کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

آرای اداری و استخدامی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (تا پایان آذرماه ۱۴۰۰) – بخش نخست

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۶۲ الی پایان آذرماه ۱۴۰۰ – بخش نخست

معاونت اداری، استخدامی و فرهنگی

بیشتر ببینید:

ردیف

عنوان

پیام

موضوع 

۱

رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مهلت اجرای قانون «‌پاکسازی و‌ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب …» در تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ منقضی و به تبع وظایف و اختیارات هیأت‌های پاکسازی نیز منتفی‌شده است، لذا از تاریخ مزبور امکان تحقیق و صدور حکم آماده به خدمت ‌مستخدمین عملاً متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب بر اساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار وآثار قانونی است.

آماده به خدمت ‌کردن مستخدمین توسط هیأت‌ های پاکسازی

۲

رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده واحده مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی مقید به وصف (‌کارمندان قضایی تا تاریخ تصویب‌این قانون) می‌باشد و افاده عموم و اطلاق نمی‌کند و به کارمندانی که بعد از تاریخ تصویب ماده واحده به شغل قضایی اشتغال ورزیده‌اند تسری ندارد.

احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی کارمندان قضایی

۳

رای وحدت رویه شماره ۱۶و ۱۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌حکم برائت و قرار موقوفی تعقیب دو عنوان قضایی مختلف و آثار حقوقی متفاوت می‌باشند و تسری آثار حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب ‌نیازمند نص قانون است و تمسک به تمثیل جایز نیست، بنابراین قرار موقوفی تعقیبی که به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸ صادر شود واجد آثار حکم لازم‌الاجرای برائت نمی‌باشد.

احتساب ایام تعلیق از خدمت جزء سابقه مستخدم و پرداخت حقوق آن

۴

رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جمعیت‌هلال احمر از جمله مؤسسات عام المنفعه غیر دولتی است و دعاوی مطروحه علیه آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 لغو حکم آماده به خدمت کارکنان جمعیت هلال احمر

۵

رای وحدت رویه شماره ۱۹ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارمندان شرکت‌های تابعه وزارت نفت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و به طور تمام وقت و طی دوره‌آزمایشی و تثبیت حقوق پایه در عداد کارمندان رسمی شرکت محسوب و تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط می باشند و تمسک به قرارداد تنظیمی‌ هنگام ورود به خدمت جهت اخراج موافق موازین نیست.

اعاده به خدمت کارکنان قراردادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مجتمع پتروشیمی شیراز)

۶

رای وحدت رویه شماره ۲۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سوابق خدمت مستخدمین شرکت ها و مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون‌به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند از نظر تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن با مقررات مزبور و اعطاء پایه صرفاً در همان شرکت ها قابل احتساب‌است و حکم تبصره۶ الحاقی به ماده ۷۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی قابل تعمیم به وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌باشد. احتساب سابقه ‌خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاص دارد.

احتساب سوابق خدمت در شرکت ها و مؤسسات خصوصی جزء خدمت رسمی

۷

رای وحدت رویه شماره ۷۰ تا ۷۲ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 تعمیم مدلول تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ به هم ردیفان شهربانی که در تاریخ تصویب‌قانون استخدام کشوری یعنی ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ از شمول مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق خارج بوده اندجواز قانونی ندارد.

ترفیع رتبه هم ردیفان شهربان

۸

رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مفاد تبصره ۳ ماده۱۴۴قانون استخدام کشوری مفید اعمال حق یاد‌شده (استفاده از مقررات بازنشستگی مؤسسه محل خدمت) به طور مستمر، یا متوالی نیست و  اختیار‌ مورد نظر فقط منحصر به زمان اشتغال بوده و قابل تسری به بعد از صدور ابلاغ بازنشستگی نیست.

اختیار استفاده از مقررات بازنشستگی مؤسسه محل خدمت

۹

رای وحدت رویه شماره ۹۶ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به این که مهلت اجرای‌قانون پاکسازی از تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ منقضی و به تبع آن وظایف و اختیارات هیأت های پاکسازی نیز‌موضوعاً منتفی شده است لذا صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین رسمی و صدور هر گونه حکمی که مستلزم تغییر سمت در‌رسته شغلی مستخدم بعد از تاریخ مذکور باشد فاقد اعتبار و‌آثار قانونی است.

صدورآماده به خدمت وتغییر رسته مستخدمین توسط هیأت های پاکسازی 

۱۰

رای وحدت رویه شماره ۹۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم آماده به خدمت در مدت اعتبار قانون بازسازی صادر شده و اثرات اجرایی آن با انحلال هیأت ها هنوز باقی است.

صدورآماده به خدمت توسط هیأت های پاکسازی 

۱۱

رای وحدت رویه شماره ۹۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰ مرجع رسیدگی و صدور رای در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأت‌های بدوی و تجدید نظر باسازی قرارداده شده و مقررات مغایر آن نیز لغو گردیده است و صدور هر گونه حکمی از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی  در ارتباط با جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت‌های مزبور می‌باشد در زمان حکومت قانون بازسازی فاقد اعتبار قانونی است.

اخراج و برکناری از خدمت توسط وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی

۱۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۵ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت نقض رای صادره از هیأت بازسازی نیروی انسانی توسط دیوان مبنی بر ایراد شکلی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به مرجع صلاحیتدار ارجاع خواهد شد و رسیدگی به خواسته های ماهوی منوط به اظهار نظر هیأت بازسازی در مورد خواسته مورد نظر است.

رسیدگی شکلی دیوان به آراء هیأت های بازسازی

۱۳

رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ و۱۱۵ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه و استمرار حالت حالت آماده به خدمت مستخدمین‌مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت از تاریخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۴ به بعد وجهه قانونی ندارد.

آماده به خدمت کردن

۱۴

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب… در تاریخ ۶/۶/۵۹ منقضی و صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین دولت بر اساس قانون مذکور وجاهت قانونی ندارد.

غیرقانونی بودن صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی

۱۵

رای وحدت رویه شماره ۳ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده واحده مصوب ۶۱,۲.۱۴ مجلس شورای‌اسلامی سالب حق استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده موضوع ماده ۴۷ لایحه قانون استخدام کشوری آیین‌نامه‌اجرایی آن نیست.

پرداخت مرخصی ذخیره استفاده نشده پس از بازنشستگی

۱۶

رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت‌های تجدید نظر بازسازی منحصراً بنا به تقاضا و اعتراض محکوم‌علیهما نسبت به آراء هیأت‌های بدوی بازسازی و پاکسازی رسیدگی می نمایند،لذا تشدید مجازات در این مرحله بدون آنکه موضوع رسیدگی از مصادیق ماده ۴۴ قانون بازسازی باشدیا نبودن مجوز قانونی دیگر در این زمینه و عنایت به عمومات و کلیاتی که در حقوق جزایی درمرحله تجدید نظر ملحوظ می‌باشد مستند قانونی ندارد.

ممنوعیت تشدید مجازات توسط هیأت های تجدیدنظر بازسازی

۱۷

رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۵ قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه ۶۲ آراء هیأت‌های بدوی که علیه متهم صادر و قابل تجدید نظر نیز‌شناخته شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر است و چون تعیین و احصاء موارد قابل تجدید نظر در شأن قانونگذار است و‌مقنن به صراحت ماده ۱۳ قانون مزبور با قید انحصار، مجازاتهای مندرج در بندهای “‌ز” و “ح” و ماده ۱۰ را قابل تجدید نظر اعلام داشته است بنابراین‌آراء هیأت‌های بدوی مشعر بر تعیین مجازات اخراج مستخدم از خدمت دولت بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

صدور رای اخراج از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

۱۸

رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌نظر به مفاد بندهای ب و پ ماده ۴۰ لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۹۶- ۵۲,۳.۱۳ هیأت وزیران. لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت‌مستخدمین مشمول مقررات مذکور بر اساس ضوابط مربوط موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود .

 هزینه سفر و هزینه نقل مکان

۱۹

رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱- رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۹۸ مورخ ۶۳,۱۰.۱۰ حاکی از این‌است که به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۶۰.۷.۵ مرجع رسیدگی و صدور رای در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأت‌های بدوی و‌تجدید نظر بازسازی قرار داده شده است. ۲- طبق ماده ۵۹ همان قانون کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات مغایر‌لغو گردیده است.

قلمرو زمانی صلاحیت هیأت های بدوی و تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی

۲۰

رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استقرار حقوق وظیفه درباره ابوین مستخدم متوفی به شرط احراز به تحت‌الکفاله‌بودن آنان در زمان حیات مستخدم می‌باشد. علیهذا در صورتی که پس از برقراری حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قانونی مستخدم متوفی بر اساس‌تحقیقات انجام شده از طرف مراجع مربوط به طریقی معلوم گردد که از ابتدا واجد شرایط قانونی مقرر برای دریافت آن نبوده و یا بعداً شرایط استفاده از‌حقوق مزبور از وی سلب گردیده قطع آن خلاف مقررات قانونی مجوز برقراری حقوق وظیفه نمی‌باشد.

قطع حقوق وظیفه مستخدم متوفی به جهت فقدان شرایط قانونی

۲۱

رای وحدت رویه شماره ۴۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ۵۸/۱۱/۲۰ شورای انقلاب اسلامی، مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سابقه خدمت مندرج در ماده واحده مزبور نیست .

عدم احتساب مدت کارآموزی قضات دادگستری در سابقه خدمت

۲۲

رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به حکم تعلیق بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت قابل رسیدگی بوده و صدور حکم در خصوص آن ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری ندارد.

رسیدگی به حکم تعلیق ملازمه با رسیدگی در تخلفات اداری ندارد

۲۳

رای وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی تمدید مدت خدمت آزمایشی مستخدمین دولت تا حداکثر دو سال.

تمدید مدت خدمت آزمایشی

۲۴

رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تصمیم شورای تزکیه دانشگاه در تاریخ ۲۹/۵/۵۸ مبنی بر اخراج مستخدم و قبل از تصویب لایحه پاکسازی وجاهت قانونی ندارد.

غیرقانونی بودن اخراج توسط شورای تزکیه دانشگاه

۲۵

رای وحدت رویه شماره ۱۹ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱/۱۱/۵۸ مبنی بر بازنشسته نمودن مستخدمین آموزش و پرورش ، در مدت اعتبار قانونی تبصره مذکور مغایرتی با قوانین پاکسازی ندارد.

عدم مغایرت اعمال تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری با قوانین پاکسازی

۲۶

رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستخدمینی که احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت آنان بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی صادر شده در صورت برائت حقوق گروه و پایه دریافت و پرداخت مزایا به آنان وجاهت قانونی ندارد.

دریافت حقوق گروه و پایه به مستخدمین آماده به خدمت در صورت برائت

۲۷

رای وحدت رویه شماره ۲۸و ۲۹ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن اقدامات استانداری باختران مبنی بر عدم واگذاری خانه های سازمانی بر اساس تفویض اختیار وزارت مسکن و شهرسازی جهت فروش خانه های سازمانی بنا به تشخیص ضرورت توسط کمیسیون ویژه.

عدم واگذاری خانه های سازمانی

۲۸

رای وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم الزام قانونی به پرداخت حداکثر میزان فوق العاده شغل مقرر در جدول پیوست تصویب نامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱/۴/۵۴ هیأت وزیران.

فوق العاده شغل

۲۹

رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری به وزارتخانه‌ها و مؤسسات استخدام‌کننده، اجازه داده است افرادی را که در طی یاد در پایان دوره‌آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند، بدون هیچ گونه تعهد حکم برکناری آنان، صادر نمایند.

اعتراض به رای اخراج صادره از هیأت  بازسازی نیروی انسانی

۳۰

رای وحدت رویه شماره ۳۸ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب حقوق وظیفه برای وراث مستخدم متوفی بر اساس تبصره یک ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری در صورتی که وی در زمان حیات نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی خود اقدام و تعهدی نکرده باشد، قانونی است.

احتساب حقوق وظیفه بر اساس تبصره یک ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری

۳۱

رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی اعمال مجازت های مقرر در بندهای الف و ب و ج ود ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط بالاترین مقام دستگاه دولتی.

اخراج توسط بالاترین مقام دستگاه دولتی

۳۲

رای وحدت رویه شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم حکم مقرر در ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مبنی بر افزودن حداکثر ده سال جهت احتساب حقوق بازنشستگی به مستخدمی که با انصراف از افزایش مدت مزبور تقاضای بازنشستگی نموده، جواز قانونی ندارد.

انصراف از افزایش حقوق مقرر در ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداری

۳۳

رای وحدت رویه شماره ۵۹ و۶۰ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعطاء حقوق ایام برکناری یا انفصال بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون بازسازی منوط به تبرئه متهم است.

اعطاء حقوق ایام انفصال مشروط به صدور حکم تبرئه

۳۴

رای وحدت رویه شماره ۶۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتبار قانونی کلیه احکام آماده به خدمت صادره در فاصله زمانی قوانین پاکسازی و بازسازی بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ .

اعتبار احکام آماده به خدمت بر اساس قوانین پاکسازی و بازسازی

۳۵

رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبات هیأت وزیران مبنی بر بازنشست نمودن کارمندان بیش از سی سال سابقه و عدم انتصاب به پست بالاتر از تاریخ ۱۰/۲/۵۸ ، نافی حق مکتسب مستخدم رسمی دولت در نتیجه اعمال ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن نیست.

انتصاب و ارتقاء گروه مستخدمین دولت بر اساس ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری

۳۶

رای وحدت رویه شماره ۷۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی بازخرید نمودن افسران و درجه داران و پرسنل ژاندارمری دارای بیست سال سابقه به تشخیص وزیر مربوطه بر اساس لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان ارتش مصوب ۱۲/۷/۵۸.

بازخریدی افسران و پرسنل ژاندارمری با بیست سال سابقه

۳۷

رای وحدت رویه شماره ۱۰۶ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس لایحه قانونی مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب،کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانه ها مشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و… می شوند و مدت اختیار هیأت مقرر در لایحه مذکور از تاریخ شروع به کار ۶ ماه است.

مشمول لایحه قانون پاکسازی شدن کارمندان اداری وزارت دادگستری

۳۸

رای وحدت رویه شماره ۱۰۸ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم الزام قانونی اعطاء مدت ارفاقی مقرر در تبصره یک مکرر ماده ۱۹ آیین نامه شرکت سهامی بیمه ایران به مستخدمین مشمول ماده ۲۴ آیین نامه مذکور جهت بازنشستگی.

 اعطاء خدمت ارفاقی جهت بازنشستگی کارمندان شرکت بیمه ایران

۳۹

رای وحدت رویه شماره ۵۳ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخراج اعضای آزمایشی هیأت علمی دانشگاه، بدون رعایت ماده ۵ (پیوست شماره ۴ آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران) خلاف قانون و پرداخت حقوق و مزایا به آنان در مدت اخراج جواز قانونی ندارد.

اخراج اعضای آزمایشی هیأت علمی

۴۰

رای وحدت رویه شماره ۷۶ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال تبصره ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۲۸/۱۲/۵۳ برای بازنشستگی نافی حق استفاده از یک ماه خرصی سالانه مستخدم موضوع ماده۴۷ قانون مذکور نیست.

استفاده از حق مرخصی استحقاقی مستخدمین بازنشسته

۴۱

رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هزینه سفر و نقل مکان با گذشت مستخدم از دریافت آن منتفی و الزام سازمان متبوع وی به پرداخت هزنیه مذکور وجاهت قانونی ندارد.

هزینه سفر و نقل مکان

۴۲

رای وحدت رویه شماره ۱۹ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری جهت صدور حکم آماده به خدمت مقید به زمان نیست.

صدور حکم آماده به خدمت بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری

۴۳

رای وحدت رویه شماره ۳۷ تا ۳۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.

شکایت دولت علیه دولت

۴۴

رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیبت مستخدم دولت ناشی از عدم اختیار و فعل وی از مصادیق غیبت غیرموجه مقرر در مواد ۱۸ و ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۶۲ و ۶۵ )  نیست.

غیبت ناشی از عدم فعل و اختیار مستخدم

۴۵

رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستخدمین شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود و از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون مذکور و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون فوق الذکر خارج هستند.

تبعیت مستخدمین شرکت ملی فولاد ایران از مقررات انضباطی خاص خود

۴۶

رای وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستخدمین شرکت ملی صنایع مس ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود و از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون مذکور و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون فوق الذکر خارج هستند.

تبعیت مستخدمین شرکت ملی صنایع مس ایران از مقررات انضباطی خاص خود

۴۷

رای وحدت رویه شماره ۸۷ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بنیاد مستضعفان نهاد انقلابی و جزو واحدهای دولتی مقرر در بند الف شق یک از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری محسوب و شکایت آن بنیاد در صلاحیت رسیدگی دیوان نیست.

عدم پذیرش شکایت بنیاد مستضعفان به عنوان نهاد انقلابی در دیوان

۴۸

رای وحدت رویه شماره ۸۸ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب حقوق بازنشستگی مستخدمین بانک ها دارای ۲۰ سال سابقه خدمت، با افزایش پنج سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی با تصویب به اتفاق آراء هیأت مدیره، خلاف قانون است.

بازنشستگی مستخدمین بانک ها با ۲۰ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی

۴۹

رای وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاخیر در صدور احکام بازخرید خدمت کارکنان سازمان انرژی اتمی براساس مصوبه مورخ ۱/۵/۱۳۵۸ کمیته انرژی در سال ۶۰ ، نافی آثار مترتب بر بازخریدی آنان نیست.

 تاخیر در صدور حکم بازخریدی کارکنان سازمان انرژی اتمی

۵۰

رای وحدت رویه شماره ۱۰۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آراء صادره از هیأت های بدوی و تجدیدنظر بازسازی بدون رعایت ماده ۴۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰  (عدم اتکا به دلایل و مدارک معتبر و مقنن) خلاف قانون است.

 صدور آرای هیأت های بدوی و تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی بر اساس دلایل قانونی و معتبر

۵۱

رای وحدت رویه شماره ۱۰۳ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت مستخدمین رسمی که در فاصله ۶/۶/۵۹ تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ صادره شده، برابر تبصره ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ قانونی است.

قانونی بودن احکام آماده به خدمت صادره در فاصله ۶/۶/۵۹ تا تاریخ تصویب قانون بازسازی

۵۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تشدید مجازات توسط هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۲  جواز قانونی ندارد.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری

۵۳

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور و ارسال احکام بازخریدی کارکنان مازاد بر احتیاج شرکت صنایع فولاد اهواز پس از پایان مهلت مقرر بازخریدی،۴/۵/۶۱ ، قانونی است.

بازخریدی کارکنان شرکت صنایع فولاد اهواز

۵۴

رای وحدت رویه شماره ۱۱۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی صدور رای توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری متکی به دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی.

صدور رای متکی به دلایل متقن توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

۵۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن رای صادره از هیأت تجدیدنظر مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر نقض رای شورای پاکسازی به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای موارد اتهامی در قانون، براساس ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۸/۱۲/۶۲ .

نقض رای توسط هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل عدم پیش بینی مجازات

۵۶

رای وحدت رویه شماره ۲۴و ۲۵ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت مستخدمین رسمی در فاصله ۶/۶/۵۹ تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ ، بر اساس تبصره ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ مجلس شورای اسلامی قانونی است.

صدور احکام آماده به خدمت در فاصله ۶/۶/۵۹ تا تاریخ تصویب قانون بازسازی

۵۷

رای وحدت رویه شماره ۴۰ و ۴۱ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر جرم محسوب نشدن عمل ارتکابی (متاثر از رحمت و رافت اسلامی و فرمان امام(ره))، به معنی برائت است.

جرم محسوب نشدن عمل ارتکابی به معنی برائت است.

۵۸

رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در زمان حاکمیت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ ، دادگاهای اداری و وزراء و روسای ادارات و موسسات دولتی صلاحیت رسیدگی و تعیین مجازات برای مستخدمین دولت را ندارند.

سلب رسیدگی و تعیین مجازات از دادگاههای اداری و وزراء و روسای ادارات در زمان حاکمیت قانون بازسازی

۵۹

رای وحدت رویه شماره ۵۸ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حذف مزایای مستمر دوران آمادگی به خدمت مستخدمین بازخرید شده از خدمت بر اساس تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری، غیرقانونی است.

حذف مزایای مستمر دوران آمادگی به خدمت

۶۰

رای وحدت رویه شماره ۶۳ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌چون دو رای متعارض واجد صفت وحدت شاکی و مشتکی‌عنه، و موضوع شکایت بوده و در هر دو دادنامه صادره نسبت به موضوع مطالبه هزینه سفر‌و نقل مکان و نسبت به شخص واحد و در یک شعبه یکی ابتداء حکم به رد شکایت و دیگری حکم به ورود شکایت صادر گردیده است و با فرض‌وجود تعارض بین دور رای در مرحله ثبوتی، از نقطه نظر اثباتی با عنایت به ماده ۱۴ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدم الرایین از جهت اجراء قابل‌عمل می‌باشد.

مطالبه هزینه سفر و نقل مکان

۶۱

رای وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی بر اساس تقاضای مستخدم و با انصراف از خدمت ارفاقی از مصادیق تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری در تعیین حقوق بازنشستگی نیست.

تقاضای بازنشستگی و انصراف از افزودن خدمت ارفاقی

۶۲

رای وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مجازات اتهامات مندرج در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال ۶۰ ، یکی از کیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ قانون مذکور است.

مجازات اتهامات مندرج در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی

۶۳

رای وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت بر اساس ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مشروط به انجام خدمت در نقاط فاقد تسهیلات لازم برای زندگی یا تغییر محل جغرافیایی خدمت است.

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

۶۴

رای وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال جرایم مذکور در بند یک ماده ۱۸ قانون بازسازی، مشروط به آن نیست که قبلا در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد.

اعمال جرایم مذکور در بند یک ماده ۱۸ قانون بازسازی

۶۵

رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی به پرداخت مبلغ ۷۵۰۰ ریال به عنوان فوق العاده شغل بر اساس مصوبه مورخ ۲۵/۷/۵۷ هیأت وزیران علاوه بر حداقل حقوق و مزایای دریافتی (۲۵۰۰۰ ریال).

پرداخت مبلغ ۷۵۰۰ ریال به عنوان فوق العاده شغل

۶۶

رای وحدت رویه شماره ۱۵۸ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخراج افراد بازنشسته بدون رعایت مفاد ماده واحده قانون پاکسازی مصوب ۷/۶/۵۸ شورای انقلاب مبنی بر تعیین  هیأت ۵ نفره جهت بررسی سوابق کارکنان دولت درخصوص همکاری با ساواک منحله، اثبات عدم صلاحیت و یا تشخیص زاید بودن آنان، وجاهت قانونی ندارد.

اخراج افراد بازنشسته توسط هیأت پاکسازی

۶۷

رای وحدت رویه شماره ۱۵۹ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاخیر در صدور حکم برکناری از خدمت مستخدم، درصورت صدور رای هسته گزینش در مهلت مقرر در ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری مبنی بر عدم صلاحیت، برای مستخدم ایجاد حق نمی نماید.

تاخیر در صورت حکم برکناری از خدمت براساس رای گزینش مبنی بر عدم صلاحیت

۶۸

رای وحدت رویه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به اعلام موارد اتهامی به متهم با منظور نمودن مهلت ده روز برای تدارک دفاع و تسلیم مدارک بر اساس مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲

اعلام موارد اتهامی به متهم و مهلت ده روزه برای تدارک دفاع توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

۶۹

رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مجازات اتهامات مندرج در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب سال ۶۰ ، یکی از کیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ قانون مذکور است.

مجازات اتهامات مندرج در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی

۷۰

رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم احتساب ایام انتظار خدمت در مورد مستخدمین قضایی که بنا به درخواست خود منتظر خدمت شده اند بر اساس ماده ۱۴ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶.

عدم احتساب ایام انتظار خدمت مستخدمینی که بنا به درخواست خود منتظر خدمت شده اند.

۷۱

رای وحدت رویه شماره ۲۳۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عالی انتظامی مالیاتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مامورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات را دارد و رسیدگی به تخلفات مامورین مذکور بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.

صلاحیت رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات مامورین مالیاتی

۷۲

رای وحدت رویه شماره ۲۴۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تعلق حقوق ایام انفصال به کارمندان بازنشسته ای که پرونده آنان در هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و در رسیدگی مجدد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به برائت آنان نگردیده است.

عدم پرداخت حقوق ایام انفصال کارمندان بازنشسته که حکم برائت نگرفته اند

۷۳

رای وحدت رویه شماره ۲۴۱ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالبه حقوق دوران مرخصی بدون حقوق، پس از صدور حکم از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع، وجاهت قانونی ندارد.

عدم پرداخت حقوق ایام مرخصی بدون حقوق

۷۴

رای وحدت رویه شماره ۲۴۳ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور حکم برکناری از خدمت مستخدم یا عدم صلاحیت وی توسط هیأت گزینش پس از انقضای مدت ۲ سال مقرر در قانون استخدام کشوری و پایان دوره آزمایشی، وجاهت قانونی ندارد.

صدور حکم عدم صلاحیت توسط گزینش پس از انقضای مدت آزمایشی

۷۵

رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضعیت بر اساس ماده واحده لایحه قانونی نحوه اجرای مفاد ماده ۱۵۰ قانون استخدام کشوری مقید به مدت نیست.

تبدیل وضعیت از روزمزد به رسمی

۷۶

رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تقاضای مستخدم دولت برای انتقال سالب حق استفاده او از فوق العاده محرومیت از زندگی به سبب خدمت در نقاط محروم نیست.

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

۷۷

رای وحدت رویه شماره ۳ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با صدور رای در یکی از شعبات دیوان عدالت اداری، موضوع منتفی و رسیدگی مجدد به همان موضوع در شعبه دیگر جواز قانونی ندارد.

اعتراض به حکم اخراج

۷۸

رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پس از صدور رای در یکی از شعبات دیوان عدالت اداری، رسیدگی مجدد به همان موضوع در شعبه دیگر جواز قانونی ندارد.

اعتراض به رای هیأت بازسازی

۷۹

رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی صدور حکم برکناری مستخدم آزمایشی دولت در طول یا پایان دوره آزمایشی و عدم جواز  برکناری مستخدم در خارج از مهلت معینه خدمت آزمایشی و بدون تمدید رسمی و اداری.

اعتراض به حکم اخراج

۸۰

رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدت خدمت آزمایشی جهت استخدام رسمی کمتر از شش ماه و بیشتر از دو سال نیست و اعلام نظر هسته های گزینش پس از پایان یا انقضای مدت دو ساله آزمایشی وجاهت قانونی ندارد.

برکناری از خدمت یا اخراج پس از پایان دوره آزمایشی

۸۱

رای وحدت رویه شماره ۲۳ تا ۲۵ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع صلاحیتدار مقرر در ماده ۱۷ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، در خصوص رسیدگی به تشخیص اعضای تشکیلات فرماسونری، فرق ضاله و … محاکم صالحه دادگستری در رسیدگی قضایی به موضوع است.

اعتراض به رای تخلفات اداری آموزش و پرورش

۸۲

رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی پرداخت عیدی به مستخدمین دارای بیشتر از هشت ماه سابقه و حقوق و مزایای دریافتی کمتر از هفت هزار تومان.

پرداخت عیدی به مستخدمین دارای حقوق کمتر از هفت هزار تومان

۸۳

رای وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کاردان های فنی در اجرای تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور از گروه شغلی خاص خود برخوردار و پرداخت مجدد مضاعف ۵۰% حق کاردانی به افراد مذکور وجاهت قانونی ندارد.

عدم پرداخت ۵۰%حق کاردانی علاوه بر حقوق بازنشستگی

۸۴

رای وحدت رویه شماره ۳۸ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع قانونی رسیدگی به آرای غیرقطعی هیأت پاکسازی و بازسازی و آراء نقض شده در دیوان عدالت اداری، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

مرجع رسیدگی به آرا غیرقطعی هیأت پاکسازی

۸۵

رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری حکم مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی و… به اعضای رسمی غیر تمام وقت دانشگاه ها برای اعطاء یک پایه به منظور احتساب دو سال خدمت جواز قانونی ندارد.

عدم احتساب خدمت غیر تمام وقت اعضای رسمی دانشگاه ها برای اعطاء پایه

۸۶

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارمندان بانک ها مشمول بند ت از ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مبنی بر دریافت فوق العاده محل خدمت بوده و پرداخت فوق العاده مذکور مشروط به تغییر محل سکونت مستخدم نیست.

فوق العاده محل خدمت

۸۷

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای صادره از شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی و صدور ای در موضوع شکایت قانونی است.

اعتراض به رای تخلفات اداری

۸۸

رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی آموزش و پرورش به پرداخت فوق العاده محل خدمت مستخدمین مشمول بر اساس بند ت ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری.

پرداخت فوق العاده محل خدمت

۸۹

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸ تا ۱۳۰ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی کارگران کارخانجات چیت سازی بر اساس لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۱۲/۵۸ شورای انقلاب، مانع حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی مورخ ۱۸/۷/۵۷ نخواهد بود.

پاداش پایان خدمت

۹۰

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی اشتغال مستخدم دولت در ساعات غیر اداری در شرکت های تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون کشور.

اشتغال مستخدم دولت در ساعات غیراداری در شرکت های تعاونی

۹۱

رای وحدت رویه شماره ۱۵۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مهلت قانونی اعتراض به آراء قطعی صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری، یکماه پس از ابلاغ رای است.

مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت های تخلفات اداری

۹۲

رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارکنان سازمان های منطقه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارمندان ستادی وزارت مذکور مشمول ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداری (قانون خاص) می شوند.

شمول ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداری به کلیه کارمندان

۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را‌ از بین نمی‌برد.

پرداخت فوق العاده شغل و افزایش آن

۹۴

رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن پرداخت پاداش و عیدی پایان سال ۱۳۵۹ به کارمندان بازنشسته در خلال سال مذکور به نسبت مدت خدمت آنان

پرداخت پاداش و عیدی پایان سال ۱۳۵۹ به کارمندان بازنشسته

۹۵

رای وحدت رویه شماره ۹۸ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی به تخلفات اداری که در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفاتی نیست.

حدود صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

۹۶

رای وحدت رویه شماره ۱۲۱ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به استناد ماده ۸۰ قانون حقوق و مزایای مستمر مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۶۸ ، هر گونه رشد حقوقی انجام شده پس از تاریخ اجرای تطبیق (۷/۷/۶۸) قانون ارتش در تعیین مجموع حقوق و فوق العاده شغل مستمر قبل از اجرای این قانون منظور نمی گردد

اجرای مقررات طرح طبقه بندی مشاغل در مورد مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ایران مصوب ۲۷/۱۰/۶۸

۹۷

رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۶۶ لایحه قانونی تعدیل سازمان های ارتش  مصوب ۱۲/۷/۵۸ شورای انقلاب اسلامی نسخ ضمنی گردیده است

قانون حاکم بر تعدیل سازمان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

۹۸

رای وحدت رویه شماره ۱۵۲ و ۱۵۳ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم حاکمیت قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ بر کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران وابسته به سازمان صنایع دفاع و وزارت دفاع و تبعیت آنان از آیین نامه استخدامی مصوب ۲۳/۱/۵۶

مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران

۹۹

رای وحدت رویه شماره ۱۶۴ و ۱۶۵ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۴/ ۶۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران پرداخت هرگونه پاداش پایان خدمت منع ممنوع است

منع پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان شرکت ملی نفت ایران

۱۰۰

رای وحدت رویه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حداکثر مدت مرخصی استفاده نشده مشستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری مطابق ماده ۱۷ آیین نامه مرخصی ها ۴ ماه است دادنامه شماره ۱۴۲ مورخ ۳۰/۴/۸۱ مشمول رای مذکور است

حداکثر مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده

۱۰۱

رای وحدت رویه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قطعی شدن آراء غیر قطعی هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در صورت عدم تقاضای تجدید نظر نسبت به آن ها در مهلت قانونی از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض به هیأت تجدیدنظر

شرایط قطعیت آرای غیر قطعی هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

۱۰۲

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نسخ ماده ۹۷ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها مصوب ۱۳۶۰ مبنی بر احتساب سنوات ارفاقی در امر بازنشستگی مستخدمین رسمی بانک ها به موجب تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۶۵ در مورد منع اعطاء مدت ارفاقی

منع اعطاء مدت ارفاقی در در مورد بازنشستگی مستخدمین رسمی بانک ها

۱۰۳

رای وحدت رویه شماره ۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دوره استخدام رسمی آزمایشی به مدت سه سال است و بررسی و تصویب وضعیت قطعی پس از اتمام دوره سه ساله مخالف آیین نامه است.

مدت دوره استخدام رسمی آزمایشی اعضاء هیأت علمی

۱۰۴

رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مجازات های کلیه جرایم مندرج در بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ حسب ماده ۳۲ از بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ همان قانون مقرر گردیده و از شمول ماده ۳۰ و تبصره ذیل آن خارج است.

تعیین تکلیف مجازات های ماده ۱۵ قانون بازسازی نیروی انسانی

۱۰۵

رای وحدت رویه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس مصوبه مورخ ۶/۵/۵۸ هیأت وزیران در موراد معافیت مشمولین دیپلمه و عادی، ملاک عمل برای معافیت تحصیلات و سن در زمان تصویب مصوبه می باشد و عنوان دانشجویی یا اخذ معافیت تحصیلی مانع از شمول مصوبه نسبت به واجدین شرایط نمی گردد

ملاک عمل برای معافیت از خدمت نظام وظیفه

۱۰۶

رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اجرای مقررات تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۵/۱۲/۵۳ در مورد صدور حکم بازنشستگی نیازی به تقاضای مستخدم ندارد

صدور حکم بازنشستگی

۱۰۷

رای وحدت رویه شماره ۳ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مجازات های تخلف پیش بینی شده در ماده ۴ آیین نامه اجرایی اعطاء ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده ۳۵ قانون استخدامی کشوری همان است که در بندهای (پ) و (ت) ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری مقرر بوده، نه بند (ب ) آن

مجازات های تخلف در اعطاء ترفیع به مستخدمین رسمی

۱۰۸

رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احکام پاکسازی پرونده های ۶۲/۹۸ شعبه هفتم و ۶۸/۶۶۳ شعبه اول که در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۵۹ از ناحیه اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش اصدار یافته اند هر دو در محدوده زمانی حاکمیت مقررات پاکسازی صادر گردیده است

اجرای احکام  پاکسازی

۱۰۹

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به این که افزایش فوق العاده شغل مستخدمین دولت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد از مصادیق تغییر مبانی و ضرایب جداول حقوق محسوب نمی شود به استناد تبصره ۷۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۶۳ احتیاج به محاسبه بار مالی و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور ندارد.

افزایش فوق العاده شغل مستخدمین دولت

۱۱۰

رای وحدت رویه شماره ۳۸ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ که شکایت از احکام هیأت ها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری دانسته قابل اعمال به مجازات اخراج  مقرر در ماده ۲۳ قانون مذکور در مورد غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی از خدمت که  به علت عدم اعتراض قطعی گردیده نیست

موارد شمول ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

۱۱۱

رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستفاد از ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش محکومیت زاید بر یک سال مستلزم اخراج مشمولین قانون مذکور خواهد بود

تفسیر ماده ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش

۱۱۲

رای وحدت رویه شماره ۷۳ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به لازم الاجرا بودن قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۶۶ از تاریخ ۷/۹/۶۶ لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان های ارتش ملی اسلامی و بازنشستگی پرسنل و بازخرید سوابق خدمتی آنان مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب قابلیت اجرا داشته و احکام اعاده به خدمت صادره بر اساس آن صحیح است.

حاکمیت ماده واحده مربوط به تعدیل سازمان نیروهای مسلح مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸

۱۱۳

رای وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به شرح دادنامه شماره ۱۵۲ و ۱۵۳ مورخ ۲۵/۷/۷۱ هیأت عمومی در قضیه مطروحه تعیین تکلیف شده است. (کارمندان شرکت صنایع هواپیمایی ایران از لحاظ استخدامی مشمول آیین نامه استخدامی خاص آن شرکت می باشند)

مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران

۱۱۴

رای وحدت رویه شماره ۱۰۸ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سازمان پلیس قضایی در پذیرفتن درخواست پرسنل مبنی بر انتقال به سازمان دیگر الزام قانونی ندارد.

انتقال پرسنل سازمان پلیس قضایی

۱۱۵

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه مورخ ۲۶/۹/۶۳ شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی مربوط به افزایش فوق العاده شغل فارغ التحصیلان لیسانس در رسته کشاورزی است  و متصدیانی که فاقد مدرک لیسانس می باشند را شامل نمی شود

افزایش فوق العاده شغل فارغ التحصیلان لیسانس کشاورزی

۱۱۶

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به استناد تبصره ماده ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹، آثار مالی ناشی از پرداخت کسور بازنشستگی مربوط به پذیرفته شدگان قبل از سال ۱۳۵۴ مراکز تحصیلی مندرج در قانون مرقوم از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۸ لازم الاجراء خواهد بود

تاریخ محاسبه آثار مالی ناشی از پرداخت کسور بازنشستگی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

۱۱۷

رای وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نسخ ضمنی مقررات تبصره ماده ۶۹ قانون استخدام نیروهای مسلح با تصویب لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان های ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۷/۱۳۵۸

تعدیل سازمان های ارتش جمهوری اسلامی ایران

۱۱۸

رای وحدت رویه شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به پیش بینی اختیار بازخرید خدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج کمیته امداد امام خمینی در مقررات مربوط اعمال آن منوط به ارتکاب خطای اداری و طرح قضیه در دیوان عدالت اداری نیست

بازخرید خدمت مستخدمین کمیته امداد امام خمینی

۱۱۹

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۵، هیأت تجدیدنظر در مقام رسیدگی پژوهشی موظف است که با لحاظ جمیع جهات و اوضاع و احوال مؤثر و انطباق با بند ۲۰ ماده ۹ قانون مزبور، در خصوص  غیبت غیر موجه متوالی یا متناوب با تعیین مجازات متناسب رای قطعی صادر نماید

تکالیف و هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

۱۲۰

رای وحدت رویه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع قبلاً در رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۸/۳/۱۳۷۲ مورد رسیدگی قرار گرفته است (محکومیت کیفری زاید بر یکسال موضوع ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش فی حد ذاته موجب اخراج پرسنل مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح از خدمت دولت است)

تفسیر ماده ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش

۱۲۱

رای وحدت رویه شماره ۲۰۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به استناد تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ کارمندانی که بر اساس آراء هیأت های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده اند و تا تاریخ ۲/۷/۶۵ شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت

مهلت اعتراض به آراء هیأت های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی

۱۲۲

رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اطلاق و عموم تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها که بر اساس آراء هیأت های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکوم شده اند و تا تاریخ ۲/۷/۶۵ شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند دیگر حق طرح شکایت ندارند

مهلت شکایت اعضاء هیأت علمی به آراء قطعی هیأت های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی

۱۲۳

رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کسور بازنشستگی که به حکم قانون از حقوق و مزایای مستخدم رسمی کسر شده به حکم ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی انتقال می یابد

انتقال کسور بازنشستگی

۱۲۴

رای وحدت رویه شماره ۱۰تا۱۲ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال فرمان عفو معظم له در مورد محکومان به انفصال از خدمت کارکنان گمرک چابهار جز از طریق اعاده مستخدمین مذکور به خدمت در گمرک ایران میسر نیست

آثار عفو رهبری در مورد محکومیت به انفصال

۱۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۶ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با استناد به ماده ۱۷ آیین نامه مرخصی ها حداکثر مدت مرخصی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ آیین نامه مذکور از چهار ماه تجاوز نخواهدکرد

حداکثر مدت مرخصی

۱۲۶

رای وحدت رویه شماره ۸۰ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر تعیین و پرداخت فوق العاده شغل از تاریخ ۱/۱/۷۱، افزایش فوق العاده شغل کارکنان برجسته که مبتنی بر نتیجه ارزیابی نحوه خدمت آنان در سال ۶۹ بوده جزو حقوق مکتسب آنان است

افزایش فوق العاده شغل کارکنان برجسته

۱۲۷

رای وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض نسبت به آراء هیأت های پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی که بعد از تاریخ ۲/۷/۶۵ تسلیم دیوان عدالت اداری شده است قابل استماع در دیوان نمی باشد

مهلت اعتراض به آراء هیأت های پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی

۱۲۸

رای وحدت رویه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب سوابق خدمت کارکنان منتقل به بانک مرکزی از لحاظ تجربه و به منظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار الزامی نیست.

تطبیق وضع کارکنان منتقل به بانک مرکزی

۱۲۹

رای وحدت رویه شماره ۱۳۶ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اعمال همطرازی در زمان تصدی سمت مربوط، تغییرات بعدی همطرزای به کارمندان بازنشسته  تسری نخواهد داشت

عدم اعمال تغییرات همطرازی در بازنشستگی

۱۳۰

رای وحدت رویه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ احتساب ۵۰% حق فنی علاوه بر حقوق بازنشستگی منظور خواهد شد

افزایش حقوق بازنشستگی

۱۳۱

رای وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم اعتبار تشکیل کمیسیون پنج نفره ماده ۱۱۸ قانون استخدام ارتش در مورد رسیدگی به تخلفات پرسنل از تاریخ اجرای ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶

رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش

۱۳۲

رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ مبنا برای معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تأدیه آن تاریخی است که مدت خدمت به سی سال تمام می رسد

تاریخ مبنا معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی

۱۳۳

رای وحدت رویه شماره ۱۵۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها به بازنشسته و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت به استناد لایحه قانونی نحوه بازنشسته و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۹

بازنشسته و بازخرید کارکنان مازاد بر احتیاج دولت

۱۳۴

رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستفاد از ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری عدم جواز اعمال تشدید مجازات در صورت عدم مستندات جدید است

شرایط اعمال تشدید مجازات اداری

۱۳۵

رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قطع رابطه استخدامی کارکنان سازمان دامپزشکی از وزارت کشاورزی با انتزاع سازمان مذکور از وزارت کشاورزی و الحاق آن به وزارت جهاد سازندگی

انتزاع سازمان دامپزشکی از وزارت کشاورزی

۱۳۶

رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با صدور رای مقتضی در یک موضوع واحد در دیوان عدالت اداری، رسیدگی مجدد به موضوع منتفی است

عدم رسیدگی مجدد به موضوع واحد

۱۳۷

رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منظور از انفصال از شغل، اخراج از اداره نیست بلکه شغل اداری باید تغییر یابد

معنا و مفهوم انفصال از شغل

۱۳۸

رای وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اصلاح آیین نامه استخدامی سازمان صدا و سیما در تاریخ ۲۸/۱۱/۶۸  راجع به کیفیت احتساب حقوق بازنشستگی مقررات قبلی ملغی است

مقررات حاکم بر احتساب حقوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما

۱۳۹

رای وحدت رویه شماره ۱۰۰ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معافیت مستخدم رسمی از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ پرداخت کسور بازنشستگی به مدت سی سال تمام است

تاریخ معافیت مستخدم رسمی از پرداخت کسور بازنشستگی

۱۴۰

رای وحدت رویه شماره ۱۰۹ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به ماده ۱۹ و ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت، گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی کارکنان و مجوز عدم پرداخت فوق العاده کاری نیست

عدم تأثیر گذشت سال مالی بر دریافت فوق العاده کاری

۱۴۱

رای وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش به اجرای دستور مراجع قضایی در تصمیم به قطع حقوق بازنشستگی

تبعیت سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش از دستور مراجع قضایی

۱۴۲

رای وحدت رویه شماره ۱۳۳ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در پرونده کارمندان متخلفی که تخلف آنان علاوه بر جنبه اداری واجد عنوان جرائم مندرج در قوانین جزائی نیز بوده و پس از رسیدگی مراجع قضائی رای بر برائت آنان صادر می شود ضروری به نظر می رسد.

رسیدگی مجدد به تخلفات اداری پس از صدور رای برائت از مرجع قضایی

۱۴۳

رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده به آن تعلق می گیرد انجام وظیفه کند

شرایط پرداخت فوق العاده شغل

۱۴۴

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت شهرداری برای اعمال مجازات اخراج از خدمت مندرج در ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مستثنی بودن  شهرداری از اعمال  حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۱۴۵

رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 ابطال حکم بازخریدی به معنی عدم قطع رابطه استخدامی مستخدم با واحد دولتی است و بافرص استمرار رابطه ‌استخدامی و این که عدم اشتغال درخصوص مورد مستند به فعل مستخدم نبوده است، احتساب مدت عدم اشتغال بخدمت ناشی از بازخرید خدمت از لحاظ بازنشستگی با پرداخت کسور قانونی، موافق مقررات است.

احتساب سوابق خدمت ناشی از بازخرید خدمت غیر قانونی

۱۴۶

رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال اختیار مقرر در ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سلب صلاحیت سردفتر مختص ریاست قوه قضاییه است

اختیار ریاست قوه قضاییه در سلب صلاحیت سردفتر

۱۴۷

رای وحدت رویه شماره ۳۰-۳۱-۳۲ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام دولت به فروش خانه های سازمانی به متصرفین آن ها در صورت نیاز واحد دولتی به نگهداری آن فاقد وجاهت قانونی است

شرایط فروش خانه های سازمانی به متصرفین آن ها

۱۴۸

رای وحدت رویه شماره ۳۹ تا ۴۲ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با صدور حکم برائت از اتهام منتسب قانونی است

پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق

۱۴۹

رای وحدت رویه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تخلف افشاء سؤالات امتحانی موضوع بند ۱۸ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستلزم تحقق و اجتماع عناصر و ارکان آن است

شرایط تحقق تخلف افشاء سؤالات امتحانی

۱۵۰

رای وحدت رویه شماره ۱۷۳ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور مجوز استخدام مستلزم شرایط لازم و اخذ مجوز از مرجع صلاحیت دار است

شرایط استخدام

۱۵۱

رای وحدت رویه شماره ۱۷۶ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم کارایی مستخدم، در تقلیل فوق العاده شغل او تأثیری ندارد

عوامل مؤثر در تقلیل فوق العاده شغل

۱۵۲

رای وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق به افزایش فوق العاده شغل متصدیان برخی از رشته های کشاورزی در رسته کشاورزی با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد قانونی است

افزایش فوق العاده شغل متصدیان برخی از رشته های کشاورزی

۱۵۳

رای وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اظهارنظر هسته گزینش در خصوص اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به صورت آزمایشی با وظایف و مسئولیت های آن ها انطباق ندارد

عدم صلاحیت هسته گزینش در اظهارنظر راجع به اولویت افراد جهت استخدام

۱۵۴

رای وحدت رویه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش قطع شده و کسورات بازنشستگی را دریافت کرده باشد، نقل و انتقال کسورات و حق بیمه موضوعاً منتفی است

انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی

۱۵۵

رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرایط و مصادیق انتقال کارکنان دولت

شرایط و مصادیق انتقال کارکنان دولت

۱۵۶

رای وحدت رویه شماره ۶۸ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش فوق العاده شغل مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور در صورت انصراف از بازنشستگی و ادامه خدمت به حکم ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش قانونی است

افزایش فوق العاده شغل مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور

۱۵۷

رای وحدت رویه شماره ۸۶ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده خارج از مرکز مجاز نمی باشد

کسر کسور بازنشستگی از کارکنان شرکت ملی فولاد ایران

۱۵۸

رای وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به این که کمک غیر نقدی مورد مطالبه کارمندان وزارت دادگستری در اختیار وزارت مذکور قرار ندارد ملزم به تأمین و پرداخت آن نیست

پرداخت کمک غیر نقدی وزارت دادگستری

۱۵۹

رای وحدت رویه شماره ۹۹ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قبلاً در رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۱/۱۲/۷۵ مورد رسیدگی قرار گرفته است (در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش قطع شده و کسورات بازنشستگی را دریافت کرده باشد، نقل و انتقال کسورات و حق بیمه موضوعاً منتفی است)

انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی

۱۶۰

رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منظور از انفصال از شغل، اخراج از اداره نیست بلکه شغل اداری باید تغییر یابد

معنا و مفهوم انفصال از شغل

۱۶۱

رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر شمول قانون مزبور به مطلق شرکت های دولتی، رسیدگی به تخلفات اداری شرکت صنایع پنها وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.

شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مطلق شرکت های دولتی

۱۶۲

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به ماده ۱۴۲ لایحه قانونی استخدام کشوری جواز انتقال دارندگان رتبه های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی دولتی و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مشمول لایحه قانونی مذکور به شرط رضایت آنان مفید جواز انتقال مستخدم رسمی وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان های دولتی به سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی بدون جلب رضایت آن ها نیست

انتقال مستخدمان رسمی وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان های دولتی

۱۶۳

رای وحدت رویه شماره ۱۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳، لزوم هماهنگی حقوق قضات بازنشسته با قضات شاغل الزاماً مستلزم افزایش آن بر اساس تغییر ضریب جدول حقوق قضات شاغل است

هماهنگی حقوق قضات بازنشسته با قضات شاغل

۱۶۴

رای وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 حق محرومیت از مطب از مصادیق مزایای مستمر قابل احتساب در فوق‌العاده اضافه کار محسوب نمی شود.

فوق العاده اضافه کار حق محرومیت از مطب

۱۶۵

رای وحدت رویه شماره ۱۷۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم ممنوعیت قانونی برکناری از خدمت مستخدمان آموزش و پرورش قبل از فراغت از تحصیل به علت آزمایشی بودن دوره تحصیل مستند به مواد ۶ و ۷ و ۸ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹

برکناری از خدمت مستخدمان آموزش و پرورش قبل از فراغت از تحصیل به

۱۶۶

رای وحدت رویه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص پرداخت کسور بازنشستگی مفید عدم قابلیت انتقال آن از یک صندوق بازنشستگی به صندوق دیگر نیست

انتقال کسور بازنشستگی از یک صندوق بازنشستگی به صندوق دیگر

۱۶۷

رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتبار حکم قطعی محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دائم از خدمات دولتی در مراجع قضایی در قطع رابطه استخدامی وی با واحد دولتی

اعتبار حکم محکومیت کیفری مستخدم در قطع رابطه استخدامی

۱۶۸

رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصمیم قضایی مراجع دادگستری مانع از اعمال مجازات اداری نیست

اعمال تصمیم اداری توأم با تصمیم قضایی

۱۶۹

رای وحدت رویه شماره ۳۲-۳۳ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور هستند

شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارمندان شرکت های دولتی

۱۷۰

رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اظهار نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی نظر فنی و تخصصی کمیسیون پزشکی در باب بیماری مستخدم و تاریخ آن فاقد وجاهت قانونی است

اظهار نظر قضایی در زمینه اعتبار نظر کمیسیون پزشکی

۱۷۱

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

همسر دائم شهید در صورت ازدواج منقطع استحقاق دریافت مستمری قانونی را دارد

استحقاق همسر دائم شهید به دریافت مستمری

۱۷۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۰ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فروش خانه های سازمانی منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵ است

شرایط فروش خانه های سازمانی

۱۷۳

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت تسری مصوبه جواز اعطاء گروه تشویقی طرح طبقه بندی مشاغل اداری به قضات دادگستری که دارای مقررات استخدامی خاص هستند

عدم تسری طرح طبقه بندی مشاغل اداری به قضات دادگستری

۱۷۴

رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پایان دادن به خدمت متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش پس از استخدام آن ها فاقد وجاهت قانونی است.

لغو استخدام متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

۱۷۵

رای وحدت رویه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری از مزایای مربوط به دوره دو ساله آموزشی منوط به تفویض پست ثابت سازمانی در رشته کارشناسی در زمان اشتغال به خدمت و اجتماع شرایط مقرر است

شرایط برخورداری از مزایای دوره دو ساله آموزشی

۱۷۶

رای وحدت رویه شماره ۱۷۹ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارزش تحصیلی دوره دو ساله کمک آموزگاری در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  معادل سوم راهنمایی است

ارزش تحصیلی دوره دو ساله کمک آموزگاری

۱۷۷

رای وحدت رویه شماره ۱۸۲ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

انفصال موقت سردفتر مقتضی زوال سمت و نافی حقوق قانونی او نسبت به دفتر اسناد رسمی مورد تصدی وی نیست

آثار انفصال موقت سردفتر

۱۷۸

رای وحدت رویه شماره ۲۲۹-۲۳۰ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرط احتساب سوابق خدمت مستخدمین که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری بازخرید می شوند پرداخت ما به التفاوت کسور یا حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی است

شرایط احتساب سوابق خدمت اشخاص بازخرید شده

۱۷۹

رای وحدت رویه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جذب کارمندان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادعای حذف بودجه پیشنهای با توجه به مجوز استخدام مصرح در ماده ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ غیر قانونی است

جذب کارمندان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۸۰

رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، قواعد شکلی را مراعات نموده‌اند لذا موجبی برای نقض آراء نیست.

تخلفات اداری

۱۸۱

رای وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اعتبارآراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری ، مؤسسات و مراجع ذیربط مکلف به تبعیت از آن هستند

تبعیت مؤسسات دولتی از آرای دیوان عدالت اداری

۱۸۲

رای وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تشخیص ارزش تحصیلی دوره های آموزشی خاص در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمان دولت بر عهده شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است

مرجع تشخیص ارزش تحصیلی دوره های آموزشی جهت ارتقا کارمندان

۱۸۳

رای وحدت رویه شماره ۸۳ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مکلف به بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل و مدارک مربوط به خطای منتسب و صدور رای مستدل و مستند با رعایت آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند

تکالیف هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

۱۸۴

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ تا ۲۰۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیر قانونی بودن الزام سازمان آب و برق خوزستان به پرداخت پاداش پایان خدمت به لحاظ فقد حکم الزام آور قانونی

الزام سازمان آب و برق خوزستان به پرداخت پاداش پایان خدمت

۱۸۵

رای وحدت رویه شماره ۲۲۵ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آماده به خدمت کردن مستخدم رسمی شرکت پست به لحاظ حذف پست سازمانی مورد تصدی به تجویز ماده ۶۲ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ قانونی است

آماده به خدمت کردن مستخدم به لحاظ حذف پست سازمانی

۱۸۶

رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارزش تحصیلات فارغ التحصیلان دوره ۵ ساله (دیپلم علمی) در فاصله سال های ۱۳۳۵ـ ۱۳۲۵از احاظ استخدامی معادل دیپلم کامل متوسطه است و مستلزم استفاده از مزایای مربوط است

ارزش تحصیلات فارغ التحصیلان دوره ۵ ساله (دیپلم علمی)

۱۸۷

رای وحدت رویه شماره ۲۷۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تأیید و تصویب امتیاز ارشدیت برای نیروهای نظامی و انتظامی به پیشنهاد مراجع ذیصلاح و موافقت فرماندهی کل قوای مسلح است

نحوه تأیید و تصویب امتیاز ارشدیت برای نیروهای نظامی و انتظامی

۱۸۸

رای وحدت رویه شماره ۳۰۶ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در متن رای موضوع با رای وحدت رویه شماره ۷۴/۹ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۵ استناد شده که رای مزبور موجود نیست و موضوع از متن رای و خلاصه پرونده قابل تشخیص نیست

انفصال از خدمت

۱۸۹

رای وحدت رویه شماره ۳۹۸- ۳۹۹ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین شرایط احراز لازم جهت تصدی پست های ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مربوط از حیث تحصیلات و سوابق تجربی بر عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

مرجع صالح جهت تعیین شرایط احراز لازم جهت تصدی پست های ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مربوط

۱۹۰

رای وحدت رویه شماره ۱۲ تا ۱۶ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان دو ماه حداکثر به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال در صورت اجتماع و تحقق شرایط مندرج در لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته می شوند مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ قانونی است

پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان دو ماه

۱۹۱

رای وحدت رویه شماره ۴۲-۴۳ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حق الزحمه مربوط به دانشجویان انترنی دانشکده پزشکی و درمانی به دانشجویان بورسیه پزشکی قانونی است

پرداخت حق الزحمه به دانشجویان بورسیه پزشکی

۱۹۲

رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شهر بهبهان در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری از جمله نقاط محروم و بد آب و هوا‌شناخته نشده است لذا شکات استحقاق دریافت فوق العاده‌محل خدمت پس از انقضاء مدت پنج سال خدمت در آن شهرستان را ندارند.

محروم و بد آب و هوا تلقی نشدن شهرستان بهبهان

۱۹۳

رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری و تعمیم حکم مقرر در ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ در خصوص الزام واحدهای دولتی به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود از طریق حذف پست های بلامتصدی و تقلیل پست های پشتیبانی، به مشاغل اصلی و تخصصی و فنی واحدهای دولتی از جمله پست سازمانی تکنسین نقشه برداری فاقد وجاهت قانونی است

عدم تسری حکم مقرر در ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ به مشاغل اصلی و تخصصی و فنی واحدهای دولتی

۱۹۴

رای وحدت رویه شماره ۱۳۳ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مفاد رای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر لزوم اعاده شاکی به خدمت و عدم محکومیت به تحمل مجازات اداری محمول بر برائت و ترتب آثار استخدامی مربوط به برائت است

برائت از مجازات اداری و ترتب آثار استخدامی بر آن

۱۹۵

رای وحدت رویه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارتقاء گروه مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری منوط به حصول شرایطی از جمله اشتغال مستخدم به خدمت و افزایش میزان تجربه در رشته شغلی مورد تصدی می‌باشد و احتساب مدت عدم اشتغال مستخدم رسمی به خدمت از حیث ارتقاء گروه مجوز قانونی ندارد.

شرایط ارتقاء گروه مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری

۱۹۶

رای وحدت رویه شماره ۱۴۱ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برکناری مستخدم دولت از خدمت آزمایشی که ادامه خدمت او مورد تأیید هسته گزینش قرار نگرفته است قانونی است

عدم تأیید هسته گزینش در ادامه خدمت آزمایشی

۱۹۷

رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستفاد از ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تمرد و عدم اطلاعت از دستور قانونی مقام مافوق بایستی در قلمرو وظایف و تکالیف پست سازمانی مربوط باشد

شرط وقوع تمرد و عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق

۱۹۸

رای وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اختصاص هفت هکتار از اراضی واقع در مرغ و مهیار اصفهان از طرف وزارت جهاد سازندگی به کارکنان اداره کل امور عشایری استان اصفهان و عدم تعلق آن به شرکت تعاونی مسکن، انتخاب کارمند رسمی اداره کل امور عشایری به سمت مدیر عامل تعاونی مسکن اداره کل امور عشایری و اشتغال در اوقات موظف اداری موافق اصول و موازین قانونی است

اشتغال کارمند رسمی در تعاونی مسکن در اوقات موظف اداری

۱۹۹

رای وحدت رویه شماره ۲۷۲ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به عدم تأثیر تغییر تاریخ تولد مشمولین خدمت وظیفه عمومی در ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ تعمیم آن به اصلاحات و تغییرات سایر مندرجات شناسنامه فاقد وجاهت قانونی است

مؤثر بودن اصلاحات و تغییرات مندرجات شناسنامه مشمولین خدمت وظیفه عمومی

۲۰۰

رای وحدت رویه شماره ۳۳۷-۳۳۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بهره مندی از حقوق و مزایای دوره های آموزشی یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی معتبر و ارتقاء گروه امکان پذیر است

ارزش دوره های آموزشی خاص در تطبیق مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه

۲۰۱

رای وحدت رویه شماره ۳۷۹ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخراج مستخدم شرکت ملی گاز پس از تثبیت حق تبدیل وضع به مستخدم رسمی به لحاظ انقضاء مدت استخدام پیمانی بدون محکومت به مجازات های مؤثر در استخدام رسمی و با اظهار نظر خارج از مهلت هسته گزینش فاقد وجاهت قانونی است

اخراج غیر قانونی مستخدم شرکت ملی گاز پس از تثبیت حق تبدیل وضع به مستخدم رسمی

۲۰۲

رای وحدت رویه شماره ۳۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستند به مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری تبدیل وضع مستخدم از آزمایشی به رسمی منوط به انقضاء مدت خدمت آزمایشی و عدم اظهار نظر هسته گزینش مبنی بر رد صلاحیت مستخدم در مدت خدمت آزمایشی است

تبدیل وضع مستخدم از آزمایشی به رسمی

۲۰۳

رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش پنج سال خدمت ارفاقی مقرر در تبصره ماده ۹۷ آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها به مستخدمین بازنشسته، وجاهت قانونی ندارد.

احتساب سنوات خدمت بازنشستگان

۲۰۴

رای وحدت رویه شماره ۵۴-۵۵ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب ایام تعطیلات اعلام شده از سوی دولت جزو مرخصی استحقاقی مستخدمین دولت و عدم احتساب مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده مستخدمین انتقالی از یک واحد دولتی به واحد دیگر جزو سابقه خدمتی آنان، مطابق رای شماره ۱۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۴ فاقد وجاهت قانونی است.

احتساب مرخصی ایام تعطیلاتی که از طرف دولت اعلام گردیده

۲۰۵

رای وحدت رویه شماره ۹۶-۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال به امور فنی داروخانه ها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی است و اعمال آن در مورد موسسین داروخانه ها وجاهت قانونی ندارد.

تعیین مسئول فنی داروخانه وفق مقررات قانونی

۲۰۶

رای وحدت رویه شماره ۲۰۱ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کیفیت اجرای طرح طبقه‎بندی مشاغل و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری

۲۰۷

رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در جهت اعمال مجازات اداری توسط شخصی غیر از مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، وجاهت قانونی ندارد.

تنزل مقام مستخدم رسمی‌دولت در مقام اعمال مجازات اداری

۲۰۸

رای وحدت رویه شماره ۲۲۱-۲۲۲ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری حکم مقرر در ماده ۷۷ اصلاحی قانون استخدام نیروهای مسلح و تبصره آن مبنی بر جواز احتساب مدت تحصیل در دانشکده ها و آموزشگاه نظامی و غیر نظامی از حیث بازنشستگی به افراد غیرنظامی خلاف قانون است.

احتساب مدت تحصیل‌مستخدمین نیروهای غیر نظامی از لحاظ سوابق خدمتی

۲۰۹

رای وحدت رویه شماره ۲۴۶ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده هنگام بازنشستگی حداکثر به مدت ۴ (در زمان معتبر و مجری بودن لایحه قانونی استخدام کشوری و آیین نامه مرخصی ها )

استفاده از مرخصی استحقاقی حداکثر به مدت چهار ماه هنگام بازنشستگی

۲۱۰

رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۶ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکتهای آب و فاضلاب (کاشان و تهران) دولتی محسوب و شکایت از واحدهای مذکور قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی باشد.

دولتی بودن شرکت آب و فاضلاب

۲۱۱

رای وحدت رویه شماره ۳۱۸ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قطع حقوق و مزایای مستخدم استفاده کننده از خانه سازمانی تا روز تخلیه و تحویل، در صورت عدم تخلیه ظرف مهلت مقرر، به موجب ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ ، قانونی است.

عدم تخلیه خانه‌های سازمانی ظرف مهلت‌مقرر و کسر حقوق و مزایا

۲۱۲

رای وحدت رویه شماره ۳۶۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خروج الزامی اشخاص از کشور به واسطه انجام وظایف و ماموریت های محوله از طرف سازمان دولتی متبوع مشمول حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون گذرنامه نمی شود.

عدم شمول ماده ۱۷ قانون گذرنامه‌ به  مأموریت های خارج از کشور محوله از طرف سازمان‌های دولتی

۲۱۳

رای وحدت رویه شماره ۳۷۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اداره قانونی ثبت احوال به صدور شناسنامه در صورت اثبات تابعیت ایرانی اشخاص از مراجع صلاحیتدار قضائی و نظریه شورای تامین مبنی بر سوابق سوء امنیتی اشخاص، نافی اعتبار و ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست.

احراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضائی صلاحیتدار

۲۱۴

رای وحدت رویه شماره ۳۸۲-۳۸۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارمندان شرکت دولتی راه آهن ج.ا.ا مشمول تبصره الحاقی به ماده ۲ تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص فوق العاده بدی آب و هوا و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می شوند.

اطلاق ضوابط و مقررات قانون‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تمام دستگاهها

۲۱۵

رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حقوق مبنا به مستخدم تحت تعقیب اداری در مدت عدم اشتغال به خدمت منوط به صدور حکم قطعی برائت وی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است.

پرداخت حقوق مبنا به مستخدم تحت تعقیب تخلف اداری

۲۱۶

رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حصر صلاحیت هیأت عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پروانه نشریه و عدم جواز قانونی تسری به سایر جرائم مطبوعاتی در زمره صلاحیت رسیدگی ذاتی دادگاه دادگستری.

حصر صلاحیت هیأت عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص رسیدگی به جرائم نشریات

۲۱۷

رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تنزل مقام کارمندان بر اساس بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نافی اختیارات مدیر در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان براساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری نیست.

اختیار مدیر در تغییر پست ثابت سازمانی علاوه بر  تنزل مقام بر اساس تخلف اداری

۲۱۸

رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب مدت خدمت غیررسمی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری جزو سابقه خدمت رسمی آنان منوط به تقاضای مستخدم و پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی با رعایت شرایط مربوط است.

احتساب مدت خدمت غیررسمی کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری

۲۱۹

رای وحدت رویه شماره ۵۲-۵۳ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل وزارت جهاد سازندگی درباره کارکنان منتقل شده از سازمان جنگل ها و مراتع به آن وزارتخانه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ .

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درباره کارمندان سازمان جنگلها ومراتع کشور

۲۲۰

رای وحدت رویه شماره ۷۰-۷۱ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ بدون احتساب آن بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت قانونی است.

تعیین حقوق بازنشستگی قضات

۲۲۱

رای وحدت رویه شماره ۸۱ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احکام قطعی مراجع قضائی درخصوص اصلاح تاریخ تولد اشخاص بر اساس رای شماره ۳۵۵ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی، قبل از تصویب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب۸/۸/۱۳۷۹ معتبر و لازم الاتباع است.

لازم الاتباع بودن احکام قطعی مراجع قضائی درمورد اصلاح تاریخ تولد اشخاص

۲۲۲

رای وحدت رویه شماره ۸۲ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محاسبه فوق العاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، قبل از تصویب قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

محاسبه فوق العاده خاص در تعیین وبرقراری حقوق بازنشستگی

۲۲۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ملاک تشخیص سن مستخدمین مشمول قانون مذکور از لحاظ بازنشستگی شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه نموده‌اند و در نتیجه تغییرات بعدی در تاریخ تولد مستخدمین مزبور از حیث بازنشستگی موثر در مقام نیست.

 سن بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون  استخدام کشوری

۲۲۴

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق کارکنان رسمی بازنشسته در سال ۷۸ به دریافت پاداش پایان خدمت (یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده شغل به ازاء هر دو سال خدمت)، مطابق بند (و) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.

پاداش پایان خدمت به میزان یک ماه آخرین حقوق وفوق العاده شغل

۲۲۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی کارکنان شرکت راه آهن (۱۰۰) بر اساس ضریب مذکور در جدول حقوقی کارکنان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری  موضوع ماده ۳۳  قانون مذکور.

تعیین ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۲۲۶

رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 بازخرید خدمت و اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی، منوط به ارتکاب تخلف اداری و صدور رای از مراجع اختصاصی اداری نیست.

بازخرید خدمت نیروی انسانی کمیته امداد امام خمینی ( ره ).

۲۲۷

رای وحدت رویه شماره ۲۵۶ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان است.

تشخیص وتطبیق جانبازی

۲۲۸

رای وحدت رویه شماره ۲۷۱ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی در زمان اشتغال به خدمت مستخدم قانونی است.

وصول کسور بازنشستگی سابقه خدمت غیررسمی پس از بازخریدی خدمت مستخدم

۲۲۹

رای وحدت رویه شماره ۳۰۳-۳۰۴ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضرورت استفاده از خدمات آموزشی مشمولین قانون متعهدین خدمت و آثار قانونی مترتب بر استخدام و اشتغال از جمله لزوم احتساب مدت خدمت

احتساب مدت خدمت متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

۲۳۰

رای وحدت رویه شماره ۳۷۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت تقاضای مستخدم مشعر بر دریافت کسور بازنشستگی یا حق بیمه و خروج وجوه مذکور از صندوق مربوط، انتقال کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر وجاهت قانونی ندارد.

انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی ازیک صندوق به صندوق دیگر

۲۳۱

رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر محل خدمت مستخدم به منظور تنبیه وی بر اساس محدودیت اختیار مدیر در اعمال مجازات های اداری فاقد وجاهت قانونی است.

تغییر محل جغرافیائی مستخدمین دولت به عنوان تنبیه از سوی مدیریت

۲۳۲

رای وحدت رویه شماره ۴۴۳-۴۴۴ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استرداد وجوه پرداختی بابت مرخصی های ذخیره شده قبل از ۱/۱/۱۳۵۸ به نیروهای نظامی و انتظامی مطابق امریه مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۱ مقام معظم رهبری ، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم استرداد وجوه پرداختی بابت مرخصی های ذخیره شده

۲۳۳

رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت مستمری به والدین شهدا، مشروط به تحت الکفاله بودن افراد مذکور است.

پرداخت مستمری به والدین شهدا

۲۳۴

رای وحدت رویه شماره ۵۳ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم استماع و رسیدگی نسبت به اعتراض به آراء هیأتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی علی الاطلاق پس از تاریخ ۲/۷/۱۳۶۵ .

اعتراض به آراء هیأتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی

۲۳۵

رای وحدت رویه شماره ۵۸ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال به شغل آموزگاری بدون توجه به میزان دریافتی و عائله تحت تکفل مثبت تمکن مالی و محرومیت اشخاص از امتیاز مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت نیست.

واگذاری زمین به افرادی که اشتغال به شغل آموزگاری و دریافت حقوق و مزایای آن بدون توجه به میزان دریافتی و تعداد عائله تحت تکفل

۲۳۶

رای وحدت رویه شماره ۷۸ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷ است. (عدم استخدام و جذب نیروهای قراردادی وزارت اموراقتصادی و دارایی به دلیل حذف بودجه غیرقانونی است. )

استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی

۲۳۷

رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی و قضات در هر سال همانند سایر بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی وجاهت قانونی ندارد.

پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط

۲۳۸

رای وحدت رویه شماره ۱۶۲-۱۶۳ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی احتساب فوق العاده شغل کارکنان آمورش و پرورش استثنایی به میزان ۳۰ درصد در حقوق بازنشستگی کارمندان مذکور .

احتساب ۳۰% فوق العاده شغل در حکم برقراری بازنشستگی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی

۲۳۹

رای وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری مستخدمان رسمی دارای مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از حقوق و فوق العاده شغل ماهانه حداقل ۸۰% مجمع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزشی مشروط به اشتغال در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی مشمول قانون مذکور است.

برخورداری مستخدمان رسمی دارای مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس از حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاه

۲۴۰

رای وحدت رویه شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشروط و مقید نمودن برقراری حقوق وظیفه یا مستمری به نداشتن شوهر در زمان فوت مورث، خلاف قانون است.

پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

۲۴۱

رای وحدت رویه شماره ۲۹۹ تا ۳۰۱ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم الزام سازمان ها و موسسات دولتی به استخدام رسمی کارکنان و جواز برکناری مستخدم آزمایشی در طول دوران خدمت آزمایشی مطابق ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری

استخدام و برکناری مستخدم آزمایشی  در طی دوران خدمت آزمایشی

۲۴۲

رای وحدت رویه شماره ۴۰۶ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حق ماموریت خارج از کشورمطابق مصوبه مورخ ۱۶/۹/۷۲ هیأت مدیره کارخانه قند شاهرود قانونی است.

پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه خارج از کشور

۲۴۳

رای وحدت رویه شماره ۴۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور حکم به انفصال از خدمت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلحاظ محکومیت به انفصال از شغل توسط مراجع قضایی خلاف قانون است.

تمایز و انفصال از خدمت و انفصال از شغل

۲۴۴

رای وحدت رویه شماره ۴۵۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لزوم احتساب فوق‎العاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی موافق اصول و موازین قانونی است

احتساب فوق‎العاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی

۲۴۵

رای وحدت رویه شماره ۴۵۸ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی پرداخت ما به التفاوت فوق العاده ماموریت خارج از کشور به مستخدمان ذینفع.

پرداخت فوق العاده ماموریت خارج از کشور

۲۴۶

رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری از تسهیلات استخدامی ایثارگران برای داوطلب ورود به خدمت دولت در صورت فقدان شرایط و ضوابط مربوط غیرقانونی است.

استفاده از مزایای ایثارگران برای داوطلب ورود به  خدمت دولت

۲۴۷

رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاص ضرورت ذخیره کلیه مرخصی های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت به اشخاصی که قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده اند.

اعطای حقوق مرخصی دوران اسارت

۲۴۸

رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل از سال ۷۴ بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب حقوقی سال های بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد.

 الزام سازمان بازنشستگی بر تصحیح احکام بر پایه ضرایب

۲۴۹

رای وحدت رویه شماره ۸۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برکناری مستخدم رسمی دولت پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی بدون صدور حکم از مراجع ذیصلاح، وجاهت قانونی ندارد.

انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم دولت در عداد مستخدمین رسمی

۲۵۰

رای وحدت رویه شماره ۳۶۴ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش حقوق بازنشستگی و پرداخت آن به اعضاء هیأت علمی دانشگاهها که قبل از سال ۷۴ بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب جدول حقوقی سنوات بعد از بازنشستگی، غیرقانونی است.

افزایش حقوق بازنشستگی

۲۵۱

رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

(پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بر عهده وزارتخانه ها و سازمانهای متبوع کارکنان می باشد و اقامه دعوی بخواسته مذکور بطرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنای قانونی ندارد.)الزام قانونی پرداخت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰% حقوق و مزایا به کارکنان دولت.

حق اشعه

۲۵۲

رای وحدت رویه شماره ۴۲۳ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع قبلا طی رای شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۸۲ مورد رسیدگی قرار گرفته است. (استحقاق قانونی اشخاص به دریافت فوق العاده اشتغال خارج از کشور)

فوق العاده اشتغال  خارج از کشور

۲۵۳

رای وحدت رویه شماره ۴۲۹ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مبنای حقوق بازنشستگی مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری (تابع قانون نظام هماهنگ) معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر است.

اصلاح حکم بازنشستگی در اجرای ماده۹

۲۵۴

رای وحدت رویه شماره ۴۳۰ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز افزایش خدمت ارفاقی به مستخدمین رسمی دولت به منظور برخورداری آنان از حقوق بازنشستگی حداکثر به میزان ۳۰ سال سابقه خدمت .

خدمت ارفاقی

۲۵۵

رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب فوق العاده خاص در تعیین پاداش پایان خدمت ناشی از طرح تعدیل نیروی انسانی قانونی است.

پاداش پایان خدمت

۲۵۶

رای وحدت رویه شماره ۲۶-۳۱ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لغو بازنشستگی کارمندان با سنوات ارفاقی و کمتر از ۲۰ سال و بازنشستگی بر اساس درخواست آنان بر اساس سنوات خدمت و بازنشستگی مستخدمین رسمی و ثابت مشمول قانون تامین اجتماعی بر اساس سنوات خدمت.

بازنشستگی با سنوات خدمت

۲۵۷

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی احتساب ایام سنوات ارفاقی در تعیین حقوق بازنشستگی

افزایش حقوق بازنشستگی

۲۵۸

رای وحدت رویه شماره ۷۵ تا ۷۸ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اجرای قانون جذب در مورد دستگاه های دارای مقررات خاص استخدامی مانند ذغال سنگ مرکزی البرز، ذغال سنگ طبس و شرکت تأمین مواد معدنی وابسته به صنایع ملی فولاد ایران، فاقد مجوز قانونی است.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۲۵۹

رای وحدت رویه شماره ۸۳-۸۷ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بومی بودن مستخدم مانع پرداخت یک ماه مجموع حقوق وفوق العاده شغل به عنوان پاداش پایان خدمت به مستخدمین رسمی و ثایت نیست.

پرداخت پاداش کارکنان غیر بومی

۲۶۰

رای وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت هواپیمایی ج.ا.ا از اجزاء تابعه شرکت مذکور و طرح شکایت به طرفیت آن به خواسته نقض رای هیأت قانونی است.

اجزاء تابعه تخلفات اداری وزارت خانه یا مؤسسه

۲۶۱

رای وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی پرداخت حق الزحمه دستیاران تخصصی حرف پزشکی در مدت ماموریت آموزشی و عدم  احتساب آن به عنوان پست ثابت سازمانی.

پرداخت حق الزحمه

۲۶۲

رای وحدت رویه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش به مستخدمان رسمی و ثابت داوطلب خدمت در دهستان موضوع جدول پیوست تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ مشروط و مقید به بومی بودن مستخدمین مزبور نیست.

پرداخت پاداش مستخدمان رسمی

۲۶۳

رای وحدت رویه شماره ۷۴۳-۷۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز قانونی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به بازخرید نمودن کارکنان قراردادی و الزام به اعاده به خدمت و تبدیل وضعیت کارکنان مذکور به رسمی.

تبدیل وضعیت استخدامی شرکتهای دولتی

۲۶۴

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹-۸۳۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 تعمیم و تسری مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده‎اند مجوزی ندارد.

تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی

۲۶۵

رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی به عهده مراجع ذیصلاح وزارت علوم و تعیین طبقات رشته شغلی برای احراز پست های ثابت سازمانی به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

درجه ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاهی

۲۶۶

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷-۸۴۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستخدمین رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و تطبیق وضع آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی خلاف قانون است.

مستخدمین رسمی یا دایم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول قانون استخدام کشوری

۲۶۷

رای وحدت رویه شماره ۳۳تا۳۹ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین مدت خدمت آموزشی کارکنان وزارت آموزش و پرورش به میزان ۲۴ ساعت در هفته قانونی است.

ساعت کار در هفته

۲۶۸

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده کاربااشعه با عنایت به ماهیت و طبیعت  و صعوبت آن همانند فوق‎العاده شغل محسوب و از مصادیق مزایای مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است

پرداخت فوق العاده کار بااشعه

۲۶۹

رای وحدت رویه شماره ۱۶۳-۱۶۵ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تجزیه و تفکیک حقوق و فوق‎العاده شغلی که به ترتیب مقرر در ماده ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰مزبور تعیین می‎شود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد

اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده جذب همترازی

۲۷۰

رای وحدت رویه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی به صدور حکم رسمی قطعی پس از پایان دوره آزمایشی خدمت و نظر موافق هسته گزینش.

گزینش کارکنان دولت

۲۷۱

رای وحدت رویه شماره ۲۴۷ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری و تعمیم حکم مقرر در ماده ۸۸ اصلاحی قانون کشوری در خصوص ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی و.. به کارکنان منفک شده از ساواک و برخوردار از مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی، خلاف قانون است.

احتساب سابقه خدمت کارکنان ساواک

۲۷۲

رای وحدت رویه شماره ۲۷۲ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

انتقال مجدد از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی بدون رضایت مستخدم با تمسک به مصوبه هیأت وزیران (مبنی بر انتزاع کلیه وظایف، اختیارات ، نیروی انسانی و.. از وزارت جهاد کشاورزی والحاق آن به وزارتخانه های راه و ترابری، نیرو و مسکن و شهرسازی واجرای آن توسط کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) غیرقانونی است.

انتقال غیر قانونی از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی

۲۷۳

رای وحدت رویه شماره ۳۳۳-۳۳۴ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده حق جذب کارمندان مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ به مأخذ حقوق و فوق العاده شغل آنان الزامی است

پرداخت فوق العاده حق جذب کارمندان مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

۲۷۴

رای وحدت رویه شماره ۳۵۹ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر پزشک معتمد بانک سپه در باب صحت و یا عدم سلامتی کافی داوطلب ورود به خدمت دولت امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی نیست.

ابطال نظر پزشک معتمد بانک سپه

۲۷۵

رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده از جمله حق اولاد و کمک هزینه عائله مندی.

مطالبه وجوه حق عائله مندی و حق اولاد زمان مرخصی ذخیره شده

۲۷۶

رای وحدت رویه شماره ۴۷۰ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی مامور دولت به دریافت فوق العاده ماموریت خارج از کشور به ارز خارجی.

فوق العاده مأموریت مدت تمدیدی مأمورین اعزامی به خارج

۲۷۷

رای وحدت رویه شماره ۴۷۷ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی پرداخت فوق العاده ماموریت خارج از کشور بر اساس دادنامه های شماره ۴۵۸ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ و ۵۶۷ مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حذف و ابطال عبارت (حداکثر) از متن تصویب نامه شماره ۵۹۸۹/۲۲۵۲۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ .

فوق العاده اشتغال خارج از کشور

۲۷۸

رای وحدت رویه شماره ۶۰۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی پرداخت و احتساب فوق العاده محرومیت از مطب بر مبنای مجموع حقوق وفوق العاده شغل

پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب

۲۷۹

رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری حکم مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ مربوط به اعضای هیأت علمی و قضات دادگستری به مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ غیرقانونی است.

پرداخت حقوق بازنشستگی اعضای هیأت علمی و قضات دادگستری

۲۸۰

رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری حقوق وظیفه فرزندان و نوادگان اناث مستخدم رسمی متوفی از تاریخ تقاضای وراث یا ورثه مذکور قانونی است.

پرداخت وظیفه ومستمری وراث کارمندان

۲۸۱

رای وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری اختیار تشخیص اولویت استخدام ایثارگران توسط هیأت گزینش واحد دولتی مربوط به سایر افراد داوطلب استخدام در واحدهای دولتی وجاهت قانونی ندارد.

عدم اختیار تشخیص اولویت به سایر داوطلب بجز ایثارگران در امر استخدام

۲۸۲

رای وحدت رویه شماره ۶۸۵ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت مستخدم دولت از سازمان بیمه خدمات درمانی در خصوص تامین و پرداخت هزینه های وی به مطلق بیمارستان ها، مراکز پزشکی و …  در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است.

 هزینه های درمانی و بیمارستانی

۲۸۳

رای وحدت رویه شماره ۷۰۹-۷۱۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و متعاقباً افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه مطلق کارکنان کشوری و لشگری بازنشسته مشمول قانون که حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان تا پایان سال ۱۳۸۰ برقرار شده است.

افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه

۲۸۴

رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ و ۷۱۵ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازخرید خدمت کارکنان به جهت عدم حصول توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی و عدم اعطای امتیازات خاص مقرر در تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کشور، خلاف قانون است.

بازخرید خدمت کردن کارکنان با توجه به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری

۲۸۵

رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط.

عدم استخدام قطعی متعهدین خدمت آ.پ

۲۸۶

رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری فوق العاده ارتقاء شغلی برای  معلمانی که مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیأت علمی شده اند، جواز قانونی ندارد.

برقراری همزمان طرح ارتقاء شغلی معلمان و همترازی اعضاء هیأت علمی

۲۸۷

رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 الزام وزارت خارجه به پرداخت فوق‎العاده ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت واین که کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جوئی در هزینه‎ها، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مربوط با رعایت مقررات نمی‎باشد.

پرداخت ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت

۲۸۸

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸-۸۰۹ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارمندان قراردادی جهاد سازندگی قانونی است.

شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قراردادی جهاد سازندگی

۲۸۹

رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت به موجب محکومیت اداری در سال آخر خدمت.

عدم پرداخت پاداش پایان خدمت  به دلیل محکومیت اداری در سال آخر

۲۹۰

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت هزینه سفر مطابق تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲، مشروط به مسافت بیش از ۵۰ کیلومتر در راه های آسفالته و بیش از ۳۰ کیلومتر در راه های صعب العبور است.

پرداخت هزینه سفر و نقل مکان

۲۹۱

رای وحدت رویه شماره ۹۹ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب، مانع پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب است.

فوق العاده حق محرومیت  از مطب

۲۹۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی صندوق بازنشستگی کشوری به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق مذکور که تا پایان سال ۱۳۷۴ بازنشسته و از کارافتاده یا فوت شده اند تا سطح دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه .

اصلاح تاریخ گروه استحقاقی

۲۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۳۴ تا ۱۳۷ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده جذب به افراد شاغل در مهد کودک که در زمره واحدهای آموزشی مشمول ماده ۶ قانون نظام هماهنگ و مصوبه مربوطه به آن شناخته نشده، خلاف قانون است.

عدم پرداخت حق جذب به افراد شاغل در مهد کودک

۲۹۴

رای وحدت رویه شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری حکم ماده ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به اشخاصی که به هر نحو قبل از تاریخ تصویب قانون از خدمت در آموزش و پرورش خارج شده اند، مجوز قانونی ندارد.

احتساب سابقه تحصیل در دانشسرا به عنوان سابقه خدمت

۲۹۵

رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 عدم احتساب مدت تحصیل افرادی که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب  به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده ‎اند، به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت قانونی ندارد.

احتساب ایام تحصیل جزء سنوات خدمت تحصیل

۲۹۶

رای وحدت رویه شماره ۱۹۸ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری از حقوق و فوق العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان غیرقانونی است.

اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

۲۹۷

رای وحدت رویه شماره ۳۳۲ تا ۳۳۴ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت مستخدمین آزمایشی به پیمانی مغایر حکم مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری است و جواز قانونی ندارد.

تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی

۲۹۸

رای وحدت رویه شماره ۳۳۵ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستمری بازماندگان تحت الکفاله از تاریخ فوت مورث (پرسنل متوفای نیروهای مسلح) قابل پرداخت است.

پرداخت مستمری معوقه از تاریخ فوت

۲۹۹

رای وحدت رویه شماره ۳۴۵ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه ایام بازخریدی کارکنان  سازمان مذکور به سازمان تامین اجتماعی

شرایط بازخریدی خدمت مستخدمان دولت

۳۰۰

رای وحدت رویه شماره ۳۴۹ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعییر محل خدمت کارکنان آموزش و پرورش رفسنجان بر اساس امتیازات مکتسبه اشخاص از اختیارات مدیریت و قانونی است.

تغییر محل جغرافیایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام