آزمون تعیین صلاحیت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آئین نامه اجرایی قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت

آئین نامه اجرایی قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.2.7 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آیین‌نامه اجرایی قانون احتساب‌خدمت در جبه افراد جزو خدمت دوره ضرورت مصوب 66.7.26 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.

‌ماده 1 – ‌در اجرای قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت مصوب 1366.7.26 مجلس شورای اسلامی (‌که در این آیین‌نامه قانون‌نامیده می‌شود) مدت خدمت در جبهه افراد به شرح زیر جزو خدمت دوره ضرورت محسوب می‌گردد.

1 – کسانی که دارای حداقل 15 سال تمام بوده و قبل از سن مشمولیت به مناطق عملیاتی اعزام شده یا بشوند.

2 – کسانی که دارای یکی از معافیت‌های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و طبق همان قانون واجد شرایط اعزام به خدمت نباشد.

3 – کسانی که در جبهه به سن مشمولیت رسیده یا می‌رسند.

‌تبصره 1 – ‌نسبت به قبل از تصویب قانون داشتن حداقل 15 سال تمام شرط نیست.

‌تبصره 2 – ‌افراد مذکور در بند 3 این ماده مکلفند پس از اتمام خدمت در جبهه در صورتی که فاقد یکی از معافیت‌های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی باشند،‌بلافاصله خود را به حوزه‌های وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه یا سکونت معرفی نمایند.

‌ماده 2 – ‌معافیت‌های مقرر در (‌قانون) عبارتند از :

‌الف – معافیت تحصیلی.

ب – معافیت پزشکی (‌موقت یا دائم)

ج – معافیت کفالت (‌موقت یا دائم)

‌د – معافی خانواده شهداء، معلولین، اسراء، مفقودالاثرها.

ه – معافیتهای موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظیفه عمومی.

‌و – معافیت قانون تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها.

‌ز – معافیت موضوع ماده 3 قانون اصلاح تبصره 2 ماد 1 و اصلاح ماده 9 و الحاق یک
ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی.

ح – معافیتهای مربوط به متولدین سال‌های 1337 و قبل از آن.

‌ماده 3 – ‌احتساب دوره آموزش پس از تصویب این قانون مشروط به اعزام، بلافاصله پس از دوره آموزش می‌باشد. مگر عدم اعزام به علل زیر باشد.

1 – شهادت یا فوت بستگان طبقه 1 و 2 (‌پدر – مادر – خواهر – برادر – فرزند) و در طبق 3 (‌عمو – عمه – خاله – دائی). یا همسر.

2 – حادثه یا بیماری در حین آموزش که توانایی اعزام و خدمت در جبهه را از فرد سلب نماید (‌بنا به تشخیص بهداری مراکز آموزش و یا بهداری نیروی‌اعزام‌کننده).

3 – عدم نیاز به اعزام نیرو پس از آموزش که توسط مسئولین اعزام اعلام می‌گردد.

‌ماده 4 – ‌خدمت افراد موضوع قانون در کلیه نقاط جبهه و مناطق عملیاتی جزو خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 – ‌خدمت در مناطقی غیر از جبهه و مناطق عملیاتی حتی به عنوان نیاز یا مأموریت مشمول استفاده از مزایای این قانون نمی‌باشد.

‌تبصره 2 – ‌مناطق عملیاتی که در احتساب حقوق و فوق‌العاده سربازی مؤثر خواهد بود. مناطقی است که به پیشنهاد ستاد کل سپاه پاسداران و ستاد مشترک ارتش‌جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی دفاع رسیده و اعلام شده باشد.

‌ماده 5 – ‌در صورتی که مجموع خدمت افراد موضوع قانون اعم از آموزش و حضور در جبهه و یا مناطق عملیاتی معادل یا بیشتر از خدمت دوره ضرورت باشد‌افراد مذکور به حوزه‌های وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه یا محل سکونت معرفی تا برای آنان دفترچه آماده به خدمت به تاریخ سه ماه اولیه اعزام‌صادر و سپس کارت پایان خدمت آنان با رعایت تبصره 3 قانون توسط نیروی اعزام‌کننده صادر و تحویل خواهد شد.

‌تبصره – ‌مراتب پایان خدمت دوره ضرورت افراد موضوع این ماده توسط نیروی صادرکننده کارت پایان خدمت به حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه و حوزه‌صادر کننده دفترچه آماده به خدمت اعلام خواهد شد.

‌ماده 6 – ‌افرادی که مجموع مدت آموزش نظامی و حضور در جبهه و یا مناطق عملیاتی آنان کمتر از  مدت دوره ضرورت باشد، ملزم هستند به اداره وظیفه‌عمومی محل دور شناسنامه یا سکونت مراجعه و دفترچه آماده به خدمت اخذ نمایند و کسری خدمت را با معرفی حوزه نظام وظیفه تا مدت مقر در‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دهند.

‌تبصره 1- ‌کارت پایان خدمت افراد موضوع این ماده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر و تحویل خواهد شد و مراتب پایان خدمت به حوزه وظیفه‌عمومی محل صدور شناسنامه و صادرکننده دفترچه آماده به خدمت اعلام خواهد گردید.

‌تبصره 2 – ‌افرادی که قبل از تصویب قانون به جبهه و یا مناطق عملیاتی اعزام شده و اکنون در یکی از نهادهای نظامی یا انتظامی مشغول انجام خدمت وظیفه‌باشند، مابقی خدمت دوره ضرورت را در همان نیرو سپری نموده و کارت پایان خمت را از نیروی مذکور دریافت خواهند کرد.

‌ماده 7- ‌افرادی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که در زمان خدمت در جبهه و یا مناطق عملیاتی وجوهی بیش از حقوق و فوق‌العاده سربازی اخذ‌ننموده یا ننمایند.

در غیر این صورت بایستی مابه‌التفاوت وجوه دریافتی را به حسابی که نیروی اعزام‌کننده مشخص خواهد نمود به حساب خزانه واریز‌و فیش مربوطه را به نیروی اعزام‌کننده ارائه تا گواهی انجام خدمت در جبهه یا مناطق عملیاتی برای آنان صادر شود.

‌ماده 8 –  ‌مدت قابل احتساب حضور در جبهه افراد موضوع قانون به عنوان خدمت دوره ضرورت از یک سال خدمت اجباری در مناطق عملیاتی سربازان وظیفه‌موضوع ماده 5 قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 65.1.26 کسر خواهد شد.

‌ماده 9- ‌کسانی که حین خدمت در جبهه به سن مشمولیت رسیده و نتواند خود را به اداره وظیفه عمومی جهت دریافت دفترچه آماده به خدمت معرفی نمایند.‌ضمن اینکه این ایام جزو خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود با ارائه گواهی کسر خدمت صادره از سوی نیروی مسلحی که مجاز به اعزام باشد به‌حوزه نظام وظیفه از وی رفع غیبت به عمل می‌آید.

‌ماده 10 – ‌چنانچه افرادی قل از اعزام به آموزش یا جبهه و مناطق عملیاتی غیبت داشته باشند. نمی‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. و نیز افرادی که در‌زمان خدمت در جبهه به سن مشمولین رسیده و مطابق تبصره 2 ماده 1 همین آیین‌نامه پس از اتمام مدت تعهد یا مأموریت، خود را به حوزه نظام وظیفه‌معرفی ننمایند مدت خدمت ایشان در اعزامهای مجدد قابل احتساب نخواهد بود.

‌ماده 11 – ‌چنانچه افراد موضوع این قانون قبل از پایان مدت مأموریت اقدام به ترک جبهه یا مناطق عملیاتی بنمایند یا پس از اتمام مدت مأموریت بدون اخذ برگ‌پایان مأموریت یا ترخیص، (‌که حداکثر ظرف یک ماه پس از اتمام مدت مأموریت صادر خواهد شد) جبهه یا مناطق عملیاتی را ترک نمایند در این نوبت‌اعزام مشمول استفاده از این قانون نخواهند شد.

‌تبصره 1 – ‌ترک خدمت چنانچه به تشخیص نیروی اعزام کننده موجه باشد از شمول این ماده خارج خواهد بود.

‌تبصره 2 – ‌افراد موضوع این قانون پس از اتمام مدت تعهد یا مأموریت تکلیفی نسبت به ادامه خدمت در جبهه ندارند، مگر آن که نیروها در حال آماده‌باش کامل‌باشند که در این صورت این مدت نیز محاسبه خواهد شد.

‌ماده 12 – ‌در صورتی که هلال احمر و جهاد سازندگی و سایر نهادهای مشابه حسب ضرورت و وظایف اصلی خود در ارتباط با جنگ افرادی را به جبهه یا مناطق‌عملیاتی اعزام نمایند. باید با هماهنگی و موافقت سپاه پاسداران باشد در غیر این صورت گواهی کسر خدمت برای آنانصادر نخواهد شد.

‌تبصره 1- ‌در مورد افرادی که قبل از تصویب این آیین‌نامه از طریق نهادهای موضوع ماده فوق به جبهه یا مناطق عملیاتی اعزام شده باشند. نهادهای مذکور باید‌مراتب را به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام دارند تا حسب مورد کارت پایان خدمت یا گواه کسر خدمت از سوی سپاه برای آنان صادر‌شود.

‌تبصره 2 –  ‌نحوه اجرای این ماده و تبصره 1 آن طی دستورالعملی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هلال احمر و جهاد سازندگی و عنداللزوم سایر نهادهای‌مشابه ابلاغ خواهد گردید.

‌ماده 13 –  ‌مدت بازداشت افراد موضوع قانون که در اثر ارتکاب جرائم عمدی یا تخلفات انضباطی صورت گرفته باشد و همچنین ایامی که غیبت داشته باشند به‌عنوان خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شد.

‌تبصره –  ‌به ازای هر روز غیبت غیر موجه 3 روز از ایام خدمت قابل احتساب کسر خواهد شد.

‌ماده 14 –  ‌مدت درمان و استراحت پزشکی افرادی که به علت شرکت در عملیات یا مأموریت یا آموزش قبل از اعزام مجروح شده یا بشوند با تأیید بهداری نیروی‌اعزام‌کننده مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی جزو خدمت دوره ضرورت محسوب خواهد شد.

‌ماده 15 – ‌مشمولانی که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی معاف از خدمت تشخیص داده شده یا بشوند در صورتی که بخواهند از مزایای قانون استفاده‌نمایند با رعایت مفاد این آیین‌نامه به آنان کارت پایان خدمت داده شده و کارت معافیت قبلی اخذ خواهد گردید.

‌ماده 16 – ‌اعطای هر گونه کسر خدمت موضوع قانون صرفاً بر اساس این آیین‌نامه به عمل خواهد آمد و کلیه بخشنامه‌ها و کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای قبلی‌ملغی‌الاثر خواهد بود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام