انتقال و مأموریت کارکنان

آیین نامه ترتیبات و ضوابط تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین موضوع تبصره ماده 39 قانون استخدام کشوری (تصویبنامه شماره 28576 مورخ 23/6/1354 هیأت وزیران)

آیین نامه ترتیبات و ضوابط تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین موضوع تبصره ماده 39 قانون استخدام کشوری (تصویبنامه شماره 28576 مورخ 23/6/1354 هیأت وزیران)

سازمان اموراداري واستخدامي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1354 بنا به پيشنهاد شماره 905/4 مورخ 12/3/54 سازمان امور اداري واستخدامي كشور آئين نامه ترتيبات و ضوابط تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدمين موضوع تبصره ماده 39 قانون استخدام كشوري را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده 1- هدف ازتدوين مقررات مربوط به تغييرمحل جغرافيائي خدمت مستخدمين ايجاد تحرك و استفاده از تخصص ها و تجارب مستخدمين وتوزيع صحيح نيروي انساني درمناطق مختلف كشور است،

ماده 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند هيئتي مركب از يك نفر از معاونان وزارتخانه يا موسسات دولتي بانتخاب وزير يارئيس موسسه ومسئول كارگزيني تشكيلات وزارتخانه يا موسسه دولتي بمنظور تهيه ضوابط وبرنامه ريزي ونظارت مستمر درامر تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدمين خود تشكيل دهند،

تبصره 1- وزارتخانه ها وموسسات دولتي كه باتوجه به نوع وظائف وتشكيلات مصوب فعاليت آنان درتهران يافقط دريكي از نقاط كشور متمركز است مشمول ضوابط وترتيبات مندرج دراين آئين نامه نمي باشد،

تبصره 2- دارندگان رتبه هاي قضائي و اعضاي رسمي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي مشمول مقررات اين آئين نامه نمي باشند و تابع مقررات مربوط بخود هستند.

ماده 3- هيئت موضوع ماده 2 موطف است با توجه به نوع وظايف و حدود فعاليت وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط ، ضوابط تغيير محل جغرافيايي خدمت مستخدمين خود را بر اساس مقررات اين آئيننامه تهيه و پس از تصويب وزير يا رئيس مؤسسه دولتي به مورد اجرا گذارد.

ماده 4- در ضوابط تغيير محل جغرافيايي خدمت مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موارد زير بايد رعايت شود:

الف- حداكثر مدتي كه مسنخدم در طول خدمت خود در يك نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد كرد:

در مورد نقاط درجه 3 از پنجسال و در مورد نقاط درجه 4 از چهارسال تجاوز نكند مگر با رضايت مستخدم.

نقاط بد آب و هواي مذكور در فوق نقاطي است كه در جداول منضم به آئين نامه اجرائي بند «ب» ماده 39 قانون استخدام كشوري بد آب و هوا شناخته شده باشد.

ب- درانتقال به مراكز استانها يا فرمامداريهاي كل حق تقدم با كساني باشد كه سابقه خدمت بيشتري درنقاط خارج از مركز استانها يا فرمانداري هاي كل داشته باشند.

ج- در موارديكه الزام به انجام خدمت در نقاط معيني طبق مقررات پيش بيني شده باشد مقررات مربوط رعايت خواهد شد.

ماده 5- مستخدميني كه طبق ضوابط مقرر در آئيننامه سابقه آنان كافي براي تغيير محل جغرافيائي خدمت خود را دارند ميتوانند درخواست هاي خود را با تعيين نام شهرستانهاي مورد نظر وسيله ادارات مربوط تا آخر فرودين ماه هر سال به كارگزيني وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ارسال دارند و كارگزيني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند بر اساس ضوابط تعيين شده توسط هيئت موضوع ماده 2 صورت اسامي كساني را كه ميتوانند منتقل گردند تهيه و حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه خواهد شد.

ماده 6- هيئت موضوع ماده 2 موظف است برنامه تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدمين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط را (اعم از مستخدميني كه شخصاً طبق ضوابط مقرر در اين آیین نامه تقاضاي تغيير محل جغرافيايي خدمت خود را كرده اند یا کسانی که بنا به مقتضیات اداری و نیاز وزارتخانه تغییر محل خدمت آنان ضروری تشخیص داده می شود) تنظیم نموده و پس از تصویب وزیر یا رییس مؤسسه دولتی به منظور صدور حکم حداکثر تا آخر تیرماه به کارگزینی ارسال نمایند.)

ماده 7- حكم تغيير محل جغرافيايي بايد حداقل يكماه قبل از تاريخ اجراي آن به مستخدم ابلاغ شود.

ماده 8- هيئت موضوع ماده 2 موظف است به تقاضاي مستخدميني كه داراي هر يك از شرايط زير باشند خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول درخواست، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند:

الف- مستخدم يا همسر و يايكي از فرزندان وي دچار بيماري شود كه به تشخيص پزشك معتمد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي معالجه آنان در محل ميسر نباشد و يا اينكه شرايط آب و هواي محل خدمت سبب ادامه بيماري شود.

ب- مستخدمي كه محل جغرافيايي خدمت همسر وي تغيير كند.

پ- در موارديكه ادامه تحصيل فرزندان مستخدم تا حد دپلم كامل متوسطه در محل خدمت از نظر تسهيلات آموزشي مربوط امكان پذير نباشد.

ت- پذيرفته شدن مستخدمين رسته آموزشي وزارت آموزش و پرورش در دوره شبانه دانشگاهها يا موسسات عالي آموزشي براي ادامه تحصيل.

ماده 9- در موارديكه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي رأساً اقدام به تغيير محل جغرافيايي خدمت مستخدم مينمايد هيئت موضوع ماده 2 مكلف است علاوه بر رعايت ضوابط مقرر عواملي از قبيل سن ، سوابق و نوع خدمت ، وضع تأهل ، تعداد فرزندان و ساير شرايط خدمتي را در مورد توجه قرار دهد.

ماده 10- در موارديكه بنا به مصالح و مقتضيات اداري تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدم توسط وزير يا رئيس مؤسسه دولتي فوري تشخيص شود ارجاع امر به ماده 2 و رعايت مدت مذكور در ماده 7 ضروري نخواهد بود.

اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.

وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزیر- هادي هدايتي

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام