کتاب استخدامی اداری ها
دانلودمقررات کار

۱۳ نمونه فرم قرارداد کاری ۱۴۰۲ قانون کار پرشده + دانلود PDF و WORD رایگان

فهرست عناوین این صفحه

۱۳ نمونه فرم قرارداد کاری ۱۴۰۲ قانون کار پرشده + دانلود PDF و WORD رایگان

شناسنامه قانون-  قرارداد کار به عنوان اولین توافق بین کارگر و کارفرما است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هر چند در قانون کار قرارداد کار شفاهی نیز به عنوان یکی از انواع قرارداد کار شناخته شده است ولی توصیح اکید این است که از قرارداد کار کتبی استفاده شود. در ابتدای سال باید قرارداد کار ۱۴۰۲ کارگران تنظیم و به امضا برسد.

پیرو ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مقاله نمونه قرارداد کار وزارت کار ۱۴۰۲ و سایر نمونه قراردادهای کار آماده جهت دانلود به صورت قرارداد کار pdf و قرارداد کار word ارائه شده است.

۱- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ قانون کار برای کارگر بدون فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۲ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. بنابراین در قرارداد اداره کار ۱۴۰۲ این مبلغ درج نمی شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال (نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۲ وزارت کار)

قراردادکار 1402-s0f0
نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال

۲- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ برای کارگر دارای یک فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۲ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در قرارداد منطبق با قانون اداره کار ۱۴۰۲ مبلغ یک فرزند باید محاسبه شود.

دانلود نمونه قرارداد کار وزارت کار کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

قرارداد-کار-1402-s0f1
نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر با یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

۳- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ برای کارگر دارای دو فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۲ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

(مطالعه شرایط کامل حق اولاد ۱۴۰۲ قانون کار)

دانلود نمونه قرارداد اداره کار ۱۴۰۲ کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

شناسنامه قانون | %D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1 1402 s0f2
نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر با دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

توجه : فایل ورد word تمام قرارداد های کار از آخر این نوشته قابل دانلود است

۴- نمونه قرارداد کار قانون کار ۱۴۰۲ برای کارگر بدون فرزند و دارای یک سال سابقه کار

شرایط نمونه قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار اداره کار ۱۴۰۲ کارگر بدون فرزند و سابقه یک سال

قراردادکار1402-s1f0
نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر بدون فرزند و سابقه بیش از یک سال و کمتر از دو سال

۵- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ برای کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در نمونه قرارداد وزارت کار این قسمت مبلغ حق اولاد برای یک فرزند درج می شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

قراردادکار1402-s1f1
نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر با یک فرزند و سابقه بیش از یک سال و کمتر از دو سال

۶- نمونه قرارداد کار قانون کار ۱۴۰۲ برای کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۲ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

قرارداد-کار-1402-s1f2
۱۳ نمونه فرم قرارداد کاری ۱۴۰۲ قانون کار پرشده + دانلود PDF و WORD رایگان 23

نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر با دو فرزند و سابقه بیش از یک سال و کمتر از دو سال


۷- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ برای کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۲ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

شناسنامه قانون | %D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1 1402 s2f0
نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر بدون فرزند و سابقه بیش از دو سال و کمتر از سه سال

۸- نمونه قرارداد کار قانون کار ۱۴۰۲ برای کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در این نمونه قرارداد وزارت کار ۱۴۰۲ حق اولاد یک فرزند درج می شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

شناسنامه قانون | %D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1 1402 s2f1
نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر با یک فرزند و سابقه بیش از دو سال و کمتر از سه سال

۹- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد اداره کار ۱۴۰۲ برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۲ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار قانون کار کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

شناسنامه قانون | %D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1 1402 s2f2
نمونه قرارداد کاری پر شده برای کارگر با دو فرزند و سابقه بیش از دو سال و کمتر از سه سال

۱۰- نمونه فرم قرارداد کار ۱۴۰۲ خالی

شناسنامه قانون | %D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87 %D9%81%D8%B1%D9%85 %D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C 1402 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87 %DA%A9%D8%A7%D8%B1
۱۳ نمونه فرم قرارداد کاری ۱۴۰۲ قانون کار پرشده + دانلود PDF و WORD رایگان 24

دانلود نمونه قرارداد کار خالی

۱۱- نمونه قرارداد کار دائم

شرایط قرارداد کار دائم

الف) قرارداد کار دائم از لحاظ شرایط کاملا شبیه قرارداد کار موقت است که فقط مدت اتمام قرارداد کار تابع زمان نیست.

ب) در قرارداد کار دائم طرفین می توانند مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرند. دوره آزمایشی قراداد کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر ۱ ماه و برای کارگران تخصصی حداکثر ۳ ماه می تواند باشد.

ج) در طول مدت آزمایشی قرارداد کار دائم هر یک از طرفین می توانند بدون اخطار رابطه کاری را قطع نمایند و الزامی به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ذ) شرایط اتمام قرارداد کار دائم ۱- بازنشستگی ۲- فوت ۳- از کار افتادگی کلی ۴- استعفای کارگر ۵- اخراج کارگر با رعایت ضوابط مربوطه

دانلود نمونه قرارداد کار دائم


۱۲ – نمونه قراداد کار زیر ۳ ماه

قرارداد کار زیر ۳ ماه همان قرارداد کا موقت است که مدت قرارداد کار از ۳ ماه کمتر است. بنابراین برای اینکه بتوانید قرارداد کار زیر ۳ تنظیم نمایید می توانید هر یک از قرارداد های بالا را دانلود کرده و زمان شروع و اتمام قرارداد کار را طبق دلخواه خود و زیر ۳ ماه تنظیم نمایید.


۱۳ – قرارداد کار آزمایشی و آموزشی

در قانون کار قرارداد کار با عنوان آزمایشی و یا آموزشی پیش بینی نشده است. هر قرارداد کاری با هر عنوان مشمول قانون کار خواهد بود.

دوره آزمایشی قرارداد کار در ماده ۱۱ قانون کار در نظر گرفته شده است. در قراردادهای کار دائم طرفین می توانند دوره ای را با عنوان آزمایشی در نظر بگیرند. در مدت دوره آزمایشی قرارداد کار هر یک از طرفین اختیار دارند قرارداد کار را بدون تذکر و اخطار قبلی و به صورت یکجانبه فسخ نمایند.

سایر جزئیات دوره آزمایشی قرارداد کار در قسمت قبلی مربوط به قرارداد کار دائمی مطرح شده است.

قرارداد کار آموزشی و یا دوره آموزشی نیز می تواند در متن قرارداد کار قید شود ولی هیچ استثنا و یا شرایط خاصی به دنبال ندارد و تمام شرایط و مقررات قراردادهای قانون کار را خواهد داشت.


دانلود نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ (فایل ورد word)

برای دانلود نمونه قرارداد کار با فرمت ورد word که قابل ویرایش هستند روی دکمه های مقابل هر گزینه کلیک نمایید.

عنوان نمونه قرارداد کار دانلود
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ بدون فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ ۱ فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ ۲ فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ بدون فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ ۱ فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ ۲ فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ بدون فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ ۱ فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ ۲ فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۲ نمونه قرارداد کار خام و خالی شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار دائمی ۱۴۰۲ شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار وزارت کار ۱۴۰۲ شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
دانلود فایل ورد word نمونه قرارداد کار قانون کار

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام