کتاب استخدامی اداری ها
بودجه ۱۴۰۰

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

آیین نامه اجرایی تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال

هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور درخصوص تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را به تصویب رساند.

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

به موجب آیین نامه فوق، شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در ۵ سال اول هر دهه، مطابق الگو و فرمول تعریف شده در این آیین نامه برای تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال ملاک عمل قرار می گیرد.

شهرستان های با نرخ بیکاری برابریا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، به عنوان شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال  محسوب می گردند.

کلیه طرح هایی که درشهرستان های موضوع این مصوبه (شامل ۹۱ شهرستان) از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسند یا مجوز تأسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه درچهارچوب قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور برخوردار شوند.

نحوه تعیین شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال که پس از تاریخ تصویب نامه مذکور تشکیل شده و یا می شوند، به شرح زیر است:

الف- درصورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان های مندرج در این تصویب نامه (۹۱ شهرستان)‌ تشکیل  شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیر برخوردار از اشتغال تعیین می گردد.

ب- در صورتی که  شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان ها از فهرست مندرج در تصویب نامه و شهرستان دیگر از شهرستان های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد، به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام