کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال ۱۴۰۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ (شماره ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

ردیف شرح خدمت

تعرفه (ریال)

درصورت  عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت

تعرفه (ریال)

برنامه نسخه الکترونیک سلامت

۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه­دار ۰۰۰ر۴۴۶ ۰۰۰ر۵۲۷
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD – PhD ) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر۶۷۷ ۰۰۰ر۸۰۰
۳ پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر۸۱۲ ۰۰۰ر۹۶۰
۴ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان  و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای
هفت سال
۰۰۰ر۸۵۸ ۰۰۰ر۰۱۴ر۱
۵ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان  و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر۰۳۰ر۱ ۰۰۰ر۲۱۷ر۱
۶ پزشکان متخصص روان‌پزشکی ۰۰۰ر۹۰۱ ۰۰۰ر۰۶۵ر۱
۷ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۰۰۰ر۰۲۲ر۱ ۰۰۰ر۲۰۸ر۱
۸ کارشناس ارشد پروانه‌دار ۰۰۰ر۳۶۳ ۰۰۰ر۴۲۹
۹ کارشناس پروانه‌دار ۰۰۰ر۳۱۴ ۰۰۰ر۳۷۱

تبصره۱ـ کلیه ارایه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی مکلف به نسخه نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود.

تبصره۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت¬شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و هشت هزار (۰۰۰ر۵۲۸) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هفتاد و هفت هزار (۰۰۰ر۲۷۷) ریال محاسبه می‌‌شود.

۳ـ ضریب ریالی جزء حرفه¬ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و نه هزار (۰۰۰ر۳۲۹) ریال محاسبه می¬شود.

۴ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل یک میلیون و سی هزار (۰۰۰ر۰۳۰ر۱) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و چهل و چهار هزار (۰۰۰ر۶۴۴) ریال محاسبه می‌‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی چهارصد و پنجاه و پنج هزار (۰۰۰ر۴۵۵) ریال محاسبه می‌شود.

۷ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی یکصد و هشتاد و یک هزار (۰۰۰ر۱۸۱) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه¬های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر است:

 (ارقام به ریال)

شناسنامه قانون | 111

شناسنامه قانون | 11

تبصره ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آئین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ (ریال)
۱ ۹۵۰۰۰۰ درمان نگهدارنده با متادون ( MMT ) (با احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰ر۵۴۵ر۲
۲ ۹۵۰۰۰۵ درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم ( OPT ) با روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰ر۸۸۳ر۲
۳ ۹۵۰۰۱۰ درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم ( OPT ) بدون روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰ر۲۴۳ر۱
۴ ۹۵۰۰۱۵ درمان نگهدارنده با بوپرونورفین BMT (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰ر۳۵۸ر۱
۵ ۹۵۰۰۲۰ سم­زدایی با بوپرونورفین (بدون احتساب هزینه دارو) (۲۱ـ ۸) روزه ۰۰۰ر۳۱۲ر۳
۶ ۹۵۰۰۲۵ سم­زدایی با کلونیدین  (بدون احتساب هزینه دارو) (۱۰ ـ ۷) روزه ۰۰۰ر۶۹۹ر۲
۷ ۹۵۰۰۳۰ درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک ماهه ۰۰۰ر۲۷۱ر۱
۸ ۹۵۰۰۳۵ مداخلات روان­شناختی فردی(برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل (۴۵) دقیقه یک جلسه ۰۰۰ر۵۸۳
۹ ۹۵۰۰۴۰ مداخلات روان­شناختی گروهی (بر مبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه ۰۰۰ر۱۷۷

تبصره۱ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره۲ـ براساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره۳ـ هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید از بیمه و بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی‌گرم و داروی تنتور اپیوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.

۲ ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش‌ خصوصی در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

شناسنامه قانون | 112

تبصره۱ـ خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره۲ـ تعرفه‌های درمان اعتیاد این تصویب¬نامه، معادل تعرفه مصوب بخش دولتی، از محل هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۰) سازمان بیمه سلامت ایران تحت پوشش می¬باشد.

۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات بیمه درمانی به معتادین به مواد مخدر و روانگردان و سایر مواد صناعی تحت پوشش بیمه پایه به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ کلیه تعرفه¬های موضوع این تصویب¬نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۰ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می¬توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه¬های تعدیل¬شده اقدام نمایند:

الف ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.

ب ـ رییس سازمان نظام پزشکی استان.

پ ـ نماینده استاندار.

ت ـ نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان.

ث ـ نماینده بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان.

تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۴ـ دریافت تعرفه¬های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب‌نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره ¬برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۵ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

مطالب مرتبط:

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 99

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام