کتاب استخدامی اداری ها
کتاب‌های اداری و استخدامیمعرفی کتاب

کتاب مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری منتشر شد.

شناسنامه قانون– این مجموعه شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظرات هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، و سایر قوانین مرتبط با جرایم و تخلفات اداری است که برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و تمامی کارمندان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مؤثر خواهد بود.

به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت انتشارات فرمنش در فهرست این کتاب این‌گونه می‌خوانیم:

فهرست کتاب مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

پیش گفتار

بخش ۱- کلیات و تعاریف

۱-۱- سیر تطور قوانین و مقررات حاکم بر تخلفات اداری
۱-۲- تعاریف برخی واژگان پرکاربرد در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۱-۳- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط با این مجموعه
۱-۴- موادی از قانون مدنی
۱-۵- موادی از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
۱-۶- موادی از قانون مجازات اسلامی
۱-۷- موادی از قانون اجرای احکام مدنی
۱-۸- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
۱-۹- موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش ۲- قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین و مقررات اجرایی مربوط

۲-۱- منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام
۲-۲- انجام سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری برای کارکنان جدیدالاستخدام دستگاه های اجرایی
۲-۳- قانون رسیدگى به تخلفات ادارى
۲-۴- آیین نامه اجرایى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى
۲-۵- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
۲-۶- شیوه نامه تکمیل فرم مخصوص رأی و تنظیم گردش کار آن
۲-۷- آیین نامه هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری

۲-۸- برخی مقررات اجرایی مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن

۲-۸-۱- تصویب نامه تنقیحی هیئت وزیران در موضوع تخلفات اداری
۲-۸-۲- فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری
۲-۸-۳- نحوه اعمال مجازات بند «ح» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۲-۸-۴- نحوه اجرای مجازات های موضوع بندهای «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۲-۸-۵- اصلاح نحوه اجرای مجازات های بندهای «ج» و «ح» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۲-۸-۶- لزوم یا عدم لزوم ابلاغ مجدد اتهام در مرحله پژوهش خواهی از سوی هیئت تجدیدنظر
۲-۸-۷- چگونگی رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
۲-۸-۸- تعیین تکلیف اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای برائت هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری
۲-۸-۹- نحوه درخواست اعمال ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
۲-۸-۱۰- حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان
۲-۸-۱۱- رسیدگی به تخلفات کارمندان مشمول حالت اشتغال و دستگاه های واگذارشده به بخش غیردولتی
۲-۸-۱۲- منوط بودن تغییر حالت استخدامی مستخدمی که پرونده وی در هیئت های تجدیدنظر تحت رسیدگی است به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی
۲-۸-۱۳- بازنشسته شدن افرادی که پرونده تخلفاتی در حال رسیدگی دارند و اطلاع صندوق بازنشستگی ذی ربط
۲-۸-۱۴- مهلت تقدیم دادخواست، راجع به آرا و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
۲-۸-۱۵- نحوه رسیدگی به تخلفات اداری مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها
۲-۸-۱۶- ضرورت رعایت و نظارت جدی اهم مقررات در آرای صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
۲-۸-۱۷- تنبیهات اداری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری
۲-۸-۱۸- چگونگی نحوه برخورد و اعمال مجازات تخلفات ناشی از عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کارکنان دولت و ارباب رجوعان

۲-۹- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
۲-۱۰- آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی
۲-۱۱- قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
۲-۱۲- آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
۲-۱۳- قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری
۲-۱۴- آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری
۲-۱۵- قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی
۲-۱۶- قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
۲-۱۷- آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات

بخش ۳- موادی از قوانین و مقررات مختلف در ارتباط با تخلفات اداری

۳-۱- موادی از قوانین مختلف در ارتباط با تخلفات اداری

۳-۱-۱- موادی از قانون ثبت اسناد و املاک
۳-۱-۲- موادی از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
۳-۱-۳- ماده (۷) لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
۳-۱-۴- ماده (۱۰۱) از قانون شهرداری (اصلاحی)
۳-۱-۵- قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
۳-۱-۶- قانون مسئولیت مدنی
۳-۱-۷- ماده (۳۴) از قانون اصلاحات ارضی
۳-۱-۸- موادی از قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه
۳-۱-۹- ماده (۴۸) قانون ثبت احوال
۳-۱-۱۰- موادی از قانون استخدام کشوری
۳-۱-۱۱- بند (۶) ماده (۲۶) اساسنامه شرکت مخابرات ایران
۳-۱-۱۲- مواد (۲۱) و (۲۴) قانون صدور چک
۳-۱-۱۳- موادی از اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۳-۱-۱۴- موادی از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
۳-۱-۱۵- موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۳-۱-۱۶- ماده (۳۴) قانون دیوان محاسبات کشور
۳-۱-۱۷- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمهوقت بانوان
۳-۱-۱۸- موادی از فصل هشتم (مجازات) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
۳-۱-۱۹- موادی از قانون تشکیل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن
۳-۱-۲۰- موادی از قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
۳-۱-۲۱- موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
۳-۱-۲۲- موادی از قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی
۳-۱-۲۳- مواد (۱) و (۲۴) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۳-۱-۲۴- مواد (۳۶) و (۳۷) قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران
۳-۱-۲۵- موادی از قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
۳-۱-۲۶- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
۳-۱-۲۷- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط قضات
۳-۱-۲۸- شمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر کارکنان اداری واحدهای قضایی و اداری و سازمان های تابع قوه قضاییه
۳-۱-۲۹- نظرات تفسیری شورای نگهبان در ارتباط با اصل (۱۴۱) قانون اساسی
۳-۱-۳۰- تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۶) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی
۳-۱-۳۱- قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
۳-۱-۳۲- ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
۳-۱-۳۳- ماده (۸۳) قانون استخدامی وزارت اطلاعات
۳-۱-۳۴- مواد (۲) و (۱۷) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
۳-۱-۳۵- ماده (۲) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت
۳-۱-۳۶- موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
۳-۱-۳۷- ماده (۳۳) قانون معادن
۳-۱-۳۸- موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۳-۱-۳۹- ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۳-۱-۴۰- ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
۳-۱-۴۱- ماده (۶۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۳-۱-۴۲- مواد (۱) و (۹) قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
۳-۱-۴۳- ماده (۸) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۳-۱-۴۴- ماده (۷) قانون نظارت بر رفتار قضات
۳-۱-۴۵- ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۳-۱-۴۶- ماده (۳۷۹) قانون آیین دادرسی کیفری
۳-۱-۴۷- قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
۳-۱-۴۸- مواد (۳۴) و (۳۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۳-۱-۴۹- موادی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
۳-۱-۵۰- قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
۳-۱-۵۱- بند «د» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳-۱-۵۲- بند «ب» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۳-۱-۵۳- جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
۳-۱-۵۴- مواد (۲۱) و (۲۲) از قانون مدیریت بحران کشور
۳-۱-۵۵- بند «ب» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۳-۱-۵۶- تبصره (۱) ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
۳-۱-۵۷- ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۳-۲- موادی از مقررات مختلف در ارتباط با تخلفات اداری

۳-۲-۱- موادی از آیین نامه قانون ثبت املاک
۳-۲-۲- ماده (۳۱) آیین نامه مالی شهرداری ها
۳-۲-۳- تبصره (۱۲) ماده (۱) آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری
۳-۲-۴- ماده (۱۲) آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی
۳-۲-۵- بند (۱۴) فصل اول آیین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
۳-۲-۶- مواد (۸۵) و (۸۹) آیین نامه استخدامی سازمان حسابرسی
۳-۲-۷- ماده (۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۳۳) قانون مالیات های مستقیم
۳-۲-۸- جزء (۲) بند «ب» ماده (۲) آیین نامه اجرایی انجمن های اسلامی واحدهای اداری
۳-۲-۹- موادی از آیین نامه استخدامی شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری
۳-۲-۱۰- ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی نحوه انجام خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی موضوع قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه
۳-۲-۱۱- ماده (۲۱) آیین نامه استخدامی اعضای قرارداد نهضت سوادآموزی
۳-۲-۱۲- ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
۳-۲-۱۳- ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۰۳) قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۳-۲-۱۴- ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه
۳-۲-۱۵- مواد (۱) و (۵۰) آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور
۳-۲-۱۶- ماده (۹) آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد
۳-۲-۱۷- ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۳-۲-۱۸- ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
۳-۲-۱۹- موادی از آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران
۳-۲-۲۰- تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند (۱۲) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۳-۲-۲۱- ماده (۴۳) آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی
۳-۲-۲۲- بند «ض» ماده (۹) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه
۳-۲-۲۳- ماده (۸۳) آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور
۳-۲-۲۴- ماده (۳۹) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
۳-۲-۲۵- ماده (۲۳) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی
۳-۲-۲۶- ماده (۱۰) آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور
۳-۲-۲۷- ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
۳-۲-۲۸- بندهای (۱) و (۵) ماده (۲۶) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران
۳-۲-۲۹- ماده (۵) آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
۳-۲-۳۰- ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
۳-۲-۳۱- بند «د» ماده (۳) آیین نامه سجل قضایی
۳-۲-۳۲- بندهایی از دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه
۳-۲-۳۳- موادی از آییننامه استخدامی شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران و شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
۳-۲-۳۴- معرفی کارمندانی که عمل مخالف مقررات آن ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد می گردد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
۳-۲-۳۵- بند «ج» ماده (۱) دستورالعمل تأمین نیروهای قضایی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط
۳-۲-۳۶- جزء «د» بند (۱) تصویب نامه تکلیف کلیه استانداران نسبت به پیگیری و انجام امور مربوط به استان ها
۳-۲-۳۷- ماده (۴) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن
۳-۲-۳۸- ماده (۵) و تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
۳-۲-۳۹- موادی از آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور
۳-۲-۴۰- مواد (۱) تا (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۳-۲-۴۱- مواد (۱) و (۲۰) آیین نامه انتخاب اعضای هیئت های حل اختلاف
۳-۲-۴۲- موادی از آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه های بعدی آن
۳-۲-۴۳- بند (۱۱) تصویب نامه اتخاذ تصمیماتی به منظور حمایت از تولید
۳-۲-۴۴- مواد (۱) و (۲۲) از آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده (۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
۳-۲-۴۵- تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به انجام وظایف قانونی و اعمال مراقبت و نظارت و جلوگیری از تخلفات در واگذاری اراضی ملی و دولتی
۳-۲-۴۶- ماده (۱۷) و تبصره (۱) ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
۳-۲-۴۷- بند (۹) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۳-۲-۴۸- ماده (۴) آیین نامه اجرایی مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق (موضوع مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری)
۳-۲-۴۹- ماده (۱۵) از آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷
۳-۲-۵۰- موادی از اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
۳-۲-۵۱- ماده (۵۵) آییننامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی
۳-۲-۵۲- ماده (۸) آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
۳-۲-۵۳- مواد (۲) و (۱۷) آیین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل ونقل ریلی و نحوه رسیدگی به آن ها
۳-۲-۵۴- ماده (۱۷) آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات
۳-۲-۵۵- ماده (۲) آییننامه صدور پروانه آموزش روابط کار
۳-۲-۵۶- ماده (۸۹) آییننامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳-۲-۵۷- ماده (۴) آییننامه صدور پروانه مشاوره روابط کار
۳-۲-۵۸- ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
۳-۲-۵۹- ماده (۵) آییننامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۳-۲-۶۰- موادی از پیوست (۲) تصویب نامه تعیین کتاب ارزش نسبی خدمات سال ۱۳۹۳ (دستورالعمل اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت)
۳-۲-۶۱- بندهایی از تصویب نامه درخصوص اقدام دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری
۳-۲-۶۲- ماده (۷) آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
۳-۲-۶۳- ماده (۲۰) آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
۳-۲-۶۴- ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
۳-۲-۶۵- بندهایی از ماده (۱۰) دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی
۳-۲-۶۶- بند (۲) تصویبنامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکدهها یا شهرکهای گردشگری در کل کشور
۳-۲-۶۷- ماده (۱۱) شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات (موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)
۳-۲-۶۸- ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
۳-۲-۶۹- ماده (۱۲) بخشنامه ابلاغ شیوهنامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه ها به طرفیت آنها
۳-۲-۷۰- ماده (۱۳۳) فصل دوازدهم آیین دادرسی کار
۳-۲-۷۱- انجام تکالیف نظارتی دستگاههای اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها
۳-۲-۷۲- موادی از آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۳-۲-۷۳- ماده (۲۸) دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه
۳-۲-۷۴- ماده (۱۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی
۳-۲-۷۵- موادی از آیین نامه سجل قضایی
۳-۲-۷۶- ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴
۳-۲-۷۷- موادی از دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی
۳-۲-۷۸- بند (۲) تصویبنامه درخصوص تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی وزارتخانه مذکور با هدف بهبود فضای کسبوکار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور
۳-۲-۷۹- ماده (۳۰) تصویب نامه در خصوص ارسال سند امنیت قضایی
۳-۲-۸۰- ماده (۱۴) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۳-۲-۸۱- ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه بیستودوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۳-۲-۸۲- بند (۴) ماده (۷) آییننامه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تماموقتپ

بخش ۴- سایر قوانین و مقررات مرتبط

۴-۱- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۴-۲- برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۴-۳- دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
۴-۴- نحوه به کارگیری بازنشستگان به عنوان بازرس مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
۴-۵- حقوق شهروندی در نظام اداری
۴-۶- برنامه هفتمِ نقشه راه اصلاح نظام اداری دوره اول: صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
۴-۷- برنامه هشتمِ برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم: ارتقای پاسخ گویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری
۴-۸- نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر «سامد»
۴-۹- طرح ارتقای پاسخ گویی دستگاه های دولتی به شکایات مردم
۴-۱۰- طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع (مصوب ۱۳۹۳)
۴-۱۱- طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع (مصوب ۱۳۸۱)
۴-۱۲- نحوه اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
۴-۱۳- دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع
۴-۱۴- دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش گیری از آن
۴-۱۵- آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام