آزمون تعیین صلاحیت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آیین‌نامه چگونگی ارایه خدمات درمانی به کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها

آیین‌نامه چگونگی ارایه خدمات درمانی به کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها (تصویبنامه شماره‌ ۲۲۰۱۵/ت‌۳۱۵۳۵هـ مورخ ۱۳۸۴.۰۴.۱۳ هیئت وزیران)

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۴.۱۰۸.۳۸.۱۲ مورخ ۱۳۸۳.۷.۱۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۲) ماده (۴) قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲- آیین‌نامه چگونگی ارایه خدمات درمانی به کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه چگونگی ارایه خدمات درمانی به کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها

ماده ۱- سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌که در این آیین‌نامه «سازمان‌» نامیده می‌شود، موظف است کلیه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها رادرصورتی که تحت پوشش هیچیک از سازمانهای بیمه گر نباشند، تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قراردهد.

ماده ۲- بیمه شدگان موضوع این آیین‌نامه از خدمات سرپایی‌، اورژانس و بستری تمامی بیمارستانها ومراکز درمانی طرف قرارداد برخوردار می شوند.

ماده ۳- کلیه درمانگاههای پادگانها و مراکز نظامی موظفند خدمات سرپایی و اورژانس را به کلیه کارکنان‌وظیفه اعم از بیمه شده و بیمه نشده ارایه نمایند.

ماده ۴- حق بیمه سرانه درمان کارکنان وظیفه و عایله تحت تکفل آنها (بیمه اولیه‌) مانند حق سرانه بیمه‌درمان کارکنان پایور و عایله تحت تکفل آنها می‌باشد که همه ساله بر اساس آماری که وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح ارایه می‌نماید، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لایحه بودجه سالانه برای‌سازمان منظور خواهد شد.

تبصره- سهم بیمه کارکنان وظیفه و عایله تحت تکف آنها معادل یک پنجم حق بیمه سرانه است که‌توسط یگان محل خدمت از حقوق ماهانه آنها کسر و به حساب سازمان واریز می‌گردد و پرداخت بقیه حق‌بیمه سرانه بر عهده دولت می‌باشد.

ماده ۵- عایله تحت تکفل کارکنان وظیفه در طول مدت خدمت دوره ضرورت سرپرست‌، همانند عایله‌تحت تکفل کارکنان پایور نیروهای مسلح تحت پوشش بیمه درمانی سازمان هستند و به این افراد دفترچه‌بیمه درمانی که مدت اعتبار آن تا پایان خدمت دوره ضرورت سرپرست قابل تمدید است تحویل داده‌می‌شود.

در صورت مکانیزه شدن سیستم ارایه خدمات درمانی در سازمان‌، دفترچه درمانی در ابتدای شروع‌خدمت برای کل مدت دوره ضرورت تحویل داده می‌شود.

تبصره ۱- نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظفند در زمان تحویل کارت پایان‌خدمت دوره ضرورت به کارکنان وظیفه‌، دفترچه درمانی آنها و عایله تحت تکفل را دریافت نمایند و به‌سازمان تحویل دهند.

تبصره ۲- ادامه درمان قیود خدمتی کارکنان وظیفه مانند بیماری و مجروحیت ناشی از اجرای ماموریت‌ و خدمت‌، تا زمانی که به تشخیص شورای پزشکی نیروی مربوط‌، مشکل آنها از نظر درمانی مرتفع گردد،برعهده سازمان می‌باشد و دفترچه بیمه درمان این افراد در قبال پرداخت حق بیمه سرانه تا پایان دوره درمان‌اعتبار خواهد داشت‌.

ماده ۶- مراکز آموزش کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظفند پس از پذیرش کارکنان وظیفه با ارسال یک برگ از دفترچه آماده به خدمت آنان با رعایت سلسله‌مراتب سازمانی‌، با سازمان هماهنگی لازم را جهت صدور دفترچه درمانی کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفلبه عمل آورند به طوری‌که حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ درخواست‌، دفترچه بیمه درمانی صادر شود.

تبصره- یگان محل خدمت کارکنان وظیفه موظف است با رعایت سلسله مراتب سازمانی برای صدوردفترچه خدمات درمانی شخص و عایله تحت تکفل وی که قبلادفترچه درمانی دریافت نکرده‌اند، هماهنگی‌های لازم را با سازمان به عمل آورد.

ماده ۷- دستورالعمل‌های مورد نیاز این آیین‌نامه پس از تهیه توسط سازمان ظرف سه ماه به تصویب‌شورای‌عالی سازمان می‌رسد و با امضای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با رعایت سلسله مراتب‌سازمانی ابلاغ می‌شود.

محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام