آزمون تعیین صلاحیت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

‌قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۶۵)

‌قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۶۵)

‌ماده 1- سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی، ‌ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی موظفند مشمولان غایب را پس از گذشت سه ماه از‌تصویب این قانون شناسایی و دستگیر نموده و به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیری تحویل دهند. چنانچه این گونه مشمولان در موعد مقرر حاضر‌به انجام خدمت نگردیده مجدداً دستگیر و به مراجع قضایی محل تحویل خواهند شد.

تبصره- نیروهای مذکور در این ماده موظفند سربازان فراری را دستگیر و به مراجع صالحه تحویل دهند.

‌ماده 2- مجازات مشمولین غایب زمان جنگ که بار دوم دستگیر شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 58 خدمت وظیفه عمومی یک تا سه سال‌حبس تعلیقی خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظیفه عمومی می‌باشند.

ماده 3- مدت خدمت دوره ضرورت مشمولین غائب زمان جنگ که خود را پس از سه ماه از تاریخ تصویب این نامه معرفی نمایند، سه ماه غائبینی‌که دستگیر شوند، شش ماه بیش از سایر مشمولین خواهد بود. بدیهی است مشمولین غائبی که تا سه ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون خود را معرفی‌نمایند، خدمت اضافی نخواهند داشت.

تبصره- تا زمان تصویب این قانون افرادی که در دوران غیبت از طریق بسیج مدتی را در جبهه گذرانده‌اند، این مدت از اضافه خدمت آنان کسر‌خواهد شد.

ماده 4- کسان که به نحوی مشمولین غایب زمان جنگ را در مؤسسات غیر دولتی از قبیل کارخانه، کارگاه، و بنگاه، مغازه بکار گیرند، توسط‌ نیروهای مذکور در ماده 1 این قانون شناسایی و به محاکم صالح قضایی معرفی خواهد شد. مجازات این گونه افراد یک تا سه سال حبس خواهد بود.

تبصره- به پرونده‌های مواد 2 و 4 این قانون خارج از نوبت در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

ماده 5- سازمانهای نظامی و انتظامی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه افراد وظیفه در زمان جنگ یا بسیج همگانی حداقل یک سال از خدمت‌دوره ضرورت را در مناطق عملیاتی انجام دهند. مگر در مواردی که به تشخیص شورای عالی دفاع وجود افرادی در غیر مناطق عملیاتی ضروری باشد.

ماده 6- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه برابر ماده 66 قانون وظیفه عمومی تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده 6 و ماده سه تبصره در روز سه‌شنبه بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 1365.2.3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام