کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدید نظر نیست (دادنامه شماره 126 مورخ 15/2/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدید نظر نیست (دادنامه شماره 126 مورخ 15/2/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 15 اردیبهشت 1393

کلاسه پرونده: 116/93

شماره دادنامه: 126

موضوع رأی: قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدید نظر نیست

شاکی: 1- آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری 2- آقای احسان اله آقاشاهی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن قرارهای عدم صلاحیتی که از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر می شود بین آراء شعب اول، سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری اعلام تعارض شده است به این نحو که شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 929970900101109- 21/7/1392 ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، رأی صادر شده را مستند به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است ولکن شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9209970901301723- 21/7/1392 و 9209970903800199- 29/7/1392 با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مراجع دیگر، مستند به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و بدون ذکر قابلیت تجدیدنظر خواهی قرار مذکور، پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال کرده اند.

اعلام کنندگان تعارض با توجه به مراتب فوق الذکر، در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستارشده اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که در ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر قضایی، شعبه صادر کننده قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعلام می کند، حکم مذکور مفید این معناست که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال شود و قابلیت تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت از آن مستفاد نمی شود، بنابراین موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 65 قانون فوق الذکر در خصوص قابلیت تجدیدنظر کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آراء شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9209970901301153- 4/6/1392 و 9209970903800199- 29/7/1392 که بر همین اساس قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر اعلام نکرده است، صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام