آزمون تعیین صلاحیت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها (تصویب‌نامه شماره 126741/ت54310هـ مورخ 27/9/1397 هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها (تصویب‌نامه شماره 126741/ت54310هـ مورخ 27/9/1397 هیئت وزیران)

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 21/9/1397 به پیشنهاد شماره 29/03/108/24206 مورخ 23/2/1396 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبنی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابع یا وابسته به آنها موضوع تصویب‌نامه شماره 59898/ت21475هـ مورخ 28/12/1379 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در انتهای عنوان آیین‌نامه، عبارت “و بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیروهای مسلح” اضافه می‌شود.

2- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در انتهای بند (الف)‌عبارت “و اصلاحات بعدی آن -مصوب 1395-” اضافه می‌شود.

ب- در انتهای بند (ح) عبارت “نیروهای مسلح (آجا، سپاه، ناجا و ودجا)” اضافه می‌شود.

پ- بند (ز) حذف می‌شود.

ت- متون زیر به عنوان بندهای (ز)‌ و (ژ) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

ز- ذی‌نفع: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیمه‌شده در آخرین اظهارنامه تعیین نموده و حق استفاده از مزایای بیمه‌نامه را دارند و در صورت مشخص نشدن ذی‌نفع توسط بیمه‌شده بر اساس مندرجات گواهی حصر وراثت و با سهم مساوی سرمایه تقسیم می‌شود.

ژ- حادثه: عبارت از هر پیشامد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون اراده بیمه‌شده در طول شبانه‌روز اتفاق می‌افتد و موجب نقص عضو و از کارافتادگی شود.

3- متن زیر به عنوان بند (ح)‌به ماده (3) اضافه می‌شود:

ح- سهم دولت بابت بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل یک درصد (1%) حقوق بازنشسته.

4- متن زیر به عنوان بند (ت) به ماده (4)‌ اضافه می‌شود:

ت- در صورتی که بیمه‌شده بازنشسته یا وظیفه‌بگیر فوت نماید میزان سرمایه قابل پرداخت برابر است با چهاربرابر آخرین حق بیمه کامل واریزی به صندوق بیمه ضربدر عدد سیصد و شصت. چنانچه بیمه‌شده با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران یا کمیسیون‌های موضوع قوانین نیروهای مسلح به افتخار شهادت برسد، میزان سرمایه قابل پرداخت (1/5) برابر فوت عادی به وراث قانونی یا ذی‌نفعان پرداخت می‌شود.

5- عبارت زیر به انتهای تبصره (7)‌ ماده (5) اضافه می‌شود:

برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران حسب مورد به نسبت درصد سرمایه شهادت و فوت عادی (مندرج در بند (ت) ماده (4) این آیین‌نامه) تعیین می‌شود.

6- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (8)‌ اضافه می‌شود:

تبصره- میزان هزینه‌های درمانی وابستگان نظامی و مأمورین ثابت نیروهای مسلح و عایله تحت تکفل آنان در خارج از کشور از محل صندوق بیمه به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

– آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

– قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

– قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌های تابعه يا‌ وابسته به آنها‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام