کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره 9 قانون بودجه سال 1399

آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره 9 قانون بودجه سال 99 کل کشور (تصویبنامه شماره 25736/ت57711هـ مورخ 17/3/1399 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 11/3/1399 به پیشنهاد شماره 93176 مورخ 31/2/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزاتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) و به استناد بند (ح) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

2- خزانه: خزانه داری کل کشور

3- قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

4- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.

5- منابع: حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه ها

6- مراکز: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنآوری اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

7- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری.

8- سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع).

9- حساب خاص: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آیین‌نامه توسط خزانه ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اعلام می‌شود.

ماده 2- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل بیست و پنج درصد (25%) از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسنناد مثبته را در سامانه بارگذاری کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها، به خزانه اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت و آن را به حساب خاص واریز کند.

ماده 3- منابع موضوع این آیین نامه برای مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (7) قانون است. ابلاغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد اختصاصی محسوب می‌شود.

در حال تکمیل…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام