کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین وزارت بهداشت

دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین وزارت بهداشت (نامه شماره 1768/209/د مورخ 26/3/1399 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصحی

نماینده محترم وزیر و دبیر هیأت های امناء مجامع و شوراها

با توجه به بخشنامه های شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و شماره 713818 مورخ 7/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده 62 آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی وابسته به وزارت متبوع و با رعایت ماده 79 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، خواهشمند است متن پیشنهادی زیر جهت تصویب در دستور کار مشترک این دور قرار گیرد:

متن مصوبه

“دستورالعمل اجرای نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین” موضوع ماده 62 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور (به شرح پیوست)، در 14 ماده و 10 تبصره جهت اجرا از تاریخ 1/1/1399 در مؤسسه به تصویب رسید.

 سید کامل تقوی نژاد- معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین

به استناد ماده 62 و تبصره 5 ماده 31 آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی، دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قراردادی کار معین به شرح ذیل در 14 ماده و 10 تبصره در هیأت امناء مؤسسه مطرح و به تصویب رسید.

ماده 1- تعاریف:

الف) آیین نامه: آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشکده/ دانشگاه های علوم پزشکی مصوب 1391 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

ب) مؤسسه: دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی که در این دستورالعمل به اختصار مؤسسه نامیده می شود.

ج) کارمندان قرارداد کار معین: کارکنانی که بر اساس تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل مصوب 1386 و تبصره 5 ماده 31 آیین نامه بکارگیری شده یا می شوند که در این دستورالعمل به اختصار کارمندان قرارداد کار معین نامیده می شود.

ماده 2- کارمندان قرارداد کار معین، مشمول مقررات آیین نامه بوده و به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج می باشند. ضمناً انعقاد قرارداد با آنان هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی برای مؤسسه ایجاد نمی نماید.

تبصره 1: انعقاد قرارداد یا مشمولین قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 مجاز نمی باشد.

تبصره 2: تمدید قرارداد کارمندان مذکور منوط به نیاز مؤسسه و با توجه به نتایج ارزشیابی عملکرد (کارکنان مشمول) به مدت یکسال در هر دوره امکان پذیر است.

تبصره 3- انعقاد قرارداد می بایست شخصاً توسط طرف قرارداد امضاء شود و قابل انتقال و واگذاری به غیر کلاً یا جزئاً نمی باشد.

تبصره 4: طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظایف و مقررات و ضوابط، نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید. همچنین مسئول حفظ و نگهداری وسایل و اموال در اختیار است و در صورت ایجاد خسارت (تعیین شده توسط مؤسسه)، می تواند با تشخص خود من جمله از محل قرارداد، خسارات مربوطه را جبران کند.

تبصره 5: طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن، مشمول مقررات تأمین اجتماعی خواهد بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تأمین اجتماعی به صندوق ذیربط واریز خواهد شد.

تبصره 6- کسور بازنشستگی و اقلام مشمول آن در خصوص طرف قرارداد بر اساس مقررات مورد عمل کارمندان پیمانی نظیر تعیین می شود.

ماده 3- حقوق و مزایای کارمندان مشمول این دستورالعمل به شرح زیر تعیین می شود:

تبصره 1: مؤسسه مکلف است بر اساس مدرک تحصیلی مندرج در آخرین قرارداد کارمندان قبل از تطبیق، سنوات خدمت قابل قبول (بر اساس ماده 5 آیین نامه و تجربه پس از تأیید کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل، رتبه و طبقه کارمندان قرارداد کار معین را تعیین و نسبت به برقراری حق شغل و شاغل آنان معادل هشتاد درصد (80%) امتیازات جدول حق شغل و شاغل کارمندان پیمانی نظیر در همان مؤسسه اقدام نماید. در صورتی که مشمولین این تبصره مطابق مقررات مربوط به ایثارگری از مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند مقطع تحصیلی بالاتر موضوع مقررات مذکور ملاک عمل خواهد بود. پس از مرحله تطبیق، نظام پرداخت، ارتقاء رتبه و طبقه با رعایت آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 2: فوق العاده مدیریت موضوع ماده 53 آیین نامه و فوق العاده های بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (7)، (8) و (9) ماده (54) آیین نامه و اصلاحات و دستورالعمل های بعدی آن، حسب مورد برای کارمندان فوق بر اساس ضوابط و دستورالعمل های اجرایی که تدوین گردیده، هشتاد درصد (80%) تعیین می شود.

تبصره 3: فوق العاده های موضوع بندهای (5)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19) ماده 54 آیین نامه و همچنین معاضدت قضایی (موضوع ماده 88 آیین نامه) با رعایت دقیق مفاد بندهای مربوطه بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده در دستورالعمل های اجرایی مصوب یا دستورالعمل هایی که در آینده تصویب خواهد شد، تعیین می شود.

ماده 4- مشمولین طرف قرارداد طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی که در اجرای تبصره 6 ماده 31 آیین نامه بکارگیری شده یا می شوند از نظر اقلام حقوقی مندرج در قرارداد، مشابه اقلام حقوقی این دستورالعمل بوده و در سایر موارد تابع دستورالعمل مربوط به خود می باشند.

ماده 5- رابطه کاری کارمندان قرارداد کار معین با واحد محل خدمت به یکی از روشهای ذیل خاتمه می یابد:

الف) بازنشستگی یا از کارافتادگی

ب) فوت طرف قرارداد

ج) فسخ قرارداد با یک ماه اعلام قبلی طرف قرارداد

د) خاتمه مدت قرارداد

هـ) عدم کسب حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه کارمندان بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از وزارت متبوع

و) عدم نیاز به خدمات طرف قرارداد به علت تغییرات ساختاری و تشکیلاتی و منتفی شدن وظیفه و کار محوله، به تشخیص کمیته ای متشکل از معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر منابع انسانی، مدیر توسعه سازمان و تحول و مدیر واحد محل خدمت.

ز) عدم احراز صلاحیت توسط هسته گزینش.

ح) صدور رأی قطعی از مراجع ذیصلاح مبنی بر خروج از خدمت (اخراج، انفصال از خدمات دولتی و…)

ماده 6- به کارمندانی که بر اساس ماده 6 (به غیر از بند “ح”) به قرارداد آنها خاتمه داده می شود به ازای هر سال سنوات خدمت دولتی (حداکثر 30 سال)، معادل یک ماه حقوق و مزایای مشمول کسور مندرج در آخرین قرارداد به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های استحقاقی ذخیره شده پرداخت می گردد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.

تبصره: در صورت فوت کارمند مطالبات متعلقه طبق مقررات به وراث قانونی پرداخت می گردد.

ماده 7- مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مذکور، هیأت های رسیدی به تخلفات اداری کارکنان مؤسسه می باشد.

ماده 8- کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط که عهده دار امور بازرسی می باشند در اجرای تبصره 2 ماده 50 ایین نامه در شمول دستورالعمل “پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای” مصوب هیأت امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قرار می گیرند.

ماده 9- با تصویب و اجرای این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل تبصره 3 ماده 2 مصوب 1386 ملغی می گردد.

ماده 10- شیوه نامه اجرایی این دستورالعمل و تغییرات بعدی آن توسط معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع ابلاغ خواهد گردید.

ماده 11- مؤسسه موظف است از نمونه قرارداد پیوست استفاده نماید.

ماده 12- سایر مواردی که در این دستورالعمل به آن اشاره نگردیده مطابق با مفاد آیین نامه و دستورالعمل هایی که در خصوص کارمندان قرارداد کار معین مصوب گردیده، خواهد بود.

ماده 13- کلیه مواد و تبصره های این دستورالعمل تابع اصلاحات آیین نامه و سایر مصوبات ابلاغی از سوی وزارت متبوع خواهد بود.

ماده 14- این دستورالعمل از تاریخ … قابل اجرا می باشد.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام