آزمون تعیین صلاحیت
آرای وحدت رویه

لزوم طرف دعوای دوم قرار گرفتن سازمان بازنشستگی کشوری در شکایت‌های مربوط به وظایف و مسئولیتهای این سازمان (دادنامه شماره 636 مورخ 24/9/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

لزوم طرف دعوای دوم قرار گرفتن سازمان بازنشستگی کشوری در شکایت‌های مربوط به وظایف و مسئولیتهای این سازمان (دادنامه شماره 636 مورخ 24/9/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 24/9/1387 

شماره دادنامه: 636 

کلاسه پرونده: 87/345 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 

شاکی: آقای محمد رضوان پور. 

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری. 

مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2791موضوع شکایت آقای ابراهیم خلیل امامی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان غربی به خواسته الزام سازمان متبوع به اجرای بخشنامه‎های شماره 28513/ت33002ه‍ مورخ 1/5/1384 هیأت وزیران مطابق احکام صادره به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 21/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب حکم کارگزینی مورخ 22/6/1384 مدیر امور نیروی انسانی دانشگاه طرف شکایت در اجرای تصویب‎نامه هیأت وزیران و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع و بند 4 مصوبه جلسه مشترک هیأت امنای سال 1384 فوق‎العاده شغل و جذب شاکی از تاریخ 1/1/1384 برقرار گردیده و اعلام شده که از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است و با التفات به اینکه پرداخت مذکور وفق مقررات قانونی بوده و قانوناً با صدور حکم کارگزینی فوق‎الذکر باید پرداخت آن صورت گیرد و غیرموجه بودن دفاعیات دانشگاه طرف شکایت مبنی بر صوری بودن حکم کارگزینی فوق، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه طرف شکایت به پرداخت فوق‎العاده‎های مذکور از تاریخ 1/1/1384 به بعد شاکی صادر و اعلام می‎گردد. 

ب- شعبه یک دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2905 موضوع شکایت آقای محمد رضوان‌پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام سازمان متبوع به اجرای تصویب‎نامه شماره 28513/ت33002 هیأت وزیران و بخشنامه شماره129482/1 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع به شرح دادنامه شماره 2301 مورخ 9/7/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رونوشت حکم برقراری حقوق که پیوست پرونده می‎باشد، شاکی از دانشگاه طرف شکایت بازنشسته گردیده است و با عنایت به اینکه بر فرض صحت شکایت شاکی تایید برقراری حقوق از وظایف سازمان بازنشستگی کشوری می‎باشد، لذا باوصف موجود شکایت شاکی به کیفیت مطروحه صرفاً به طرفیت دستگاه محل خدمت قابلیت طرح و رسیدگی و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی 

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز می‎باشد. 

ب- با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق ماهانه و فوق‎العاده‎های مستمر مشمول کسر کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت مستخدمین رسمی و اینکه توفیق در انجام مسئولیت مذکور مستلزم نظارت و کنترل آن سازمان بر کیفیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر در زمان اشتغال مستخدم دولت از حیث احراز انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین طرح شکایت در این قبیل موارد به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری ضروری است و دادنامه شماره 2301 مورخ 9/7/1385 شعبه اول متضمن صدور قرار رد شکایت شاکی به خواسته فوق‎العاده شغل و حق جذب به استدلال عدم طرح شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام