کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی

تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

بخشنامه به تمام دستگاههای اجرایی )وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی(

موضوع: اجرای بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

در اجرای بند «و» تبصره )5 )ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور و تبصره )3 )و )4 )ذیل ماده )3 )آییننامه اجرایی آن (تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 51791/ت57869ه مورخ 12/05/1399) صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه به منظور تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار میباشد. برای این منظور الزم است تمامی دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای مندرج در بند قانونی یادشده و آییننامه اجرایی آن، نسبت به بررسی، تأیید و اعالم تقاضاهای واصله جهت بررسی و صدور تخصیص اعتبار به این سازمان بر اساس شیوهنامه پیوست )قابل دسترس از وبسایت سازمان( اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در سال جاری درخواست متقاضی، بررسی و تأیید

دستگاه بدهکار و دستگاه طلبکار/بانک، بررسی و تأیید مبانی قانونی ایجاد بدهی، تخصیص اعتبار و صدور اسناد تسویه خزانه از طریق

زیرسامانه تسویه و تهاتر که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راهاندازی میشود، انجام خواهد شد و متقاضیان و دستگاههای اجرایی از

هرگونه مکاتبه و مراجعه حضوری و درخواست خارج از فرآیند تعریفشده سامانه مزبور خودداری نمایند. به درخواستهایی که خارج از

فرآیند سامانه ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با توجه به ظرفیت محدود اسناد )اوراق( تسویه خزانه، اولویت صدور تخصیص اعتبار با درخواستهایی است که زودتر به سازمان

ارسال میشود و بدیهی است صدور تخصیص به منزله قطعی شدن صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

نبوده و الزم است، دستگاههای اجرایی مذکور نسبت به تکمیل و اجرای سایر اقدامات پیشبینی شده توسط آن وزارتخانه اقدام نمایند.

مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطالعات و داشتن کلیه شرایط صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه مندرج در ظرفیت قانونی

بند »و« تبصره )5 )ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آییننامه اجرایی ذیربط و این بخشنامه به عهده باالترین مقام

دستگاه)های( اجرایی است. بهروزرسانیها و فایلهای قابل ویرایش در قالب Word Microsoft از طریق وبسایت سازمان برنامه و

بودجه کشور به آدرس ir.mporg.www در دسترس است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام