کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

آرای اداری و استخدامی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (تا پایان آذرماه ۱۴۰۰) – بخش دوم

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۶۲ الی پایان آذرماه  ۱۴۰۰ – بخش دوم

معاونت اداری، استخدامی و فرهنگی

بیشتر بخوانید:

ردیف

عنوان

پیام

موضوع

۳۰۱

رای وحدت رویه شماره ۳۵۹ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم الزام به تبعیت از نظر هیأت مشورتی توسط کمیسیون های مادتین ۹۹ و ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا در رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروی انتظامی ج.ا.ا

رسیدگی به تخلفات انتظامی بررسی کمیسیونهای ماده ۹۹و۱۰۰

۳۰۲

رای وحدت رویه شماره ۳۶۲ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش سنوات خدمت قابل احتساب برای کارکنان بر اساس بند یک ماده ۱۹ قانون آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه حداکثر ۳۰ سال می باشد و مرخصی اشعه قابل ذخیره نیست.

عدم پرداخت حق اشعه

۳۰۳

رای وحدت رویه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام به صورت رسمی آزمایشی براساس مجوز مراجع ذیصلاح متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به موجب حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری و یا محکومیت امکان پذیرنمی باشد و پس از استقرار حق قانونی، مصوبه هیأت وزیران فی‎نفسه نافی آثار خدمت آزمایشی و یا تبدیل آن به خدمت پیمانی نمی‎باشد.

عدم تبدیل حکم استخدامی رسمی –  آزمایشی به پیمانی

۳۰۴

رای وحدت رویه شماره ۴۹۶ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ مرخصی بدون حقوق وتدریس در مدارس غیر انتفاعی ایرانی از مصادیق ماموریت مقرر در ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و آیین‎نامه ماموریت خارج از کشور نیست تا افراد مزبور ذیحق به دریافت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور باشند.

دریافت فوق العاده اشتغال خارج از کشور

۳۰۵

رای وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارتکاب اعمال خلاف شئون و شعایر اسلامی محدود و مقید به محل و محیط و ساعات کار اداری نیست و خطای اداری واجد عنوان جرم جزایی علاوه بر رسیدگی در هیأت تخلفات اداری به مرجع ذیصلاح قضایی نیز اعلام می شود.

تخلفات اداری اعمال خلاف شئونات اسلامی

۳۰۶

رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به دریافت سه برابر فوق العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی بر اساس ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آ.پ مصوب ۱۳۶۸ (رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۶/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان درخصوص موضوع فوق ایجاد رویه شده است.)

فوق العاده شغل در صورت انصراف از بازنشستگی

۳۰۷

رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده کار با اشعه مشروط به انجام کار با اشعه به طور مستمر است .

پرداخت معوقه فوق العاده کار با اشعه

۳۰۸

رای وحدت رویه شماره ۵۴۳ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز احتساب فوق العاده اضافه کار ساعتی در محاسبه حقوق بازخرید خدمت بر اساس  ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور.

پرداخت مابه التفاوت بازخریدی و محاسبه اضافه کار

۳۰۹

رای وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمی و قطعی از تاریخ فراغت از تحصیل و احتساب ایام بلاتکلیفی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنان در مدت مزبور. (براساس مواد ۶ و ۸ قانون متعهدین خدمت به آ. پ و رای ایجاد رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

 استخدام رسمی متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و احتساب سوابق آنان

۳۱۰

رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در زمره نهادهای انقلابی است و کارکنان آن از شمول قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به شکایت استخدامی آنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

عدم شمول قانون و مقررات کار به کارکنان نهاد های انقلابی

۳۱۱

رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی باشد و دو عنوان مذکور مجزی ومستقل از یکدیگر هستند.

افتراق وا‍‍ژه شغل وخدمت (انفصال از خدمت انفصال از شغل)

۳۱۲

رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال در سازمان پارک ها و فضای سبز به صورت قرارداد خرید خدمت و خارج از فهرست مشاغل کارگری سازمان مذکور از شمول قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

مقررات خاص استخدامی خرید خدمت

۳۱۳

رای وحدت رویه شماره ۶۸۵-۶۹۲ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به استخدام رسمی کارکنان قراردادی واجد شرایط با مدرک تحصیلی مورد نیاز و اعاده به کار و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مذکور.

نحوه پرداخت حقوق و مزایا ی همکاران قرار دادی وزارت جهاد سازندگی

۳۱۴

رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قطع کمک هزینه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتی پس از وقوع طلاق یا فوت همسر وجاهت قانونی ندارد.

پرداخت کمک هزینه عائله مندی اولاد اناث

۳۱۵

رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۰ مبنی بر اعلام فهرست مناطق محروم، موجد اوصاف مقرر در قانون نیست، بلکه کاشف از محرومیت مناطق مذکور است.  اندیمشک/ راه آهن

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۳۱۶

رای وحدت رویه شماره ۸۲۵-۸۲۶ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده  ویژه و طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان به اشخاصی که از امتیاز مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استفاده می کنند، خلاف قانون است.

پرداخت فوق العاده طرح مسیرارتقاء شغلی معلمان

۳۱۷

رای وحدت رویه شماره ۸۳۷، ۸۳۸ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برکناری مستخدم دولت پس از اتمام دوره آزمایشی و تثبیت حق تبدیل وضع مستخدم رسمی و یا تغییر نوع استخدام او از رسمی قطعی به پیمانی به استناد مصوبه هیأت وزیران غیرقانونی است.

تبدیل وضعیت مستخدم رسمی به پیمانی

۳۱۸

رای وحدت رویه شماره ۸۴۱-۸۴۲ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرح شکایت به طرفیت واحدهای دولتی به خواسته اجرای بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ قبل از تصویب آیین نامه اجرایی آن و تخصص اعتبار وجاهت قانونی ندارد.

پرداخت معادل یک دهم حد اقل حقوق

۳۱۹

رای وحدت رویه شماره ۹۰۲ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام واحدهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پرداخت حداکثر مبلغ فوق العاده کارانه موضوع ماده ۵ قانون مذکور خلاف قانون است.

پرداخت فوق العاده کارانه

۳۲۰

رای وحدت رویه شماره ۹۰۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری حکم مقنن به سایر مستخدمان واحدهای دولتی مانند فولادخوزستان که از مقررات خاص استخدامی تبعیت می کنند، مجوزی ندارد.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۳۲۱

رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین ارزش تحصیلی دوره آموزشی خاص از نظر علمی به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و از جهت آثار استخدامی آن بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(واحد امور استخدامی) است.

تطبیق مدرک تحصیلی و ارتقا گروه کار شناسی

۳۲۲

رای وحدت رویه شماره ۹۱۲ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی تغییر وضعیت کارکنان قراردادی سازمان شیلات ایران به رسمی بر اساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی مشعر بر تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی با مدرک دیپلم و ۸ سال سابقه خدمت و یا فوق دیپلم و بالاتر با ۲ سال سابقه خدمت به شرط وجود پست سازمانی.

رسیدگی به عدم تغییر وضعیت استخدامی از قرار دادی به رسمی

۳۲۳

رای وحدت رویه شماره ۹۱۳ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 مجرد طی یک دوره آموزشی خاص فی‎نفسه ملاک ارتقاء گروه شغلی محسوب نمی‎شود

طبقه بندی مشاغل مختلف در رسته‎های گوناگون و تعیین شرایط هر یک از طبقات رشته‎های شغلی از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

۳۲۴

رای وحدت رویه شماره ۹۱۴ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ واستفساریه آن مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۳ مربوط به معلمان شاغل در سال های تحصیلی ۸۲-۸۳ به افرادی که در سنوات مذکور شاغل نبوده اند، خلاف قانون است.

استخدام آموزگاران حق التدریس واجد شرایط استخدام حق التدریسی

۳۲۵

رای وحدت رویه شماره ۹۱۵ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده کارانه قبل از تاریخ ۱/۱/۷۵ با تمسک به رای هیأت عمومی دیوان، عطف به ما سبق کردن قوانین و خلاف قانون است.

پرداخت معوقه فوق العاده کارانه

۳۲۶

رای وحدت رویه شماره ۹۲۶ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پایان دادن به خدمت افراد واجد شرایط استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش علیرغم سپردن تعهد خدمت و اتمام دوره آموزشی مربوطه با تمسک به عدم وجود ردیف استخدامی خلاف قانون است.

لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی

۳۲۷

رای وحدت رویه شماره ۹۲۸ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اظهار نظر هسته های گزینش مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم دولت و اخراج وی بدون حکم قطعی مراجع ذیصلاح پس از پایان دوره خدمت آزمایشی وجاهت قانونی ندارد.

گزینش مستخدم پس از پایان دوره آزمایشی

۳۲۸

رای وحدت رویه شماره ۹۳۱-۹۳۳ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام کارکنان رسمی سازمان انرژی اتمی به طور قراردادی و مدت موقت در پست های ثابت ومستمر که بر اساس موفقیت در آزمون استخدامی و طی دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور در آن پست ها اشتغال داشته اند، خلاف قانون است.

تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی

۳۲۹

رای وحدت رویه شماره ۹۳۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 عدم استحقاق قانونی برخورداری از حقوق و فوق العاده شغل موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به جهت عدم اشتغال به خدمت در مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی.

احتساب سوابق خدمت شاغلین آموزشی و تحقیقاتی همطراز با هیأت علمی

۳۳۰

رای وحدت رویه شماره ۹۳۷ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سازمان اتوبوسرانی شهر کرد تابع آیین‎نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و مشمول قانون تعدیل نیروی انسانی می‎باشند و حسب تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل، مستخدمین پیمانی به شرط داشتن حداقل ۸ سال سابقه، استحقاق تبدیل وضعیت به رسمی را دارند.

استخدام رسمی از پیمانی به رسمی قطعی

۳۳۱

رای وحدت رویه شماره ۹۳۸ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط و احتساب مدت مزبور جزو سوابق خدمت دولتی آنان.

احتساب ایام تحصیل متعهدین به خدمت

۳۳۲

رای وحدت رویه شماره ۹۴۰ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش مناطق محروم به مستخدمان رسمی و ثابت معادل یک ماه مجموع حقوق وفوق العاده شغل مشروط به بومی بودن مستخدمین مذکور نیست .

فوق العاده شغل و پاداش مناطق محروم

۳۳۳

رای وحدت رویه شماره ۹۴۱ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به اعاده به خدمت فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال به خدمت تا تاریخ تصویب قانون مذکور.

اعاده به خدمت جانبازان مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده ۱۶

۳۳۴

رای وحدت رویه شماره ۹۴۲ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، کادر اداری مدارس(شامل مدیر، معاون و…) در ایام تعطیلات فصلی (تیرو مرداد) فقط روزهای دوشنبه و چهارشنبه می توانند از مرخصی ماده مذکور استفاده نمایند و قابل ذخیره شدن نیست.

استفاده از مرخصی استحقاقی

۳۳۵

رای وحدت رویه شماره ۹۴۵ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز قانونی کاهش حقوق ماهانه کارکنان منتقله راه و ترابری روستایی به وزارت راه و ترابری و ادارات کل راه و ترابری استان ها بر اساس توافقنامه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ .

تطبیق وضع استخدامی کارکنان منتقله به وزارتخانه دیگر

۳۳۶

رای وحدت رویه شماره ۹۹۷ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم صلاحیت رسیدگی دیوان به آرای شورای نظارت  در خصوص تخلفات موسس یا موسسان مدارس غیرانتفاعی و صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری.

ممانعت از ثبت نام دانش آموزان

۳۳۷

رای وحدت رویه شماره ۱۰۰۴ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین مدت در اعمال مجازات بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و محرومیت از ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست.

تشدید مجازات هیأتهای تخلفات اداری

۳۳۸

رای وحدت رویه شماره ۱۰۰۶ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تسری قانون اصلاح ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ با داشتن محکومیت اداری در سال آخر خدمت بازنشسته شده اند.

پاداش پایان خدمت به مستخدمانی که محکومیت اداری داشته باشند

۳۳۹

رای وحدت رویه شماره ۱۰۰۸-۱۰۰۹ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حداکثر مبلغ مقرر در بند ۲ تصویب نامه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ هیأت وزیران در خصوص بازخرید کارکنان، وجاهت قانونی ندارد.

الزام به پرداخت ۵/۴ ماه حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت

۳۴۰

رای وحدت رویه شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین میزان فوق العاده شغل کارکنان اعزام شده دولت برای ماموریت خارج از کشور،  بر اساس عنوان شغلی همترازی تعیین شده از کمیسیون ماده ۶ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع بند (ج) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری محاسبه می شود.

پرداخت فوق العاده شغل برابر همطرازی در رتبه دبیر سومی

۳۴۱

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز قانونی تعیین ارزش تحصیلات اشخاص بدون تائید مراجع ذیصلاح و غیر قابل لحاظ بودن مدارک مذکور به عنوان مدرک تحصیلی در سوابق اشخاص.

احتساب سابقه دوره آموزشی در سنوات خدمات دولتی

۳۴۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۷-۱۰۴۸ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت فوق العاده ماموریت افراد جهت همکاری در انتخابات شوراهای اسلامی بر اساس ماده ۸۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۵ .

پرداخت حق مأموریت در هیأت نظارت

۳۴۳

رای وحدت رویه شماره ۱۰۶۰ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارتقاء گروه مستخدمین دولت منوط به تحقق مقررات ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در پست ثابت سازمانی مورد تصدی است.

ترفیع گروه لیسانس با توجه به عدم تطبیق رشته شغلی

۳۴۴

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲۵ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ثابت ماموریت خارج از کشور به کارکنان وزارت امور خارجه منوط به داشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه است.

پرداخت فوق العاده اشتغال مأموریت ثابت به خارج از کشور

۳۴۵

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۱ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم الزام شهرداری به استخدام داوطلبان ورود به خدمت در شهرداری با مدرک تحصیلی دوره راهنمایی.

استخدام داوطلبان ورود به خدمت در شهرداری

۳۴۶

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۰۸ آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات تفویض اختیار بازنشسته کردن مستخدمان شرکت سنگ آهن مرکزی بافق با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با واحد اصلی یعنی شرکت ملی فولاد ایران است.

بازنشستگی پیش از موعد

۳۴۷

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۹ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده ۴۰ الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موکول به تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

پرداخت کمک هزینه مسکن

۳۴۸

رای وحدت رویه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اجرای بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ منوط به تهیه آیین نامه اجرایی مربوط توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتین بازرگانی و تعاون و تصویب هیأت وزیران است.

پرداخت حقوق و مزایا بند الف تبصره ۳۵ قانون بودجه

۳۴۹

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

براساس مصوبه هیأت وزیران پرداخت هزینه مسکن و هزینه سفر به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکت های دولتی، مشروط به غیربومی بودن آنان و عدم سکونت در خانه های سازمانی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع است.

پرداخت هزینه مسکن و هزینه سفر

۳۵۰

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۴ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ویژه به معلمان، مربیان، مدیران و معاونین مدارس قبل از تاریخ تصویب هیأت ممیزه جواز قانونی ندارد.

پرداخت فوق العاده ویژه ارتقای شغلی معلمان

۳۵۱

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سازمان تعزیرات حکومتی می‎تواند مستخدمین قراردادی تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و ۲ سال سابقه همکاری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به رسمی تبدیل نماید و سیاق عبارات تبصره الحاقی به ماده ۱۲ آیین‎نامه استخدامی سازمان، مفید شمول آن به احراز کنندگان شرایط مذکور تا تاریخ تصویب مصوبه شماره ۲۸۰۶۴ ت۲۹۲۹۹ه مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۶ هیأت وزیران نیز می باشد.

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی

۳۵۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام آموزشیاران نهضت سواد آموزی و احتساب سوابق آنها که بعد از تصویب قانون لغو مواد ۶ و ۶ مکرر اساسنامه نهضت مصوب ۱۳۸۰ مجددا اشتغال به کار یافته اند، وجاهت قانونی ندارد.

احتساب سوابق خدمتی د رنهضت سواد آموزی و استخدام رسمی

۳۵۳

رای وحدت رویه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان دولت از نظر ارزش استخدامی با هر یک از مقاطع تحصیلی بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پردخت به جز در موارد استثناء قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

پذیرش مدرک تحصیلی

۳۵۴

رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۳ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونی بودن دریافت مستمری بازنشستگی پیش از موعد در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت

استحقاق مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت

۳۵۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۱ تا ۱۲۵۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز قانونی تسری تبصره اصلاحی ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت های دولتی به مستخدمین شرکت دخانیات ایران که در تاریخ های مقرر در قانون مذکور در استخدام شرکت نبوده و یا در مهلت قانونی تقاضای بازنشستگی نکرده باشند.

انتقال کسورات بیمه و بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی

۳۵۶

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵- ۱۲۵۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز قانونی تعمیم و تسری ارتقاء گروه کارمندان وزارت اموراقتصادی و دارایی مختص فارغ التحصیلان ۲ ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصله بین سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶  به سایر افراد.

تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه ارتقا گروه

۳۵۷

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

واژه سقف در مصوبه هیأت وزیران به معنی جواز پرداخت فوق‎العاده اضافه کار به کارشناسان دفاتر حقوقی حداکثر به میزان ۱۲۰ ساعت در ماه است و متضمن الزام به پرداخت آن به میزان مذکور نیست.

 اضافه کار کارشناسان دفتر حقوقی

۳۵۸

رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاق معلم حق التدریس به افرادی که در واحدهای آموزشی بزرگسالان با دریافت حق الزحمه از محل شهریه داوطلبان به تحصیل به خدمت اشتغال دارند، وجاهت قانونی ندارد.

استخدام و به کار گیری معلمین حق التدریسی

۳۵۹

رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی پرداخت فوق العاده کارانه به مستخدمانی که مشاغل آنان استاندارد شده و شاغلین آنها بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می نمایند به میزان حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کاراضافی انجام شده در هر ماه .

پرداخت فوق العاده کارانه موضوع ماده ۵ نظام هماهنگ

۳۶۰

رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به کارکنان مشمول مقررات  استخدامی خاص از جمله مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانی، جواز قانونی ندارد.

فوق العاده جذب و نگهداری مناطق محروم

۳۶۱

رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۶- ۱۳۸۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت فوق العاده شغل مورد تصدی حداکثر به میزان ۹۰% منحصر به مشاغل معین و مشخصی است که به اقتضای پست سازمانی مورد تصدی به گروه های ۷ و بالاتر جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ اختصاص یافته اند و تسری آن به متصدیان مشاغل شهری وجاهت قانونی ندارد.

پرداخت فوق العاده شغل با توجه به نوع کار و وظایف

۳۶۲

رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین ارزش تحصیلی دوره های آموزشی خاص به عهده شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تشخیص شرایط احراز از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و ارتقاء به گروه بالاتر به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است.

ارتقا گروه استخدامی و ارزش فارغ التحصیلی به فوق لیسانس

۳۶۳

رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به افرادی که قبل از تاریخ لازم الاجرا ء شدن ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۶ بازنشست شده اند، وجاهت قانونی ندارد.

پرداخت فوق العاده اشتغال در مناطق جنگی

۳۶۴

رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب سوابق تدریس و تحقیق و تالیف و تجربه اعضای  هیأت علمی، منوط به تشخیص تناسب تدریس و تحقیق و تجربه داوطلب عضویت در هیأت علمی با رشته مورد نظر و تخصص مورد قبول و تعیین پایه آنان بر اساس پیشنهاد مدیرگروه و تائید رئیس دانشکده و هیأت ممیزه و تصویب رئیس دانشگاه است.

احتساب سوابق در هنگام تبدیل وضعیت به هیأت علمی وپرداخت مابه التفاوت حقوق

۳۶۵

رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۳ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب مدت تحصیل جزء سابقه خدمت مستخدمین شاغل در وزارت آموزش و پرورش منوط به سپردن تعهد محضری نیست و شرط مذکور در قانون متعهدین خدمت منحصر به داوطلبان تحصیل دردانشسراها شده است.

احتساب مدت تحصیل کارآموزان در صورت استخدام  جزء خدمت آموزشی

۳۶۶

رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۴ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حقوق وفوق العاده شغل موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در مورد مستخدمین شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به جهت عدم تصویب نهایی تشکیلات سازمان مذکور وجاهت قانونی ندارد.

همترازی با هیأت علمی دانشگاهها

۳۶۷

رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۸تا ۱۴۵۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت صنایع شیر ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت دولتی محسوب و شکایت از آن در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است.

استعفای اجباری و اعاده بکار

۳۶۸

رای وحدت رویه شماره ۱۴۷۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به احتساب حق جذب در حقوق بازنشستگی افرادی که قبل از تاریخ تصویب هیأت های امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی (۱/۳/۱۳۷۹ ) بازنشسته شده اند، غیرقانونی است.

احتساب و اعمال حق جذب در تعیین حقوق بازنشستگی

۳۶۹

رای وحدت رویه شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمی متعهدین خدمت به وزرات آموزش و پرورش پس از طی دوره تحصیل در دانشسرا و احتساب سوابق مدت تحصیل جزو خدمت آنان.

احتساب سابقه کار متعهدین به خدمت

۳۷۰

رای وحدت رویه شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب مدت خدمت آموزشیاری از جهت تقلیل ساعات کار آموزشی در صورت فقدان شرط ۲۰ سال سابقه تدریس مستمر و تمام وقت وجاهت قانونی ندارد.

قبول سوابق کاری در نهضت سوادآموزی

۳۷۱

رای وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام سازمان نهضت سواد آموزی به پرداخت حق بیمه و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه قبل از توافقنامه فی ما بین دو سازمان مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ وجاهت قانونی ندارد.

احتساب سوابق خدمت آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵

۳۷۲

رای وحدت رویه شماره ۱۴۹۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام آموزشیارانی که پس از قانون لغو مواد ۶ و ۶ مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سواد آموزی ج.ا.ا مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ با  سازمان مذکور همکاری داشته اند، مشمول قانون مزبور خواهد بود.

استخدام در نهضت سواد آموزی

۳۷۳

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ویژه طرح مسیرارتقای شغلی به معلمان کشورکه از حقوق و فوق العاده شغل موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخورداربوده اند، (در زمان اعتبار ماده ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت ۲۹۹۳۳ هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳) وجاهت قانونی ندارد.

اجرا و پرداخت فوق العاده شغل

۳۷۴

رای وحدت رویه شماره ۱۵۶۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب ایام تعطیلات تابستان جزو سابقه خدمت دولتی و پرداخت حقوق ومزایای ایام مذکور به آموزگاران حق التدریس که در تابستان خدمت ننموده اند، وجاهت قانونی ندارد.

احتساب ایام تعطیلات تابستان و ایام نوروز به عنوان سابقه خدمت در آموزش و پرورش

۳۷۵

رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به افرادی که از ارتقاء شغلی همانند دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس برخوردار شده اند و تحصیلات آنان توسط مراجع ذیصلاح از نظر علمی، فوق لیسانس یا معادل و همتراز آن شناخته نشده است، وجاهت قانونی ندارد.

برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

۳۷۶

رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین حداقل و حداکثر فوق العاده شغل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ آیین نامه فوق العاده شغل در مشاغل امور اداری و مالی بیمارستان امداد وابسته به شبکه بهداشت و درمان سبزوار به میزان ۱۰۰ % حقوق مبنای گروه ورودی در گروه ۱۰ قانونی است.

دریافت مابه التفاوت فوق‌العاده شغل

۳۷۷

رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

انتقال مستخدمان از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و ترابری ملازمه ای با تخصیص آنان در گروه شغلی مبتنی بر طرح طبقه بندی وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

تغییر وضع استخدامی

۳۷۸

رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی وی بدون رعایت ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری، خلاف قانون است.

تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به پیمانی بدون رعایت ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری

۳۷۹

رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی مستخدمین بازخرید شده نیروی انتظامی منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت جواز قانونی ندارد.

تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی

۳۸۰

رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام پیمانی فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی و محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با شرایط مشابه از آن، تبعیض ناروا محسوب و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

محرومیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد

۳۸۱

رای وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاص صدور مجوز ارتقاء گروه شغلی کارمندان وزارت اموراقتصادی و دارایی به فارغ التحصیلان دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصله بین سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶ .

تشخیص و تعیین طبقات شغلی

۳۸۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراعت از تحصیل فی‎نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی وتحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است.

احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضائی جزء سنوات خدمت

۳۸۳

رای وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور به ماخذ مقرر در تصویب نامه شماره ۵۹۸۹/ت ۲۲۵۲۶ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ قبل از تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ بر اساس تفسیر شورای نگهبان مبنی بر عدم جواز تسری مدول دادنامه های هیأت عمومی دیوان نسبت به ماقبل،خلاف قانون است.

مطالبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور

۳۸۴

رای وحدت رویه شماره ۱۳۴ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام معلمان حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مشروط به داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم است.

استخدام معلمان حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش

۳۸۵

رای وحدت رویه شماره ۱۳۶ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز اشتغال و استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پست های ثابت سازمانی و الزام به تبدیل وضعیت مستخدمین مذکور به رسمی.

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی

۳۸۶

رای وحدت رویه شماره ۱۴۱ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده کارانه موضوع ماده ۵ قانون نظام هماهنگ به شاغلین مشاغل استاندارد شده که  بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می نمایند و معادل حداکثر حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه است .

مطالبه حق کارانه معوقه

۳۸۷

رای وحدت رویه شماره ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت مستخدمین تمام وقت سازمان تعزیرات حکومتی منوط به داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱، بر اساس تصویب نامه شماره ۵۲۳۸۸/ت ۲۵۹۷۳ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران است.

تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی

۳۸۸

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار به کارمندان وزارت دادگستری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به جهت فقد رابطه استخدامی با سازمان مذکور وجاهت قانونی ندارد.

برقراری فوق‌العاده سختی و شرایط محیط کار

۳۸۹

رای وحدت رویه شماره ۱۵۲ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز پرداخت کمک هزینه ازدواج فقط برای یک بار ازدواج اشخاص مشمول قانون پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ به پدر یا مادر مستخدم دولت.

پرداخت هزینه ازدواج فرزند

۳۹۰

رای وحدت رویه شماره ۱۵۳ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی وزارت آموزش و پرورش به استخدام قطعی مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت مذکور مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط و احتساب ایام عدم اشتغالی که مستند به فعل اشخاص نبوده، جزو سوابق خدمت دولتی آنان و دریافت حقوق و مزایای ایام مذکور.

احتساب زمان فارغ التحصیلی  متعهدین به خدمت

۳۹۱

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام مجدد اشخاص به طور پیمانی پس از فسخ قرارداد آنان به دلیل بازخریدی و قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع مغایر ماده ۵ آیین نامه استخدام پیمانی و خلاف قانون است.

استخدام مجدد پیمانی پس از بازخریدی

۳۹۲

رای وحدت رویه شماره ۱۶۰ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام رسمی معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش مشروط به داشتن ابلاغ اشتغال به خدمت در یکی از واحدهای آموزشی و دریافت حق الزحمه از محل اعتبارات دولتی است.

استخدام معلمان حق‌التدریس

۳۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۶۱تا۱۶۳  مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام دانشگاه به صدور حکم بازنشستگی اعضاء رسمی هیأت علمی پس از رسیدن به سن ۶۵ سال قانونی است.

بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری

۳۹۴

رای وحدت رویه شماره ۱۹۲ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی، صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیست. به هر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بطور همزمان ممنوع است.

رسیدگی به تخلف اداری با وجود برائت کیفری

۳۹۵

رای وحدت رویه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب ایام تعطیلات فصلی مدارس جزو سابقه خدمت دولتی افرادی که به طور حق التدریس به مدت ۹ ماه در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده اند، جواز قانونی ندارد.

احتساب ایام تعطیلات فصلی مدارس جزء سابقه خدمت دولتی

۳۹۶

رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 تاخیر در صدور ابلاغ انتساب به شغل نافی حق استفاده از فوق العاده شغل مستخدمین رسمی دولت از تاریخ شروع به کار نمی باشد.

پرداخت مابه التفاوت شغل سالهای ۸۰ و ۸۱

۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 فوق العاده نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمینی که فوق العاده مزبور به آنان پرداخت و کسور بازنشستگی مربوط به آن توسط سازمان متبوع به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده قابل احتساب است.

فوق العاده نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار

۳۹۸

رای وحدت رویه شماره ۱۹۸ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم امکان احتساب مدرک تحصیلی بالاتر در طول دوران خدمت بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه بر اساس آن.

اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی

۳۹۹

رای وحدت رویه شماره ۲۱۵تا ۲۱۷ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم فوق العاده ویژه خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بدون تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور جواز قانونی ندارد.

برقراری فوق العاده ویژه

۴۰۰

رای وحدت رویه شماره ۲۱۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارکنان شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکت های تابعه آن به حکم ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مشمول قانون نظام هماهنگ و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/ د مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر استفاده از مزایای اشتغال در مناطق جنگی می باشند.

حق جنگی کارکنانی که در مناطق جنگی مشغول به کار بوده اند

۴۰۱

رای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 صدور مدرک معادل کارشناسی توسط دانشگاه پیام نور برای داوطلبانی که بدون شرکت در آزمون دانشگاه و بر اساس تعهد به عدم مطالبه مدرک و خارج از ظرفیت پذیرفته شده اند، خلاف قانون است.

صدور مدرک کارشناسی

۴۰۲

رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاخیر اشخاص ذی نفع در ارائه مدارک و اسناد مرتبط جهت برخورداری از فوق العاده ویژه ارتقای شغلی مقرر درمصوبه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هیأت وزیران، برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد مسئولیت نمی نماید.

برخورداری از  فوق‌العاده ویژه ارتقاء شغلی

۴۰۳

رای وحدت رویه شماره ۲۲۵ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده جذب موضوع ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، محمل قانونی ندارد.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۴۰۴

رای وحدت رویه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 برخورداری از حقوق و فوق العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت، مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری است و طی دوره آموزشی و کارآموزی به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی خاص و برخورداری از ارتقاء گروه شغلی به منزله داشتن مدارک تحصیلی مزبور نیست.

برقراری احکام همترازی

۴۰۵

رای وحدت رویه شماره ۲۴۰ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام بنیاد مستضعفان به استخدام و اعاده به خدمت کارکنان خرید خدمت که بر اساس قرارداد خرید خدمت با حق فسخ و برای مدت معین به خدمت اشتغال داشته اند، وجاهت قانونی ندارد.

تمدید قرارداد کار با بنیاد مستضعفان

۴۰۶

رای وحدت رویه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود درپست های ثابت سازمانی خلاف ماهیت استخدام پیمانی است. باتوجه به تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸ ت ۲۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۰ هیأت وزیران و انطباق شرایط و سوابق خدمت شاکیان با مفاد تصویب‎نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه های صادره مبنی بر استحقاق شاکیان به استخدام رسمی با رعایت مقررات قانونی مربوط صحیح و موافق قانونی است.

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

۴۰۷

رای وحدت رویه شماره ۲۷۸ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت آموزش و پرورش الزامی به انتصاب مستخدمان رسته آموزشی به پست دبیری به صرف ارائه مدرک تحصیلی لیسانس ندارد.

تبدیل حکم آموزگاری به دبیری

۴۰۸

رای وحدت رویه شماره ۲۷۹ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تقاضای اعاده به خدمت پس از ۲۲ سال از تاریخ اخراج و قطع رابطه استخدامی با شرکت ذوب آهن وجاهت قانونی ندارد.

بازگشت به کار بعد از غیبت غیر موجه طولانی

۴۰۹

رای وحدت رویه شماره ۲۸۰ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام افراد به صورت پیمانی در گمرک منوط به دارا بودن مدرک قبولی آزمون ادواری بوده و انتفاء این شرط به شرح مقرر در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه … و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق مـوادی به قانون تنـظیم بخشی از مقـررات مـالی دولت، بـه لحاظ عطف بماسبق نشدن احکام آن ها، مؤثر در مقام نبوده و موجب اعاده به خدمت شکات و ابطال ابلاغیه گمرک نمی باشد.

استخدام در گمرک ایران با دارا بودن کارنامه آزمون ادواری مجاز

۴۱۰

رای وحدت رویه شماره ۳۰۴ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش پایان خدمت به طور کامل به مشمولین قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۱ مشروط به عدم محکومیت انتظامی یا اداری در ده سال آخر خدمت است.

پرداخت کامل پاداش پایان خدمت بخشی مشروط به عدم محکومیت انتظامی یا اداری

۴۱۱

رای وحدت رویه شماره ۳۰۸ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری حکم احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت آموزش و پرورش در دانشسراهای مقدماتی و عالی به مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی بهداشت که در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استخدام شده اند، مجوز قانونی ندارد.

احتساب مدت تحصیل در مدرسه عالی بهداشت جزو سابقه خدمت

۴۱۲

رای وحدت رویه شماره ۳۱۱ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور در صورت غیبت غیرموجه بیش از ۱۰ روز در هرسال و فقدان سابقه خدمت لازم متوالی یا متناوب، وجاهت قانونی ندارد.

بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون غیبت

۴۱۳

رای وحدت رویه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده ویژه  برحسب اولویت به حداکثر مجموعاً ۶۵ درصد تعداد متصدیان مشاغل مربوط که با رعایت ضوابط امتیازات لازم را کسب نموده اند تعلق خواهد گرفت.

دریافت فوق‌العاده ویژه وضرورت رعایت اولویت

۴۱۴

رای وحدت رویه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هرچند حکم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می‎باشد، لیکن صدور حکم برائت توسط مراجع قضائی الزاماً مستلزم صدور رای برائت توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست.

رسیدگی به تخلف اداری با وجود برائت کیفری

۴۱۵

رای وحدت رویه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازخرید نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین تر وزارت جهاد سازندگی و افزایش نیروهای متخصص براساس بند (ب) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور.

ضرورت تعدیل نیروی انسانی وزارت جهاد سازندگی

۴۱۶

رای وحدت رویه شماره ۳۴۶ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعاده مجدد به کار مشمولین تبصره یک ماده ۷۴ اصلاحی قانون استخدام کشوری که با داشتن سابقه کمتر از ۲۰ سال و موافقت بالاترین مقام دستگاه متبوع خویش بازخرید شده اند، وجاهت قانونی ندارد.

بازخرید و یا بازنشسته نمودن کارکنانی که زیر ۲۰ سال و یا بالای ۲۰ سال سابقه دارند

۴۱۷

رای وحدت رویه شماره ۴۰۳ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در صورت تساوی امتیازات ارزشیابی در هر واحد سازمانی، نظر تائید کننده نهایی، ملاک تعیین کارمند برجسته و ذیحق به دریافت گروه تشویقی است.

اعطاء ۲ گروه تشویقی به کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده‌اند

۴۱۸

رای وحدت رویه شماره ۴۴۰ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 صدور حکم برکناری مستخدم آزمایشی از خدمت بدون اتکاء به مدارک و اسناد معتبر و استخدام او به صورت پیمانی در پست ثابت سازمانی مستمر در همان تاریخ اخراج، موافق هدف و حکم مقنن نیست. تایید ادعای شاکیان به خواسته تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی

۴۱۹

رای وحدت رویه شماره ۴۴۹ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت دولتی کنف کار از تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ خصوصی محسوب و کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول قانون استخدام کشوری و مقررات شرکت های دولتی خارج و از حیث بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.

بازنشستگی بر اساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگی وظیفه قانون استخدام کشوری

۴۲۰

رای وحدت رویه شماره ۴۸۸، ۴۸۹ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استعفای مستخدم مانع بهره مندی ازحقوق وفوق العاد های مربوط به مرخصی های ذخیره شده وی درطول دروه خدمت نمی باشد.

مرخصی ذخیره شده کارمندان مستعفی

۴۲۱

رای وحدت رویه شماره ۵۵۳ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام معلمان حق التدریس در آموزش و پرورش به شرط داشتن ۴ سال سابقه متصل یا منفصل با ۱۲ ساعت در هفته بدون آزمون و یا حداقل ۳ سال سابقه و ۱۲ ساعت تدریس در هفته با شرط قبولی در آزمون از تاریخ تصویب قانون ماده واحده به کارگیری معلمان مصوب۷/۷/۸۳ لازم الاجرا است.

استخدام معلمین حق‌التدریس

۴۲۲

رای وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دستگاه های دولتی که براساس تصویب‎نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می‎کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند.

تبدیل وضعیت کارکنان خرید خدمت

۴۲۳

رای وحدت رویه شماره ۵۸۹ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب مدت خدمت در جمعیت هلال احمر(پس از اخراج) توسط امور بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران براساس تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی … مصوب ۱۳۷۲  غیرقانونی است.

احتساب مدت خدمت مستخدمین رسمی جمعیت هلال احمر

۴۲۴

رای وحدت رویه شماره ۵۹۲ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت کسور بابت خدمت اضافی مقرر در تبصره ۵ ماده واحده  قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، از مستخدمین مشمول تبصره مزبور خلاف قانون است.

استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات ارفاقی

۴۲۵

رای وحدت رویه شماره ۵۹۳ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده جذب و تعمیم حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده به قضات دادگستری که مشمول مقررات استخدامی خاص و قانون نقل و انتقال دوره ای قضات هستند، جواز قانونی ندارد.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۴۲۶

رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از مرخصی موضوع ماده ۲ قانون جذب استفاده ننماید، استحقاق دریافت تمام حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط به آن را دارد و فقد اعتبار هم سالب حق نیست.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۴۲۷

رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ویژه به منظور جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ اختصاص به مستخدمین شاغل دارد و پرداخت آن به مستخدمین بازنشسته وجاهت قانونی ندارد.

فوق‌العاده ویژه به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب

۴۲۸

رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر نام سازمان تحقیقات منابع آب ایران به سازمان مدیریت منابع آب ایران و انتقال وظایف و نیروی انسانی و… معاونت امور آب وزارت نیرو به سازمان اخیرالذکر از مصادیق انتقال مستخدم دولت به شرح ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه و ..  محسوب نمی شود.

انتقال مستخدم از سازمانی به سازمان یا مؤسسه دیگر

۴۲۹

رای وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدت عدم اشتغال به خدمت به واسطه بیماری از مصادیق حالت اشتغال به تدریس محسوب نمی شود و احتساب آن جزو سابقه خدمت معلمان حق التدریس جواز قانونی ندارد.

تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریسی به حالت رسمی

۴۳۰

رای وحدت رویه شماره ۶۳۱ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دعوی الزام به استخدام یا تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، صرفا متوجه واحدهای دولتی است و نه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تبدیل استخدام  پیمانی به رسمی

۴۳۱

رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین مدت نفی صلاحیت مستخدمین متخلف در انجام خدمات مالیاتی بر حسب موضوع تخلف و درجه اهمیت آن به عهده مرجع رسیدگی به تخلفات مزبور و تعیین مجازات متناسب درباره مرتکبین آنها است.

اعمال مجازات اداری به جهات مسایل اخلاقی

۴۳۲

رای وحدت رویه شماره ۶۳۶ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرح شکایت به خواسته پرداخت فوق العاده شغل و حق جذب مستخدمین بازنشسته به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری صحیح و قانونی است.

اجرای بخشنامه هیأت وزیران مربوط به فوق العاده شغل و جذب

۴۳۳

رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی مستخدمین مشمول مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آزمایشی به پیمانی خلاف قانون است.

تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

۴۳۴

رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی مستخدم دولت مانع برخورداری از گروه تشویقی و فوق العاده شغل کارکنان ممتاز در صورت کسب امتیاز لازم در زمان اشتغال نیست.

برخورداری از مزایای گروه تشویقی کارکنان ممتاز

۴۳۵

رای وحدت رویه شماره ۶۹۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به افزایش حقوق و مزایای فوق العاده کار با اشعه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون نظام هماهنگ (۱/۱/۱۳۷۰) برای کارکنان مشمول.

پرداخت فوق العاده کار با اشعه ایکس

۴۳۶

رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع مقرر در قانون کار قرار دارد.

پاداش پایان خدمت با احتساب فوق العاده اضافه کار و حق جذب

۴۳۷

رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعطاء گروه تشویقی منوط به انجام خدمات شایسته مستخدمین واجد شرایط و تعلق آن در ایام اشتغال به خدمت نافی استفاده از آن در زمان بازنشستگی نیست.

استفاده از گروه تشویقی بابت کارمند نمونه در زمان بازنشستگی

۴۳۸

رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت آموزش و پرورش در دانشسراهای مقدماتی وعالی به مدت تحصیل فارغ التحصیلان مدرسه عالی بهداشت که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخدام و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شده اند جواز قانونی ندارد.

عدم احتساب مدت تحصیل فارغ التحصیلان مدرسه عالی بهداشت

۴۳۹

رای وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری فوق العاده ویژه (حق برجستگی) برای مستخدمان مشمول در ایام اشتغال، نافی استفاده از حق مذکور در زمان بازنشستگی نیست.

برقراری فوق العاده وی‍‍‍ژه (حق برجستگی ) در زمان بازنشستگی

۴۴۰

رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تکلیف ادارات دولتی به استخدام افراد، بدون شرکت در آزمون استخدامی.

استخدام در دستگاههای دولتی

۴۴۱

رای وحدت رویه شماره ۷۹۶ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب تعطیلات فصلی مستخدمین رسته آموزشی و… تا میزان یک ماه در سال به عنوان مرخصی استحقاقی و عدم جواز استفاده آنان از یک ماه مرخصی سالانه به طور اضافه.

استفاده از مرخصی استحقاقی

۴۴۲

رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت دو حقوق و مزایا از صندوق دولت به کارکنان از کارافتاده بنیاد شهید مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال که بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۶ مجددا اشتغال به خدمت یافته اند، جواز قانونی ندارد.

دریافت حقوق حالت اشتغال کارکنان بنیاد شهید

۴۴۳

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر تعلق مزایای فوق العاده کار با اشعه به شرط اشتغال مستمر به کار با اشعه، به دانشجویان دوره دستیاری جواز قانونی ندارد.

پرداخت فوق العاده کار با اشعه به دانشجویان دوره دستیاری

۴۴۴

رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری مستخدمین شاغل در مشاغل ستادی از مزایای تصویب نامه شماره ۲۵۵۲/ت ۲۹۹۳۳ هـ مورخ ۲۶/۱/۸۳  مبنی بر برخورداری از فوق العاده ویژه.

ارتقا مستخدمین آموزشی به رتبه معلم ارشد ، معلم خبره و… برخورداری از فوق العاده ویژه

۴۴۵

رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین هر یک از نقاط کشور [مانند ابرکوه] به عنوان نقاط محروم و دورافتاده توسط هیأت وزیران کاشف از وجود شرایط قانونی مذکور می‎باشد و متضمن تحقق و اجتماع شرایط محرومیت در تاریخ تشخیص آن ها به عناوین مزبور نیست.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۴۴۶

رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه و احتساب سوابق خدمت کارکنان شاغل در کادر ثابت جمعیت هلال احمر که مشترک صندوق بازنشستگی دیگری نیستند.

دریافت حق بیمه و احتساب سوابق کارکنان هلال احمر

۴۴۷

رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری بخشنامه وزیر بهداشت و درمان مبنی بر لزوم استخدام کلیه اعضاء هیأت علمی به صورت پیمانی به کارمندان رسمی دانشگاه که قبل از بخشنامه مذکور به عضویت هیأت علمی درآمده اند، جواز قانونی ندارد.

استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

۴۴۸

رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی دستیاران پزشکی به دریافت حق الزحمه دستیاری از تاریخ اشتغال و عدم جواز قانونی اعمال حق مزبور از تاریخ تصویب شورای عالی پزشکی و تخصصی.

حق‌الزحمه دستیاران پزشکی

۴۴۹

رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و… مصوب ۱۳۷۹، به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده دریافتی ملاک کسور، پرداخت می شود.

پاداش پایان خدمت

۴۵۰

رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 اعمال مجازات تنزل مقام در صلاحیت اختصاصی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است و کمیسیون انتصابات حق اعمال چنین مجازاتی را ندارد.

تنزل شغل توسط کمیسیون انتصابات

۴۵۱

رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی مستخدمین شرکت ذوب آهن، دارای چهار سال توقف در بالاترین شغل مورد تصدی و مدت خدمت مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۵۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۶۲ به دریافت یک گروه شناور یا تشویقی.

اعطاء گروه شناوریا تشویقی به کارکنان شرکت ذوب آهن

۴۵۲

رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لغو ابلاغ تغییر سمت مستخدمین مجتمع مس سرچشمه کرمان به جهت صدور آن در تاریخ کمتر از سه ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، وجاهت قانونی ندارد.

تغییر سمت کارکنان موسسات دولتی

۴۵۳

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 تبعیت کارمندان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی از آیین‎نامه استخدام پیمانی قانون استخدام کشوری و برخورداری از مقررات آن آیین‎نامه، مغیّر عنوان کارمند قراردادی مشمولین بند(ب) ماده۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و تبدیل عنوان مذکور به کارمند پیمانی نیست.

عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی

۴۵۴

رای وحدت رویه شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تائید مدرک تحصیلی کارشناسی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون سازمان سنجش آموزش کشور، جواز قانونی ندارد.

تأیید مدرک  کارشناسی با تمسک به مندرجات دفتر راهنمای آزمون

۴۵۵

رای وحدت رویه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال به خدمت در طی دوره دستیاری به صورت قراردادی منع قانونی ندارد و در صورت تحقق و اجتماع شرایط مدت مزبور جزو سابقه خدمت دولتی، محسوب می شود.

احتساب سابقه خدمت قرار دادی جز سابقه خدمت

۴۵۶

رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی احتساب مدت خدمت وظیفه عمومی جزو سابقه خدمت مستخدمان رسمی دولت.

پرداخت حق الزحمه به دانشجویان

۴۵۷

رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته صحیح و قانونی است.

افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته

۴۵۸

رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت هزینه دانشجویی (حق الزحمه دستیاری) به دانشجویان رشته های غیرپزشکی در مدت تحصیل در مراکز آموزشی بدون انجام خدمت، بر اساس ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، جواز قانونی ندارد.

پرداخت حق الزحمه به دانشجویان

۴۵۹

رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم جواز قانونی وکالت وکیل پایه دو موضوع ماده ۱۸۷ آیین نامه اجرایی مشاوران حقوقی جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری.

عدم استماع شکایت شکات مطروحه توسط وکیل پایه ۲

۴۶۰

رای وحدت رویه شماره ۲۳۹ و۲۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی استخدام اشخاص در دادگستری با مدرک تحصیلی دپپلم متوسطه در پست های ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از قبولی در آزمون مربوط و تائید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی.

به کارگیری نیروی انسانی مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه

۴۶۱

رای وحدت رویه شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده یک قانون جذب به مستخدمین مشمول مقررات استخدامی خاص از جمله کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی جواز قانونی ندارد.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۴۶۲

رای وحدت رویه شماره ۲۴۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح حکم بازنشستگی مستخدمین رسمی شرکت سرمایه گذاری مسکن(کارکنان سابق سازمان ملی زمین و مسکن) بر اساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب۱۳۷۹، جواز قانونی ندارد.

اصلاح حکم بازنشستگی

۴۶۳

رای وحدت رویه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

انجام وظیفه در نوبت دوم به منزله خدمت مضاعف به شمار نمی‎رود تا شاغلین انجام وظیفه در نوبت دوم ذیحق به دریافت حق جذب مضاعف(فوق‎العاده جذب نوبت دوم) باشند.

فوق‎العاده جذب نوبت دوم کارکنان آموزش و پرورش

۴۶۴

رای وحدت رویه شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قوه قضائیه به پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه کارکنان اداری دادسراها و دادگاه ‎های انقلاب

پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه

۴۶۵

رای وحدت رویه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قانونی وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمی یک هزار نفر از مربیان کودک شاغل بدون آزمون و بر اساس سابقه خدمت.

تبدیل وضعیت به استخدام رسمی

۴۶۶

رای وحدت رویه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال مجازات مقرر در بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاما مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیرحساس و غیرمدیریتی در دستگاههای دولتی است.

محکومیت اداری کارمندان متخلف

۴۶۷

رای وحدت رویه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قطع حقوق وظیفه افراد تحت الکفاله همسران خود، به دلیل دریافت حقوق اشتغال یا بازنشستگی وجاهت قانونی ندارد.

دریافت حقوق وظیفه همسر توأم با حقوق وظیفه خود

۴۶۸

رای وحدت رویه شماره ۳۷۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در مدت خدمت تحت پوشش نظام های حمایتی دیگری نیستند، با پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش حمایت های پیش‎بینی شده در قانون یاد شده قرار خواهند گرفت.

احتساب سابقه خدمت طرح  پرستاری

۴۶۹

رای وحدت رویه شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی استفاده دستیاران تخصصی از سهمیه مناطق محروم در فریدن اصفهان بر اساس ماده ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان.

محاسبه منطقه فریدن اصفهان جزو مناطق محروم

۴۷۰

رای وحدت رویه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ماموریت خارج از کشور به مستخدمینی که به تبع همسر خود در خارج از کشور خدمت می نمایند، مغایر بند (ج) ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری و خلاف قانون است.

فوق العاده ماموریت خارج از کشور

۴۷۱

رای وحدت رویه شماره ۴۵۸ و ۴۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی اشخاص به احتساب سابقه خدمت مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال به خدمت در واحد دولتی بر اساس ماده ۳۴ لایحه قانونی استخدام کشوری.

احتساب سنوات خدمت

۴۷۲

رای وحدت رویه شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام وزارت بهداشت به تعیین محل خدمت دستیاران تخصصی در یکی از نقاط محروم و نیازمند مندرج در تعهدنامه های رسمی

متعهدین به خدمت پزشکان و پیرا پزشکان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

۴۷۳

رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ و۵۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احداث درب به درون خانه معلم توسط کارمند دولت و تردد از آن از مصادیق تخلفات مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست و رسیدگی و تعیین مجازات به عنوان تخلف اداری برای مرتکب خلاف قانون است.

نقض رای قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

۴۷۴

رای وحدت رویه شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پرداخت حقوق و دستمزد در فاصله پس از تسویه حساب با شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و اعاده مجدد به کار با تنظیم قرارداد خرید خدمت، موافق قانون است.

محاسبه سنوات و پرداخت کلیه حقوق ایام قطع رابطه استخدامی

۴۷۵

رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم به میزان ۷/۱۳ درصد قانونی است.

افزایش حقوق به میزان ۷/۱۳ درصد متناسب با تورم

۴۷۶

رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق‎العاده اضافه کار، منوط به انجام خدمت خارج از وقت اداری و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم است.

پرداخت اضافه کار بابت تدریس غیرموظف

۴۷۷

رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محاسبه و پرداخت فوق العاده ویژه هیأت امناء در تعیین بازخرید مرخصی ذخیره کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، قانونی است.

فوق العاده ویژه هیأت امناء مشمول کسورات بازنشستگی

۴۷۸

رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر بر تعیین ساعات کار مشاوران به میزان ۳۰ ساعت در هفته قانونی است.

تعیین ساعات کار مشاور مدرسه

۴۷۹

رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت ما به التفاوت گروه قبلی و جدید مستخدمین قضایی که بدون محکومیت انتظامی و بر حسب مقتضیات با گروه پایین تر منصوب می شوند تا زمان خدمت در مشاغل مذکور، ضروری است.

تغییر مقام گروه قضات و پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید

۴۸۰

رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ و۷۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استفاده و برخورداری از مرخصی استحقاقی علی الاطلاق و بدون هیچ گونه قید و شرطی جزو حقوق استخدامی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری است. (موضوع رای ابطالی شماره ۲۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ در خصوص استفاده از مرخصی (آیین نامه مرخصی ها) )

وجوه ناشی از مرخصی استحقاقی استفاده نشده در زمان اشتغال

۴۸۱

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دوران اسارت با استناد به ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان که ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی است، غیرقانونی است.

نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن و پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت

۴۸۲

رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ و۸۳۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری همزمان فوق العاده ویژه کارشناسان و حق همترازی مغایر مصوبه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران و غیرقانونی است.

برقراری توامان حق همترازی و فوق العاده ویژه کارشناسان

۴۸۳

رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به کارگیری افراد مشمول بند دو مصوبه ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران به طور تمام وقت یا پاره وقت به صورت قرارداد انجام کار معین مجاز است و دستگاه اجرایی الزامی به تبدیل وضعیت آنها  به استخدام پیمانی ندارد.

تبدیل وضعیت استخدامی نیروی شرکتی یا قراردادی به پیمانی

۴۸۴

رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال افراد پس از بازنشستگی یا بازخریدی در شرکت مخابرات (در زمانی که دولتی محسوب می شده) ممنوع و احتساب سنوات خدمت آنان غیرقانونی است.

احتساب سوابق خدمت

۴۸۵

رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ و۹۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت هزینه مهد کودک به کارکنان آموزش و پرورش در شهرستانهای دارای مهد کودک دولتی دایر، غیرقانونی است.

مطالبه کمک هزینه مهد کودک برای کارکنان اناث که فرزند زیر ۵ سال دارند

۴۸۶

رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری فوق العاده حق جذب

حق جذب

۴۸۷

رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بنابه مقتضای تاثیر فوری مقررات، کلیه افرادی که قبل از تصویب آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱۲ از شرایط و ویژگی مذکور در ماده ۲ آیین‎نامه برخوردار بوده‎اند، به عنوان نخبه شناخته شده و از تاریخ تصویب آیین‎نامه از مزایای مندرج در آن بهره‎مند می‎گردند.

فوق العاده ویژه نخبگان

۴۸۸

رای وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالبه دو ماه فوق العاده ستادی

فوق العاده – فوق العاده ستادی

۴۸۹

رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب سنوات تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی در آموزش و پرورش

احتساب سنوات تحصیلی

۴۹۰

رای وحدت رویه شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت استخدامی معلمین حق التدریسی

تبدیل وضعیت

۴۹۱

رای وحدت رویه شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولویت جذب فارغ  التحصیلان علوم ثبتی جهت تصدی دفترداری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی

جذب فارغ التحصیلان علوم ثبتی

۴۹۲

رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم اعطای گواهی فارغ التحصیلی به علت مشروطیت بیش از تعداد مورد نظر

فارغ التحصیلی (گواهی)

۴۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

واگذاری خانه های سازمانی

خانه سازمانی (واگذاری)

۴۹۴

رای وحدت رویه شماره ۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی

عینک طبی ( ممنوعیت ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی)

۴۹۵

رای وحدت رویه شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارتقاء در سطوح بالاتر شغلی

ارتقای شغلی

۴۹۶

رای وحدت رویه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد.

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

۴۹۷

رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی

تبدیل مدرک معادل به رسمی

۴۹۸

رای وحدت رویه شماره ۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح حکم، برقراری حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی

بازنشستگی – حقوق بازنشستگی اعضای هیأت علمی

۴۹۹

رای وحدت رویه شماره ۲۲۶-۲۲۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی

حقوق (پرداخت حقوق و مزایا)

۵۰۰

رای وحدت رویه شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت عیدی دوران اسارت آزادگان

آزادگان – پرداخت عیدی

۵۰۱

رای وحدت رویه شماره ۳۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت مزایای متعلق به تغییر وضعیت خدمتی از کارشناسی آموزشی به مربی آموزشیار

تبدیل وضعیت

۵۰۲

رای وحدت رویه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی

فوق العاده – فوق العاده ارتقای شغلی

۵۰۳

رای وحدت رویه شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هزینه مهد کودک فرزند

مهد کودک – هزینه

۵۰۴

رای وحدت رویه شماره ۴۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش مناطق محروم به مستخدمین شاغل در دهستان‎هایی که پیوست مصوبه ۲۳۳۴۷ ت ۲۱۵ هیأت وزیران نمی‎باشند، موجبی ندارد.

پاداش فوق العاده مناطق محروم

۵۰۵

رای وحدت رویه شماره ۴۶۰ و ۴۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی مصرح در مصوبه شماره ۳۵۹۱ ت۱۷۲۹۶هـ‍ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران، ناظر به کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به کار داشته‎اند، لذا افرادی که به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال به کار داشته یا دارند، مشمول مصوبه هیأت وزیران و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی نخواهند بود.

تبدیل وضعیت خرید خدمت به پیمانی

۵۰۶

رای وحدت رویه شماره ۴۹۵-۴۹۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مبنای محاسبه مرخصی مناطق محروم، سال تقویم و پرداخت مابه ازاء مرخصی استفاده نشده است ونه پایان هر سال خدمتی

مرخصی مناطق محروم

۵۰۷

رای وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب ایام برکناری از خدمت در آموزش و پرورش

احتساب سابقه

۵۰۸

رای وحدت رویه شماره ۵۱۱-۵۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب سوابق خدمت روز مزدی و قراردادی جزء سابقه خدمت

احتساب سابقه

۵۰۹

رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای جانبازان و آزادگان

احتساب مقطع تحصیلی

۵۱۰

رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری امتیازات مناطق جنگی

جنگ – برقراری امتیازات مناطق جنگی

۵۱۱

رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی برای متقاضیان انتقال از تهران و کلان شهرها

پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی

۵۱۲

رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محاسبه و پرداخت فوق العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاه

فوق العاده ویژه هیأت امناء

۵۱۳

رای وحدت رویه شماره ۱۹ تا ۳۳ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 دستگاه های اجرایی در صورت نیاز به خدمات کارکنانی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده اند، مکلفند از به کارگیری آن ها به صورت شرکتی خودداری نموده و حسب مورد آن ها را به یکی از وضعیت های استخدامی تبدیل نمایند

تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی  به یکی از وضعیت های استخدامی

۵۱۴

رای وحدت رویه شماره ۷۵ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

انتقال و تغییر محل خدمت مستخدمین تعهد خدمت در آموزش و پرورش

تغییر محل خدمت

۵۱۵

رای وحدت رویه شماره ۱۰۵ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری حقوق مستمری ناشی از فوت والدین

برقراری حقوق مستمری

۵۱۶

رای وحدت رویه شماره ۱۷۰ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب دوران خدمت سربازی جزء خدمت قابل قبول و مؤثر در طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران

احتساب دوران خدمت سربازی

۵۱۷

رای وحدت رویه شماره ۱۷۸ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پاداش مناطق محروم صرفا به مستخدمان رسمی و ثابت شاغل در دهستان های مذکور در جدول پیوست مصوبه هیأت وزیران قابل پرداخت است.

پاداش مناطق محروم

۵۱۸

رای وحدت رویه شماره ۱۸۹ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری فوق العاده ویژه سطح خبره ستادی

برقراری فوق العاده ویژه

۵۱۹

رای وحدت رویه شماره ۱۹۲-۱۹۳ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری افزایش حقوق بازنشستگی

حقوق بازنشستگی (برقراری افزایش)

۵۲۰

رای وحدت رویه شماره ۱۹۴ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی

برقراری مستمری بازنشستگی

۵۲۱

رای وحدت رویه شماره ۲۲۹ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب فوق العاده حق جذب به عنوان بخشی از مزایای مستمر در حق الزحمه قراردادهای طرح تمام وقت کارکنان دستگاه های علوم پزشکی

احتساب حق جذب کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی

۵۲۲

رای وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالبه فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور

مطالبه فوق العاده خاص (استراتژیک)

۵۲۳

رای وحدت رویه شماره ۲۶۵ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعلیق سردفتر اسناد رسمی

لغو تصمیم سازمان ثبت در تعلیق سردفتر

۵۲۴

رای وحدت رویه شماره ۲۶۹-۲۷۰ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده اشتغال خارج ازکشور

پرداخت فوق العاده اشتغال

۵۲۵

رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق برخورداری افرادی که قبل از تصویب آیین‎نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه فارغ التحصیل شده اند از امتیازات مربوط به نخبگان

برخورداری از امتیازات نخبگان

۵۲۶

رای وحدت رویه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت عضویت اعضای هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هیأت تجدید نظر همان دستگاه بطور همزمان

عدم عضویت همزمان در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری (بدوی و تجدید نظر)

۵۲۷

رای وحدت رویه شماره ۳۱۸ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی کارکنان شهرداری

افزودن سنوات ارفاقی به سنوات واقعی

۵۲۸

رای وحدت رویه شماره ۳۵۵ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری سه پنجم حقوق بازنشستگی به عنوان مستمری

برقراری مستمری

۵۲۹

رای وحدت رویه شماره ۳۶۱ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال حکم بازخرید به لحاظ داشتن شرایط بازنشستگی

ابطال حکم بازخریدی

۵۳۰

رای وحدت رویه شماره ۳۶۲ تا ۳۶۴ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری از مزایای فوق العاده کار با اشعه بر مبنای حقوق و مزایای کامل

برخورداری از مزایا کار با اشعه

۵۳۱

رای وحدت رویه شماره ۳۸۶ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت از سوی مراجع قضائی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود.

رسیدگی به تخلف اداری با وجود برائت کیفری

۵۳۲

رای وحدت رویه شماره ۴۰۶ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ نمودن فوق العاده جذب

فوق العاده جذب

۵۳۳

رای وحدت رویه شماره ۴۰۷-۴۰۸ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استفاده توأم از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر

برخورداری همزمان از مزایای ارتقای شغلی و همترازی

۵۳۴

رای وحدت رویه شماره ۴۲۲-۴۲۷ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‎باشد.

تنزل مقام و پست  سازمانی

۵۳۵

رای وحدت رویه شماره ۴۲۸-۴۲۹ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی

پرداخت عیدی و پاداش به مشمولان قانون کار

۵۳۶

رای وحدت رویه شماره ۵۴۳ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور حکم سردفتری اسناد رسمی با توجه به داشتن شرایط مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی

صدور حکم سردفتری

۵۳۷

رای وحدت رویه شماره ۵۵۹-۵۶۵ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده خاص

برقراری فوق العاده ویژه و …

۵۳۸

رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل

برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث

۵۳۹

رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری

اصلاح تاریخ بازنشستگی

۵۴۰

رای وحدت رویه شماره ۵۸۴-۵۸۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش حقوق سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم

افزایش حقوق کلیه کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم

۵۴۱

رای وحدت رویه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاهها با کمتر از ۳۵ سال سابقه خدمت

بازنشستگی اعضای هیأت علمی

۵۴۲

رای وحدت رویه شماره ۲۰ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال حکم بازنشستگی بدون تقاضای مستخدم

استخدامی – بازنشستگی

۵۴۳

رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پذیرش ارزش استخدامی و ارتقایی مدارک دوره­ های داخلی به عنوان مدرک همتراز

آموزشی پژوهشی- مدرک تحصیلی دوره های داخلی

۵۴۴

رای وحدت رویه شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رعایت سهمیه ۳% برای معلولین در آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی

استخدامی – آزمون استخدامی- استخدام معلولین

۵۴۵

رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ استحقاق دریافت فوق­العاده کار با اشعه

حق اشعه

۵۴۶

رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بقای حق مستخدمان مأمور به خدمت دولت در خارج از کشور به دریافت هزینه های درمانی با وجود عدم تأمین اعتبار از سوی دستگاه متبوع

تأمین اجتماعی- هزینه درمان مستخدمان دولت

۵۴۷

رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده خاصی از ابتدای سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزایای کارمندان سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران اعمال می شود و اعتبار فوق العاده یاد شده در سازمان پزشکی قانونی از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مزبور پیش بینی گردیده است.

فوق العاده کارمندان سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران

۵۴۸

رای وحدت رویه شماره ۳۸ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم احتساب ایام خدمت سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق التدریسی

استخدامی – سابقه معلمی حق التدریس

۵۴۹

رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی مستخدمان شهرداری در صورت عدم نیاز به شرط ۲۰سال سابقه

استخدامی – بازنشستگی

۵۵۰

رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 درآیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری کشور استخدام برای تصدی پستهای سازمانی از طریق برگزاری آزمون و مسابقه صورت می گیرد و موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی بدون برگزاری آزمون و مسابقه پیش بینی نشده است.

تبدیل وضعیت کارگران شهرداری به کارمندی

۵۵۱

رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خدمت غیر رسمی تمام وقت در وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها به صورت روزمزد، فصلی و قرارداد خرید خدمت، قابل احتساب به عنوان سابقه خدمت دولتی است.

 احتساب ایام خدمت غیر رسمی

۵۵۲

رای وحدت رویه شماره ۶۳ و ۶۴ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض به عدم احتساب سابقه آموزشی در نهضت سواد آموزی برای تقلیل ساعات کار در آموزش و پرورش

 احتساب سوابق آموزشی

۵۵۳

رای وحدت رویه شماره ۶۵ و  ۶۶ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب سال ۱۳۸۱ تصدی پست های سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی‎صلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است و الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی (کارکنان قراردادی به پیمانی) بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد.

تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری از قراردادی به پیمانی

۵۵۴

رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی افراد واجد شرایط

 استخدام پیمانی

۵۵۵

رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت

استخدامی – پاداش حسن خدمت

۵۵۶

رای وحدت رویه شماره ۱۰۳ و ۱۰۴ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم احتساب ایام سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق التدریس

استخدامی – سابقه معلمی حق التدریس

۵۵۷

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی ،حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن باشد.

موافقت نامه اصولی- مجوز فعالیت-آموزش از راه دور- امتیازات-اقدامات- غیر قانونی-حق مکتسب-آثار

۵۵۸

رای وحدت رویه شماره ۱۱۸ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت پرداخت فوق العاده اشتغال ارزی معلمان بدون وجود شرایط قانونی

استخدامی – فوق العاده اشتغال ارزی معلمان

۵۵۹

رای وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت اعاده به خدمت پس حکم از بازخریدی

استخدامی – بازخرید خدمت

۵۶۰

رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ و۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در موارد تغییر احکام ریالی بازنشستگان، علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی مربوط نیز ضروری است.

پرداخت حق اشعه به بازنشستگان

۵۶۱

رای وحدت رویه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آمو ختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی باشد

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آمو ختگان گروه پزشکی در خارج از کشور

۵۶۲

رای وحدت رویه شماره ۲۰۳-۲۰۴ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب سوابق تحصیلی معلمان حق التدریسی

سوابق تحصیلی معلمان حق التدریسی

۵۶۳

رای وحدت رویه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان به تغییر پست ثابت سازمانی و اختصاص پست معاونت

تغییر پست ثابت سازمانی

۵۶۴

رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و سازمان تأمین اجتماعی به واریز حق بیمه دوران طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۹ و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب  ایام طرح نیروی انسانی به عنوان سنوات خدمت

واریزی حق بیمه دوران طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان و احتساب  ایام طرح نیروی انسانی به عنوان سنوات خدمت

۵۶۵

رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما

تبدیل پست سازمانی

۵۶۶

رای وحدت رویه شماره ۲۱۸ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس احکام همترازی

استخدامی – بازنشستگی

۵۶۷

رای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم احتساب ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی به عنوان خدمت قابل قبول دولتی

استخدامی –      احتساب سابقه خدمت

۵۶۸

رای وحدت رویه شماره ۲۲۳ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان نهضت سواد آموزی

استخدامی –       تبدیل وضعیت

۵۶۹

رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال ۳% سهمیه معلولین در آزمون استخدامی بدون توجه به شرط سلامت

استخدامی –       استخدام  معلولین

۵۷۰

رای وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نداشتن الزام به بازگشت به کار در صورت اعلام عدم نیاز در فرض اشتغال بدون عقد قرارداد

استخدامی –       بازگشت به کار

۵۷۱

رای وحدت رویه شماره ۲۴۵ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت مزایای بهره وری و کارانه به بازنشستگان

تأمین اجتماعی- مزایای بهره وری

۵۷۲

رای وحدت رویه شماره ۳۱۳ و ۳۱۴ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به شرط داشتن ۳ سال سابقه خدمت متوالی

استخدامی – تبدیل وضعیت استخدامی

۵۷۳

رای وحدت رویه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر عنوان برنامه دوره کارشناسی رشته آبادانی و توسعه روستاها  به مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها

تغییر عنوان رشته تحصیلی

۵۷۴

رای وحدت رویه شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعطیلی موسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان

تعطیلی موسسات مطالعاتی

۵۷۵

رای وحدت رویه شماره ۳۲۰ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تشخیص و تعیین طبقات شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم

استخدامی – تعیین طبقات شغلی

۵۷۶

رای وحدت رویه شماره ۴۳۶ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

استخدامی – حقوق بازنشستگی

۵۷۷

رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ تا ۵۳۶ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فارغ التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهد نامه در نقاط محروم و نیازمند می باشند

ابطال تعهد محضری

۵۷۸

رای وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حق الزحمه به دستیاران فوق تخصصی دارای ماموریت آموزشی

حق الزحمه دستیاران

۵۷۹

رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد

استخدامی- بازنشستگی پیش از موعد

۵۸۰

رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ و ۷۱۶ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 تسری مفاد آیین نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۶ است، به کارمندان از جمله کارمندان شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه فاقد وجاهت است.

عدم تسری امتیازات ایثارگری کارگران به کارمندان

۵۸۱

رای وحدت رویه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان منوط به داشتن پروانه بهره برداری واحد محل اشتغال در زمان تصویب قانون نیست

استخدامی- بازنشستگی

۵۸۲

رای وحدت رویه شماره ۸۴۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حق ماموریت به عهده دستگاه استخدامی مبدأ است

استخدامی- حق ماموریت

۵۸۳

رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰- ۱۳۸۲/۰۶/۳۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ناظر به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاه های دولتی است و نیروهای شاغل در شرکت های طرف قرارداد با وزارت تعاون، از شمول بخشنامه مذکور خارج اند.

استخدامی – قرارداد استخدام پیمانی

۵۸۴

رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم از مزایای غیر مستمر است و لزومی به طرح دعوی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری نمی باشد.

فوق العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم

۵۸۵

رای وحدت رویه شماره ۹۱۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی در صورت اجتماع شرایط قانونی

استخدامی- تبدیل وضعیت استخدامی

۵۸۶

رای وحدت رویه شماره ۹۱۶ تا۹۱۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی خارج از مجوز استخدامی

استخدامی- استخدام مربیان پیش دبستانی

۵۸۷

رای وحدت رویه شماره ۹۴۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم قابلیت اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای افرادی که بعد از تصویب قانون مزبور شاغل شده اند

استخدامی- ارتقای شغل

۵۸۸

رای وحدت رویه شماره ۳۱ -۳۳-۳۲ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امکان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده برای کارکنان سابق جهاد سازندگی

مرخصی استحقاقی

۵۸۹

رای وحدت رویه شماره ۳۶-۳۵ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت وجوه مرخصی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم به نرخ یوم الاداء و پرداخت پاداش خدمت در دهستان های محروم مشروط به داوطلبانه بودن خدمت است.

مرخصی مناطق محروم و پاداش خدمت در دهستان های محروم

۵۹۰

رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فقدان ارزش استخدامی برای گواهی های تحصیلی صادره از آموزشکده های فاقد تأییدیه از وزارت علوم

استخدام

۵۹۱

رای وحدت رویه شماره ۴۲-۴۳-۴۴ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشمولین حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدامی ناجا

اعطای ارشدیت

۵۹۲

رای وحدت رویه شماره ۱۰۳-۱۰۲ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیرقابل تسری بودن آثار احکام قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی به گذشته

اصلاح حکم کارگزینی

۵۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیرقانونی بودن الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به عدم تصویب ضوابط آن

پرداخت فوق العاده

۵۹۴

رای وحدت رویه شماره ۲۰۹-۲۰۸ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 قابل احتساب بودن ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت دولتی به دلیل انتقال اجباری از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداشت

احتساب ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت دولتی

۵۹۵

رای وحدت رویه شماره ۲۳۳-۲۳۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پذیرش درخواست برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی

عائله مندی

۵۹۶

رای وحدت رویه شماره ۲۴۱ -۲۴۲-۲۴۳ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده شغل مدیران و سرپرستان به میزان پنج درصد

برقراری حق مسؤولیت

۵۹۷

رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ تا ۲۶۳ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد موضوع آیین نامه استخدامی بانک تعاون کشاورزی ایران، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی است.

احتساب سنوات ارفاقی در بازنشستگی

۵۹۸

رای وحدت رویه شماره ۲۶۴ تا ۲۸۷ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حق مستخدم به بررسی امکان بهره مندی وی از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی در هیأت ممیزه با وجود تأخیر یا عدم ارسال تقاضای وی به این هیأت

فوق العاده ویژه کارشناسان

۵۹۹

رای وحدت رویه شماره ۳۳۲ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تکلیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد خرید خدمت در صورت اعلام خاتمه قرارداد

تبدیل وضعیت

۶۰۰

رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تکلیف شرکت پست به تمدید قرارداد انجام خدمت مشخص با مدت معین پس از انقضاء مدت قرارداد قبلی

تمدیدقرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام