آزمون تعیین صلاحیت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۸,۰۱,۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰ /۱۳۴ /۱۱۷ /۲۴۲۰۵ مورخ ۳۰ /۲ /۱۳۸۷ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۸۱ فرماندهی معظم کل قوا، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

فصل اول – کلیات

ماده ۱- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که در اجرای ماده (۱۷۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۹- از ادغام و تجدید نظر در ساختار سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد گردیده است براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده ۲- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

ب- وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ج- سازمان: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

د- شورای عالی: شورای عالی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

هـ- نیروهای مسلح: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و طبق این اساسنامه و آیین نامه های مذکور در آن اداره می شود.

تبصره – سازمان و واحدهای تابع، تابع ضوابط و مقررات عمومی نیروهای مسلح می باشد.

ماده ۴- سازمان های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری تجمیع و کلیه فعالیت های اقتصادی آنها ادغام و با حفظ سامانه های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آنها، در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می گیرند.

تبصره- شرکتها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمان است به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیرمجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می شوند. در صورت ضرورت، شرکتها و مؤسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می گردند.

ماده ۵- مشمولین خدمات سازمان عبارتند از کارکنان نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و سازمانهای تابعه و وابسته به آنها اعم از پایور، پیمانی، وظیفه، بسیجی ویژه و نیز بازنشستگان، وظیفه بگیران و عائله تحت تکفل آنها و مستمری بگیران.

ماده ۶- مدت فعالیت سازمان نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. سازمان مجاز است در تهران و سایر مناطق کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

فصل دوم- موضوع فعالیت:

ماده ۷- سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، هماهنگی، برنامه ریزی، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت زیرمجموعه های خود را برعهده دارد و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف و اختیارات زیر را بر عهده خواهد داشت:

الف- تأمین خدمات اجتماعی (تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان در موارد محوله به سازمان اساسی)

ب- انجام کلیه امور بیمه ای و خدمات درمانی مربوط به نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ج- انجام امور مربوط به بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در چارچوب اهداف مندرج در این اساسنامه.

د- استفاده از ظرفیت و توان درمانی و خدمات کشور بر اساس طرحهای مصوب نیروهای مسلح.

هـ- انجام فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه و ذخایر سازمان ها و صندوقهای تابعه.

و- انجام فعالیتهای حمایتی، امدادی و مشاوره ای در چارچوب اساسنامه سازمان.

ز- جمع آوری کلیه کسورات قانونی اعم از سهم بیمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری (فعالیت اقتصادی) با رعایت سهم هر صندوق و بهره برداری از آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح- حمایت و پشتیبانی از کانون های بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب اهداف این اساسنامه.

ط- انجام هزینه های اداری، مالی و تشکیلاتی سازمان از محل درآمدهای آن.

تبصره- فعالیتهای اجرایی مندرج در این ماده از طریق سازمان ها و شرکتهای زیرمجموعه انجام می پذیرد.

ماده ۸- کلیه فعالیتهای اقتصادی سازمان از طریق شرکت سرمایه گذاری سازمان صورت می گیرد. سازمان موظف است حساب صاحبان سهام شرکت شامل سازمان تامین خدمات درمانی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) را جداگانه نگهداری نماید.

ماده ۹- سازمان می تواند اعضاء بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عائله تحت تکفل آنها را با تعیین اولویت خصوصاً اولویت سابقه حضور در جبهه و عضویت فعال چنانچه تحت پوش-ش بیمه دیگری نباشند با دریافت حق بیمه مناسب به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.

ماده ۱۰- سازمان می تواند فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح را که از کفالت سرپرست خود خارج می شوند و یا در کفالت نمی باشند چنانچه تحت پوشش بیمه دیگری نباشند با دریافت حق سرانه کامل و بدون کمک سازمان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار دهد.

فصل سوم – ارکان سازمان:

ماده ۱۱- ارکان سازمان به شرح زیر است:

الف – شورای عالی

ب – هیئت مدیره

ج – مدیرعامل

د – بازرس (حسابرس)

ماده ۱۲- شورای عالی از اعضای زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (رییس شورا)

۲- رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی

۳- فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران یا معاون وی

۴- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاون وی

۵ – فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا جانشین وی

۶ – وزیر دفاع و تأمین اجتماعی

۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸ – وزیر امور اقتصادی و دارایی

۹- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

۱۰- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

۱۱- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (دبیر شورا)

تبصره- رعایت مصوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ترکیب شورای عالی و هیئت مدیره الزامی است.

ماده ۱۳- جلسات شورای عالی با حضور حداقل هفت نفر رسمیت یافته و مصوبات آن با بیش از نصف آرای اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴- جلسات عادی شورای عالی سالیانه دو بار تشکیل می گردد و در موارد ضروری به صورت فوق العاده توسط رییس شورا و بنا به درخواست هر یک از اعضای شورا و هیئت مدیره یا بازرس قانونی با تصویب رییس شورا تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:

الف- تصویب خط مشی ها و راهبردهای کلی سازمان و واحدهای وابسته در چارچوب تدابیر و سیاستهای ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و اساسنامه سازمان.

ب- بررسی و تصویب ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاریها و دریافت تسهیلات، اعتبارات، تضمین ها با رعایت مقررات این اساسنامه.

ج- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان.

د- بررسی و تصویب آیین نامه مالی، معاملاتی برای سازمان و زیرمجموعه ها برابر قوانین و مقررات.

و- رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان.

ه‍- پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان جهت سیرمراحل تصویب.

ز- تصویب ایجاد یا انحلال شرکتها یا مؤسسات زیرمجموعه با رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا

ح – اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول سازمان و صلح و سازش و ارجاع امر به داوری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ط – نصب و عزل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس (حسابرس) بنا به پیشنهاد رییس شورا و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ی – اتخاذ تصمیم درخصوص سایر پیشنهادهای ارایه شده از سوی هیئت مدیره در چارچوب مقررات مندرج در این اساسنامه.

ک – تعیین نوع و میزان خدمات برای مشمولین.

ل – تعیین نحوه و میزان و نوع خدمات قابل ارایه به کارکنان قراردادی، پیمانی، وظیفه و بسیجیان.

تبصره – شورای عالی می تواند برخی از اختیارات خود را به رییس شورای عالی تفویض نماید.

ماده ۱۶- هیئت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود. اعضای هیئت مدیره از بین مدیران یا کارشناسان مجرب و بصیر در امور بیمه، بازنشستگی، درمان، بازرگانی، اقتصادی، مالی، مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیلات عالی باشند برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره – مدیرعامل سازمان می تواند رییس هیئت مدیره سازمان نیز باشد که بنا به پیشنهاد رییس شورای عالی و تصویب شورای یادشده منصوب می شود.

تبصره ۲- صدور احکام اعضای هیئت مدیره برعهده رییس شورای عالی خواهد بود.

تبصره ۲- اعضای هیئت مدیره سازمان حق پذیرش هیچ سمت دیگری در سایر شرکتها را ندارند.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت مدیره تشکیل می شود.

تبصره ۱- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق سه نفر از حاضران لازم الاجرا می شود.

تبصره ۲- در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا چهار جلسه غیبت متوالی، یکی از دو عضو علی البدل به انتخاب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

۱- اجرای تصمیمات و مصوبات شورای عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۲- بررسی، تایید یا تدوین طرح ها، برنامه ها، پیشنهادها، گزارشها، مقررات و آیین نامه هایی که باید برای تصویب به شورای عالی ارایه شود.

۳- بررسی و تنظیم برنامه، بودجه، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس و شورای عالی.

۴- بررسی و تأیید ساختار شرکتهای زیرمجموعه جهت سیر مراحل تصویب.

۵ – بررسی و تأیید پیشنهاد مدیرعامل در خصوص تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب سیاستهای کلی مصوب جهت سیر مراحل تصویب.

۶ – تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرفهای داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکتهای زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶- تصویب کلیه دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز برای اجرای مصوبات شورای عالی.

۸ – پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای عالی جهت ارایه به مراجع ذی ربط.

۹- بررسی و تصویب سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه.

۷- پیشنهاد تصویب و اصلاح اساسنامه شرکت های زیرمجموعه.

تبصره ۱ – هی-ئت مدیره به اتف-اق آراء می تواند برخ-ی از اخت-یارات خود را با مسئولیت خ-ود به مدیرعامل تفوی-ض نماید. ای-ن واگ-ذاری راف-ع مسئولیت هیئت مدیره نمی باشد.

تبصره ۲- هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای عالی و مفاد این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تامین اهداف آن می باشد و اتخاذ تصمیم درخصوص آنها صراحتاً جزء وظایف شورای عالی قرار نگرفته است، دارای اختیارات کامل می باشد.

ماده ۱۹- اعضا و روسای مجامع عمومی شرکت ها و سازمانهای زیرمجموعه با رعایت اساسنامه آنها توسط شورای عالی انتخاب می ‌شوند.

ماده ۲۰- مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ اموال و دارایی و منافع سازمان و نماینده قانونی آن در مقابل مقامات، مؤسسات، مراجع رسمی و قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف – اجرای مصوبات شورای عالی و هیئت مدیره.

ب – تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، صورتها و گزارش های مالی و عملکرد سازمان به شورای عالی و ارایه سایر مواردی که باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

ج – نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و در صورت لزوم ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت مدیره (در چارچوب اختیارات و ضوابطی که شورای عالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در این گونه موارد تعیین می کند).

د- ارایه پیشنهاد درخصوص طرحها، برنامه ها، بودجه، روشها، تصمیمات و گزارشها، آیین نامه ها و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم با تصویب تقدیم هیئت مدیره شود.

هـ- استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی اشخاص حقوقی و حقیقی با پرداخت حق الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیئت مدیره.

و- نظارت بر حسن اجرای فعالیت زیرمجموعه های سازمان با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی، نظارت بر قراردادها و تطبیق کلیه فعالیتهای آنها با قوانین و مقررات جاری و طرحها و برنامه های مصوب و اساسنامه های آنها و ارایه گزارش به هیئت مدیره.

تبصره – مدیرعامل سازمان ریاست مجمع عمومی شرکتها و مؤسسات زیرمجموعه را برعهده دارد.

ماده ۲۲- بازرس (حسابرس) سازمان با تصویب شورای عالی از میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت انجام وظایف زیر و برای مدت معین انتخاب می شود:

الف- بررسی ترازنامه و تطبیق عملیات مالی سازمان و زیرمجموعه های آن با مقررات و مصوبات شورای عالی سازمان و اعلام نظر به شورای عالی.

ب – بررسی عملکرد سازمان و زیرمجموعه های وابسته و ارایه گزارش به شورای عالی حداقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی.

تبصره ۱- بازرس (حسابرس) مکلف است هرگونه تخلف از قوانین و مقررات، ابلاغیه ها، اساسنامه ها و مصوبات شورای عالی را به شورا منعکس نماید. اقدامات بازرس قانونی در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان امور سازمان شود.

تبصره ۲- بازرس (حسابرس) می تواند با تصویب رییس شورا جهت انجام وظایف خود از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار استفاده نماید.

تبصره ۳- بازرس (حسابرس) می تواند با اطلاع مدیرعامل سازمان از کلیه قسمتهای سازمان و واحدهای وابسته بازرسی نموده و از اسناد و مدارک آنها بهره برداری و تصویربرداری نماید.

تبصره ۴- بررسیهای بازرس (حسابرس) و سایر ارکان سازمان مانع بازرسی و نظارت معمول سلسله مراتب وزارت و نیروهای مسلح از سازمان و زیرمجموعه های وابسته آن نیست.

فصل چهارم – منابع مالی و سایر امور:

ماده ۲۳- منابع مالی سازمان عبارتند از:

الف – کسور بازنشستگی و حق بیمه ها اعم از سهم دولت و سهم بیمه شده.

ب- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و سرمایه پذیری و فعالیتهای بیمه ای.

ج- کمک های دولت، عواید، تسهیلات و اعتباراتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط پیش بینی می شود.

د- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.

هـ- دیون دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.

و- اموال و دارایی های منتزع شده از سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.

ز- سایر منابعی که حسب مورد در اختیار سازمان قرار می گیرد.

ماده ۲۴- کلیه داراییها و اموال منقول و غیرمنقولی که تا تاریخ ۱۴ /۸ /۱۳۸۱ و بعد از آن عملاً در اختیار یا مورد استفاده سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی) و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح بوده و می باشد و یا از محل منابع آنها خریداری و یا سرمایه گذاری گردیده است با حفظ حسابهای مربوط ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به حساب سرمایه سازمانها اضافه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

تبصره ۱- ثبت و تقویم داراییها و اموال و محاسبه مطالبات و دیون سازمانها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه به وسیله کارشناسان ذی صلاح با انتخاب رییس شورای عالی انجام می گیرد. تا انجام عملیات یادشده ارقام مندرج در دفاتر آنها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- وجوه، اموال و ذخایر و داراییهای سازمان و صندوقها در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است. هرگونه تصرف در اموال سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه خواهد بود.

تبصره ۳- سازمان می تواند اعانات، هدایا و کمکها از قبیل وجوه نقد، سهام شرکتها، اموال منقول و غیرمنقول و غیره را پذیرش نموده و به هر یک از زیرمجموعه های وابسته واگذار نماید.

تبصره ۴- سرمایه هر یک از سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای بیمه (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) متعلق به همان صندوق بوده لکن برای امور سرمایه گذاری و افزایش ارزش آنها، با حفظ حساب و در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی در اختیار شرکت سرمایه گذاری قرار می گیرد.

تبصره ۵- پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی کارکنانی که از زمان تصویب این اساسنامه به استخدام نیروهای مسلح در می آیند، پس از دریافت کسورات قانونی به عهده سازمان است.

ماده ۲۵- کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادهای سازمان با امضاء مدیرعامل سازمان و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و در زیرمجموعه های سازمان نیز مطابق مفاد اساسنامه مربوط اقدام می شود.

تبصره – صاحبان امضای مذکور در ماده (۲۵) مجازند با حفظ مسئولیت در مواردی که هیئت مدیره تعیین می نماید بخشی از اختیارات خود را به مسئولین ذی ربط تفویض نمایند.

ماده ۲۶- سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد. حسابهای مالی سازمان در موعد مقرر بسته می شود و ترازنامه و گزارش مالی سازمان حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به شورای عالی ارایه می گردد.

تبصره – تاریخ شروع اولین سال مالی سازمان از زمان ابلاغ اساسنامه می باشد.

ماده ۲۷- کلیه مقررات مغایر با این اساسنامه لغو می گردد.

ماده ۲۸- این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم‌ الاجرا می ‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام