کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس

انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس (مصوب ۲۰/۲/۵۹)

ماده واحده – الف- انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور وشهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرائی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع‌مستخدم مجاز می‌باشد و با این گونه مستخدمین طبق مقررات ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.

ب- در مواردیکه خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری و شهرداری‌تهران مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور باشد مستخدمین مورد نیاز به ترتیب مقرر در بند الف‌این ماده واحده به دستگاه دولتی متقاضی منتقل خواهند شد و براساس ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری نسبت به تعیین‌گروه و پایه آنان اقدام خواهد شد در مورد مستخدمینی که دستگاه اجرائی متبوع آنان مشمول جدول حقوق موضوع ماده ۳۲قانون استخدام کشوری و ضریب ریالی آن می‌باشد و طرح طبقه‌بندی مشاغل مربوط آنان به تائید سازمان امور اداری واستخدامی کشور رسیده است در صورتیکه هنگام انتقال با توجه به شغل ارجاعی در گروه پائین‌تر قرار گیرند طبق حکم‌مندرج در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری می‌توانند از تفاوت تطبیق حقوق استفاده نمایند.

ج- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم مستخدم‌) مستخدمین موضوع بند ب این ماده واحده به صندوق بازنشستگی‌کشوری منتقل می‌شود و کلیه سوابق خدمت دولتی که بابت آن کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده است از هر لحاظ‌جزو خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد و در مورد آن مدت از خدمت این قبیل کارکنان که بابت آن کسور بازنشستگی‌یا حق بیمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پیش بینی شده درقانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌اجرائی آن رفتار خواهد شد.

د- حکم این ماده واحده شامل سایر شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیزخواهد بود.

هـ- مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام