کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

رأی عدم ابطال مقررات مربوط به تمدید مأموریت کارمندان دولت در شورای توسعه مدیریت

عدم ابطال ماده ۶ و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین‌­نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: مقررات مربوط به تمدید مأموریت کارمندان دولت در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۶۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۲۳۳۱

* شاکی : آقای سجادکریمی پاشاکی

*طرف شکایت : هیات محترم وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۳۰؍۷؍۱۳۹۱ ابلاغی مصوبه شماره ۱۵۸۱۷۹؍ت۴۸۱۸۷هـ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲- ماده ۶ این آیین نامه مذکور(ابلاغی ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۹) ، مجتمعاً تا حدی که سقف ماموریت را محدود ننموده و آن را بنا به تصمیم مقامات ذیربط قابل استمرار و تمدید دانسته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات محترم وزیران به خواسته ۱-ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۳۰؍۷؍۱۳۹۱ ابلاغی مصوبه شماره ۱۵۸۱۷۹؍ت۴۸۱۸۷هـ مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲- ماده ۶ این آیین نامه مذکور(ابلاغی ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۹) ، مجتمعاً تا حدی که سقف ماموریت را محدود ننموده و آن را بنا به تصمیم مقامات ذیربط قابل استمرار و تمدید دانسته است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱-تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۳۰؍۷؍۱۳۹۱

تبصره ۲ (الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۱)- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است

۲-ماده ۶ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۶- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود. این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱-در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۳۰؍۷؍۱۳۹۱با توجه به بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری این ماده به ویژه عبارت موقت دائر بر آن است که مدت ماموریت محدود تلقی شده و نمی بایست با وضع مقرره به نحوی اجرا که خلاف اقتضاء آن حد یقفی بر مدت آن وجود نداشته باشد و یا امکان توسعه آن تا پایان خدمت نیز وجود داشته باشد. از این رو نظر به اینکه طرف شکایت در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ مقرره معترض عنه وضع نمود

همانطور که مشخص است خلاف وضع ماده ۷ که ماموریت به دستگاه های موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را با مجوز تمدید سالیانه صرفاً تا ۵ سال مجاز دانسته بود اما در تبصره ۲ الحاقی این محدودیت را با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز دانست

۲-در ماده ۶ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعزام کارمند به ماموریت بدون تعیین سقف زمانی که دائر بر رعایت اقتضاء بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری باشد خلاف مدلول این نص محسوب می شود چرا که اجازه می دهد کارمند نه تنها موقت بلکه دائم در ماموریت باشد

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی از طرف شکایت ضمیمه پرونده الکترونیک نبود

* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع بودن مقررات موضوع شکایت نشده است

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۳۳۱ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین­نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸- اصلاحی ۳۰؍۷؍۱۳۹۱)، در جلسه مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) که بیان می­دارد «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط، با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» و با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۱۷ (مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰) که بیان می­دارد «به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، امکان انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاه­های اجرایی پیش‌بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیأت وزیران موکول شده است»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت هیأت وزیران می­باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه ماده ۶ آیین­ نامه اجرایی مورد شکایت، مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگری که مشمول قانون مذکور باشد را به مدت بیش از شش ماه مجاز اعلام نموده و این تمدید به واسطه توافق دستگاه مبدأ و محل مأموریت امکان­پذیر اعلام شده است، بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

ثالثاً با عنایت به اینکه مطابق جزء ۳ الی ۵ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) که بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه ­هایی که به موجب قانون مذکور بیان شده و همچنین ایجاد رویه‌­های واحد اداری و استخدامی را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، بنابراین تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت که تمدید مدت زمان مأموریت را منوط به تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کرده است، مغایر قانون نمی­باشد.

بنا به مراتب فوق، ماده ۶ و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین­نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸- اصلاحی ۳۰؍۷؍۱۳۹۱)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام