کتاب استخدامی اداری ها
کتاب‌های اداری و استخدامی

کتاب قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری

کتاب قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری منتشر شد.

شناسنامه قانون- کتاب حاضر حاصل تلاش گردآورندگان آن در انتشارات فرمنش برای نشر قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری از بدو تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصلاحات و الحاقات بوده و در دو بخش اصلی به این شرح تنظیم گردیده است:

بخش اول: قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات بسترساز اجرای آن؛
بخش دوم: مقررات مربوط به پانزده فصل قانون مدیریت خدمات کشوری.

به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت انتشارات فرمنش، در فهرست کتاب قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری این‌گونه می‌خوانیم:

فهرست کتاب قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری

بخش اول: قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات بسترساز اجرای آن

فصل ۱- قوانین و مقررات بسترساز قانون مدیریت خدمات کشوری

۱-۱- نکاتی در ارتباط با زمان لازم الاجرا شدن قوانین و مقررات
۱-۱-۱- موادی از قانون مدنی در ارتباط با انتشار، آثار و اجرای قوانین
۱-۱-۲- استفساریه شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه یا سیاست های کلی نظام
۱-۱-۳- زمان قابل اجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱-۱-۴- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
۱-۱-۵- زمان قابل اجرا بودن مصوب هیئت دولت
۱-۱-۶- مفهوم تفسیر و زمان لازم الاجرا شدن نظریه های تفسیری
۱-۲- تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور
۱-۳- شرح وظایف واحدهای استانی سازمان اداری و استخدامی کشور تا زمان تفکیک حوزه اداری و استخدامی از برنامه و بودجه در استان ها
۱-۴- سیاست های کلی نظام اداری
۱-۵- نحوه اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری کشور
۱-۶- سند هشت برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری
۱-۷- تفویض اختیارات به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
۱-۸- تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون های هیئت دولت
۱-۹- ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
۱-۱۰- آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه
۱-۱۱- تشکیل کارگروه حل مشکلات و اختلافات دستگاه های اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
۱-۱۲- سازوکار حلوفصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاه های اجرایی
۱-۱۳- قابلیت نداشتن استناد دستگاه های اجرایی به استعلام های موردی سایر دستگاه ها از سازمان اداری و استخدامی کشور
۱-۱۴- مسئولیت دستگاه های اجرایی کشور در خصوص احکام به ورود شکایت کارکنان دولت در شعب دیوان عدالت اداری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان و نحوه تأمین اعتبار آن
۱-۱۵- الزام دستگاه های اجرایی نسبت به طرح دعوای تجدید نظر در دیوان عدالت اداری
۱-۱۶- عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مواردی که از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با متن و روح قوانین تشخیص داده شده است

فصل ۲- قانون مدیریت خدمات کشوری

۲-۱- سیر دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
۲-۲- نامه های ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری
۲-۳- قانون مدیریت خدمات کشوری (با آخرین اصلاحات و الحاقات و زیرنویس های مربوط)

فصل ۳- موادی از قوانین برنامه ای و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری

۳-۱- موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری
۳-۲- موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری
۳-۳- موادی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری
۳-۴- حاکم بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون احکام دائمی توسعه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه

بخش دوم: مقررات مربوط به پانزده فصل قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل ۱- مقررات مربوط به فصل اول: تعاریف (مواد ۱-۱۲)
۱-۱- نداشتن تعریف و جایگاه حقوقی اصطلاح و عناوین «شبه دولتی یا شبهخصوصی» در قوانین و مقررات موضوعه کشور
۱-۲- تعریف دستگاه های اجرایی در قوانین جاری
۱-۳- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۱-۴- فهرست اسامی نهادهای انقلاب اسلامی
۱-۵- ساماندهی شرکت های دولتی
۱-۶- اشخاص حقوقی
۱-۷- تقسیمات کشوری

فصل ۲- مقررات مربوط به فصل دوم: راهبردها و فناوری انجام وظایف (مواد ۱۳-۲۴)
۲-۱- نظام قیمت تمام شده کالاها و خدمات (آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۲- الگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات (موضوع تبصره ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۳- دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری (در اجرای ماده (۱۹) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب ۱۳۹۸
۲-۴- دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریت و بهره وری (در اجرای ماده (۱۹) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب ۱۳۹۷
۲-۵- نظام پیشنهادات (آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۶- دستورالعمل استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها (موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۷- حمایت از بخش غیردولتی (آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۸- تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
۲-۹- احصای وظایف حاکمیتی و تصدی گری (آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری)

فصل ۳- مقررات مربوط به فصل سوم: حقوق مردم (مواد ۲۵-۲۸)
۳-۱- منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام (در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب ۱۴۰۰
۳-۲- منشور اخلاقی و ادای سوگند کارمندان دولت (در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب ۱۳۸۸
۳-۳- انجام سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری برای کارکنان جدیدالاستخدام دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۳-۴- سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت «سامد»
۳-۵- نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور
۳-۶- دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیردولتی
۳-۶-۱- قانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیردولتی
۳-۶-۲- اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی
۳-۶-۳- تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به برون سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت
۳-۶-۴- تعیین ترکیب اعضا و نحوه انجام فعالیت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
۳-۷- میز خدمت
۳-۷-۱- دستورالعمل میز خدمت
۳-۷-۲- ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن
۳-۷-۳- راهنمای استقرار میز خدمت حضوری
۳-۷-۴- لزوم ارائه خدمت به مردم صرفاً از طریق میز خدمت در اجرای ماده (۱۷) تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
۳-۷-۵- ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در استقرار میز خدمت الکترونیکی در واحدهای صف و ستاد
۳-۸- حقوق شهروندی در نظام اداری
۳-۸-۱- تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
۳-۸-۲- توافق نامه توسعه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری
۳-۸-۳- اهم وظایف و مأموریت های امور بازرسی، رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم
۳-۹- طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
۳-۹-۱- طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع- مصوب ۱۳۹۳
۳-۹-۲- نحوه سنجش رضایت ارباب رجوع
۳-۹-۳- طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع- مصوب ۱۳۸۱
۳-۹-۴- نحوه اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
۳-۹-۵- دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع

فصل ۴- مقررات مربوط به فصل چهارم: ساختار سازمانی (مواد ۲۹-۳۵)
۴-۱- توقف ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال مؤسسات و سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها (موضوع قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه)
۴-۲- طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی (آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۴-۳- واحدهای استانی دستگاه های اجرایی
۴-۳-۱- تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای استانی متناظر
۴-۳-۲- واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان ها
۴-۳-۳- عدم اجازه استفاده از نام سازمان برای واحدهای استانی
۴-۴- آیین نامه اجرایی بند «ط» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
۴-۵- ایجاد مجتمع ادارات توسط دستگاه های اجرایی (آیین نامه بند «ط» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۴-۶- ساختار تشکیلاتی مجتمع های اداری مستقر در سطح شهرستان و بخش (موضوع بند «ط» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۴-۷- شاخص ها، ضوابط و فرآیند طراحی، بررسی و تأیید تشکیلات تفصیلی
۴-۸- ممنوعیت پیشنهاد ایجاد پست سازمانی جدید برای طرح در هیئت وزیران
۴-۹- تفویض اختیار، اجرای سیاست های عدم تمرکز، چابک سازی و متناسب سازی دستگاه های اجرایی
۴-۱۰- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه
۴-۱۱- ایجاد بانک پستهای سازمانی بلاتصدی دستگاه های اجرایی
۴-۱۲- سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی
۴-۱۲-۱- استقرار سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی
۴-۱۲-۲- لزوم استفاده از شناسه یکتای پست سازمانی و شناسه یکتای واحد سازمانی موجود در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی در احکام کارگزینی کارکنان
۴-۱۲-۳- لزوم ثبت اطلاعات انتصابات کلیه شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی و تغییرات تشکیلات اسمی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی
۴-۱۳- ساماندهی مؤسسات آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی
۴-۱۳-۱- ساماندهی مؤسسات آموزشی علمی-کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی کشور
۴-۱۳-۲- طرح ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور
۴-۱۳-۳- ممنوعیت ایجاد هرگونه مؤسسه آموزشی یا پژوهشی جدید در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر
۴-۱۳-۴- آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
۴-۱۴- ساماندهی پست های سازمانی خاص
۴-۱۴-۱- لزوم انتصاب مشاوران در چهارچوب پست های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی یا ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور»
۴-۱۴-۲- اعلام حذف پست های سازمانی تحت عنوان قائم مقام و عدم مجوز استفاده از آنها در مکاتبات اداری
۴-۱۴-۳- اصلاح ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
۴-۱۴-۴- ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
۴-۱۴-۵- ممنوعیت استفاده از عناوین ترکیبی نظیر «مشاور وزیر و مدیرکل»، «مشاور و مدیرکل» و عناوین مشابه برای تخصیص به پستهای سازمانی
۴-۱۴-۶- ممنوعیت تعریف پست قائم مقام در دستگاه های اجرایی
۴-۱۴-۷- ضوابط ایجاد پست هم تراز جانباز
۴-۱۴-۸- پیش بینی پست مشاور ایثارگران
۴-۱۴-۹- ابقای پست مشاور وزیر در امور ایثارگران
۴-۱۵- سازماندهی دفاتر و واحدهای دستگاه های اجرایی
۴-۱۵-۱- ساختار سازمانی متولی امنیت فضای مجازی در دستگاه های اجرایی و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی
۴-۱۵-۲- تعیین جایگاه وظایف و واحد سازمانی مرتبط با امور بهره وری
۴-۱۵-۳- ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی
۴-۱۵-۴- ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
۴-۱۵-۵- تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه ها
۴-۱۵-۶- دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری
۴-۱۵-۷- وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد
۴-۱۵-۸- اصلاحیه وظایف و ضوابط سازمان دهی دفاتر مدیریت عملکرد
۴-۱۵-۹- بند (۳) دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی
۴-۱۵-۱۰- لزوم انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاه های اجرایی با تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهور
۴-۱۵-۱۱- آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاعرسانی دستگاه های اجرایی
۴-۱۵-۱۲- ایجاد دفاتر کارآفرینی
۴-۱۶- واگذاری امور عمومی و خدماتی
۴-۱۶-۱- واگذاری امور عمومی و خدماتی
۴-۱۶-۲- تمدید مهلت واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی
۴-۱۶-۳- واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی
۴-۱۶-۴- تأیید صلاحیت و طبقه بندی شرکت های خدماتی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی

فصل ۵- مقررات مربوط به فصل پنجم: فناوری اطلاعات و خدمات اداری (مواد ۳۶-۴۰)
۵-۱- مستندسازی، اصلاح و بهبود فرآیندهای انجام کار
۵-۱-۱- مستندسازی فرآیندهای مورد عمل دستگاه های اجرایی (دستورالعمل اجرایی ماده (۳۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۵-۱-۲- بهبود فرآیندها در دستگاه های اجرایی و افزایش بهره وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت مندی مردم از خدمات دولتی
۵-۱-۳- دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار
۵-۱-۴- ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسانسازی و بهبود فرآیندهای مورد عمل در دستگاه های اجرایی
۵-۱-۵- نظام نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی
۵-۲- خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک
۵-۲-۱- آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
۵-۲-۲- تسریع در انجام اصلاحات فرآیندی در نظام اداری
۵-۲-۳- ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی
۵-۲-۴- اولویت های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
۵-۲-۵- آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵-۲-۶- ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام مند فناوری اطلاعات در کشور
۵-۲-۷- تعیین تکالیف دستگاه های اجرایی در تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی توسعه دولت الکترونیک و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی و تعیین نقش ها و متولیان مربوط
۵-۲-۸- اقداماتی در خصوص تحقق دولت الکترونیک، تغییر روش ایجاد و نگهداری و گردش مکاتبات اداری از شیوه سنتی به شکل الکترونیک
۵-۲-۹- لزوم برگزاری جلسات، همایش ها، کلاس های آموزشی و سمینارهای دستگاه ها در سطوح استانی، منطقه ای و ملی با استفاده از فناوری های جدید (ویدئوکنفرانس، وبینار، ارتباطات برخط و …)
۵-۲-۱۰- ساده سازی مراحل شروع کسب وکار
۵-۲-۱۱- دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران
۵-۳- تارنما (وب سایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال) های استانی
۵-۳-۱- دستورالعمل استاندارد تارنما (وبسایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی
۵-۳-۲- تدوین استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانههای برخط)
۵-۳-۳- راهاندازی درگاه اطلاعرسانی خدمات دولتی (مصوب ۱۳۸۶)
۵-۳-۴- موازین و شاخص های طراحی، ساختار و محتوای جایگاه اینترنتی (Website)
۵-۴- استعلامات و مکاتبات اداری در بستر الکترونیک
۵-۴-۱- دستورالعمل مکاتبات اداری در سامانه رصد و پیگیری الکترونیک برخط مکاتبات دستگاه های اجرایی
۵-۴-۲- دستورالعمل درج شناسه ملی سند (شمس) در کلیه مکاتبات دستگاه های اجرایی
۵-۴-۳- آیین نامه اجرایی کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی
۵-۴-۴- ممنوع بودن انجام استعلام مکتوب از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ بین دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره یک جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی)
۵-۴-۵- درگاه الکترونیک استعلامات قضایی
۵-۵- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۵-۵-۱- آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۵-۵-۲- آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۵-۶- سامانه کارمندایران و پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)
۵-۶-۱- بارگذاری و به روزرسانی اطلاعات کارکنان در زیرسامانه «پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)»
۵-۶-۲- لزوم ابطال شماره مستخدم یا شناسه کارمندی که از دستگاه منتزع می شود در سامانه کارمندایران
۵-۶-۳- تکلیف دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی کار معین و مشخص، قراردادهای کارگری و سایر نیروها در سامانه کارمندایران
۵-۶-۴- صدور احکام کارگزینی و انجام امور اداری کارکنان دولت از طریق سامانه اینترنتی کارمندان
۵-۶-۵- ثبت اطلاعات کارمندان در سامانه اطلاعات نظام اداری
۵-۷- احراز هویت برخط، شبکه ملی اطلاعات، و پایگاه اطلاعات ایرانیان
۵-۷-۱- دستورالعمل احراز اصالت هویت برخط و حذف اخذ کپی مدارک هویتی
۵-۷-۲- ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان
۵-۷-۳- تأکید بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان
۵-۷-۴- اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
۵-۷-۵- ایجاد شبکه ملی اطلاعات
۵-۷-۶- پایگاه اطلاعات ایرانیان
۵-۷-۷- الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه
۵-۷-۸- حذف اقلام اطلاعاتی مربوط به محل اقامت از کاربرگ های کاغذی و الکترونیکی (فراگیری استعلام نشانی اشخاص حقیقی از مرکز ملی تبادل اطلاعات)
۵-۸- ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی کشور
۵-۸-۱- ضوابط جدید ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی کشور و بهره برداری مطلوب از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی
۵-۸-۲- ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی
۵-۸-۳- ضوابط و استاندارد بهکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری (پیوست مصوبه شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ شورای عالی اداری)
۵-۸-۴- تفویض اختیار بررسی درخواست دستگاههای اجرایی استانی در خصوص احداث، خرید و یا اجاره ساختمان اداری به سازمان های مدیریت و برنامهریزی استانها

فصل ۶- مقررات مربوط به فصل ششم: ورود به خدمت (مواد ۴۱-۴۴)
۶-۱- مواردی پیرامون شرایط عمومی استخدام (موضوع ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۶-۱-۱- قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام
۶-۱-۲- موادی از قانون مدنی در ارتباط با تابعیت ایرانی و اثرات آن، قرابت و حضانت
۶-۱-۳- بررسی مدارک معافیت یا مشمولیت داوطلبان استخدام رسمی
۶-۱-۴- محکومیت های جزایی مؤثر در قانون مجازات اسلامی
۶-۱-۵- تأیید سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام (آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۶-۱-۶- رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی در احراز مشاغل
۶-۱-۷- استخدام اقلیت های دینی
۶-۱-۸- ممنوعیت به کارگیری کارگران و نیروی کار خارجی در دستگاه های اجرایی و استانداری ها
۶-۲- قوانین و مقررات مرتبط با آزمون های استخدامی
۶-۲-۱- دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی
۶-۲-۲- فرم تعیین مشخصات شغل
۶-۲-۳- ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی
۶-۲-۴- دستورالعمل نحوه استخدام و به کارگیری کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول بند «ب» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۶-۲-۵- نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی
۶-۲-۶- لغو تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوستها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۶-۲-۷- تبدیل وضع نیروهای قراردادی از طریق آزمون استخدامی
۶-۲-۸- اولویت جذب کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی در آزمون های استخدامی
۶-۲-۹- فاقد اعتبار بودن استخدام های موردی بدون نشر آگهی
۶-۲-۱۰- حق ثبت نام آزمون استخدامی (موضوع آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
۶-۲-۱۱- بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در ارتباط با امتحان ها یا مسابقه های استخدامی
۶-۲-۱۲- هزینه های برگزاری امتحان ها یا مسابقه های استخدامی موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب شورای حقوق و دستمزد
۶-۳- قوانین و مقررات گزینش
۶-۳-۱- فرمان حضرت امام خمینی (ره) در امر گزینش
۶-۳-۲- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
۶-۳-۳- قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی
۶-۳-۴- آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور
۶-۳-۵- دستورالعمل نحوه گزینش نیروهای غیررسمی و غیرثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه
۶-۳-۶- دستورالعمل تبصره ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی قانون گزینش
۶-۳-۷- دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات
۶-۳-۸- مواردی در ارتباط با ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون گزینش
۶-۴- تعیین تکلیف استخدامی معلمان و مربیان حق التدریسی
۶-۴-۱- قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی
۶-۴-۲- آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی
۶-۴-۳- قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

فصل ۷- مقررات مربوط به فصل هفتم: استخدام (مواد ۴۵-۵۲)
۷-۱- مشاغل حاکمیتی
۷-۱-۱- مبنا و شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی
۷-۱-۲- فهرست مشاغل حاکمیتی
۷-۲- تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی و رسمی آزمایشی
۷-۲-۱- آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
۷-۲-۲- آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
۷-۲-۳- دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی (موضوع ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۷-۲-۴- تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی در مشاغل حاکمیتی
۷-۲-۵- در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنجم توسعه
۷-۲-۶- دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی
۷-۲-۷- تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (لغو نشدن حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶)
۷-۲-۸- تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی
۷-۳- کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص)
۷-۳-۱- مواردی در خصوص ساماندهی، شرایط جابه جایی و انتقال، ذخیره مرخصی استحقاقی و اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین در دستگاه های
اجرایی
۷-۳-۲- چگونگی بهکارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاههای اجرایی
۷-۳-۳- نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار
۷-۳-۴- صدور شناسه برای کارکنان قراردادی
۷-۳-۵- انتقال کارکنان قراردادی به خارج از تهران
۷-۳-۶- وضع نیروهای مازاد منتقل شده از دستگاه مبدأ
۷-۳-۷- تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین یا مشخص
۷-۴- تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی
۷-۴-۱- چگونگی تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این گونه شرکت ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضعشده پیرو لغو مصوبه مهرآفرین
۷-۴-۲- مرجع صالح به رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
۷-۵- تأمین نیروی انسانی از شرکت های خدماتی و خرید خدمت
۷-۵-۱- هماهنگی در چگونگی اجرای دادنامه های شماره ۵۵۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ و شماره ۸۴۹-۸۷۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
۷-۵-۲- شرایط تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین رأی ۵۵۵ دیوان عدالت اداری
۷-۵-۳- نحوه اعمال آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با به کارگیری نیروی انسانی
۷-۵-۴- ایجاد وحدت رویه در تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این شرکت ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده
۷-۵-۵- تأمین نیروی انسانی از طریق عقد قرارداد با نیروی شرکت های خدماتی
۷-۵-۶- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد با شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی
۷-۵-۷- عقد قرارداد مستقیم با نیروهای قراردادی و حذف شرکت پیمانکار
۷-۵-۸- ممنوعیت بهکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف پست های سازمانی از طریق شرکت های طرف قرارداد یا تشکل های حقوقی غیردولتی
۷-۵-۹- انعقاد با شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی
۷-۵-۱۰- دستورالعمل چگونگی اجرای تصویب نامه انعقاد با شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی
۷-۵-۱۱- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد با شرکت ها (نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه انعقاد با شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی)
۷-۵-۱۲- عدم بهکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمککارشناسی و تخصصی در دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵
۷-۵-۱۳- تعیین تکلیف کارکنانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی، و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند
۷-۵-۱۴- تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی
۷-۶- بازخریدی
۷-۶-۱- بازخریدی کارمندان (موضوع آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۷-۷- ساماندهی نیروی انسانی
۷-۷-۱- استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (دستورالعمل موضوع بند «ب» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)
۷-۷-۲- دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی
۷-۷-۳- ابطال یا ملغی شدن برخی از بخش نامه ها در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت
۷-۸- قوانین و مقررات مرتبط با قانون سرباز قهرمان
۷-۸-۱- قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان
۷-۸-۲- آییننامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
۷-۸-۳- جذب و استخدام قهرمانان ورزشی و یا معافیت آنان از خدمت سربازی
۷-۹- حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان
۷-۱۰- موظف شدن دستگاههای اجرایی نسبت به استخدام رسمی فرزندان شهدا و خانمهای سرپرست خانوار و فرزندان افراد شاغل در دستگاههای اجرایی که
درحین انجام وظیفه دچار سانحه منجر به فوت می شوند به جای آنان
۷-۱۱- فصول پنجم (کارآفرینی و اشتغال) و نهم (معیشت و حمایت های اداری و استخدامی) قانون حمایت از حقوق معلولان
۷-۱۲- ممنوعیت انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی به سردفتری ازدواج و طلاق
۷-۱۳- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با مشاغل ذی حساب، معاون ذی حساب، امین اموال و …
۷-۱۳-۱- شرح وظایف پست سازمانی ذی حساب
۷-۱۳-۲- آیین نامه شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال
۷-۱۳-۳- استخدام رسمی در برخی مشاغل مالی

فصل ۸- مقررات مربوط به فصل هشتم: انتصاب و ارتقا شغلی (مواد ۵۳-۵۷)
۸-۱- آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۸-۲- دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
۸-۳- تربیت و آموزش مدیران
۸-۳-۱- سامانه و برنامه تربیت و آموزش مدیران
۸-۳-۲- برنامه های آموزش تربیت مدیر (آموزش های قبل از انتصاب) در سطح مدیران پایه و سایر دوره های آموزشی مدیران سایر سطوح
۸-۳-۳- نحوه اجرای دوره های آموزشی مدیران حرفه ای و مدیران سیاسی و تکلیف دستگاه های اجرایی به ارسال مشخصات کلیات برنامه های آموزشی سالانه به سازمان اداری و استخدامی کشور
۸-۳-۴- برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی
۸-۴- دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای (به همراه مدل شایستگی عمومی)
۸-۵- بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای (آیین نامه اجرایی تبصره (۷) بند (۱) تصویب نامه شماره۱۳۵۱۸۲۴ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ شورای عالی اداری)
۸-۶- ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران (دستورالعمل اجرایی ماده (۵۷) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۸-۷- دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
۸-۸- بانک اطلاعات مدیران حرفه ای
۸-۹- دستورالعمل استقرار نظام شایستگی و ثبت تجربیات و دانش مدیران حرفه ای کشور
۸-۱۰- شیوه نامه اجرایی ثبت و مستندسازی تجربه های مدیریتی
۸-۱۱- جمع آوری و ثبت نظام مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی های مدیران سیاسی قوه مجریه
۸-۱۲- ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان یا شرکت مذکور
۸-۱۳- دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام
دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می شوند (موضوع جزء (۲) بند «ط» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸)
۸-۱۴- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

فصل ۹- مقررات مربوط به فصل نهم: توانمندسازی کارمندان (مواد ۵۸-۶۳)
۹-۱- آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری
۹-۲- بخش نامه ها و عناوین دوره های آموزشی از سال ۱۳۸۰ به بعد
۹-۳- نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی
۹-۳-۱- نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی- ۱۳۹۰
۹-۳-۲- اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی
۹-۳-۳- دستورالعمل نحوه تعیین آموزشهای مرتبط با رتبههای شغلی
۹-۳-۴- نظام آموزش کارکنان دولت‏- ۱۳۸۰
۹-۴- تربیت و آموزش مدیران
۹-۵- امتیازات آموزشی و گواهی نامه های نوع دوم
۹-۵-۱- امتیازات کارمندان انتقالی در اجرای ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه
۹-۵-۲- نحوه احتساب و تطبیق آموزشهای کارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و صدور گواهی نامه های نوع دوم
۹-۵-۳- آزمون جامع برای صدور گواهی نامه های نوع دوم
۹-۵-۴- صدور گواهی نامههای نوع دوم و بهرهمندی از مزایای آن
۹-۵-۵- فراخوان ارسال مستندات افراد واجد شرایط دریافت گواهی نامه نوع دوم (مهارتی و تخصصی)
۹-۵-۶- عدم احتساب گواهی نامه های شرکت در همایش ها، سمینارها و گردهمایی های استانی، ملی و بین المللی در امتیازات تعیینشده در نظام آموزش
کارمندان و سایر مقررات مربوط
۹-۶- مدرسان، مراکز و مؤسسات آموزشی برگزارکننده دوره های آموزشی کارمندان دولت
۹-۶-۱- برگزاری دوره های آموزشی در هماهنگی با مرکز آموزش مدیریت دولتی
۹-۶-۲- دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دورههای آموزشی کارکنان دولت
۹-۶-۳- دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت
۹-۶-۴- دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش و مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات
۹-۶-۵- تفویض اختیار برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در کمیته راهبری آموزش
۹-۶-۶- ضوابط استفاده از عبارت «بین المللی»، «ملی»، «کشوری»، «استانی» در عنوان همایش ها و جشنواره ها
۹-۶-۷- همایش ها، شرکت های مشاوره و آموزش
۹-۷- بورس ها و سفرهای تحصیلی خارج از کشور
۹-۷-۱- دستورالعمل نحوه توزیع بورسهای آموزشی خارج از کشور
۹-۷-۲- لزوم رعایت مفاد فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سفرهای تحصیلی خارج از کشور کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه
۹-۷-۳- دستورالعمل نحوه پذیرش دوره های آموزشی خارج از کشور و اعزام به دوره های آموزشی
۹-۸- ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
۹-۸-۱- قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
۹-۸-۲- آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

فصل ۱۰- مقررات مربوط به فصل دهم: حقوق و مزایا (مواد ۶۴-۸۰)
۱۰-۱- تعیین حقوق و مزایای کارمندان و کمک های رفاهی آنان
۱۰-۲- تطبیق کارمندان با جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۳- دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت
۱۰-۴- دستورالعمل پرداخت فوقالعاده اضافهکار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف
۱۰-۵- پرداخت حق التحقیق، حق المشاوره، حق التدریس و حق حضور در جلسه به کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
۱۰-۶- تطبیق احکام کارگزینی کارمندانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ در دستگاه های اجرایی استخدام شده یا می شوند
۱۰-۷- احکام کارگزینی جدید
۱۰-۸- حقوق و مزایای کارمندان کار معین (مشخص) و همسان سازی آنان
۱۰-۸-۱- تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) و همسان سازی با کارمندان پیمانی- مصوب ۱۴۰۰
۱۰-۸-۲- تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)- مصوب ۱۳۹۸
۱۰-۸-۳- فرم های قراردادهای کار معین (مشخص) و مشاغل کارگری
۱۰-۹- تأکید بر لزوم تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چهارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۰-۱۰- دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاه های اجرایی
۱۰-۱۱- افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۱-۱- مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی
۱۰-۱۱-۲- دستورالعمل نحوه اعمال ۵۰ درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی
۱۰-۱۱-۳- لزوم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور
۱۰-۱۱-۴- استفاده دستگاه هایی که تاکنون کارکنان آن ها از مصوبات افزایش امتیاز ۵۰ درصد و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند
۱۰-۱۱-۵- دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۱-۶- نحوه اعمال تصویب نامه اصلاح امتیازات فوق العاده مدیریت براساس افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۲- ارتقای طبقه و رتبه های جدول حق شغل
۱۰-۱۲-۱- نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبههای جدول حق شغل
۱۰-۱۲-۲- مستندسازی تجربیات برای ارتقا به رتبه شغلی عالی
۱۰-۱۲-۳- فرمهای مستندسازی ارتقا به رتبه عالی
۱۰-۱۲-۴- فرآیند تسریع و تسهیل ارتقای رتبه کارمندان سطح خبره و عالی
۱۰-۱۲-۵- عدم تسری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل به سال ۱۳۸۸
۱۰-۱۳- سامانه ثبت حقوق و مزایا مقامات، مدیران و کارکنان دولتی
۱۰-۱۳-۱- دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی
۱۰-۱۳-۲- تکلیف دستگاه های اجرایی به درج گزینه «مشاهده پرداختی های مدیران» در سامانه اطلاعاتی خود و درج اطلاعات مربوط به اقلام پرداختی
۱۰-۱۳-۳- تکلیف دستگاه های اجرایی در مورد ثبت اطلاعات پرداخت های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا
۱۰-۱۴- هم ترازی مدرک تحصیلی حوزوی (آیین نامه تبصره ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۵- هم ترازی مقامات
۱۰-۱۵-۱- هم ترازی مقامات (موضوع بند «ﻫ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۵-۲- در ارتباط با امتیاز حق شغل مقامات و هم ترازان آن ها (موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۵-۳- هم ترازی مقامات و مشاوران مقامات با مقامات (موضوع بند «ﻫ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۵-۴- تأیید همترازی پستهای با عناوین مدیریت و سرپرستی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور
۱۰-۱۵-۵- اعلام همترازی دستیاران ستادی برخی مقامات و همترازان آنها و رؤسای سازمان های وابسته و ادارات کل ستادی و عناوین همسطح
۱۰-۱۵-۶- احتساب اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران همتراز مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۵-۷- همتراز شدن شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، با مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۵-۸- تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی هم تراز مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۶- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها و بانک های دولتی و سازمان های مناطق آزاد
۱۰-۱۶-۱- آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت و شرکت های تابع آن ها و شرکت های تابع و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع جزء (۶) بند «ی» تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال
۱۴۰۰ کل کشور)
۱۰-۱۶-۲- حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی
۱۰-۱۶-۳- آیین نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و سازمان های مناطق آزاد
۱۰-۱۶-۴- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و کارمندان دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص
۱۰-۱۶-۵- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت های دولتی (مصوبه شورای حقوق و دستمزد) قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۷- فوق العاده ها
۱۰-۱۷-۱- عدم وجاهت پرداخت فوق العاده های مربوط به شغل و یا پست سازمانی خاص به سایر کارکنان
۱۰-۱۷-۲- اعطای فوقالعاده مناطق عملیاتی و یک طبقه شغلی بالاتر برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در مناطق عملیاتی (دستورالعمل اجرایی بندهای «ث» و «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه)
۱۰-۱۷-۳- فوق العاده مناطق کمتر توسعهیافته (موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۷-۴- دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعادههای مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا (موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۷-۵- دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی
۱۰-۱۷-۶- آیین نامه فوقالعادههای بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری
۱۰-۱۷-۷- آیین نامه فوقالعاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری
۱۰-۱۷-۸- دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف (موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۷-۹- آیین نامه فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای «خ» و «د» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری
۱۰-۱۷-۱۰- دستورالعمل اجرایی آیین نامه فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و فوقالعاده نوبت کاری
۱۰-۱۷-۱۱- از قانون حفاظت در برابر اشعه
۱۰-۱۷-۱۲- قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران
۱۰-۱۷-۱۳- قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۱۰-۱۷-۱۴- ابطال نامه دبیر هیئت عالی گزینش و نامه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) راجع به اعطای فوق العاده سختی کار به شاغلین در واحدهای حراست و گزینش
۱۰-۱۷-۱۵- دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد
۱۰-۱۷-۱۶- دستورالعمل اجرایی نحوه سطح بندی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد (موضوع بند «ب» ردیف (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۷-۱۷- آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان
۱۰-۱۷-۱۸- پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه
۱۰-۱۷-۱۹- آیین نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) موضوع بند «ج» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری
۱۰-۱۷-۲۰- جدول شماره (۴) پیوست آیین نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور
۱۰-۱۷-۲۱- الحاق جدول شماره (۵) به آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور
۱۰-۱۷-۲۲- جداول شماره های (۱)، (۲) و (۴) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (مصوب ۱۳۹۴)
۱۰-۱۷-۲۳- تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ایران (مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۷-۲۴- مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به کاهش ارقام مندرج در جدول شماره (۲) آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ایران
۱۰-۱۷-۲۵- ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور
۱۰-۱۷-۲۶- جدول جایگزین ارز مورد نیاز مأمورین خارج از کشور
۱۰-۱۷-۲۷- جدول جایگزین ارز مورد نیاز مأمورین خارج از کشور (به استناد بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۷-۲۸- مأخذ محاسبه ارز برای محاسبه مالیات بردرآمد حقوق مأموران قابت خارج از کشور
۱۰-۱۷-۲۹- فوق العاده روزانه مأموریت غیرثابت خارج از کشور کارکنان مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهور
۱۰-۱۷-۳۰- ضوابط مربوط به هم ترازی فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمین دولت جمهوری اسلامی ایران
۱۰-۱۷-۳۱- تأیید بر برقراری فوقالعاده ویژه و فوقالعاده شغل بندهای (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبهبندی حرفهای معلمان در شورای حقوق و دستمزد
۱۰-۱۷-۳۲- پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور
۱۰-۱۷-۳۳- برقراری فوقالعاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل به دستگاههای اجرایی
۱۰-۱۷-۳۴- لزوم کسب تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار از فوقالعاده ویژه و بار مالی ناشی از آن
۱۰-۱۷-۳۵- آیین نامه اجرایی فوقالعاده کسر صندوق موضوع بندهای «چ» و «ح» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری
۱۰-۱۷-۳۶- آیین نامه اجرایی پرداخت فوقالعاده بهرهوری (موضوع ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۰-۱۷-۳۷- دستورالعمل پرداخت فوقالعاده بهرهوری
۱۰-۱۷-۳۸- برقراری مجدد فوقالعاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ و در اجرای مواد (۱۲۷) و (۷۸) آن فوقالعاده نخبگی شان قطع شده است
۱۰-۱۷-۳۹- آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر
۱۰-۱۷-۴۰- در ارتباط با آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه
۱۰-۱۸- تفاوت تطبیق
۱۰-۱۸-۱- تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی مشمول افزایشهای ضریب سنواتی نمی شود و ثابت است
۱۰-۱۸-۲- تفاوت تطبیق در محاسبه فوقالعاده ویژه و اضافه کار و سایر اقلام حقوق و مزایا قابل احتساب نیست
۱۰-۱۸-۳- تفاوت تطبیق پرداختی به نمایندگان ادوار گذشته قبل از حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۱۹- بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی
۱۰-۱۹-۱- دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه
۱۰-۱۹-۲- پرداخت کمک جبرانی به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی
۱۰-۱۹-۳- دستورالعمل تعیین حقوق و فوق العاده های کارمندان مشمول بسته کمک جبرانی به کارکنان دولت
۱۰-۱۹-۴- طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه
۱۰-۲۰- مشاغل اختصاصی
۱۰-۲۰-۱- تعریف مشاغل تخصصی موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰-۲۰-۲- تکلیف دستگاهها به تخصیص پستهای سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیرواجد شرایط شاغل در این مشاغل
۱۰-۲۱- ممنوعیت دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته (موضوع تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور)
۱۰-۲۲- آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
۱۰-۲۳- تهیه غذای کارکنان (موضوع آییننامه اجرایى تبصره (۸۱) قانون بودجه اصلاحى سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور)
۱۰-۲۴- شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۰-۲۵- ضوابط تعیین و پرداخت پاداش سال ۱۳۹۶ (عیدی) کارکنان دولت
۱۰-۲۶- اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان وزارت نیرو و امتیازات فصل دهم این قانون در مورد کارکنان این وزارتخانه
۱۰-۲۷- دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک ها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل ۱۱- مقررات مربوط به فصل یازدهم: ارزیابی عملکرد (مواد ۸۱-۸۳)
۱۱-۱- آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۱-۲- استقرار سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت
۱۱-۳- استقرار سامانه نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های ملی
۱۱-۴- نحوه انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت
۱۱-۵- دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد
۱۱-۶- دستورالعمل اجرایی نحوه سطحبندی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد (موضوع بند «ب» ردیف (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۱-۷- دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی
۱۱-۸- دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۱-۹- دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی
۱۱-۱۰- دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دستگاه های اجرایی
۱۱-۱۱- رفع برخی ابهامات از دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان و تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان
۱۱-۱۲- نحوه محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران کل دستگاه های استانی براساس سطح بندی تأییدشده از سوی معاونت توسعه مدیریت
۱۱-۱۳- درج لوح های تقدیر و تشویق صادره توسط هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات در پرونده های پرسنلی کارمندان و احتساب امتیاز تشویقی برای آنان
۱۱-۱۴- لحاظ نمودن تقدیرنامه های دریافتی کارکنان دولت از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات به عنوان معیار تشویقات فرم های ارزشیابی
۱۱-۱۵- اصلاح جدول امتیازات تقدیرنامههای دریافتی کارکنان دولت از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات (۱)
۱۱-۱۶- اصلاح جدول امتیازات تقدیرنامههای دریافتی کارکنان دولت از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات (۲)
۱۱-۱۷- تکمیل جدول امتیازات تقدیرنامههای دریافتی کارکنان دولت از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات (۳)

فصل ۱۲- مقررات مربوط به فصل دوازدهم: حقوق و تکالیف کارمندان (مواد ۸۴-۱۰۰)
۱۲-۱- مرخصی ها: استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، زایمان و …
۱۲-۱-۱- آیین نامه اجرایی مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق (موضوع مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۲-۱-۲- آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری
۱۲-۱-۳- نحوه پرداخت حقوق در ایام مرخصی بیماری صعبالعلاج در مدت زائد بر یک سال
۱۲-۱-۴- افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه و اعطای مرخصی ۲ هفتهای به مردان
۱۲-۱-۵- عدم ابطال بند (۷) مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه
۱۲-۱-۶- قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند
۱۲-۱-۷- اعطای مرخصی به اقلیتهای مذهبی در اعیاد دینی آنان
۱۲-۱-۸- درخواست مرخصی استحقاقی
۱۲-۱-۹- دستورالعمل شماره (۱۲) (تجدیدنظرشده) در ارتباط با درخواست مرخصی
۱۲-۱-۱۰- آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت
۱۲-۲- بیمه پایه درمان، تکمیلی، عمر و حادثه کارمندان و بازنشستگان
۱۲-۲-۱- بیمه پایه درمان و تکمیلی کارمندان و بازنشستگان
۱۲-۲-۲- بیمه عمر و حادثه کارکنان و بازنشستگان دولت
۱۲-۳- تهیه ملبوس برای کارکنان دولت
۱۲-۳-۱- دستورالعمل شماره (۱۵) راجع به ملبوس پارهای از مستخدمین دولت (موضوع ماده (۵۳) قانون استخدام کشوری)
۱۲-۳-۲- تهیه البسه و کفش کارکنان از انواع تولیدات داخلی
۱۲-۳-۳- مواردی که تهیه ملبوس توسط دستگاه اجرایی میسر نیست
۱۲-۴- حمایت از مادران در دوران شیردهی، تنظیم خانواده و جمعیت
۱۲-۴-۱- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
۱۲-۴-۲- آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از ماداران در دوران شیردهی
۱۲-۴-۳- موادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
۱۲-۴-۴- قانون تنظیم خانواده و جمعیت
۱۲-۴-۵- قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
۱۲-۴-۶- سیاست های کلی خانواده
۱۲-۵- تشکیل حساب پس انداز کارکنان شاغل دولت
۱۲-۵-۱- قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان شاغل دولت
۱۲-۵-۲- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت‏
۱۲-۵-۳- دستورالعمل اجرایی نگهداری حساب پسانداز کارکنان دولت
۱۲-۶- ساعات کار کارمندان و تعطیلات رسمی
۱۲-۶-۱- یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن
۱۲-۶-۲- قانون بازگشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق
۱۲-۶-۳- تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف
۱۲-۶-۴- لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور و اصلاحات بعدی آن
۱۲-۶-۵- تعطیل کردن مدارس خاص اقلیت ارامنه در اعیاد مذهبی علاوه بر تعطیلات رسمی
۱۲-۶-۶- تعطیلی روز سی ام اسفند ماه و لزوم بهره مندی کارگران از اضافه کاری مربوط
۱۲-۶-۷- تکلیف دستگاه های استانی به تنظیم ساعات کاری در شش روز هفته
۱۲-۷- حمایت قضایی از کارکنان
۱۲-۷-۱- قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
۱۲-۷-۲- آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
۱۲-۸- سلامت اداری و مقابله با فساد
۱۲-۸-۱- دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۹۹
۱۲-۸-۲- نحوه به کارگیری بازنشستگان به عنوان بازرس مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۲-۸-۳- دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۹۳
۱۲-۸-۴- بخش نامه در ارتباط با بازرسان مرتبط با اجرای برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری با عنوان «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»
۱۲-۸-۵- ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل
۱۲-۹- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
۱۲-۹-۱- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
۱۲-۹-۲- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط قضات
۱۲-۹-۳- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان اداری واحدهای قضایی و اداری و سازمان های تابع قوه قضاییه
۱۲-۹-۴- عدم امکان اشتغال هم زمان اعضای هیئت علمی به صورت تمام وقت
۱۲-۱۰- ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی
۱۲-۱۰-۱- قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
۱۲-۱۰-۲- دستورالعمل نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۲-۱۰-۳- لزوم کسب مجوز و اخذ شماره شناسه برای هرگونه به کارگیری نیروی انسانی ازجمله بازنشستگان
۱۲-۱۰-۴- اصلاح بخشنامه های مربوط به نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی

فصل ۱۳- مقررات مربوط به فصل سیزدهم: تأمین اجتماعی (مواد ۱۰۱-۱۱۳)

۱۳-۱- عضویت و تغییر صندوق بیمه ای و بازنشستگی

۱۳-۱-۱- قانون نقل‌و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
۱۳-۱-۲- آیین نامه تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی
۱۳-۱-۳- دستورالعمل نحوه اجرای مفاد قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی
۱۳-۱-۴- آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل وانتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای (موضوع بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجم توسعه)
۱۳-۱-۵- در خصوص نحوه محاسبه مابهالتفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه
۱۳-۱-۶- دستورالعمل نحوه اصلاح مبلغ مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه
۱۳-۱-۷- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال (دستورالعمل بند «الف» ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)
۱۳-۱-۸- امکان عضویت جدید یا ادامه عضویت کارمندان رسمی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق تأمین اجتماعی
۱۳-۱-۹- ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های اقتصادی واگذارشده با دستگاه های اجرایی ذی ربط و مقررات بازنشستگی مرتبط با آن‌ها

۱۳-۲- شرایط بازنشستگی

۱۳-۲-۱- بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارند
۱۳-۲-۲- سنوات خدمات لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی
۱۳-۲-۳- رفع ابهام از شمول یا عدم شمول مقررات ماده (۱۰۳) درباره کارکنان مشترک صندوق تأمین اجتماعی

۱۳-۳- بازنشستگی پیش از موعد

۱۳-۳-۱- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
۱۳-۳-۲- قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
۱۳-۳-۳- آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
۱۳-۳-۴- ابطال بند (۲) تصویب نامه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان
۱۳-۳-۵- تأمین مابه التفاوت حقوق بازنشستگان پیش از موعد از محل اعتبارات مصوب و لزوم پرداخت به صندوق بازنشستگی ذی ربط
۱۳-۳-۶- نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۴

۱۳-۴- خدمت نیمه وقت بانوان و ساعات کار آنان

۱۳-۴-۱- قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
۱۳-۴-۲- قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان
۱۳-۴-۳- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمهوقت بانوان
۱۳-۴-۴- نحوه و شرایط مشمولیت بانوانی که از خدمت نیمهوقت استفاده میکنند
۱۳-۴-۵- شرایط عیدی پایان بانوانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند
۱۳-۴-۶- دستورالعمل شماره (۳۷) سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به خدمت نیمهوقت بانوان

۱۳-۵- کسورات بازنشستگی

۱۳-۵-۱- مشمولین تابع مقررات تأمین اجتماعی که از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است (دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۳-۵-۲- حق بیمه کسرشده کارکنان دولت از فوق العاده اضافه کار (آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه)
۱۳-۵-۳- شمول کسور بازنشستگی نسبت به فوق العاده های مصوب هیئت های امنا
۱۳-۶- پاداش پایان خدمت
۱۳-۶-۱- قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت
۱۳-۶-۲- حذف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و بازخریدی
۱۳-۷- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۳-۷-۱- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶
۱۳-۷-۲- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷
۱۳-۷-۳- آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق آن ها
۱۳-۷-۴- جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۳-۷-۵- متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۳-۷-۶- دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح
۱۳-۷-۷- تعیین ضریب افزایش حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی- سال ۱۴۰۰
۱۳-۸- حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت
۱۳-۹- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری و خویش فرمایی (موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه پنجم توسعه)
۱۳-۱۰- واگذاری امور به صندوق بازنشستگی در رابطه با ازکارافتادگی و فوت کارمندان تابع صندوق
۱۳-۱۱- وراث قانونی از منظر قانون استخدام کشوری

فصل ۱۴- مقررات مربوط به فصل چهاردهم: شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (مواد ۱۱۴-۱۱۶)
۱۴-۱- آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۱۴-۲- تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی
۱۴-۳- سامان دهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری
۱۴-۴- وظایف و اختیارات شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استان ها و تفویض برخی اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به آن ها
۱۴-۵- اهم وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت استان ها
۱۴-۶- ایجاد وحدت رویه در راهبری موضوع بهره وری در استان ها

فصل ۱۵- مقررات مربوط به فصل پانزدهم: مقررات مختلف (مواد ۱۱۷-۱۲۸)
۱۵-۱- دستگاه های اجرایی مرتبط با ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۵-۲- نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
۱۵-۲-۱- نقل وانتقال و مأموریت کارمندان (آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱۵-۲-۲- انتقال و مأموریت کارکنان دستگاه ها به دفتر مقام معظم رهبری
۱۵-۲-۳- مأموریت کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به واحدهای استانی
۱۵-۲-۴- تسری امتیاز مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اجازه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه
۱۵-۲-۵- مأموریت کارکنان یا کارشناسان دستگاههای اجرایی به دفتر ارتباط مردمی نمایندگان مجلس (موضوع ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون آییننامه
داخلی مجلس شورای اسلامی)
۱۵-۲-۶- مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی به جمعیت هلال احمر (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساس نامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران)
۱۵-۲-۷- تکلیف دستگاههای ملی نسبت به در اختیار قرار دادن کارکنان و سایر امکانات برای برگزاری انتخابات و پرداخت حق مأموریت
۱۵-۲-۸- آیین نامه مأموریت موضوع ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری
۱۵-۲-۹- چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای وابسته آنها به مؤسسات و شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است
۱۵-۲-۱۰- دستورالعمل نحوه مأموریت تماموقت و پارهوقت آندسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر،شهرک، بخش و روستا درآمدهاند
۱۵-۲-۱۱- نحوه و مدت مأموریت کلیه کارکنان اعزامی دستگاههای دولتی به خارج از کشور
۱۵-۲-۱۲- قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت
۱۵-۳- منع مداخله کارکنان دولت در معاملات
۱۵-۳-۱- قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
۱۵-۳-۲- تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
۱۵-۴- دورکاری (کار در خانه)
۱۵-۴-۱- آیین نامه دورکاری (کار در خانه)
۱۵-۴-۲- ارزیابی عملکرد و نحوه اعمال مقررات اداری و استخدامی کارمندان دورکار
۱۵-۴-۳- اولویت زنان کارمند، خصوصاً مادرانی که فرزند خردسال یا معلول دارند، برای استفاده از دورکاری
۱۵-۴-۴- دورکاری کارکنان زن شاغل دستگاه های اجرایی که فرزند زیر هشت سال یا فرزند دانشآموز دارند
۱۵-۴-۵- سیاست ها و ضوابط فنی عمومی برگزاری جلسات از راه دور و دورکاری کارکنان
۱۵-۵- انتقال از تهران و کلان شهرها
۱۵-۵-۱- آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها
۱۵-۵-۲- آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور
۱۵-۵-۳- آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران
۱۵-۵-۴- تسهیلات مسکن کارکنان منتقل شده از تهران و کلان شهرها
۱۵-۵-۵- انتقال چهل درصد پستها، انتقال نیروهای قراردادی و ممنوعیت استخدام در تهران
۱۵-۵-۶- مصوبه مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
۱۵-۵-۷- اتخاذ تصمیماتی در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
۱۵-۵-۸- متقاضیان انتقال به استان البرز
۱۵-۵-۹- انتقال همسران کارمندان منتقل شده از کلان شهرها
۱۵-۵-۱۰- سیاستهای اجرایی کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
۱۵-۵-۱۱- تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شده و پس از ادغام به سایر دستگاه های اجرایی منتقل شده اند
۱۵-۵-۱۲- تکلیف کارکنان قراردادی منتقل شده
۱۵-۵-۱۳- قرارگرفتن برخی کارمندان منتقل شده از تهران و شهرستانهای استان تهران به کلانشهرها در زمره موارد خاص مستثنا شده در بند «الف» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه
۱۵-۵-۱۴- فهرست اهم مصوبات انتقال از تهران

پیوست ها
۱- برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷)
۲- دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی
۳- نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام