کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

آرای اداری و استخدامی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (تا پایان آذرماه ۱۴۰۰) – بخش سوم

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۶۲ الی پایان آذرماه ۱۴۰۰ – بخش سوم

معاونت اداری، استخدامی و فرهنگی

بیشتر ببینید:

ردیف

عنوان

پیام

موضوع

۶۰۱

رای وحدت رویه شماره ۴۱۳ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پرداخت مزایای مدیریتی به مدیران شرکتهای تعاونی

حق مدیریت

۶۰۲

رای وحدت رویه شماره ۴۵۱ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لزوم اعطای گروه تشویقی به مدیران ایثارگر ارائه دهنده خدمات برجسته

گروه تشویقی

۶۰۳

رای وحدت رویه شماره ۴۵۶-۴۵۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منع قانونی بکارگیری و اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته پس از صدور حکم بازنشستگی

بازنشستگی

۶۰۴

رای وحدت رویه شماره ۴۶۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 تعیین مناطق عملیاتی و جنگی موضوع ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی، مربوط به اجرای قانون مذکور از تاریخ تصویب به بعد است و تعیین مناطق جنگی قبل از تصویب این قانون به وسیله سپاه پاسداران وستاد کل نیروهای مسلح منع قانونی نداشته است.

احتساب خدمت

۶۰۵

رای وحدت رویه شماره ۴۶۷-۴۶۸ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تأیید بالاترین مقام دستگاه، شرط پرداخت فوق العاده ویژه ارتقای شغلی

فوق العاده  ارتقای شغل

۶۰۶

رای وحدت رویه شماره ۴۹۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بیمارستان شهید بهشتی قم به بنیاد شهید تعلق داشته و سوابق خدمت تمام وقت در نهادهای انقلاب اسلامی از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی قابل احتساب است.

احتساب سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی

۶۰۷

رای وحدت رویه شماره ۴۹۸ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده و نامبردگان در پست های مستمر مشغول به خدمت بوده اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی است و در آن زمان استحقاق تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی را داشته اند.

تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

۶۰۸

رای وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده مخصوص پیمانی به شرط تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تا ۴۰ درصد بر اساس نتایج عملکرد مستخدمان

فوق العاده مخصوص پیمانی

۶۰۹

رای وحدت رویه شماره ۵۶۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لزوم پرداخت فوق العاده مأموریت کارمندانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می­کنند از محل اعتبارات دستگاه متبوع آنها

فوق العاده ماموریت

۶۱۰

رای وحدت رویه شماره ۶۱۰ – ۶۲۰ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موانع پذیرش دعوای بازگشت به کار: تقاضای کتبی بازخریدی از خدمت و عدم احراز اکراه در ارائه درخواست

بازگشت به کار

۶۱۱

رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 فوق العاده مخصوص پیمانی داخل در تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

 فوق العاده مخصوص پیمانی، تفاوت تطبیق

۶۱۲

رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده کار با اشعه تا زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حاکمیت داشته و از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه و استحقاق اشخاص، دستگاه متبوع مستخدم مکلف است کسورات قانونی متعلق را به هنگام پرداخت حق اشعه به حساب صندوق بازنشستگی واریز کند.

فوق العاده کار با اشعه

۶۱۳

رای وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

داشتن حداقل دو سال سابقه مدیریتی، شرط پرداخت مزایای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

فوق العاده مدیریت

۶۱۴

رای وحدت رویه شماره ۶۳۱ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تکلیف وزارت کشاورزی به اعاده به خدمت مستخدمان غیررسمی در صورت اعلام عدم نیاز

اعاده به خدمت

۶۱۵

رای وحدت رویه شماره ۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تعلق فوق العاده مأموریت خارج از کشور به کارکنان سپاه پاسداران در فرض اعزام به مأموریت قبل از وضع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران

فوق العاده ماموریت خارج از کشور

۶۱۶

رای وحدت رویه شماره ۶۹۵-۶۹۶ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر پست سازمانی و کاهش حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان در راستای اجرای آیین نامه جدید بوده و با اجرای آئین نامه اشخاص مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای قبلی و فعلی تحت عنوان تفاوت تطبیق خواهند بود.

تنزل پست سازمانی و تفاوت تطبیق

۶۱۷

رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور حکم مأموریت، شرط پرداخت فوق العاده روزانه

فوق العاده روزانه

۶۱۸

رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند یک مصوبه شماره ۳۵۹۱ ت۱۷۲۹۶هـ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت های هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار خروج موضوعی دارد.

تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

۶۱۹

رای وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم، حقوق مکتسبه او در خصوص بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد، در فرض موافقت قبلی با درخواست وی، همچنان محفوظ می ماند.

بازنشستگی

۶۲۰

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتغال به تدریس تمام وقت، شرط لازم برای برخورداری از فوق العاده ویژه معلمان

فوق العاده ویژه معلمان

۶۲۱

رای وحدت رویه شماره ۷۳۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال قانون و احتساب فاصله خدمتی میان فارغ التحصیلی تا اشتغال به عنوان سابقه خدمت دولتی در مورد فارغ التحصیلان پیش از تصویب قانون وجاهت قانونی ندارد.

سنوات خدمت

۶۲۲

رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری مشمولین قانون حالت اشتغال از پاداش پایان خدمت

پاداش پایان خدمت

۶۲۳

رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ تا ۸۳۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف- صدور حکم قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ؛ احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت بر فرض استمرار پرداخت و کسر کسور بازنشستگی، ب- بازنشستگی و صدور حکم در فاصله زمانی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ ؛ عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت، ج- بازنشستگی بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ و صدور رای بعد از ۱۳۹۰/۱/۱ ؛ احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، د- احتساب کمک هزینه مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب در پرداخت پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد.

فوق العاده اضافه کار ، پاداش پایان خدمت

۶۲۴

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی۸۷۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دستگاه های اجرایی درصورت نیاز به بکارگیری نیروهای شرکتی در امور مربوط به پستهای سازمانی، با رعایت قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نسبت به به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند و در صورت عدم نیاز به به کارگیری و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون مدیریت و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود.

به کارگیری نیروهای شرکتی

۶۲۵

رای وحدت رویه شماره ۹۱۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام فرزندان شاهد و جانباز به رعایت قانون و در چهارچوب سهمیه های استخدامی موکول شده است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش بینی نشده است.

استخدام فرزندان شاهد

۶۲۶

رای وحدت رویه شماره ۹۱۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعلق سقف امتیاز فوق العاده ویژه به نخبگان و استعدادهای برتر شاغل در دستگاههای اجرایی

فوق العاده نخبگان

۶۲۷

رای وحدت رویه شماره ۹۴۴ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 مصوبه هیأت وزیران ناظر به کارکنانی است که در دهستان ها خدمت می کنند و منصرف از کارکنان شهرداری است که در شهر خدمت می کنند.

پاداش مناطق محروم

۶۲۸

رای وحدت رویه شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری مستخدمان موقت شرکت­های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

بازنشستگی پیش از موعد

۶۲۹

رای وحدت رویه شماره ۱۰۶۵-۱۰۶۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ویژه  مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو اطلاق تجویز شده و اطلاق عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سازمان امور مالیاتی کشوررا نیز در بر می گیرد لذا دارندگان مشاغل مذکور در مصوبه موضوع شکایت که در سازمان امور مالیاتی کشور اشتغال دارند، استحقاق دریافت فوق العاده ویژه را خواهند داشت.

پرداخت فوق العاده ویژه  مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری به کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور

۶۳۰

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳-۹۴ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت، پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار وجاهت قانونی ندارد.

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار

۶۳۱

رای وحدت رویه شماره ۹۶-۹۵ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط تا زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت صحیح و موافق مقررات می باشد.

فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط

۶۳۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۹ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی متضمن مقرره ای مبنی بر پرداخت فوق العاده جذب به نرخ یوم الاداء نیست.

فوق العاده جذب مناطق محروم

۶۳۳

رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام  قانونی آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی معلمان حق التدریس و الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت آن

حق بیمه ایام کارکرد واقعی معلمان حق التدریس

۶۳۴

رای وحدت رویه شماره ۱۵۴-۱۵۳ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیرقانونی بودن محاسبه مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت کارکنان

مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت کارکنان

۶۳۵

رای وحدت رویه شماره ۴۵۰-۴۴۹ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق العاده جذب حمایت قضایی کارشناسان حقوقی وجاهت قانونی ندارد.

فوق العاده جذب حمایت قضایی کارشناسان حقوقی

۶۳۶

رای وحدت رویه شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیأت امناء است.

فروش خانه های سازمانی در دانشگاهها

۶۳۷

رای وحدت رویه شماره ۹۳۹ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشخاص موضوع ماده ۱۲۶ آیین نامه استخدامی شرکت­ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات تا زمان حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت، مستحق دریافت پاداش پایان خدمت با لحاظ فوق العاده خارج از مرکز می باشند.

پاداش پایان خدمت شخاص موضوع ماده ۱۲۶ آیین نامه استخدامی شرکت­ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات

۶۳۸

رای وحدت رویه شماره ۹۸۴ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و مؤسسه دولتی تلقی می شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند.

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صلاحیت شعب دیوان

۶۳۹

رای وحدت رویه شماره ۹۹۰ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برفراری همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، منوط به احراز  اجتماع شرایط مقرر در قانون و مقررات مربوط است.

برفراری همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

۶۴۰

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح و مراجع دیگری که به اعزام نیرو به جبهه های جنگ مبادرت می کردند صرفاً صلاحیت تأیید حضور اشخاص در جبهه را دارند و در خصوص احتساب ایام حضور در جبهه به عنوان خدمت دولتی تکلیفی ندارند.

عدم صلاحیت سپاه پاسداران در خصوص احتساب ایام حضور در جبهه به عنوان خدمت دولتی

۶۴۱

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲۸ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به کارکنان دولت، در هنگام بازنشستگی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود.

پاداش پایان خدمت

۶۴۲

رای وحدت رویه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت اضافه شایستگی مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات و مزایای استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منوط به ارزیابی دستگاه متبوع مستخدم می باشد.

پرداخت اضافه شایستگی جانبازان

۶۴۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۷۴ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حق التدریس معلمان جدید مشمول احکام آیین نامه اجرایی تبصره ۳ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه می باشد.

پرداخت حق التدریس معلمان جدید

۶۴۴

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حقوق و مزایای معوقه ایام غیبت به اشخاصی که مطابق تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب در مورد آنها صادر شده، وجاهت قانونی ندارد.

پرداخت حقوق و مزایای معوقه ایام غیبت

۶۴۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۰ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دلیلی بر احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار وجود ندارد.

 فوق العاده ویژه کارشناسی، اضافه کار

۶۴۶

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به تکلیف دستگاهها و شرکت­های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست.

پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان

۶۴۷

رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۹ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده اشتغال در خارج از کشور برای افرادی که مدرک تحصیلی آنها بالاتر از مدرک مورد نیاز جهت اعزام بوده است به شرط مطلوبیت مدرک تحصیلی آنها قابل افزایش است.

فوق العاده اشتغال در خارج از کشور

۶۴۸

رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اساساً در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است و مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/ ۴۴۷۶۲-۱۳۸۹/۰۳/۲۹ هیأت وزیران مبنی بر صدور مجوز تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معین اداره کل محیط زیست استان ایلام به پیمانی با هماهنگی معاونت توسعه رئیس جمهور به لحاظ این که با مقررات پیش گفته مغایرت دارد، قابل ترتیب اثر نیست.

تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی

۶۴۹

رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۰ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد طبق قانون استخدام کشوری، دستگاه اداری می تواند وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد.

بازخریدی مستخدم

۶۵۰

رای وحدت رویه شماره ۱۵۳۲ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در نقل و انتقال فرهنگیان یکی از ضوابط اساسی انتقال فرد، عدم نیاز منطقه مبدأ و شدت نیاز منطقه مقصد به نیروی انسانی متقاضی است.

نقل و انتقال فرهنگیان

۶۵۱

رای وحدت رویه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری جز با رعایت احکام مقرر در این قانون امکان پذیر نیست.

لزوم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری در امر استخدام در دستگاههای اجرایی

۶۵۲

رای وحدت رویه شماره ۱۹۰۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها تابع مصوبات هیأت امناء هستند و قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری بر وضعیت آنان حاکمیت ندارد و مصوبه هیأت امناء برای دانشگاه و صندوق بازنشستگی متبوع مستخدم الزامی است.

شمول مصوبات هیأت امناء بر اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها

۶۵۳

رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۸تا ۲۰۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، شش سال محسوب می گردد.

 احتساب پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان ۶ سال

۶۵۴

رای وحدت رویه شماره ۶۴ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام دستگاه های دولتی به افزایش مرخصی زایمان بانوان شاغل از شش ماه به نه ماه

پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان،

۶۵۵

رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش پایان خدمت به والدین مستخدم شهید منوط به این است که آنها در زمان حیات شهید در کفالت وی بوده باشند.

پرداخت پاداش پایان خدمت به والدین مستخدم شهید

۶۵۶

رای وحدت رویه شماره ۴۰۳ ، ۴۰۲ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی، استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت­های مذکور را ندارد.

عدم استحقاق نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی به دریافت حق الزحمه

۶۵۷

رای وحدت رویه شماره ۹۷۶ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برخورداری مستخدمان فرهنگی از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی و پیش از تحقق اصلاحیه مورخ۱۲/۴/۱۳۸۴ شورای امور اداری و استخدامی کشور، خلاف قانون است.

برخورداری مستخدمان فرهنگی از عنوان خبره

۶۵۸

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۰ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستخدم نظامی سپاه ، پس از تعلیق از خدمت، از حقوق و مزایای بدون کاری موضوع ماده ۱۶۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به میزان یک دوم حقوق درجه یا رتبه و مزایای مستمر بهره مند می­شود.

برخورداری مستخدم نظامی سپاه ، پس از تعلیق از خدمت، از حقوق و مزایای بدون کاری

۶۵۹

رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارمندانی که در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری داشته­اند، موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و مشمول قانون کار نیستند.

قرارداد انجام کار معین موضوع قانون مدیریت

۶۶۰

رای وحدت رویه شماره ۲۹۷ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حقوق و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا منحصر به فروش سهام شرکت­های دولتی نیست.

مطالبات ایثارگران

۶۶۱

رای وحدت رویه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین مستمری بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور برای افرادی که بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده اند توجیه قانونی ندارد.

مستمری بازنشستگی

۶۶۲

رای وحدت رویه شماره ۳۷۵ تا ۳۸۱ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورتی که سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، صلاحیت عملی وی محل تردید خواهد بود و رسیدگی به این امر در صلاحیت مرجع مصرح در ماده ۴۲ قانون مذکور خواهد بود.

اشتغال به سردفتری اسناد رسمی

۶۶۳

رای وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

کمک هزینه عائله مندی

۶۶۴

رای وحدت رویه شماره ۵۱۱ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، استخدام مطابق ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت رسمی پس از گذراندن دوره رسمی آزمایشی است.

استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی

۶۶۵

رای وحدت رویه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمات درمانی بر عهده دولت است.

مستمری خدمات درمانی جانبازان

۶۶۶

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۹- ۱۲۳۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق قانون برنامه پنجم، انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذیربط امکان پذیر است.

انتقال کارکنان دستگاههای اجرایی

۶۶۷

رای وحدت رویه شماره ۱۲۷۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مبنای قانونی برای اجابت دعوای الزام به اعاده کلیه امتیازات مطابق ضوابط امتیازبندی وجود ندارد.

ضوابط امتیازبندی

۶۶۸

رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرط اعمال ماده ۷۳ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۲ در مؤسسه است.

بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

۶۶۹

رای وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تسری حکم مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان مبتنی بر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­آور، به موارد بازنشستگی ناشی از سایر قوانین

بازنشستگی جانبازان

۶۷۰

رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی موکول به آزمون عمومی است و چون آزمون برگزارشده توسط معاونت توسعه رئیس جمهور از طریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته و آزمون برگزارشده صرفا محدود به کارکنان قراردادی دستگاه ها بوده است، بنابراین چنین آزمونی موجد حق استخدام پیمانی برای اشخاص نمی شود.

استخدام پیمانی

۶۷۱

رای وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تعمیم حکم مصوبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران در خصوص فوق العاده جذب به کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و از جمله مرکز آمار ایران

– فوق­العاده جذب کارکنان

۶۷۲

رای وحدت رویه شماره ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کسانی که بعد از لازم­الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت استخدام شده یا می شوند، مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ این قانون نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد.

تفاوت تطبیق

۶۷۳

رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ الی ۱۷۳ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.

انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان

۶۷۴

رای وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تسری حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر معرفی شخص واجد شرایطی برای تصدی دفترخانه به جای سردفتر بازنشسته به موارد از کارافتادگی سردفتران

تصدی دفاتر اسناد رسمی

۶۷۵

رای وحدت رویه شماره ۲۷۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه مصوب هیأت وزیران، بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت، منطبق با قانون نیست.

نحوه ارزشیابی کارمندان

۶۷۶

رای وحدت رویه شماره ۴۱۶- ۴۱۵ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق­العاده بهره­وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن، با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، قابلیت اجرا ندارد.

فوق العاده بهره وری

۶۷۷

رای وحدت رویه شماره ۴۱۸- ۴۱۷ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند.

کارکنان مشمول قانون کار

۶۷۸

رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان واجد شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

استقلال حقوقی کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

۶۷۹

رای وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به احراز خلاف بودن اطلاعات اعلام شده از سوی متقاضیان استخدام در سازمان تأمین اجتماعی، محرومیت آنها از طی مراحل بعدی استخدام طبق آگهی استخدام و موافق قانون بوده است.

استخدام در سازمان تأمین اجتماعی

۶۸۰

رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و به مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در آگهی استخدام و مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی استخدام ، مدرک تحصیلی

۶۸۱

رای وحدت رویه شماره ۶۹۰ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصادیق مفهوم «تغییر دستگاه استخدامی» موضوع معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه­التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه­ای مقرر در  ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه

تغییر صندوق بیمه ایثارگران

۶۸۲

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران قبل از سال ۱۳۸۵، حکم تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن قابل اعمال نیست

افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران

۶۸۳

رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن جواز کسر حق بیمه از اضافه کار استفاده نمی شود.

کسر حق بیمه از اضافه کار

۶۸۴

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست بدون رعایت سایر شرایط قانونی، دلالتی بر الزام به اختصاص پست ندارد.

ارتقاء پست

۶۸۵

رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آن دسته از کارکنان رسمی که در چارچوب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم و ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه بازخرید می­شوند در صورت تمایل می­توانند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.

ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی در صورت بازخریدی

۶۸۶

رای وحدت رویه شماره ۹۲۰ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از این قانون منطبق با قانون نیست.

بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگی پیش از موعد موضوع  ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

۶۸۷

رای وحدت رویه شماره ۹۳۳ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تسری حکم مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان مبتنی بر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان­آور، به موارد بازنشستگی ناشی از سایر قوانین

حقوق بازنشستگی جانبازان

۶۸۸

رای وحدت رویه شماره ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تبادل موافقتنامه بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه راجع به اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت، نافی استحقاق کارکنان دولت به برخورداری از هزینه مهد کودک نیست.

هزینه مهدکودک

۶۸۹

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۲ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به عدم ممنوعیت قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت آن پس از بازنشستگی در اساسنامه شرکت ملی نفت، دستگاه مزبور موظف به پرداخت وجوه مربوط به مرخصی­های ذخیره شده می­باشد.

مرخصی های ذخیره شده

۶۹۰

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۵- ۱۲۳۶ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف-کارمندانی که در زمان حاکمیت بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/ ۱۰۵- ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ دوره آموزشی خود را به پایان رسانده اند، از مزایای آن و احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند و استناد به بخشنامه هایی که در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ ابلاغ شده و در آن ها شرایط جدیدی وضع گردیده موجه نمی باشد. ب-کارمندانی که در زمان حاکمیت بخشنامه سال ۱۳۸۰ دوره آموزشی خود را شروع کرده ولی در حاکمیت بخشنامه های جدید دوره مربوط را به اتمام رسانده اند، احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برای آنان مستلزم طرح در کمیته های راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان است.

 ارزش دورههای آموزشی و تحصیلی کارکنان

۶۹۱

رای وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی و تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی باید توسط دولت تامین شود.

هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی

۶۹۲

رای وحدت رویه شماره ۱۵ و ۵۱ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی که از طریق شرکت های واسطه خصوصی طرف قرارداد با آموزش و پرورش در دستگاه های دولتی خدمت نکرده اند، جواز قانونی ندارد.

تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

۶۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۶ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۷ هیأت  وزیران خلاف قانون است.

استخدام در راستای تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی- شرایط احراز سمت شهردار

۶۹۴

رای وحدت رویه شماره ۴۹ تا ۵۰ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

 پاداش پایان خدمت

۶۹۵

رای وحدت رویه شماره ۲۹۶ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول مدت خدمت برای تغییر پست سازمانی کافی نیست.

اعمال مدرک تحصیلی و بهره مندی از حقوق و مزایای آن

۶۹۶

رای وحدت رویه شماره ۳۱۷ و ۳۱۸ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده جذب غیر هیأت علمی در محاسبه پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی برای نیروهای ستادی وزارت بهداشت به لحاظ اینکه در ماده ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان فوق العاده ای که می بایست مبنای محاسبه قرار گیرد پیش بینی نشده قابل اعمال نمی باشد.

فوق العاده جذب سازمان غذا و دارو

۶۹۷

رای وحدت رویه شماره ۳۲۰ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق

اشتغال همزمان حرفه وکالت با سردفتری

۶۹۸

رای وحدت رویه شماره ۹۲۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات واجرای مقررات قانون کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن، عدم پرداخت مابه التفاوت وجوه مرخصی های ذخیره شده که  قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات است.

مرخصی های ذخیره شده

۶۹۹

رای وحدت رویه شماره ۹۲۷ تا ۹۲۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار باشد، وجود ندارد.

کارگزاران مخابرات روستایی

۷۰۰

رای وحدت رویه شماره ۹۴۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در آیین نامه های معاش های نیروهای مسلح و آیین نامه مرخصی نیروهای مسلح منطقه دورود در هیچ برهه ای از زمان جزء مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نبوده است.

مرخصی مناطق بد آب و هوا

۷۰۱

رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار به عنوان مزد محسوب نمی شود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد.

 حق سنوات و پاداش پایان خدمت

۷۰۲

رای وحدت رویه شماره ۱۳۱۳ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ-۱۳۹۲/۴/۹ هیأت وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۱۰۴۶۱۵ت۴۸۷۲۹هـ-۱۳۹۲/۵/۱۰ طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹هـ-۱۳۹۲/۷/۱۶ هیأت وزیران لغو شـده و پرداخت فوق العاده ویژه بر اساس مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد و اثر لغو مصوبه مذکور از زمان صدور آن است.

فوق العاده ویژه

۷۰۳

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ مجوز قانونی نداشته و به همین لحاظ نیز حق مکتسبی برای افراد مشمول از تاریخ مصوبه هیأت وزیران در ۲۸/۱/۱۳۹۰ تا قبل از تاریخ۱/۱۲/۱۳۹۲ ایجاد نشده است.

فوق العاده ویژه

۷۰۴

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۳ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

زنان شاغلی که فاقد همسر هستند و سابقه ازدواج ندارند مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی نیستند.

کمک هزینه عائله مندی

۷۰۵

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بهره مندی از فوق العاده همترازی با اعضای هیأت علمی منوط به داشتن مدرک فوق لیسانس یا دکتری است و لحاظ سوابق تجربی برای اعطاء همترازی، توسعه قانون و خلاف حکم قانونگذار است.

فوق العاده همترازی با اعضای هیأت علمی

۷۰۶

رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۴ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعیین محل خـدمت متعهدیـن خـدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل، از اختیارات قانونی آموزش و پرورش است.

تعیین محل خـدمت متعهدیـن خـدمت به آموزش و پرورش

۷۰۷

رای وحدت رویه شماره ۱۳۷۹ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عبارت قطع همکاری مصرح در متن ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اعم از بازنشستگی، بازخریدی و استعفاء است، بنابراین جانبازان و آزادگانی که بازنشسته شده‌اند، مشمول حکم ماده (۶۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اعاده به خدمت می‌باشند.

اعاده به خدمت جانبازان (شمول ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)

۷۰۸

رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰ تا۱۳۹۴ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبات هیأت وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالتی بر الزام دستگاههای اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی می باشد.

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی

۷۰۹

رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۵ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری است.

حق مرخصی مناطق محروم

۷۱۰

رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد ایران از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ خارج می باشند.

پاداش پایان خدمت

۷۱۱

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی کارمندان آموزش و پرورش به دریافت فوق العاده اشتغال خارج از کشور و ما به التفاوت آن به نرخ تسعیر و رسمی یورو در تاریخ ۱/۱/۲۰۰۲ میلادی برای مأموریت ثابت در سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ .

 فوق العاده اشتغال خـارج از کشور

۷۱۲

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۷ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی کارمندان با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل تعمیم به دارندگان مدارک تحصیلی معادل نیست.

بازنشستگی با تحصیلات معادل کارشناسی ارشد و بالاتر

۷۱۳

رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۳ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پرداخت حق الزحمه کارکنان قرارداد مشخص سازمان هواپیمایی کشوری فقط برای سال ۱۳۸۶ قابل اعمال است و نسبت به سالهای پس از آن تسری ندارد.

حق الزحمه نیروهای قراردادی

۷۱۴

رای وحدت رویه شماره ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۱ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه و از زمان اجرایی شدن آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، دلیلی وجود ندارد که تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار لحاظ شود.

تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده اضافه کار

۷۱۵

رای وحدت رویه شماره ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ تا ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ تا ۱۸۲۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تشخیص جانبازی بر اساس بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش ج.ا.ا سبب برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون مذکور است.

برقراری حقوق جانبازی

۷۱۶

رای وحدت رویه شماره ۱۸۸۹تا ۱۸۹۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیردولتی محسوب شدن شرکت دخانیات ایران با واگذاری ۵۵ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد.

غیردولتی بودن شرکت دخانیات و صندوق بازنشستگی فولاد

۷۱۷

رای وحدت رویه شماره ۱۸۹۷ تا ۱۸۹۹ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فارغ از اینکه شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی در بیمارستان و مراکز درمانی اشتغال داشته باشند و یا در مراکز فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به مراکز اورژانس ۱۱۵، مشمول احکام قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و آیین نامه اجرایی آن هستند.

شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی

۷۱۸

رای وحدت رویه شماره ۱۹۸۴ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برگزاری آزمون استخدامی توسط دانشگاه ارومیه بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی صلاح  خلاف قانون است و حق مکتسبه ای برای پذیرفته شدگان ایجاد نمی کند.

استخدام

۷۱۹

رای وحدت رویه شماره ۲۰۳۳ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم تعلق مابه التفاوت مزایای رفاهی به کارکنان شرکت مخابرات

مزایای رفاهی

۷۲۰

رای وحدت رویه شماره ۲۰۳۵ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی پـرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سـازمان تأمـین اجتماعی معـادل یک ماه آخـرین حقـوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده است.

پاداش پایان خدمت

۷۲۱

رای وحدت رویه شماره ۲۱۰۲ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران (۲۰%) علی الاطلاق به کارمندان رسمی و قراردادی وزارت راه و شهرسازی وجاهت قانونی ندارد.

پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران

۷۲۲

رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در صورت به کارگیری در مشاغل اداری و پستهای سازمانی دستگاه اجرایی جواز قانونی ندارد.

تبدیل وضعیت شرکتی به قرارداد کار معین

۷۲۳

رای وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی شاغل در دستگاه های دولتی به رسمی مغایر مفاد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد ۵ ، ۱۸ و ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

تبدیل وضعیت ایثارگران از شرکتی به رسمی

۷۲۴

رای وحدت رویه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ بازخرید از خدمت شاکیان حد فاصل سال های ۸۲ الی ۸۷ و تاریخ بازنشستگی آن ها در سال های ۸۵ و ۸۷ بوده است و تا تاریخ تصویب و اجرای بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری از حیث احقاق حقوق عائله مندی نیست.

حق عائله مندی و حق اولاد بازنشستگان

۷۲۵

رای وحدت رویه شماره ۳۰۶ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی سازمان امور مالیاتی به رسمی آزمایشی بر اساس آگهی استخدامی مورخ  ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ مغایر با مواد ۵۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و اصل ۱۷۰ قانون اساسی است و امر خلاف قانون نمی تواند سبب ایجاد حق مکتسب و انتظار مشروعی برای شرکت کنندگان در آزمون باشد.

تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی کارکنان سازمان امور مالیاتی

۷۲۶

رای وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ملاک محاسبه آخرین حقوق، جهت بازنشستگی جانبازان و آزادگان دارای احکام استخدامی، بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰-۱۳۸۵/۰۳/۰۶ هیأت وزیران) مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است.

محاسبه آخرین حقوق بازنشستگی جانبازان و آزادگان دارای احکام استخدامی

۷۲۷

رای وحدت رویه شماره ۵۶۷ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزایش حقوق و مزایای اعضاء بازنشسته هیأت علمی دانشگاه ها بر اساس مواد ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به میزان ۵/۲ درصد، مغایر ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۳ ماده ۲۶ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و جواز قانونی ندارد.

افزایش حقوق و مزایای اعضاء بازنشسته هیأت علمی

۷۲۸

رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تایید رای به رد شکایت/ پرداخت فوق العاده ویژه موضوع ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، موکول به تهیه دستورالعمل است.

فوق العاده ویژه اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

۷۲۹

رای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و منافاتی با وظایف و اختیارات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ندارد.

تغییر پست سازمانی و تنزل مقام

۷۳۰

رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تایید رای به رد شکایت/ عدم جواز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگر از قراردادی به رسمی قطعی به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی

تبدیل وضعیت استخدامی

۷۳۱

رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱-بـا اجرای قانـون مـدیریت خـدمات کشـوری و لغـو کلیه مبانـی پرداخت، حق مکتسبی بابت پرداخت فوق العاده نخبگی ناشی از آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه وجود ندارد,۲- جواز پرداخت سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به افرادی که قبلاً به عنوان نخبه شناخته شده اند تا پایان سال ۱۳۹۷ بدون ارائه تأییدیه استمرار شرایط نخبگی از سوی بنیاد ملی نخبگان

فوق العاده نخبگی

۷۳۲

رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست.

سقف حقوق بازنشستگی

۷۳۳

رای وحدت رویه شماره ۹۱۱ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

«رتبه» یکی از عـوامل اصلی تشکیل دهنـده حقـوق است کـه بـه طور مستمر پرداخت می شود و مشمول کسور بازنشستگی است لذا می بایست در فرمول محاسباتی حق اشعه، مورد لحاظ قرار گیرد.

فوق العاده حق اشعه

۷۳۴

رای وحدت رویه شماره ۹۳۱ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب مضاعف ۴ سال دوره دانشسرا  علاوه بر احتساب مدت ۲ سال تحصیل دوره تربیت معلم برای دانش آموزانی که دوره دانشسرایی آنان منجر به استخدام رسمی نشده است، جواز قانونی ندارد.

احتساب مدت تحصیل دانش آموزان دانشسرا

۷۳۵

رای وحدت رویه شماره ۹۳۲ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در احتساب مدت تحصیل کارمندان دولت به عنوان سنوات خدمت، اصل بر عدم احتساب است مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد.

احتساب مدت تحصیل دانشجویان بورسیه سازمان حفاظت محیط زیست

۷۳۶

رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۸تا ۱۰۶۱ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از حیث امور اداری و استخدامی تابع مقررات خاص مربوط به خود هستند و از شمول قانون استخدام کشوری و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷ت ۲۱۵هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۱۲ هیأت وزیران خارج اند.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۷۳۷

رای وحدت رویه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی، هیچ گونه حق انتخابی به کارمندان اعطاء نشده است وکارمندان شرکت های مزبور نمی توانند در بخش دولتی باقی بمانند و یا بعد از واگذاری به بخش خصوصی، به بخش دولتی منتقل شوند.

کارکنان شرکت های دولتی واگذارشده

۷۳۸

رای وحدت رویه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرخصی زایمان به جهت مصلحت مادر و فرزند برای دوره نه ماهگی پس از تولد فرزند است و قابل ذخیره سازی یا مطالبه پس از مدت مذکور نیست. چنانچه دستگاه اجرایی از اعطاء مرخصی خودداری کند، مستخدم الزامی به حضور در محل خدمت ندارد و در صورت عدم حضور مرتکب تخلفی نشده است.

مرخصی زایمان

۷۳۹

رای وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در شهرداری ها و دستگاه های اجرایی جواز قانونی ندارد.

تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی شهرداری

۷۴۰

رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت فوق العاده ویژه به تمامی پرستاران و بیشتر از سقف شصت و پنج درصد جواز قانونی ندارد.

پرداخت فوق العاده ویژه بیشتر از سقف به پرستاران

۷۴۱

رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 در قانون حکمی راجع به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و زنان سرپرست خانوار به رسمی بیان نشده است.

تبدیل وضعیت زنان سرپرست خانوار از قراردادی به رسمی

۷۴۲

رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم احتساب مدت مرخصی زایمان به عنوان مدت دوره تعهد خدمت دوره تخصصی دستیاران پزشکی

احتساب مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی پزشکی

۷۴۳

رای وحدت رویه شماره ۲۶۲۱ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالبه پایه های استخدامی از شئون آموزشی و پژوهشی نیست ورسیدگی به این گونه شکایات در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید صلاحیت مراجع قضایی را ندارد.

پایه های استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

۷۴۴

رای وحدت رویه شماره ۲۷۶۳ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استحقاق قانونی اعضاء هیأت علمی در زمان بازنشستگی به دریافت حقوق مربوط به مرخصی ذخیره شده.

ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی در زمان بازنشستگی

۷۴۵

رای وحدت رویه شماره ۲۷۶۴ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با ۳۰ سال سابقه دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر جهت تکمیل خدمت ۳۵ ساله.

اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته

۷۴۶

رای وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت تعیین حداکثر سن برای داوطلب استخدام پیمانی، احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱ به آن باید رعایت شود.

احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی

۷۴۷

رای وحدت رویه شماره ۲۸۰۷ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پیش بینی مدرک تحصیلی لیسانس عمران در رشته شغلی نقشه برداردراصلاحیه مجموعه شرح رشته های شغلی رسته فنی و مهندسی و در اجرای آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل و عدم الزام قانونی دستگاه اجرایی برای تغییر پست سازمانی و ارتقاء گروه به مجرد اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر.

احتساب مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه شغلی

۷۴۸

رای وحدت رویه شماره ۲۸۹۶-۲۸۹۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارکنان سازمان انتقال خون بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۱۷ الی ۳۱۸-۱۳۹۷/۰۲/۲۵ هیأت عمومی تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و پرداخت فوق العاده جذب هیأت امناء و به تبع آن احتساب آن در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان جواز قانونی ندارد.

پرداخت فوق العاده جذب هیأت امناء و احتساب آن در پاداش پایان خدمت و بازنشستگی

۷۴۹

رای وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت مابه التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به کارکنان شهرداری جواز قانونی ندارد.

پرداخت ما به التفاوت کاهش حقوق برای تبدیل وضعیت استخدامی

۷۵۰

رای وحدت رویه شماره ۲۹۱۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام دستگاه اجرایی به پذیرش استرداد پاداش پرداختی اولیه به جانباز اعاده به خدمت شده جهت برخورداری وی از دریافت پاداش پایان خدمت بر مبنای حقوق جدید مبنای قانونی ندارد.

استرداد پاداش بازنشستگی جانبازان بعد از اعاده به خدمت

۷۵۱

رای وحدت رویه شماره ۲۹۷۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند بنابراین پاسخ نامه هایی که با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده اند، ایجاد نمی شود.

امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی در نتیجه تصحیح پاسخنامه آزمون با کلید نادرست

۷۵۲

رای وحدت رویه شماره ۲۹۷۳ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم احتساب مزایای غیرمستمر (اضافه کار) در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در زمان بازنشستگی.

احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران

۷۵۳

رای وحدت رویه شماره ۳۰۵۲ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محاسبه مستمری بازنشستگی افرادی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند بر اساس بند «ت» م ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه وجاهت قانونی ندارد.

مستمری بازنشستگی

۷۵۴

رای وحدت رویه شماره ۳۰۵۵ تا ۳۰۶۴ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 مطابق ماده ۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های تابعه وزارت علوم مـؤسسه می تواند وضعیت کارکنان قراردادی را با وجود شرایطی به پیمانی تبدیل نماید و بدون احراز شرایط مذکور الزام مؤسسه به تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و محمل قانونی ندارد. هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان منوط به مجوز و اذن قانون گذار است.

تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی از قراردادی به پیمانی

۷۵۵

رای وحدت رویه شماره ۳۳۳۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که به مؤسسات و شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی مأمور خدمت می شوند بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.

پاداش پایان خدمت ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

۷۵۶

رای وحدت رویه شماره ۳۳۳۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تسری معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی، مقرر برای ایثارگران، به شاغلین مشاغل سخت و زیان آور( پرستاران، بهیاران) جواز قانونی ندارد.

کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی بهیاران و پرستاران

۷۵۷

رای وحدت رویه شماره ۳۳۴۰ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برقراری و دریـافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ (تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت ۱۳۸۸/۰۱/۰۱) برای کارکنان بانکها و بیمه های دولتی بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها وجاهت قانونی ندارد.

برقراری و دریافت فوق العاده ایثارگری

۷۵۸

رای وحدت رویه شماره ۳۰۱-۳۱۸ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صرف نیاز دستگاه اجرایی و بکارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پست های سازمانی، هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آن ها به وجود نمی آورد.

تبدیل وضعیت کارکنان شاغل در طرح های عمرانی به قرارداد کار معین

۷۵۹

رای وحدت رویه شماره ۳۲۰ تا۳۲۲ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رای وحدت روی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور مدرک معادل از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش‏عالی ممنوع اعلام شده است و  تلقّی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی منوط به حکم قانونگذار است.

اعمال مدرک تحصیلی معادل در حکم کارگزینی

۷۶۰

رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به موارد مذکور در این ماده و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و شامل رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان نمی شود بلکه رسیدگی به دعاوی مزبور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

عیدی ایام اسارت آزادگان

۷۶۱

رای وحدت رویه شماره ۳۹۴ و۳۹۵ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱-تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ- ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ هیأت وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان های تابعه نمی باشد. ۲- قبل از ادغـام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ، حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه یاد شده و سازمان های تابعه با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته است و همه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار گردیده اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت هر عنوان دیگر مغایر با قانون است.

 تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل

۷۶۲

رای وحدت رویه شماره ۴۲۵ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به جهت این که دانشگاه دزفول قائم مقام دانشگاه اهواز شده است، لذا متعهد به پاسخ گویی و پرداخت مطالبات سابق کارکنان خود بوده و قاعده حقوقی و فقهی« من له الغنم فعلیه الغرم » نیز مؤید این امر است.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۷۶۳

رای وحدت رویه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در استان هایی که امکان واگذاری زمین و یا مسکن وجود ندارد، موضوع تحویل زمین و الزام قانونی به واگذاری آن منتفی است.

واگذاری زمین به کارمندان انتقال یافته از کلان شهرها

۷۶۴

رای وحدت رویه شماره ۴۶۹ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتبار «فوق العاده خاص» از محل درآمدهای اختصاصی سازمان‌ تأمین می گردد و این درآمدها غیر مستمر بوده و درآمدهای غیر مستمر قابل درج در احکام کارگزینی نمی باشد.

فوق العاده خاص کارمندان سازمان دامپزشکی

۷۶۵

رای وحدت رویه شماره ۴۸۲ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پروانه تأسیس قابل انتقال به وراث مؤسس مؤسسه پزشکی است و برای انتقال پروانه، صرف وجود شرایط عمومی کافی است و احراز شرایط فنی، لازم نیست.

انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث

۷۶۶

رای وحدت رویه شماره ۴۸۳ و۴۸۴ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱-در مواردی که آموزش و پرورش فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را به یکی از ارزهای معتبر خارجی غیر از یورو پرداخت کرده باشد، تغییر نوع ارز  به یورو و اعمال تبصره الحاقی ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور به آن ها فاقد مبنای قانونی است. ۲-کشور محل مأموریت، تأثیری در نوع ارز انتخابی ندارد.

تغییر نوع ارز پرداختی به مامورین اعزامی به خـارج از کشور

۷۶۷

رای وحدت رویه شماره ۴۹۰ و۴۹۱ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱-تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۶۳ت ۳۰۱۱۹هـ هیأت وزیران پرداخت جبرانی خاص به شهردارانی بوده است که حقوق مزایای آن ها قبل از انتصاب به عنوان شهردار بیشتر بوده و به طور موقت تا استهلاک با افرایش حقوق های بعدی به آنها پرداخت می شده است و ارتباطی به احتساب آن محاسبه حق جلسه اعضاء شورای شهر ندارد. ۲-در حال حاضر میزان حق جلسه اعضاء شوراهای شهر به صورت ریالی و ثابت محاسبه می شود و اعمال فرمول ۶۰/ ۱ موضوعیت ندارد.

احتساب فوق العاده جذب ۲ (تفاوت تطبیق)در حق جلسه اعضای شورای شهر

۷۶۸

رای وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 بکارگیری کارمند قرارداد کار معین در دستگاه های اجرایی مستلزم اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب است و صرف اعلام نیاز یا بکارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی به وجود نمی آورد.

تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی

۷۶۹

رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت وزیران مصوبه ای مبنی بر تعیین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم وضع نکرده است و تا زمانی که مناطق جنگی موضوع قانون جذب به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۳ به تصویب مراجع ذیربط نرسیده باشد، برقراری مزایای مقرر در ماده ۱ قانون برای مناطق مذکور موضوعیت ندارد.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۷۷۰

رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشمولین دریافت فوق العاده خارج از کشور موضوع مصوبه سال ۱۳۷۱هیأت وزیران،کسانی هستند که برای انجام وظیفه در پست سازمانی مأمور شده باشند و وضعیت آنان توسط کمیسیون موضوع ماده ۶ آیین نامه مذکور تطبیق یافته باشد.

فوق العاده اشتغال خارج از کشور مامورین اعزامی فاقد پست ثابت سازمانی

۷۷۱

رای وحدت رویه شماره ۶۸۹ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است و برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی استحقاق آنان است.

فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم

۷۷۲

رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 شرط مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور مبنی بر این که «دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی باشد…» شامل افرادی که درهنگام ثبت نام فارغ التحصیل شده اند ولی مدرک تحصیلی آنان صادر شده نشده است، نیز می شود.

مدرک تحصیلی

۷۷۳

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضوابط مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱ ه-۱۳۷۱/۰۹/۲۲هیأت وزیران اختصاص به مستخدمین دولت در مأموریت های ثابت دارد و شامل نیروهای قراردادی و کارکنان محلی نمی شود. کارکنان قراردادی حقوق و مزایای خود را براساس مفاد قرارداد دریافت می کنند و همطراز نمودن این افراد با مأمورین ثابت، حق مکتسبی برای آنان جهت دریافت مابه التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور ایجاد نمی کند.

فوق العاده اشتغال خارج از کشور

۷۷۴

رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیر دولتی واگذار شده و جزء شرکت های بخش خصوصی محسوب می شود و تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران  در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت اشتغال یافته اند، ندارد.

تبعیت شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران

۷۷۵

رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴ به جهت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده است و بدون توجه به الزامات مقرر در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از جمله وجود سهمیه استخدامی، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه-نمی توان دستگاه ها را ملزم به استخدام افراد کرد.

 استخدام فرزند به جای پدر

۷۷۶

رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ و۷۲۲ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مؤسسات آموزش عالی و کارکنان حوزه علمیه دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی و از شمول قانون کار خارج هستند و هیأت های حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به شکایت آن ها را ندارند.

کارکنان حوزه های علمیه

۷۷۷

رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فوق العاده جذب پیشنهادی وزارت علوم به تصویب هیأت امنا سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج جهادکشاورزی نرسیده  است و اساساً حق مکتسبی محقق نشده تا شاکیان مستحق دریافت آن از اسفند سال ۱۳۸۹ باشند.

فوق العاده جذب سازمان تحقیقات جهادکشاورزی

۷۷۸

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی کارکنان شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بر اساس آخرین حقوق دریافتی، بر عهده  شرکت پیمانکار است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار می باشد و بیش از این تکلیفی بر عهده ندارد.

سنوات و ذخیره مرخصی محل خدمت

۷۷۹

رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتساب سنوات غیر رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری‌ و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان که شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل خدمت است و لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد.

 احتساب ایام خدمت غیررسمی

۷۸۰

رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مبلغ کمک های رفاهی کارکنان دولت از جمله کمک هزینه مهد کودک طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به صورت حداکثر تا مبلغ تعیین شده بوده و الزام دستگاه ها به پرداخت سقف حداکثر تعیین شده مبنای قانونی ندارد.

کمک هزینه مهد کودک

۷۸۱

رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشخاصی که در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجم توسعه، کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، مشمول تبصره۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی نمی باشند.

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

۷۸۲

رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ و۸۲۰ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 پرداخت حقوق و مزایای نیروهای طرحی از محل اعتبارات اختصاص یافته جهت اجرای طرح می باشد و پرداخت حقوق به آنان از محل اعتبارات جاری ممنوع می باشد.

 پرداخت حقوق و مزایای نیروهای طرحی

۷۸۳

رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانش آموزان دانشسراها از ابتدای تحصیل به استخدام آزمایشی آموزش و پرورش در نمی‌آیند و آموزش و پرورش تکلیفی به استخدام آنان بعد از فراغت از تحصیل ندارد، بنابراین فاصله ایجاد شده پس از فراغت از تحصیل تا استخدام قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی باشد.

 احتساب فاصله فراغت از تحصیل دانش آموزان دانشسراهای مقدماتی تا استخدام در آموزش و پرورش

۷۸۴

رای وحدت رویه شماره ۸۴۴-۸۴۵ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتاً تأیید هیأت اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

۷۸۵

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ تا ۸۶۸ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارکنان دولت مشترک صندوق تأمین اجتماعی، مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد  به میزان شاغلین می باشند. از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی است، عدم افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد آنان طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و در سال های بعد مغایر با قانون می باشد.

افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان شرکت مخابرات

۷۸۶

رای وحدت رویه شماره ۹۶۸ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱- انجمن آثار و مفاخر فرهنگی موسسه ای غیر دولت است و می توان حکم مؤسسات عمومی غیر دولتی بر آن مترتب کرد. انجمن شخصیت حقوقی مستقل از نهاد ریاست جمهوری دارد و امور اداری و استخدامی آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات عمومی دولتی خارج است. ۲-شرکت در آزمون داخلی بدون نشر آگهی عمومی موجد حق استخدام پیمانی این افراد در نهاد ریاست جمهوری نیست و اصولا الزام به استخدام شاکیان در نهاد ریاست جمهوری به لحاظ عدم توجه دعوا به نهاد ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی است.

استخدام رسمی قطعی

۷۸۷

رای وحدت رویه شماره ۹۹۶ و ۹۹۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 استفاده از کمک هزینه تحصیلی و اولویت در استخدام به معنی بورس شدن و ملازمه ای با استخدام ندارد . بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اصل اولیه در جذب و استخدام، استخدام از طریق رقابت و قبولی در آزمون عمومی است.

  استخدام رسمی فارغ التحصیلان گروه (الف) دانشگاه نفت

۷۸۸

رای وحدت رویه شماره ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قـانون حفـاظت در برابر اشعـه و آیین نامه های اجرایی آن که از جمله قوانین و مقررات خاص می‌باشند برای دانشگاه ها و مراکز علمی لازم الاجرا است و مصوبه هیأت امناء دانشگاه مبنی بر این که فوق العاده کار با اشعه از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ قابل پرداخت است و نه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه، با قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد و قابل ترتیب اثر دادن نیست.

 فوق العاده کار با اشعه

۷۸۹

رای وحدت رویه شماره ۱۲۰۳ – ۱۲۰۴ و ۱۰۶۴ تا ۱۰۸۲  مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی خارج و از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشند.  براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، دستگاه های اجرایی مکلف به موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور می باشند. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، شرط سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافته است.

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

۷۹۰

رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خدمت تمام وقت، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه های دولتی از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی است و نیروهای شرکتی چون فاقد رابطه استخدامی و قراردادی با دستگاه های اجرایی هستند، بنابراین سابقه خدمت آنان به عنوان سنوات خدمت دولتی قابل محاسبه نمی باشد.

احتساب سوابق خدمت در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های دولتی

۷۹۱

رای وحدت رویه شماره ۱۱۰۷ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازنشستگی سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران اول مشروط به ۳۰ سال سابقه خدمت متوالی یا متناوب در مقام سردفتری یا دفتریاری اول است و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۴ آیین نامه اصلاحی بـرخی از مـواد آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب رئیس قوه قضائیه، به دلیل مغایرت با ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی،  قابـل ترتیب اثر نیست.

بازنشستگی سردفتران

۷۹۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ملاک برخورداری از معافیت موضوع بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، زمان انتقال حق بیمه یا بازنشستگی است و این امر پس از پرداخت مابه التفاوت محقق می گردد.

معافیت ایثارگران از پرداخت مابه التفاوت نقل و انتقال حق بیمه وکسور بازنشستگی

۷۹۳

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۵ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس تاییدیه های سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارزش استخدامی گواهینامه صادره از آموزشگاه فنی توحید، معادل مدرک فوق دیپلم فنی می باشد.

   ارزشیابی دوره دو ساله تحصیلی کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی

۷۹۴

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه وی ابطال نشده است، سلب حقوق ناشی از سند رسمی و عدم ارائه خدمات سجلی فاقد مبنای قانونی است.

ارائه خدمات سجلی به افراد مشکوک تابعیت

۷۹۵

رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۴ و ۱۲۲۵ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت، با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، ملغی الاثر شده است و در خارج از بازه زمانی خود قابلیت استناد ندارد.

عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت

۷۹۶

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۳ تا ۱۲۸۵  مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلیه دهستان‌های واقع در مناطق محروم مشمول مزایای قانون جذب می‌باشند و به میزان ضریبی که برای آنها مقرر شده از مزایای قانون برخوردار می شوند.

مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

۷۹۷

رای وحدت رویه شماره ۱۴۲۴ تا ۱۴۳۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت مزایای قانون جذب منوط به خدمت «داوطلبانه» در مناطق محروم نیست. استثناء مذکور در ماده ۴ قانون، منحصر به کسانی است که «طبق قوانین موضوعه موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم و دورافتاده» هستند و دلیلی مبنی بر این که بهورزان به موجب قانون متعهد به خدمت در منطقه محروم باشند، وجود ندارد.

مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

۷۹۸

رای وحدت رویه شماره ۱۴۷۱-۱۴۷۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ بازنشسته شده اند – مشروط به این که  اضافه کار به طور مستمر پرداخت شده و مشمول کسور بازنشستگی قرارگرفته باشد- قابل احتساب است و اما در پاداش کارکنانی که از آن تاریخ به بعد بازنشسته شده یا می شوند قابل احتساب نمی باشد.

 پاداش پایان خدمت کارکنان بنیاد مسکن

۷۹۹

رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز  می توانند از اختیار مذکور در  تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده کنند و یا موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند. در صورت اعمال این اختیار، دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در هیأت تخلفات نمی باشد و در صورت عدم اعمال اختیار، رسیدگی هیأت صحیح و موافق مقررات می باشد.

رسیدگی به تخلف اخذ رشوه در بار اول

۸۰۰

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از شمول تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴ ت ۵۰۳۸۷ ه – ۱۳۹۳/۷/۱۷ هیأت وزیران خارج اند و بـرخورداری از مـزایای بند (ز)، مشروط به ارائه درخواست کتبی طی سال ۱۳۹۳ به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ نسبـت به تقاضای انتقال کسور بوده است.

انتقال کسور بازنشستگی در سال ۱۳۹۳

۸۰۱

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱-۱۵۱۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان در زمان طرح دعوی کارمند شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو بوده که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده اند بنابراین طرح دعـوی به طرفیت وزارت نیرو فـاقد وجـاهت قانونی است.

دعوی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نیرو

۸۰۲

رای وحدت رویه شماره ۱۵۴۶-۱۵۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تمام مدت حضور داوطلبانه افراد در جبهه و همچنین سه چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌ آور (یک به یک و نیم سال) محاسبه می ‌گردد و این امـر منوط به وجـود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است.

احتساب حضور در جبهه به عنوان مشاغل سخت

۸۰۳

رای وحدت رویه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سازمان مدیریت، پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و استانی را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین کسانی که قبل از تاریخ مذکور بازنشسته شده اند مشمول دریافت فوق العاده ویژه نمی شوند و صرف صدور احکام کارگزینی اشتباه و خلاف مقررات، نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد و ایجاد حق مکتسب نماید.

فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

۸۰۴

رای وحدت رویه شماره ۱۶۰۴ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در مواردی که دستگاه های اجرایی اختیار پرداخت مزایا تا سقف معینی را دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمی تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی جهت انطباق احکام کارگزینی کارمندان با مقررات باشد و حق مکتسب در اینجا موضوعیت ندارد.

فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

۸۰۵

رای وحدت رویه شماره ۱۶۲۵ تا ۱۶۲۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه معاونت توسعه که مقرر داشت صدور گواهینامه های نوع دوم منوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع است، مربوط به کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و شامل دانشگاه ها نمی شود. برابر ماده ۴۱ دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان مصوب هیأت امنا، معادل سازی و صدور گواهی های آموزشی بر عهده کمیته راهبـری آمـوزش و توانمندسازی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.

گواهینامه نوع دوم

۸۰۶

رای وحدت رویه شماره ۱۶۴۹ تا ۱۶۵۳ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت۵۴۰ هیأت وزیران، از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار بوده است و اعتبار آن حسب بخشنامه سازمان برنامه و بودجه از تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۸ تأمین شده است، لذا امکان اجرای آن قبل از تاریخ مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

افزایش سقف امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد برای کارکنان محیط زیست

۸۰۷

رای وحدت رویه شماره ۱۶۵۴ و ۱۶۵۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستخدمین پیمانی، مشمول قانون استخدام کشوری و به تبع آن مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می باشند.

  مرخصی مناطق محروم

۸۰۸

رای وحدت رویه شماره ۱۷۴۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رزمندگانی که قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه جانبازی آنان از سوی کمیسیون های پزشکی و احراز نیروهای مسلح مورد تأیید قرار گرفته و مراتب به بنیاد شهید اعلام شده است، نیازی به مراجعه به نیروی اعزام کننده جهت احراز مجدد ندارند.

نحوه احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی

۸۰۹

رای وحدت رویه شماره ۱۷۴۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی چه به صورت قراردادی و چه به صورت پیمانی و رسمی، مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی است. در دعاوی با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی، علاوه بر دستگاه اجرایی لازم است سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد.

تبدیل وضعیت استخدامی

۸۱۰

رای وحدت رویه شماره ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۵ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعضای هیأت علمی، کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشند. پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد می توانند با ۲۰ سال سابقه خدمت، تقاضای بازنشستگی کنند و دانشگاه مکلف به پذیرش درخواست آنان می باشد.

بازنشستگی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد

۸۱۱

رای وحدت رویه شماره ۱۸۴۰ تا ۱۸۴۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارکنان پرتوکار دانشگاه های علوم پزشکی برای دوره زمانی ۱/۱/۱۳۸۸ تا تصویب آیین نامه استخدامی هیأت امناء در سال ۱۳۹۱ استحقاقی برای دریافت فوق العاده کار با اشعه نداشته اند، لیکن از زمان تصویب آیین نامه استخدامی دانشگاه به بعد به سبب عدم تصویب دستورالعمل موضوع بند ۴ ماده ۵۴ آیین نامه استخدامی و از زمان لازم الاجرا شدن ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه هستند.

 فوق العاده کار با اشعه

۸۱۲

رای وحدت رویه شماره ۱۸۴۴ تا ۱۸۵۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان از زمـان لازم الاجرا شدن قانون استفساریه یعنی تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۸ قابلیت اجرا دارد.  بهره‌مندی از امتیاز مذکور در جزء ۶ بند «ث» ماده ۸۸  قانون برنامه ششم توسعه به تأمین اعتبار و پیش بینی در بودجه سالانه منوط نشده است و منظور از دولت در صدر بند (ث) شامل دستگاه های اجرایی دولتی نیز می شود. تا زمانی که در بودجه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعتبار لازم برای این منظور تأمین نشده باشد، الزام سازمان به اعمال تسهیلات موضوع بند (ث)  فاقد مبنای حقوقی است.

 اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان

۸۱۳

رای وحدت رویه شماره ۱۸۶۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند و در مقررات قانونی ایثارگران از مازاد سقف حقوق و مزایا معاف نگردیده اند.

سقف حقوق ایثارگران

۸۱۴

رای وحدت رویه شماره ۷۵ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

چنانچه فوق العاده سختی کار برای کارمند بدون رعایت ضوابط برقرار شده باشد سازمان بازنشستگی شایستگی و اختیار دارد از دستگاه اجرایی اصلاح آن در حکم بازنشستگی کارمند را درخواست کند.

فوق العاده سختی شرایط محیط کار

۸۱۵

رای وحدت رویه شماره ۳۷۲ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین انجام می پذیرد و در صورت اتمام مدت قرارداد پیمانی، الزام قانونی جهت تمدید آن وجود ندارد.

الزام دستگاه های اجرایی به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و اعاده به خدمت

۸۱۶

رای وحدت رویه شماره ۴۸۳ مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای برائت مستنکف قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

قابل اعتراض بودن حکم برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رای دیوان عدالت اداری

۸۱۷

رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۳ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به استناد نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی است.

قطع رابطه استخدامی با کارمند دراثنای خدمت پیمانی

۸۱۸

رای وحدت رویه شماره ۱۰۹۱ تا ۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تغییر پست سازمانی و عدم به کارگیری در پست مورد نظر به دلیل خالی نشدن پست های اعلامی و نیاز بانک مرکزی به جذب نیرو در سازمان تولید اسکناس و مسکوک حسب دستور مقام اداری مافوق (موضوع نامه شماره ۲۴۹۱۰۷/۹۲-۲۵/۸/۱۳۹۲ اداره کارگزینی بانک مرکزی) مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده است.

تغییر پست سازمانی

۸۱۹

رای وحدت رویه شماره ۱۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 خواسته شاکیان در خصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است.

تقلیل رتبه و الزام به پرداخت فوق العاده ویژه

۸۲۰

رای وحدت رویه شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی بدون شرکت در آزمون عمومی فاقد وجاهت قانونی است.

تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی

۸۲۱

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر

 معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر

۸۲۲

رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ.

پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال

۸۲۳

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۶ دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با رشته « مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی» حکم به ورود شکایت صحیح می باشد.

همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی» با رشته « مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی»

۸۲۴

رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر و قطع مستمری بازماندگان شوهر حکم به ورود شکایت به خواسته قطع مستمری همسر متوفی و الزام به بهره مندی از حقوق وظیفه پدر متوفی صحیح می باشد.

قطع مستمری همسر متوفی وبهره‌مندی از حقوق وظیفه پدر متوفی

۸۲۵

رای وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در تبصره ۲ بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل قیمت است و در جایی که تغییر سمت مدیریتی صورت می گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی کند قابل اعمال نیست.

پرداخت حق مدیریت نسبت به اعضاء هیأت علمی ایثارگر تنزل پست یافته سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

۸۲۶

رای وحدت رویه شماره ۱۵۴۷ تا ۱۵۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در طول سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب مصوبه شماره ۷۶۲۲۹ت۴۰۹۹۶هـ-۱۰/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران هیچ یک از نقاط شهری و از جمله اسلام آباد غرب در فهرست مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی قرار نگرفته است بنابراین حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

حقوق و فوق العاده مرخصی مناطق محروم

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام