کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند د تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویبنامه شماره ۳۶۱۰۱/ت۵۷۷۵۴هـ مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ هیئت وزیران)

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحققات و فنآوری

وزارت آموزش و پرورش- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹ کل کشور 

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۲- وزارتخانه‌ها: وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- دانشگاه: کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه‌ها

۴- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۲- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی، بهینه‌سازی و تبدیل به احسن نمودن كاربری بخشی از املاك و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تكمیل فضاهای نیمه تمام و بهره برداری از آنها اقدام كند. همچنین دانشگاه‌ها مجازند برای ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاك و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود واقع در محدوده توسعه شهرها، از طریق تبدیل به احسن و تغییر کاربری با هدف تجمیع در پردیس اصلی و در چهارچوب طرح‌های جامع مصوب، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام جهت تأمین سرانه استاندارد فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی اقدام نمایند.

تبصره ۱- در حوزه آموزش و پرورش اقدامات فنی و اجرایی در زمینه احداث، بازسازی و تكمیل فضاهای نیمه‌تمام توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور و اقدامات اداری، بهره‌برداری و همچنین مدیریت بهره برداری از آنها توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها انجام می‌پذیرد.

تبصره ۲- در حوزه آموزش و پرورش پس از احداث، بازسازی یا تکمیل املاک موضوع این آیین‌نامه، واگذاری عین و سرقفلی آنها منوط به رعایت معیارهای مندرج در این ماده توسط شورای آموزش و پرورش استان می‌باشد.

تبصره ۳- در دانشگاه‌ها کلیه اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و پیشنهاد در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺪاث، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ‌ﺗﻤﺎم و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری از آنها پس از تصویب هیئت امنای دانشگاه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

تبصره ۴- هرگونه ساماندهی و بهینه‌سازی املاك و فضاهای در اختیار آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ها نباید منجر به كاهش سرانه فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی در نقاطی که برمبنای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی آتی کمبود دارند، گردد.

تبصره ۵- وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها می‌توانند مفاد این آیین‌نامه را نسبت به تمام یا بخشی از یك ملك یا فضای آموزشی و تربیتی و ورزشی نیز اعمال نمایند، مشروط بر اینکه بهره‌برداری از آن با فضاها و فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی منافات نداشته باشد و موجب ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های دانش‌آموزان و دانشجویان نشود.

تبصره ۶- مفاد این آیین‌نامه صرفاً در مورد آن دسته از املاك، ساختمان‌ها و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی اجرا می‌شود كه مطابق اسناد رسمی، مالكیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه¬ها یا دانشگاه ذی¬ربط باشد. چنانچه ملك از سوی بخش خصوصی واگذار شده باشد، رعایت ملاحظات واگذارنده الزامی است.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ از ﺳﻮی اشخاص غیر‌دولتی از طریق وقف، هبه، صلح و وصیت یا عناوین مشابه واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، تابع الزامات قرارداد منعقده و ملاحظات مربوط می‌باشد.

ماده ۳- در حوزه آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ها تغییر كاربری موضوع این آیین‌نامه به ترتیب با پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان/ هیئت امنای دانشگاه‌ها و تصویب كمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب ۱۳۵۱- و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد. اداره كل آموزش و پرورش استان/ رییس دانشگاه، مکلف است ظرف (۴۸) ساعت کاری پس از تأیید شورای آموزش و پرورش استان / هیئت امنای دانشگاه¬ها، نسبت به اعلام پیشنهاد تغییر كاربری املاك و فضاهای موضوع این آیین‌نامه به دبیرخانه كمیسیون مذکور در استان اقدام نماید.

برای تسریع در فرآیند بررسی پیشنهادات دریافت‌شده، کمیسیون یادشده مکلف است ظرف (۱۴) روز کاری پس از تاریخ اخذ درخواست با دعوت از تمامی نمایندگان عضوکمیسیون از جمله نماینده شهرداری نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام نماید و نتایج بررسی‌ را حداکثر ظرف پنج روز کاری به اداره کل آموزش و پرورش استان/ دانشگاه، ابلاغ نماید.

تبصره- پیشنهاد تغییر کاربری در مناطق روستایی باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یا شهرستان ارایه گردد و بنیاد مذکور با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه نسبت به بررسی و اعلام نتیجه به آموزش و پرورش اقدام نماید.

ماده ۴- وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها از پرداخت كلیه عوارض شامل تغییر كاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری در اجرای این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره كل اموال دولتی و اوراق بهادار) جهت تسریع در اجرای این آیین‌نامه موظف است همكاری لازم را با وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به ویژه در صدور گواهی بند (د) موضوع ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی و در اختیار قرار دادن اسناد مالكیت املاك، به عمل ‌آورد.

تبصره- به منظور تسهیل در اجرای این آیین‌نامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همکاری لازم جهت صدور اسناد مالكیت اعلام شده، در چهارچوب قوانین را اعمال می‌نماید.

ماده ۶- به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها اجازه داده می‌شود املاک و فضاهای تغییرکاربری داده شده موضوع این آیین‌نامه را از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش برسانند و وجوه حاصله را به ترتیب به حساب درآمد اختصاصی ردیف (۱۳۰۳۰۱) درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی)، ردیف (۲۱۰۲۰۱) منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی وزارت آموزش و پرورش و ردیف (۲۱۰۲۲۲) منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نزد خزانه¬داری کل کشور واریز نمایند و گزارش درآمد واریزی را به همراه تأییدیه خزانه یا خزانه معین استان به سازمان ارسال نمایند تا سازمان نسبت به ابلاغ و تخصیص معادل وجوه واریزی مربوط به فروش از محل ردیف‌های ذی‌ربط در قانون اقدام نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص سازمان اعتبار مذکور را به حساب وزارت آموزش و پرورش (در خصوص فضاهای با ماهیت ملی) یا دانشگاه مربوط و ادارات کل آموزش و پرورش استان (در خصوص فضاهای با ماهیت استانی) واریز نماید تا براساس مفاد موافقتنامه مبادله‌شده، حسب مورد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎن برای ادارات کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برای وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها ﺻﺮف اﺣﺪاث، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ‌ﺗﻤﺎم آموزشی، ‌ورزشی و تربیتی شود.

ماده ۷- وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ها موظفند، گزارش عملكرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه‌ها مکلف به ایجاد سامانه‌های مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرایند‌های اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور می باشند.

ماده ۸- پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۹- فروش اموال غیرمنقول دولتی که در حال حاضر مازاد تلقی می‌شود، مشمول این آیین‌نامه نبوده و براساس بند (د) تبصره (۱۲) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌‌پذیرد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام