کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

آرای اقتصادی، اراضی و شهرسازی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (تا پایان آذرماه ۱۴۰۰)

آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

                آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۶۲ الی پایان آذر ماه ۱۴۰۰ 

          معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی

ردیف

عنوان

پیام

موضوع

۱

رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی مرغداری امید زاهدان، بدون تشکیل و رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور اعتبار و جواز قانونی ندارد.

تغییر در مواد اساسنامه موکول به پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت

۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کشاورزان منطقه نوژیان که مستخدمان رسمی و پیمانی وبازنشسته دولت بوده، مشمول دریافت خسارت سال های قرق، بر اساس بند ۶ دستورالعمل مورخ ۱۰/۲/۶۲ هیأت نظارت نیستند.

عدم پرداخت خسارت به کشاورزان نوژیان که مستخدم رسمی و پیمانی و بازنشسته دولت هستند

۳

رای وحدت رویه شماره ۱۰۵ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اقدامات سازمان های اجرایی به استناد ماده ۱۵ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن که به موجب رای شماره ۸ مورخ ۹/۸/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، باطل و بی اثر هستند.

ابطال اقدامات سازمان اجرایی به استناد ماده ۱۵ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

۴

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

باغات از شمول ماده۹ قانون اراضی شهری بر اساس تفسیر مجلس شورای اسلامی از ماده مذکور، مستثنی هستند و اقدامات تملکی سازمان زمین شهری در تملک باغات فاقد وجاهت قانونی است.

مستثنی بودن باغات از شمول ماده ۹ قانون اراضی شهری

۵

رای وحدت رویه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی امکان پذیر نیست و تغییر کاربری زمین مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است.

صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری اراضی مزروعی

۶

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی پرداخت بهاء زمین متعلق به اشخاص که در اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز است و معافیت دولت از پرداخت حقوق ارتفاقی املاک مجاور.

پرداخت بهاء زمین به مالک آن جهت اجرای طرح های عمرانی

۷

رای وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستاجر مصداق بارز قائم مقام مالک و مالک منافع وذی نفع محسوب و حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد.

اعتراض مستاجر (ذینفع) به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

۸

رای وحدت رویه شماره ۲۳۵ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستاجر مصداق بارز قائم مقام مالک و مالک منافع وذی نفع محسوب و حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد.

اعتراض مستاجر(ذینفع) به آرای کمیسیون ماده صد

۹

رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تکلیف سازمان های دولتی و شهرداریها و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها به  کسر و پرداخت پنج درصد وجوه پرداختی بابت حق الزحمه از قبیل دلالی مشاوره کارشناسی بعنوان مالیات مودی به اداره دارایی محل.

پرداخت پنج درصد میزان پرداختی بعنوان مالیات توسط شهرداری ها و سازمان های دولتی و…

۱۰

رای وحدت رویه شماره ۲۴۴ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که با لحاظ مقررات و مصوبه انجمن شهر مشعر بر « اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی» و بخشنامه شهرداری و قائم مقام وزارت کشور « به منظور تامین مایحتاج روزانه مردم و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر» مبادرت به ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی نموده اند.

صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که اقدام به ایجاد واحد کسبی در ملک خود نموده اند.

۱۱

رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستاجر از مصادیق بارز «مالک منافع» و ذی نفع محسوب و حق شکایت از آراء  صادره کمیسیون های شهرداری از جمله ماده صد بر اساس رای وحدت رویه شماره ۲۱۵-۲۰/۹/۶۹  در دیوان عدالت اداری را دارد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

۱۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۹ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی تقاضای خط تلفن و نصب آن در دو محل از طرف یک خانواده بر اساس بند ۵ آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه

تقاضای نصب خط تلفن

۱۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی تملک زمین اشخاص توسط شهرداری در اجرای طرح ها و تاسیسات عمومی زیربنایی بر اساس تبصره های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ .

تملک زمین اشخاص بر اساس تبصره ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری

۱۴

رای وحدت رویه شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هتل ها و متل ها مشمول مالیات واحدهای تجاری بوده و ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی برای آنها شامل تمام اجزاء و طبقات هتل می شود.

مالیات هتل ها و متل ها

۱۵

رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم کاربرد مصوبه ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی شهری با انقضاء مهلت پنج ساله حاکمیت قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰

مدت اعتبار قانون اراضی شهری

۱۶

رای وحدت رویه شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ناسخ ماده ۴ قانون وصول مالیات مقطوع از برخی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۶۶ موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن می باشد.

مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن

۱۷

رای وحدت رویه شماره ۱۵۹ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اقدام شهرداری خمینی شهر در تملک پلاک هایی که دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی و مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی بوده خلاف قانون است

تملک اراضی دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی توسط شهرداری

۱۸

رای وحدت رویه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، ساخت و تولید انواع مختلف داروها از جمله گیاهان دارویی منوط به تحصیل پروانه رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و پروانه مزبور به کسانی داده می شود که دارای دانشنامه دکترا و یا دیپلم عالی داروسازی بوده و صلاحیت فنی و علمی آنان مورد تأیید کمیسیون ساخت و ورود دارو قرار گرفته باشد

شرایط صدور پروانه ساخت و تولید انواع مختلف گیاهان دارویی

۱۹

رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستفاد از لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده در جنب کارخانه سیمان ری مصوب ۸/۷/۵۸ ، دولت مکلف به واگذاری اراضی سیاهدشتک به مالکین مذکور است

واگذاری اراضی سیاهدشتک

۲۰

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اقدامات تملکی شهرداری اردبیل موافق ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ است و ارتباطی به مصوبه مورخ ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری و ادارت تابعه به منظور واگذاری به افراد واجد شرایط ندارد.

تملک اراضی توسط شهرداری

۲۱

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع قبلاً در دادنامه شماره ۱۵۹-۱۵۸ مورخ ۶/۱۲/۷۰ هیأت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتل ها به عنوان  واحد تجاری

۲۲

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به استناد تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری جمع آوری دکه ها و کیوسک های واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری است.

جمع آوری دکه و کیوسک

۲۳

رای وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص دایر کردن محل کسب و پیشه در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر مفید اختصاص حق مذکور به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است و از طرف غیر مالک مجاز نیست

استفاده تجاری و محل کسب و پیشه در منطقه غیر تجاری

۲۴

رای وحدت رویه شماره ۱۸۵ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به تکالیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به نگهداری دفاتر قانونی در موارد مذکور در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶، عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده مذکور موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الرأس خواهد شد

تکالیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به نگهداری دفاتر قانونی

۲۵

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ با توجه به این که در هیچ یک از این دو قانون برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص تعیین ننموده است محمل قانونی ندارد

تملک اراضی توسط شهرداری

۲۶

رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۷۰/۶/۱۲ هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۵۰ مورخ ۶۹/۲/۸ شعبه سیزدهم دیوان با‌عنایت به مقررات ماده ۸ قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

اعتراض به تملک اراضی

۲۷

رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و اعمال نظارت های لازم در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد بود که توسط استانداری تعیین می‌گردد.

صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی  و نظارت بر  ساختمان های واقع  در خارج از محدوده قانونی شهرها

۲۸

رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۷۰ ناسخ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸    شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه توسط شهرداری نمی باشد

مقررات حاکم بر تعیین حق کسب و پیشه شهرداری

۲۹

رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شهرداری‌ها در صدور پروانه موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ می‌باشند. تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات عمومی شهری، جواز قانونی ندارد.

تغییر کاربری اراضی شهری

۳۰

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر جواز تملک اراضی بایر و دایر توسط شهرداری مفید تملک زمینی که دارای ساختمان و اشجار به صورت باغ باشد نیست

عدم جواز تملک باغ توسط شهرداری

۳۱

رای وحدت رویه شماره ۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تکلیف اداره کل زمین شهری استان تهران به واگذاری و تحویل زمین به اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژندارمری

عدم استحقاق اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژندارمری به دریافت زمین

۳۲

رای وحدت رویه شماره ۱۶۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستثنی بودن هتل از معافیت مالیاتی مقرر برای خانه مسکونی در تبصره ۲ ماده ۵ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۷

عدم معافیت مالیاتی هتل

۳۳

رای وحدت رویه شماره ۱۸۵ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به‌نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا عدم تسلیم درآمد و هزینه‌دفترخانه در موعد مقرر و یا عدم ارائه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تأیید سر ممیز مالیاتی درآمد‌مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد.

نگهداری دفاتر رسمی توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی

۳۴

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک زمین از طرف شهرداری ها و سازمان های دولتی به اعتبار دو قانون، محمل قانونی ندارد.

تملک اراضی

۳۵

رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم الزام دولت به پرداخت حق ارتفاق به صاحبان اراضی مقرر در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز واقع در خارج از محدوده شهرها به استناد بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱

عدم الزام دولت پرداخت حق ارتفاق صاحبان اراضی

۳۶

رای وحدت رویه شماره ۷۸ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ با توجه به قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۳/۱۰/۷۱ مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی قانونی است

اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ

۳۷

رای وحدت رویه شماره ۸۰ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تملک اراضی است

اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۳۸

رای وحدت رویه شماره ۱۴۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیر قانونی بودن تسری اخذ عوارض از تولیدات کارخانه های گچ به وسایل غیر ضروری بسته بندی از جمله پاکت و غیره

غیر قانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر گچ فله

۳۹

رای وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیر قانونی بودن الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارسال پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی بدون وجود اعتراض کتبی

شرایط ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

۴۰

رای وحدت رویه شماره ۲۰۱ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت های دولتی دارای ماهیت حقوقی مانند شرکت راه آهن، متفاوت با وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و مشمول بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی شاغل در روستا ها و نقاط محروم به میزان ۵۰ درصد نمی باشند.

مستثنی بودن راه آهن از تخفیف مالیاتی

۴۱

رای وحدت رویه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لغو مالکیت اشخاص بر اساس  بندهای ۲ و ۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر اساس رای شماره ۸ مورخ ۹/۸/۶۲ فاقد وجاهت قانونی است

لغو مالکیت اشخاص

۴۲

رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات در زمان واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی با این وزاتخانه رابطه استخدامی نداشته اند لذا مشمول اعطای زمین مربوطه قرار نمی گیرند.

واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی

۴۳

رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قبلاً در دادنامه شماره ۱۴۷- ۲۷/۸/۱۳۷۴ مورد بررسی قرار گرفته است

غیر قانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر گچ فله

۴۴

رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه ای به استناد تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ فاقد وجاهت قانونی است

غیر قانونی بودن تملک اراضی با قیمت منطقه ای

۴۵

رای وحدت رویه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیر قانونی بودن الغاء مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنها به دلیل ابطال مواد ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی شهری

غیر قانونی بودن لغو مالکیت اشخاص

۴۶

رای وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار جواز قانونی ندارد

شرایط پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده

۴۷

رای وحدت رویه شماره ۱۸۹ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد موقوفات است

شرایط معافیت موقوفات از پرداخت مالیات

۴۸

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کنترل اسناد و مدارک کالاهای وارده و انطباق قوانین و مقررات مربوط به ترخیص و یا ارجاع آن ها به مبدأ جزء وظایف و مسئولیت های ارزیاب گمرک است

وظایف و مسئولیت های ارزیاب گمرک

۴۹

رای وحدت رویه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با صدور سند مالکیت در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز اعتراض مالکین، صدور رای از طرف شورای اصلاحات ارضی مغایر قانون است

غیر قانونی بودن صدور رای شورای اصلاحات ارضی

۵۰

رای وحدت رویه شماره ۳۰۷ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک زمین اشخاص از طرف اداره زمین شهری و انتقال آن به آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ قانونی است

تملک زمین در اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی

۵۱

رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به ماده ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات اجرای ماده ۵۶ ، هیأت مقرر در ماده مذکور است

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع

۵۲

رای وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به ماده ۲۹ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی، امضاء سردفتر و دفتریار همزمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور و مراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسناد رسمی است

تنظیم اسناد رسمی با حضور همزمان سردفتر و دفتریار

۵۳

رای وحدت رویه شماره ۸۹ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قبلاً در رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ مورد رسیدگی قرار گرفته است

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع

۵۴

رای وحدت رویه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به ابطال بندهای ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام بی اعتباری موات شناختن آن ها قانونی است

ابطال بندهای ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی

۵۵

رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت قانونی احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه از شهرداری

لزوم اخذ پروانه احداث ساختمان

۵۶

رای وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت های آب و فاضلاب جز در مواردی که به ‌تصویب هیأت وزیران بصورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود غیر دولتی می باشند.

ماهیت شرکت های آب و فاضلاب

۵۷

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده و الزام به صدور گواهی پایان کار از جانب شهرداری غیر قانونی است

دریافت عوارض ارزش افزوده

۵۸

رای وحدت رویه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معافیت از پرداخت عوارض مندرج در تبصره ۲۲ قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱ منحصراً ناظر به تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنهاست

معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و بازرگانی

۵۹

رای وحدت رویه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون اصلاحات ارضی متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آن ها نیست

آثار صدور سند انتقال اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی

۶۰

رای وحدت رویه شماره ۱۵۳-۱۵۴ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیر قانونی بودن تملک اراضی واقع در محدوه شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶

مهلت زمانی اعتبار تملک اراضی واقع در محدوه شهرها

۶۱

رای وحدت رویه شماره ۱۶۵ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احداث ساختمان در حریم ایمنی طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی با بقاء طرح مربوط مغایر هدف مقنن از وضع قانون حفاظت در برابر اشعه است.

احداث ساختمان در محدوده طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی

۶۲

رای وحدت رویه شماره ۲۰۸ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مفاد تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک در صورت تحقق و اجتماع شرایط مذکور در آن تبصره است

اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک

۶۳

رای وحدت رویه شماره ۲۵۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وفق ماده ۹ قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور  بهای زمین مورد تملک را قبلاً تأمین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید

شرایط  تملک اراضی توسط سازمان زمین شهری

۶۴

رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به هر گونه اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ است

رسیدگی به اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری

۶۵

رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

چون هیأت سوم تجدیدنظر دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه‌های  شعبه نوزدهم دیوان  مبادرت به اتخاذ تصمیم و تأیید دادنامه‌های بدوی کرده‌اند و در نتیجه موضوع مستنداً به بند (پ) ماده ۱۴ آیین دادرسی دیوان اعتبار امر مختوم را یافته‌ است، لذا رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم نسبت به همان موضوع در هیأت تجدیدنظر موردی ندارد.

اراضی

۶۶

رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلیه شرکت ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و مؤسسات و شرکت های وابسته

۶۷

رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

۶۸

رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، در صورت استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری ملکف به صدور پروانه ساختمان است

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان

۶۹

رای وحدت رویه شماره ۹۸ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به ابطال مواد ۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری در رای شماره ۸- ۹/۸/۱۳۶۲ احراز موات بودن اراضی ثبت شده مرتبط با مواد مزبور قانونی است

ابطال مواد۲ و ۱۳ و ۱۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری

۷۰

رای وحدت رویه شماره ۲۷۶-۲۷۸ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵، هیأت واگذاری زمین مکلف به واگذاری اراضی مزروعی مشمول قانون مزبور به زارعین متصرف واجد شرایط است

واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت

۷۱

رای وحدت رویه شماره ۳۵۲ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به وظایف و مسئولیت های قانونی بخشداران در اعمال نظارت بر احداث بنا در محدوده جغرافیایی بخش ها، شکایت از رای کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در صلاحیت بخشداری مربوط است

کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها

۷۲

رای وحدت رویه شماره ۳۹۴ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرط تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها منوط به فوریت  نیاز و فعلیت اجراء طرح های مصوب است

تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری

۷۳

رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست

تنظیم سند بیع شرط زارعین در مهلت اعتبار قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵

۷۴

رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستفاد از تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تعیین میزان مالیات بر مبنای درآمدی که مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتحادیه صنف مربوطه قرار گرفته و قطعی شده نافی حق اعتراض قانونی مؤدی مالیاتی بر اساس مقررات مربوط نیست

اعتراض قانونی مؤدی مالیاتی بر درآمد قطعی مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتحادیه صنف مربوطه

۷۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸-۱۲۹ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم منحصراً ناظر به مؤسسات مندرج در ماده مزبور است و تعمیم آن به شرکت های متعلق به مؤسسات مذکور فاقد وجاهت قانونی است

عدم معافیت مالیاتی شرکت های وابسته به مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم

۷۶

رای وحدت رویه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نفوذ و اعتبار حکم قطعی مراجع قضایی در تعیین تکلیف اختلاف طرفین در نوع استفاده از ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

نفوذ و اعتبار حکم قطعی مراجع قضایی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

۷۷

رای وحدت رویه شماره ۲۶۱-۲۶۲ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفویض اختیارات  مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ به ادارات دولتی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خلاف قانون است

حصر تفویض اختیار مقرر در ماده ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ به وزارت مسکن و شهرسازی

۷۸

رای وحدت رویه شماره ۲۸۴ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی مستند به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور

اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی

۷۹

رای وحدت رویه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به امتناع از انجام تعهدات ارزی در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی دستور به ایجاد شعب تعزیرات حکومتی در گمرکات کشور برای  رسیدگی به موارد عدم انجام تعهدات ارزی قانونی است

رسیدگی به موارد عدم انجام تعهدات ارزی در شعب تعزیرات حکومتی

۸۰

رای وحدت رویه شماره ۳۶۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی بایر و دایر در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن به ویژه مواد ۲۳ و ۲۴ است

شرایط تملک اراضی بایر و دایر

۸۱

رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی مجدد نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری که به موجب رای شعبه تجدیدنظر دیوان قطعیت یافته، امر مختومه تلقی و وجاهت قانونی ندارد.

تخلف ساختمانی

۸۲

رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی شهرداری قم به پرداخت قیمت زمین و یا معوض آن بابت قرار گرفتن ملک اشخاص در فضای سبز و رسیدگی به شکایت مذکور در صلاحیت رسیدگی دیوان است.

قرار گرفتن در‌طرح فضای سبز و عدم تعهد شهرداری قم به  واگذاری معوض

۸۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال به شغل آموزگاری مثبت تمکن مالی و ممر درآمد کافی شخص نبوده و مانع برخورداری از واگذاری زمین مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون کشت موقت نخواهد بود.

استرداد زمین واگذار شده (کشت موقت)

۸۴

رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت کلیه عوارض از جمله عوارض مربوط به کمیسیون ماده ۷۷ توسط شهرداری تا قبل از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۶ (تنفیذ نماینده ولی امر) وفق مقررات قانونی است.

تنفیذ عوارض تصویبی شهرداری تا قبل از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۶

۸۵

رای وحدت رویه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاخیر یا عدم تهیه و تصویب نقشه تفصیلی شهر موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و رافع مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا نخواهد بود.

عدم صدور پروانه ساختمانی در مورد اراضی واقع در  محدوده شهر

۸۶

رای وحدت رویه شماره ۱۷۳ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اراضی واقع در اتوبان تهران- کرج مشمول بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ بوده و پرداخت وجه به مالکین اراضی مذکور بر اساس رای ایجاد رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۷/۷/۷۴ غیرقانونی است.

عدم جواز پرداخت وجه به مالکین اراضی واقع در اتوبان تهران – کرج

۸۷

رای وحدت رویه شماره ۲۵۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی باشد.

حق انتخاب وکیل دادگستری به مدیران‌عامل شرکتهای سهامی بر اساس تفویض اختیار از طرف هیأت مدیره شرکت

۸۸

رای وحدت رویه شماره ۳۰۷ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی هیأت نظارت سازمان ثبت به تایید صحت و اصالت  اسناد رسمی و معاملات معتبر در صورت عدم ورود خدشه به اصالت اسناد مذکور.

تأیید صحت و اصالت سند رسمی

۸۹

رای وحدت رویه شماره ۴۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی امور اراضی استان فارس به اجرای رای ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین مینی بر شمول قانون کشت موقت به اراضی زراعی واقع در روستای حسین آباد کنگرزار

شمول مقررات قانون کشت موقت در‌مورد متصرفین زمین‌های زراعی

۹۰

رای وحدت رویه شماره ۳۶ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قسمتی از اراضی مزروعی که مشمول ماده واحده قانون کشت موقت می شوند در اختیار مالکین اراضی مذکور قرار می گیرد.

ابقاء مالکیت اراضی مزروعی

۹۱

رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم معرفی زارعین مشمول قانون اراضی کشت موقت به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق افراد مذکور جهت ثبت اراضی تصرفی نیست.

ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ وآئین نامه اجرایی

۹۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسمیت تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی با حضور هریک از نمایندگان مشاغل مختلف عضو هیأت مذکور مطابق ماده ۲۴۴ قانون م.م

تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی

۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز تملک اراضی اشخاص به ادعای موات بودن آنها بر اساس رای شماره ۸ مورخ ۹/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

لغو مالکیت اراضی شهری و موات شهری

۹۴

رای وحدت رویه شماره ۱۵۸-۱۵۹ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری فقط به طرفیت کمیسیون مذکور وجاهت قانونی دارد.

طرح شکایت به طرفیت کمیسیون ماده ۵  تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

۹۵

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله وظایف اختصاصی هیأت عالی انتظامی مالیاتی است.

صلاحیت هیأت عالی انتظامی مالیاتی

۹۶

رای وحدت رویه شماره ۱۸۰ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام سازمان امور اراضی به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و آیین نامه اجرایی آن.

معرفی زارع واجد شرایط به سازمان ثبت اسناد واملاک ( دفتر اسناد رسمی ) جهت تنظیم سند انتقال از سوی سازمان امور اراضی .

۹۷

رای وحدت رویه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مهلت اعتراض به تصمیمات وآراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون مزبور یک سال (تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۶ ) است.

مهلت طرح شکایت موضوع اراضی کشت موقت

۹۸

رای وحدت رویه شماره ۳۵۸ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پس از صدور سند انتقال برای اراضی آبی و دیمی واقع درقریه مهرآباد در اجرای مقررات اصلاحات ارضی، صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی فاقد وجاهت قانونی است.

صدور رای شورای اصلاحات ارضی در مورد اراضی آبی و دیمی واقع درقریه مهرآباد

۹۹

رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت عوارض از کارگاه های تولیدی تیرچه بلوک سیمانی مطابق رای شماره ۱۳۲ مورخ ۴/۵/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قانونی است.

اخذ عوارض از کارگاههای تولیدی تیرچه بلوک سیمانی

۱۰۰

رای وحدت رویه شماره ۳۶۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱، شورای اسلامی شهر می تواند با تنفیذ ولی امر اقدام به وضع عوارض نماید.

عوارض کارگاه های تولیدی

۱۰۱

رای وحدت رویه شماره ۴۱۸ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض افراد نسبت به آراء کمیسیون ماده صد که به نام آنان صادر شده ذیحق و دارای سمت قانونی می باشند.

ذی سمت بودن اشخاص نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده صد به نام آنان

۱۰۲

رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۹ زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن درخصوص تملک زمین های زراعی خارج از محدود شهر توسط زمین شهری لرستان فاقد وجاهت قانونی است.

تملک اراضی در محدوده شهرها توسط زمین شهری

۱۰۳

رای وحدت رویه شماره ۴۶۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی اشخاص و تنظیم سند انتقال توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بدون رعایت تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری و دادنامه شماره ۱۴۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی است.

تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداریها توسط وزارت مسکن و شهرسازی

۱۰۴

رای وحدت رویه شماره ۴۶۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری توسط مالک، غیرقانونی است.

احداث بنا یا ساختمان بیش از مساحت و کاربری مندرج در پروانه

۱۰۵

رای وحدت رویه شماره ۷۰ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برچیدن کیوسک یا دکه های منصوبه قبل از تصویب قانون شهرداری (تبصره یک ذیل بند ۲ ماده ۵۵) توسط شهرداری ها قانونی است.

سد معبر عمومی و اشغال پیاده‎ روها

۱۰۶

رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به تخلف احداث غرفه یا پاساژ برخلاف پروانه کسب شده از دهداری مبنی بر ایجاد حصار در قطعه زمین، در کمیسیون های ماده صد شهرداری قانونی است.

صدور پروانه از دهداری محل و ایجاد حصار در قطعه زمین

۱۰۷

رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت یک درصد عوارض شهرداری به پیمانکاران طرف قرارداد با آموزش و پرورش.

معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض

۱۰۸

رای وحدت رویه شماره ۱۴۷ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی  محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.

استرداد مالیات اضافه دریافت شده

۱۰۹

رای وحدت رویه شماره ۱۵۴ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم فاقد وجاهت قانونی است.

معافیت مالیاتی کشاورزان و دامداران عشایر

۱۱۰

رای وحدت رویه شماره ۴۱۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی اشخاص پس از انقضای پنج سال مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری وتبصره های آن مصوب ۲۲/۶/۶۶ ، غیرقانونی است.

تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن

۱۱۱

رای وحدت رویه شماره ۴۲۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون، متضمن جواز صلاحیت به منظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین نیست.

صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان

۱۱۲

رای وحدت رویه شماره ۴۴۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی اشخاص بدون رعایت شرایط مقرر در ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن (وجود طرح مصوب) خلاف قانون است.

تملک زمین توسط سازمان زمین شهری

۱۱۳

رای وحدت رویه شماره ۴۴۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ایجاد حق نسق زراعی از مصادیق اشتباهات قلمی مندرج در تبصره ۳ قانون اصلاحات ارضی نبوده و مفید جواز صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی نمی باشد.

ابطال اقدامات شورای اصلاحات ارضی

۱۱۴

رای وحدت رویه شماره ۶۹ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی شرکت چینی سان واقع در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و محدوده شرکت سهامی خاص شهرصنعتی کاوه به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی.

اخذ عوارض از فروش محصولات تولیدی

۱۱۵

رای وحدت رویه شماره ۴۳۶ و ۴۴۹ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر بلحاظ مرغوبیت آن بر اساس ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک و لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مطابق قانون واگذاری اراضی بطور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری.

وزارت مسکن و شهرسازی-سازمان زمین شهری

۱۱۶

رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری بر اساس درخواست شهروندان جزو حقوق مکتسبه اشخاص بوده و سلب یا تغییرآن غیرقانونی است.

حدود و ثغور معابر عمومی

۱۱۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و جواز قانونی ندارد.

تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری

۱۱۸

رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی شهرداری به ابلاغ موارد تخلف ساختمانی به کلیه اشخاص ذینفع از جمله مستاجران واحدهای تجاری و رسیدگی نسبت به تخلفات مذکور در کمیسمیون ذیصلاح.(دادنامه شماره ۲۱۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۹ در خصوص موضوع ایجاد رویه شده است.)

ابلاغ موارد تخلف ساختمانی

۱۱۹

رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی بایر و دایر شهری مستلزم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن است.

تملک اراضی

۱۲۰

رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و … مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها غیرقانونی است.

اخذ عوارض از واحد های تولیدی و صنعتی

۱۲۱

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری حکم مقرر در ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی خلاف قانون است.

واگذاری زمین کشت موقت

۱۲۲

رای وحدت رویه شماره ۷۳-۷۴ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی رعایت مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث رعایت عرض معبر عمومی.

رعایت مندرجات پروانه تجاری در خصوص تعریض معبر عمومی

۱۲۳

رای وحدت رویه شماره ۱۰۲-۱۰۴ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الحاق روستای گوشه هفت آسیاب به شهر نهاوند در سال ۱۳۴۵ و بعد از قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قانون مزبور نیست.

تعیین روستای هفت آسیاب جزء شهر نهاوند

۱۲۴

رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی اراضی و املاک ادغام شده به محدوده قانونی شهر قبل از ادغام آنها.

محدوده صلاحیت کمیسیون های ماده صد شهرداری

۱۲۵

رای وحدت رویه شماره ۲۷۰ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مختص اماکن مسکونی داخل کشور نیست و شامل اماکن مسکونی خارج از کشور نیز می شود.

شمول اعمال ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خارج از کشور

۱۲۶

رای وحدت رویه شماره ۳۱۱ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وصول عوارض بهای تولیدات فخاری در زمان اعتبار آن به میزان ده درصد بر اساس بند یک ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی که توسط نماینده محترم ولی فقیه تنفیذ شده، قانونی است.

عوارض تولیدات فخاری به میزان ده درصد

۱۲۷

رای وحدت رویه شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای قانون مذکورنیست.

تعیین تکلیف اراضی و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهرها

۱۲۸

رای وحدت رویه شماره ۵۴۴-۵۴۵ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وصول عوارض توسط شهرداری از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها، غیرقانونی است.

اخذ عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها

۱۲۹

رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شهرک صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه واقع و مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می باشد.

اخذ عوارض برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری مربوط به شهرها

۱۳۰

رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در خارج از حریم شهر (روستای ویرانی)

محدوده حریم شهر و روستا

۱۳۱

رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به صدور پروانه ملک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی در مهلت مقرر قانونی و اعمال حقوق مالکانه اشخاص .

عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی

۱۳۲

رای وحدت رویه شماره ۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت حق الثبت به ماخذ ۵ در هزار جهت ثبت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی برای موسسات آموزشی غیرانتفاعی از تاریخ اجرای تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ لازم الاجراست.

دریافت حق الثبت از موسسات آموزشی غیر انتفاعی

۱۳۳

رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وصول عوارض یک درصد از تولیدت کارخانجات شهرک های صنعتی مستقر در محدوده قانونی شهرها قانونی است.

عدم تعلق نیم در صد فروش به شهرداری

۱۳۴

رای وحدت رویه شماره ۳۶۱ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت تعاونی مصرف از اجزاء و توابع شرکت مواد اولیه الیاف محسوب و کارکنان آن نیز در زمره کارگران آن شرکت به شمار می روند.

تعاونی مصرف کارگاهها از توابع شرکت می باشد

۱۳۵

رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم مسئولیت قانونی زمین شهری در قبال اشخاص دارای مبایعه نامه عادی تنفیذ شده توسط مراجع قضایی پس از تملک زمین توسط سازمان مذکور و حصول توافق با اشخاصی که در تاریخ تملک مالک بوده اند.

برقراری ملک معوض

۱۳۶

رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کسر خسارت وارده به مودی مالیاتی از درآمد مشمول مالیاتی مودی، در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه، مشروط به تسلیم درخواست به حوزه مالیاتی ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه است.

ورود خسارت به مؤدی در نتیجه سوانح و حوادث غیر مترقبه

۱۳۷

رای وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیرقانونی بودن وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه که از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمی شود.

وصول عوارض از محل فروش آهن الات قراضه و جدول عوارض از محل فروش اهن آلات قراضه

۱۳۸

رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت بهاء یا معوض اراضی ملی شده به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضایی، در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تعیین تکلیف اراضی اختلافی وجاهت قانونی ندارد.

تملک اراضی سازمان جنگلها و مراتع کشور

۱۳۹

رای وحدت رویه شماره ۹۰۷ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای صادره از کمیسیون تعزیرات حکومتی مبنی بر اطلاق کالای قاچاق به موتورسیکلت دارای پروانه انتظامی و گواهی مالکیت خلاف قانون است.

عدم اطلاق کالای قاچاق موتور سیکلت

۱۴۰

رای وحدت رویه شماره ۹۶۳ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری.

واگذاری معوض بابت اراضی

۱۴۱

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲۸ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی در دیوان قبل از اتخاذ تصمیم در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی، وجاهت قانونی ندارد.

استرداد وجوه اضافی از گمرک ایران

۱۴۲

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۱ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ورود کالا به صورت موقت مشروط بر تبدیل و صادرکردن به خارج از کشور است و ازتاریخ فروش یا تبدیل آن به منظور مصارف داخلی مشمول حقوق گمرکی کالای وارداتی ورود دائم محسوب می شود.

ورود و تبدیل کالا به منظور مصارف داخلی اطلاق کالای موقت ندارد

۱۴۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۶ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت که مختص کالای صادراتی است به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده، وجاهت قانونی ندارد.

عدم تسری مقررات کالای ورود موقت به کالایی که پس از ورود و تبدیل به مصرف داخلی رسیده

۱۴۴

رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری واگذار شده از طرف شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه به اشخاص، منوط به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ منعقده بین شهرداری و شرکت مذکور است.

صدور پروانه ساخت

۱۴۵

رای وحدت رویه شماره ۱۳۵۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

واحدهای سنگبری جزو واحدهای صنفی محسوب نمی شوند و مشمول پرداخت عوارض موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات و… )

عدم معافیت واحدهای سنگبری از پرداخت یک درصد عوارض قیمت فروش نهائی محصولات

۱۴۶

رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳- ۱۴۱۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی و ابنیه خارج از محدوده طرح های مصوب، موضوع احکام مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانون است.

تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از محدوده طرحها

۱۴۷

رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۷ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم ورود خسارت به تولیدکنندگان کیت گاز سوز به دلیل خودداری شرکت های تجاری از نصب کیت گاز سوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی

تصدیق ورود خسارت به تولید کنند گان کیت گاز سوز

۱۴۸

رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۲ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت دیرپاشیمی داخل محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی ساوه و حوزه استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و الزام شرکت مزبور به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی قانونی است.

دریافت عوارض ۱ % از واحدهای تولیدی

۱۴۹

رای وحدت رویه شماره ۶۸ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی به ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر جهت طرح شکایت به طرفیت کمیسیون های ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری

لزوم ارائه اسناد مالکیت رسمی و عدم پذیرش قولنامه عادی

۱۵۰

رای وحدت رویه شماره ۸۶ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم معافیت از پرداخت عوارض مقرر در تبصره ۲۲ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و… مصوب ۱۳۷۱ به عوارض فروش غیرقانونی است.

شهرداری هشتگرد

۱۵۱

رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت (مختص کالای صادراتی) به کالاهایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی می رسد، وجاهت قانونی ندارد.

احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای تعرفه ورود موقت کالا

۱۵۲

رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها در صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و شهرداری منحصراً نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح اظهارنظر کتبی می نماید.

منوط  بودن تفکیک زمین به پرداخت ۲۰ درصد از زمین تحت عنوان سرانه خدمات شهری

۱۵۳

رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت اشخاص در خصوص تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و صدور رای به  استحقاق یا عدم استحقاق دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک.

دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی

۱۵۴

رای وحدت رویه شماره ۲۱۰ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف.

تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

۱۵۵

رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استفاده تجاری و اداری از واحدهای مسکونی خلاف مندرجات پروانه ساختمانی و ایجاد مستحدثات جدید در آن پس از صدور گواهی پایان کار خلاف قانون است.

الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت با پروانه ساختمانی

۱۵۶

رای وحدت رویه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احداث بنای زاید بر تراکم مجاز، برخلاف مفاد پروانه ساختمان، بر اساس موافقت شفاهی شهرداری و بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، خلاف قانون است.

احداث بنای زائد بر تراکم مجاز

۱۵۷

رای وحدت رویه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به فروش املاک و اراضی ملی شده تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مصوبه ۸/۷/۱۳۶۹ منتفی شده سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص، وجاهت قانونی ندارد.

واگذاری زمین از سوی سازمان مسکن وشهرسازی

۱۵۸

رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی جهت مالکان پلاک ثبتی ۱۳۸ واگذار شده از طرف کمیته امداد به اشخاص جهت تف کیک و انتقال رسمی به آنان.

صدور پروانه احداث بنا توسط شهرداری

۱۵۹

رای وحدت رویه شماره ۲۴۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تمدید پروانه حق العمل کاری در گمرک، مشروط به تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است.

تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری در گمرک

۱۶۰

رای وحدت رویه شماره ۳۴۹ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور رای توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مبنی بر قلع بنای احداث شده در باغات منطقه قصرالدشت بدون اخذ پروانه ساختمان، قانونی است.

احداث ساختمان بدون اخذ پروانه در باغات منطقه قصرالدشت

۱۶۱

رای وحدت رویه شماره ۴۶۵ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خدمات شرکت های آی اس پی و اطلاع رسانی و اینترنتی که از خریداران خدمات مخابراتی می باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض مقرر در بند (الف) ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه نمی شوند.

وصول مالیات و عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات

۱۶۲

رای وحدت رویه شماره ۵۶۷ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض نسبت به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی مانع رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

۱۶۳

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای مورخ ۵/۳/۸۷ شورای اصلاحات ارضی مرکز مبنی بر رفع اشتباه قلمی در مورد قسمتی از ملک پلاک ثبتی ۷۱ اصلی بخش خان میرزا موسوم به ملوده صحرا، براساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ قانونی است.

اصلاح سند اصلاحات ارضی (شورای اصلاحات ارضی)

۱۶۴

رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض و الزام شاکی به پرداخت آن با استناد به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.. که به موجب ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ملغی شده است، وجاهت قانونی ندارد.

مطالبه عوارض و صدور رای از طرف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

۱۶۵

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان در سال های ۱۳۸۱ -۱۳۸۲ -۱۳۸۳ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بر اساس تصویب نامه شماره ۲۴۸۶۰-۲۴۹۷۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ .

وصول ما به التفاوت ورود کالا

۱۶۶

رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی شهرداری به تبعیت از دادنامه قطعی دادگستری مبنی بر تائید و تنفیذ مالکیت و صدور پروانه ساختمان برای مالک در صورت تحقق شرایط قانونی

پروانه ساختمانی

۱۶۷

رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییرکاربری پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی برخلاف حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

تغییر کاربری باغات و پارکینگهای اختصاصی

۱۶۸

رای وحدت رویه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در خصوص کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت آلمانی (زیمنس) در ایران.

اخذ مالیات مضاعف از درآمد

۱۶۹

رای وحدت رویه شماره ۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مراجع ذیصلاح، جواز قانونی ندارد.

احداث بنا مسکونی در اراضی کشاورزی

۱۷۰

رای وحدت رویه شماره ۲۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام سازمان نظارت بر تاکسیرانی به معرفی دارندگان حواله های مجعول و ممهور به مهر آن سازمان، جهت شماره گذاری اتومبیل قبل از تعیین تکلیف در مراجع ذیصلاح قضایی جواز قانونی ندارد.

صدور مجوز جهت دایره شماره گذاری

۱۷۱

رای وحدت رویه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تأسیس گرمابه و اداره آن حسب مقررات  واجد ماهیت و خصوصیات امور تجاری نیست و از نوع امور خدماتی محسوب می‎شود، بنابراین خواسته الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی مطابق قانون نمی باشد.

پایانکار

۱۷۲

رای وحدت رویه شماره ۳۴۹ و ۳۶۳ تا ۳۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی منتقله از جهاد کشاورزی به شرکت جهاد نصر، به رسمی توسط جهاد کشاورزی و انتقال مجدد آنان خلاف قانون است.

صدور پایان کار تجاری جهت گرمابه

۱۷۳

رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ باشد.

برخورداری از معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

۱۷۴

رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری

تغییر کاربری

۱۷۵

رای وحدت رویه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری وصول عوارض بابت کالا و خدمات

عوارض (برقراری وصول عوارض بابت کالا و خدمات)

۱۷۶

رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالبه کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارکنان

بانک (سود تسهیلات)

۱۷۷

رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی بایر و دایر در حوزه شهرستان آباده

اراضی (تملک)

۱۷۸

رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر کاربری مشاغل مزاحم و تغییر کاربری به فعالیت جدید کسبی

تغببر کاربری

۱۷۹

رای وحدت رویه شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اقدامات تملکی سازمان تربیت بدنی پلاک های زمین

اراضی – تملک

۱۸۰

رای وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تمدید پروانه احداث بنا

پروانه – احداث بنا

۱۸۱

رای وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پذیرش اسناد عادی مالکیت به عنوان سند رسمی در نقل و انتقال

اسناد عادی (عدم پذیرش اسناد عادی)

۱۸۲

رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ مالیات و عوارض از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات

مالیات – اخذ مالیات و عوارض

۱۸۳

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به آرای صادره از اداره کار

اعتراض بدون تشریفات قانون کار

۱۸۴

رای وحدت رویه شماره ۲۴۲ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مهلت تعیین شده جهت اعتراض به تصمیمات و آرای هیأت های واگذاری زمین

مهلت اعتراض به تصمیمات و آرای هیأت های واگذاری زمین

۱۸۵

رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از تاریخ صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری

معافیت مالیاتی واحدهای صنایع تولیدی

۱۸۶

رای وحدت رویه شماره ۳۱۰ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به نامه دبیر هیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت های مزبور

عدم رسیدگی به پرونده مالیاتی در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر

۱۸۷

رای وحدت رویه شماره ۴۸۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری توسط شهرداری

صدور پروانه ساختمان

۱۸۸

رای وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رعایت حریم قانونی در امر لوله گذاری لوله های گاز

رعایت حریم قانونی در امر لوله گذاری

۱۸۹

رای وحدت رویه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و طرح انتقال آب

تملک اراضی و املاک

۱۹۰

رای وحدت رویه شماره ۵۷۸ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تشدید مجازات و تخریب قسمتی از ملک توسط کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری

تخریب ملک

۱۹۱

رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا

معادن

۱۹۲

رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

صدور پروانه ساختمانی

۱۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وضعیت طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت عدم اجرای آن در مهلت پنج ساله قانونی

شهرداری – طرح های عمومی و عمرانی

۱۹۴

رای وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر غیرقانونی دانستن تبدیل پارکینگ و پیلوت به واحد تجاری

شهرداری – کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

۱۹۵

رای وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت جایزه ارزی به صادرات کالا (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱/۷۵ بانک مرکزی)

صادرات کالا- جایزه ارزی

۱۹۶

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ تا ۷۶۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مجازات خرید محصولات سوبسید دار نفتی بصورت خارج از شبکه

خرید محصولات سوبسید دار نفتی

۱۹۷

رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معافیت از پرداخت عوارض برای فروش محصولات سوبسیددار

شهرداری و شهرسازی- عوارض فروش محصولات سوبسید دار

۱۹۸

رای وحدت رویه شماره ۸۸ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت بهای عادله یا زمین معوض زمانی قابل تحقق است که زمین مورد شکایت در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی یا شهرداری قرار گرفته باشد.

بهای عادلانه زمین

۱۹۹

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شناسایی حق اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای همسایه مجاور ملک موضوع رای

اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد

۲۰۰

رای وحدت رویه شماره ۴۱۴ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در دادخواست به خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز باید طرف شکایت واقع شود

اقدامات تملیکی

۲۰۱

رای وحدت رویه شماره ۴۵۲ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محدودیت زمانی یک ساله صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت

واگذاری اراضی

۲۰۲

رای وحدت رویه شماره ۴۸۹-۴۹۰ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خلاف قانون بودن حق بهره برداری اختصاصی از قسمت­های مشترک

تملک آپارتمانها

۲۰۳

رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن

واگذاری زمین

۲۰۴

رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تکلیف شهرداری ها به تعطیلی و انتقال واحدهای صنفی مزاحم به خارج از شهر

تعطیل واحد های مزاحم

۲۰۵

رای وحدت رویه شماره ۹۴۶ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تکلیف شهرداری به صدور پایان کار اداری در صورت احراز کاربری اداری

صدور پایان کار

۲۰۶

رای وحدت رویه شماره ۹۴۸-۹۴۹ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهداتی از سوی متقاضی

صدور پروانه ساختمانی

۲۰۷

رای وحدت رویه شماره ۹۷ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

افزایش سطوح تجاری پس از صدور پایان کار

۲۰۸

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل پارکینگ به و احد مسکونی بعد از احداث ساختمان، خلاف اصول شهرسازی می باشد.

تبدیل پارکینگ به و احد مسکونی

۲۰۹

رای وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی باشد.

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

۲۱۰

رای وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی، مغایر قانون می باشد.

تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه

۲۱۱

رای وحدت رویه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فعالیت مدارس غیر انتفاعی از مصادیق اماکن و مشاغل مذکور  در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری محسوب نمی شود.

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری- مدارس غیر انتفاعی

۲۱۲

رای وحدت رویه شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر نشانی محل بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره مندی از معافیت، مانع برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در قانون نیست.

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی

۲۱۳

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدائاً باید در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و تصمیم هیأت­های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت هیأت­های حل اختلاف مالیاتی

۲۱۴

رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.

صدور پروانه املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

۲۱۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۴تا ۱۲۲۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین مجاز به صدور پروانه ساختمانی است.

صدور پروانه ساختمانی

۲۱۶

رای وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تجویز استفاده از اماکن مسکونی برای محل دفترخانه اسناد رسمی به تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد.

بهای اشتراک مصرفی برق

۲۱۷

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کشاورزان بهره­مند از آب رودخانه­هایی که در طول سال به دریا روانه می­شوند، در صورت مهار آن با ایجاد سد، موظف به پرداخت آب بهاء هستند.

اخذ آب بها از کشاورزان

۲۱۸

رای وحدت رویه شماره ۹۳۲ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استفاده از کارت پیله­وری قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگری است و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی­شود.

واردات با استفاده از کارت پیله وری

۲۱۹

رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ و ۲۹۵ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که نوعیت ملک به صورت باغ می باشد منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است،

تغییر کاربری

۲۲۰

رای وحدت رویه شماره ۳۱۳ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اجرای بند ۲۲ کمیته فنی مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۷ مبنی بر واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری مرتع و صدور پروانه زراعت، بدون رعایت حقوق انتفاع صاحبان پروانه مرتع مشاع، جواز قانونی ندارد.

واگذاری اراضی محدوده مرتع و صدور پروانه زراعت

۲۲۱

رای وحدت رویه شماره ۲۷۱۵ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایان کار وجاهت قانونی ندارد و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری  نافی اخذ عوارض نیست .

گواهی پایان کار

۲۲۲

رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می شود و برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست.

دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری

۲۲۳

رای وحدت رویه شماره ۱۶۲۳-۱۶۲۴ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معافیت مقرر در ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی، مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است.

معافیت مالیات بر درآمد اجاره املاک تعاونی های روستایی

۲۲۴

رای وحدت رویه شماره ۱۸۶۱ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند.

مجوز و پروانه تاکسیرانی

۲۲۵

رای وحدت رویه شماره ۱۰۶۳ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تهیه بسترکشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیت های کشاورزی مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود تا از پرداخت مالیات معاف گردد.

در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیت های کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم بر فرآیند تولید

۲۲۶

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

صدور پروانه ساختمانی

۲۲۷

رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۳ تا ۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور نمی شود ولی رای کمیسیون می بایست مستدل باشد و کمیسیون طریق احراز ضرورت تخریب را باید در رای خود قید کند.

صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰

۲۲۸

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیأت مدیره است یا توسط هیأت مدیره ایفا شود یا تفویض گردد.

پذیرش دادخواست مدیرعامل

۲۲۹

رای وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعلام می شود.

اعتراض نسبت به آرای هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

۲۳۰

رای وحدت رویه شماره ۲۳۴۶ تا ۲۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیونهای موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می گیرند، چنانچه مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشاء اثر و لازم الاجرا هستند در نتیجه به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

مصوبات شورای اسلامی شهرها که مورد استناد کمیسمیون های ماده ۷۷ قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام