادره ناشي از قانون استخدام كشوري، قانون مديريت خدمات كشوري، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات قبلي مورد تأييد مي باشد، بديهي است، احكام معوقه و استحقاقي كارمندان قبل از تاريخ اجراي اين فصل تابع قوانين و دستورالعمل هاي قبلي خواهد بود.

فصل نهم : نظارت و ارزيابي عملكرد

ماده 68- صندوق موظف است، عملكرد ساليانه مديران و كارمندان را برابر دستورالعمل ابلاغي از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ارزيابي نموده و نتايج آن را در پرونده پرسنلي و نرم افزار كارگزيني ثبت و به ذي نفعان منعكس نمايد.

تبصره 1- نتايج ارزيابي سالانه مديران و كارمندان برابر دستورالعمل ماده فوق، در وضعيت استخدامي و مزاياي دريافتي آنان تأثيرگذار خواهد بود.

تبصره 2- صندوق مجاز است، به منظور ايجاد انگيزه در بين كارمندان و مديران كه حسب وظيفه محوله، در پيشبرد برنامه هاي عملياتي ساليانه واحدهاي تابعه مشاركت فعال دارند، برابر دستورالعملي كه از سوي هيات امنا تصويب مي شود، نسبت به انتخاب واحد نمونه از بين واحدهاي همتراز اقدام و به مديران و كارمندان اين واحدها (حداكثر 20٪ جمعيت كارمندان واحد نمونه) پاداش پرداخت نمايد.

فصل دهم : حقوق و تكاليف كارمندان

ماده 69- مديران و كارمندان صندوق خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضا مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به ارباب رجوع و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.

تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق الذكر، متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان صندوق از سوي وزارت متبوع تصويب مي شود.

تبصره 2- صندوق مكلف است، رضايت و عدم رضايت ارباب رجوع از عملكرد كارمندان را در ارتقا، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي، تبديل وضعيت و اعمال ساير امتيازات استخدامي و تشويقات و تنبيهات كارمندان در دستورالعمل هايي كه به تصويب مي رسد، لحاظ نمايد.

ماده 70- كارمندان رسمي و پيماني صندوق سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.

ماده 71- كارمندان مي توانند به هر ميزان از ذخيره مرخصي استحقاقي خود پس از موافقت مسئول مربوط استفاده نمايند.

ماده 72- بازخريد مرخصي استحقاقي ذخيره شده با درخواست كارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتي، فقط براي يك بار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصويب هيات امنا بلامانع مي باشد. صندوق موظف است مرخصي بازخريد شده را از مجموع ذخيره مرخصي استحقاقي كارمندان كسر نمايد.

ماده 73- به منظور تحكيم و تكريم نهاد خانواده، كارمندان صندوق در موارد ذيل حق برخورداري از 3 روز مرخصي اضطراري علاوه بر سقف مرخصي استحقاقي سالانه را دارند. مرخصي مذكور قابل ذخيره يا بازخريد نمي باشد.

الف) ازدواج دائم كارمند،

ب) فوت بستگان درجه يك شامل: همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر.

ماده 74- كارمندان اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي كه به حج تمتع مشرف مي شوند، مجاز خواهند بود فقط يك بار از يك ماه مرخصي تشويقي استفاده نمايند كه جزء مرخصي استحقاقي منظور نخواهد شد.

ماده 75- كارمندان صندوق مي توانند از مرخصي كمتر از يك روز كه جزيي از مرخصي استحقاقي مي باشد، استفاده كنند. حداكثر مرخصي ساعتي به ميزان نصف ساعت كاري روزانه است. در صورت استفاده بيش از مدت ذكر شده، يك روز مرخصي استحقاقي محاسبه مي شود.

تبصره – در صورت استفاده از مرخصي ساعتي كمتر از نصف ساعت كاري، مجموع ساعات مرخصي استفاده شده در هر ماه محاسبه و از مرخصي استحقاقي ساليانه كارمند كسر مي گردد.

ماده 76- تعطيلات رسمي بين مرخصي هاي استحقاقي جزء مرخصي محسوب نمي شود.

ماده 77- كارمندان رسمي، رسمي آزمايشي و پيماني مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت صندوق حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي در رشته مربوط به شغل كارمندان يا نياز صندوق باشد، تا مدت دو سال ديگر قابل افزايش خواهد بود. احتساب مدت مرخصي بدون حقوق كارمندان كه بابت ادامه تحصيل اعطا مي شود، از لحاظ بازنشستگي با پرداخت كسور مربوط توسط كارمندان صندوق (اعم از سهم كارمند و كارفرما) طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت امنا تصويب مي شود.

تبصره 1- مدت مرخصي بدون حقوق و مأموريت آموزشي مورد استفاده كارمندان رسمي آزمايشي به عنوان طول دوره مورد نياز خدمت آزمايشي مندرج در ماده 33 اين آيين نامه محسوب نمي شود.

تبصره 2- كارمندان مي توانند با رعايت ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه با موافقت صندوق برابر دستورالعملي كه به تصويب هيات امنا مي رسد، از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان استفاده نمايند.

تبصره 3- كارمندان صندوق كه همسر ايشان جهت مأموريت يا ادامه تحصيل اعزام مي شوند، مي توانند حداكثر به مدت 6 سال (بدون محاسبه مرخصي بدون حقوق استفاده شده قبلي) از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

ماده 78- كارمندان صندوق در صورت ابتلا به بيماري كه مانع از انجام خدمت شود تا سه روز با گواهي پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد صندوق و مازاد بر سه روز تا سقف چهار ماه با تأييد شوراي پزشكي وزارت متبوع، مي توانند از مرخصي استعلاجي استفاده نمايند.

ماده 79- حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي در طول يك سال تقويمي با تائيد شوراي پزشكي وزارت متبوع چهارماه خواهد بود. در صورت نياز به استفاده بيشتر از مرخصي استعلاجي، به تشخيص شوراي پزشكي وزارت متبوع محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد.

تبصره – در صورت نياز به استفاده بيش از 4 ماه مرخصي استعلاجي تائيد مجدد شوراي پزشكي الزامي است.

ماده 80- حقوق و مزاياي كارمند در ايام مرخصي استعلاجي تا بهبودي كامل يا از كارافتادگي كلي حداكثر به مدت يك سال به ميزان حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر كه حسب مورد به كارمند داده شده است، قابل پرداخت مي باشد. براي مدت مازاد بر يك سال، فقط حقوق ثابت (مشتمل بر حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و تفاوت تطبيق) قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 81- به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل، شش ماه مرخصي زايمان با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعلق مي گيرد كه در هر صورت از 6 ماه بيشتر نخواهد بود.

تبصره 1- مدت مرخصي زايمان براي زايمان هاي دوقلو، هشت ماه و براي زايمان هاي سه قلو و بالاتر، يك سال تعيين مي شود.

تبصره 2- مدت مرخصي استعلاجي بانواني كه در طول دوران بارداري با تأييد پزشك معالج و با رعايت مفاد مواد 82 و 83 اين آيين نامه از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند، از سقف مرخصي زايمان آنها كسر نخواهد شد.

تبصره 3- مرخصي زايمان در خصوص مادراني كه فرزند آنها مرده به دنيا مي آيد دو ماه خواهد بود.

تبصره 4- به كارمندان زن پس از اتمام مرخصي زايمان تا سن 24 ماهگي فرزند، روزانه يك ساعت مرخصي شيردهي تعلق مي گيرد.

ماده 82- كاركنان مشمول صندوق تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشند و صندوق مجاز به پرداخت حقوق و مزاياي آنان در ايام مرخصي استعلاجي نمي باشد.

ماده 83- نحوه استفاده از مرخصي هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق و مراقبت و شيردهي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از سوي هيأت امناء تصويب مي شود.

ماده 84- صندوق مجاز است در چهارچوب بودجه هاي مصوب و دستورالعملي كه از سوي هيأت امناء تصويب مي شود، كارمندان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه سلامت (در صورت درخواست كارمند) با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي و بيمه عمر (بيمه عمر فقط مشمول كارمند مي شود) قرار دهد.

ماده 85- صندوق موظف است شرايط بهداشتي، ايمني و رفاهي محيط كار را تأمين و لباس كار مناسب براي كارمندان خود را در قالب دستورالعمل مصوب هيات امنا تهيه نمايد.

ماده 86- ساعات كار كارمندان صندوق چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد. تنظيم ساعت كار يا شيفت هاي موظف كارمندان به عهده صندوق مي باشد.

تبصره 1- تمامي كارمندان صندوق موظفند در ساعات تعيين شده به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري، خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نيز باشد، براساس اعلام نياز مكلف به انجام وظايف محوله در محل كار يا خارج از محل كار حسب مورد در قبال دريافت اضافه كاري يا حق الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود. دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت امناء تصويب مي شود.

تبصره 2- كارمندان مي توانند ساعت كار خود را با موافقت صندوق حداكثر به مدت سه سال تا يك چهارم يا يك دوم (صرفاً براي كارمندان زن براساس قانون نيمه وقت بانوان) تقليل دهند. ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و ساير امتيازات اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين مي شود. ليكن كسور بازنشستگي اين قبيل كارمندان در طول مدت خدمت پاره وقت براساس حقوق و فوق العاده هاي كامل كسر خواهد شد و اين گونه سوابق در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي تمام وقت محسوب مي شود. دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت امناء تصويب مي شود.

ماده 87- كارمندان صندوق در انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي باشند و صندوق مكلف است به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايد.

ماده 88- كارمندان صندوق موظفند وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي صندوق انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين و صندوق پاسخگو مي باشند. هرگونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشد. ارباب رجوع مي تواند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف، به دستگاه اجرايي ذي ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايد.

ماده 89- قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 و اصلاحات بعدي و مقررات اجرايي آن در مورد كليه كارمندان به غير از مشمولين قانون كار در صندوق لازم الاجرا مي باشد.

ماده 90- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت، كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله بوده و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان صندوق شوند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي، با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند، مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 91- تصدي بيش از يك پست سازماني براي تمام كارمندان صندوق ممنوع مي باشد. در موارد ضروري صرفاً در خصوص مشاغل مديريتي يا حساس، به عنوان سرپرست و با تشخيص رييس صندوق بلامانع است.

ماده 92- به كارگيري بازنشستگان با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته ها، كميسيون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در صندوق از يك سوم ساعت اداري كارمندان موظف تجازو نكند، بنا به پيشنهاد صندوق و تصويب هيات امنا در دوره هاي يك ساله بلامانع است. حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي شود.

ماده 93- كارمندان مكلفند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً دستور خود را جهت اجرا تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخ گويي با مقام دستوردهنده است.

ماده 94- خروج از تابعيت ايران و قبول تابعيت كشور بيگانه موجب انفصال خدمت از صندوق خواهد بود.

ماده 95- صندوق رفاه دانشجويان مكلف به اجراي مصوبه «صندوق ذخيره كارمندان دولت» مي باشد.

فصل يازدهم : بازنشستگي و تأمين اجتماعي

ماده 96- شرايط بازنشستگي كارمندان در صندوق به شرح ذيل است:

الف) صندوق مكلف است كارمندان خود را كه سي سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نمايد.

ب) صندوق مي تواند كارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با حداقل بيست و پنج روز حقوق بازنشسته نمايد.

تبصره 1- صندوق مجاز است، در موارد خاص و حسب نياز از خدمات كارمنداني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند، در صورت تمايل كارمند با تصويب هيات امنا حداكثر تا سي و پنج سال سنوات خدمت استفاده نمايد.

تبصره 2- سابقه مذكور در بند الف ماده 96 و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.

ماده 97- صندوق موظف است كارمندان داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت را بازنشسته كند. سقف سني براي متصديان مشاغل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا حسب نياز صندوق هفتاد سال مي باشد.

تبصره – چنانچه سابقه خدمت كارمندان صندوق كمتر از بيست و پنج سال باشد، در صورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند، مي توانند در صورت نياز صندوق تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه (بدون توجه به محدوديت سني) ادامه خدمت دهند.

ماده 98- كارمندان صندوق رفاه دانشجويان از لحاظ برخورداري از مزايايي نظير بازنشستگي، از كار افتادگي، فوت، بيكاري و بيمه درماني با رعايت اين آيين نامه تابع يكي از صندوق هاي بازنشستگي كشوري يا صندوق تأمين اجتماعي مي باشند.

تبصره 1- كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين آيين نامه به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول يكي از صندوق هاي تأمين اجتماعي يا بازنشستگي كشوري هستند، با رعايت احكام پيش بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي باشند. تغيير صندوق از تأمين اجتماعي به بازنشستگي كشوري يا بالعكس در طول مدت خدمت فقط يك بار امكان پذير مي باشد و براساس مصوبات عمومي هيأت دولت قابل انجام خواهد بود.

تبصره 2- كارمنداني كه برابر مفاد اين آيين نامه از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل وضع مي يابند، همچنان تابع قانون صندوق تأمين اجتماعي مي باشند. اين كارمندان بايد درخواست كتبي خود را جهت انعكاس به سازمان تأمين اجتماعي به واحد اداري صندوق رفاه دانشجويان اعلام نمايند. واحدهاي مذكور ملزم به اعلام درخواست رسمي آنان به سازمان تأمين اجتماعي و پي گيري موضوع مي باشند.

ماده 99- كارمندان انتقالي به صندوق رفاه دانشجويان بايد از تاريخ انتقال، مشمول يكي از صندوق هاي بازنشستگي تأمين اجتماعي يا بازنشستگي كشوري قرار گيرند. در صورت تغيير صندوق مابه التفاوت مورد ادعاي هر يك از صندوق هاي انتخاب شده بابت سهم كارمند و كارفرما به عهده ذي نفع مي باشد. در غير اين صورت انتقال فرد متقاضي به صندوق رفاه دانشجويان مقدور نخواهد بود.

ماده 100- در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي از سوي صندوق هاي بازنشستگي، به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند، به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 101- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين آيين نامه حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده ويژه موضوع بند 9 ماده 54 و فوق العاده جذب موضوع بند 13 ماده 54 اين آيين نامه مي باشد.

ماده 102- به كارمندان مشمول اين آيين نامه كه بازنشسته، از كارافتاده يا فوت مي شوند، به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخص هاي استحقاقي ذخيره شده، پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد، كسر مي شود.

تبصره – كارمند صندوق هنگام تقاضاي بازنشستگي، مي تواند مدت مرخصي استحقاقي استفاده نشده خود را در احتساب سابقه خدمت جهت تعيين حقوق بازنشستگي درخواست و صندوق موظف است حكم مرخصي قبل از بازنشستگي نامبرده را صادر و سپس مبادرت به صدور حكم بازنشستگي نمايد.

ماده 103- كارمندان مشمول صندوق هاي بازنشستگي در صندوق رفاه دانشجويان تابع بندهاي زير خواهند بود:

الف ) شاغلين و بازنشستگان برابر ضوابط مي توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي درماني نباشند، تحت پوشش بيمه درماني خود قرار دهند.

ب ) فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي شوند.

ماده 104- امكان بازنشستگي پيش از موعد كارمندان صندوق تابع قوانين جاري كشور است كه به تصويب هيأت امنا مي رسد.

فصل دوازدهم : مقررات مختلف

ماده 105- كارمندان رسمي، پيماني و يا قراردادي حسب نوع استخدام در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:

الف) اشتغال در واحد سازماني مربوط

ب) مرخصي استعلاجي، استحقاقي و يا بدون حقوق

ج) آماده به خدمت

د) انتقال يا مأموريت به موسسه ها و ساير دستگاه هاي اجرايي ديگر و يا مأموريت آموزشي

هـ) انفصال موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضايي و يا هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري

و) استعفا و بازخريدي به موجب احكام مذكور در اين آيين نامه و قانون رسيدگي به تخلفات اداري

ز) غيبت موجه و غيرموجه

ح) بازنشستگي و از كارافتادگي

ط) تعليق

م) فسخ قرارداد كارمند پيماني

تبصره – در ايام انفصال موقت، تعليق و غيبت تا تعيين تكليف كارمند، پرداخت هرگونه وجهي به ايشان ممنوع است.

ماده 106- دستورالعمل نحوه انتقال و مأموريت كارمندان به ساير موسسه ها و يا دستگاه هاي اجرايي ديگر توسط هيات امنا تصويب مي شود.

ماده 107- آمادگي به خدمت كارمند رسمي يا پيماني در يكي از شرايط زير امكان پذير است:

الف) در پايان مدت مرخصي بدون حقوق در صورت مراجعه كارمند جهت اشتغال، پست سازماني جهت اختصاص به وي وجود نداشته باشد.

ب) انحلال واحد سازماني صندوق

ج) در هر شرايط ديگري براساس آراء مراجع ذي صلاح

تبصره 1- آمادگي به خدمت حداكثر يك سال است و در صورت عدم اشتغال كارمند، طي دوران مزبور، حسب مورد طبق مقررات مربوط بازخريد خدمت يا در صورت داشتن شرايط بازنشستگي، بازنشسته خواهد شد.

تبصره 2- به كارمندان رسمي و پيماني كه آماده به خدمت مي شوند شش ماه اول تمام حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني مربوط و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف مبلغ مزبور (به استثناي كمك هزينه اولاد و عائله مندي كه كامل پرداخت مي شود) قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 3- آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به مآخذ تمام حقوق، جزء سابقه خدمت كارمندان رسمي و پيماني محسوب خواهد شد.

تبصره 4- صندوق مكلف است تا زماني كه كارمند آماده به خدمت دارد، براي تصدي پست هايي كه جديد ايجاد مي شود يا بدون متصدي است از كارمندان مربوط (داراي شرايط احراز شغل) استفاده نمايد و فقط در صورتي مجاز به استخدام مي باشد كه كارمند آماده به خدمت واجد شرايط نداشته باشد.

تبصره 5- آماده به خدمت كه به پست سازماني منصوب مي شود در صورت امتناع از شروع به كار و غيبت، طبق مقررات مربوط به او رفتار خواهد شد.

تبصره 6- انتقال يا مأموريت كارمند آماده به خدمت به ساير دستگاه ها و موسسات، موجب قطع حالت آمادگي به خدمت وي خواهد شد.

ماده 108- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/ 1/ 1368 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن در مورد كارمندان صندوق لازم الاجرا بوده و تغييرات در مفاد آيين نامه اجرايي آن با تصويب هيأت امناء قابل اجرا است.

ماده 109- اصلاحات مرتبط با قانون مشاغل سخت و زيان آور در مورد كارمندان صندوق لازم الاجرا بوده و تغييرات در مفاد قانون فوق و آيين نامه هاي مربوط با تصويب هيأت امناء قابل اجراست.

ماده 110- صندوق ملزم به رعايت تمامي قوانين و مقررات ايثارگران است، مگر در مواردي كه در اين آيين نامه و دستورالعمل هاي آن تصريح شده باشد.

ماده 111- بازخريدي كارمندان برابر دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت امناء مي رسد. هرگونه بكارگيري كارمندان بازخريد شده صندوق يا ساير موسسات وزارت متبوع و دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع مي باشد.

ماده 112- كارمند رسمي مي تواند با درخواست كتبي از خدمت در صندوق استعفا دهد. در هيچ مورد، استعفاي كارمند رافع تعهدات او در برابر صندوق نخواهد بود. استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه صندوق به صورت رسمي با ان موافقت نمايد. صندوق مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا، رد يا قبول آن را كتباً اعلام دارد. چنانچه تا پايان يك ماه رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد، اين امر در حكم قبول استعفا تلقي خواهد شد.

تبصره 1- در صورت درخواست كارمند مستعفي، استرداد وجوهي كه بابت كسور بازنشستگي پرداخت كرده است، تابع ضوابط صندوق مربوط خواهد بود.

تبصره 2- استخدام مجدد كارمند رسمي كه استعفا كرده است در صورت نياز صندوق برابر ضوابط استخدامي مندرج در اين آيين نامه خواهد بود. احتساب سوابق خدمت اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي مشروط به اين كه وجوه كسور بازنشستگي را دريافت نكرده باشند، بلامانع است.

تبصره 3- به كارمند مستعفي وجوه مرخصي استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

ماده 113- صندوق مكلف به رعايت آراي ديوان عدالت اداري مي باشد.

ماده 114- صندوق مجاز است برابر قوانين و مقررات مربوط، از وجود كارمندان به صورت دوركاري استفاده خدمتي نمايد.

ماده 115- كليه قوانين، دستورالعمل ها و ضوابط قبلي مادامي كه اصلاحيه بعدي مصوب و ابلاغ نگردد، به قوت خود باقي مانده و لازم الاجرا مي باشد. ضمناً در مواردي كه حكم خاصي براي اجراي برخي از قوانين و مقررات عمومي دولت در اين آيين نامه پيش بيني نشده باشد، تا تصويب دستورالعمل و مقررات جديد توسط هيأت امناء مقررات عمومي دولت نافذ خواهد بود.

ماده 116- مسئوليت پاسخ گويي به ابهامات، تفاسير و سوالات مطروحه در خصوص مفاد اين آيين نامه از سوي صندوق به عهده كميته 3 تا 5 نفره منتخب از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده 117- اين آيين نامه در 117 ماده و تبصره هاي مربوط در تاريخ 28/ 2/ 1392 به تصويب بيست و هفتمين جلسه هيأت امناء رسيد و با توجه به نامه شماره 191455/ 17927 مورخ 3/ 11/ 1391 معاونت حقوقي رييس جمهور با ابلاغ وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي لازم الاجراء مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام