کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنانمقررات حقوق و دستمزد

بخشنامه مأموریت کارکنان در برگزاری انتخابات و پرداخت حق مأموریت

بخشنامه مأموریت کارکنان در برگزاری انتخابات و پرداخت حق مأموریت و در اختیار قرار دادن سایر امکانات (بخشنامه ۱۳۰۹۹۱/۵۲۷۴۹ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ معاون اول رییس جمهور)

بخشنامه مأموریت کارکنان در برگزاری انتخابات و پرداخت حق مأموریت

به منظور برگزاری سالم و مطلوب انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری و با توجه به اینکه در آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تکالیف زیر بر عهده دستگاه های اجرایی قرار گرفته است، مقتضی است کلیه دستگاه های مذکور در مواد یاد شده وظایف مزبور را کاملاً به انجام رسانند.

ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری:

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای قانونی، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات عمومی مکلفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هیئت های نظارت شورای نگهبان، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام خدمت اداری آنان محسوب می شود. حق مأموریت روزانه و اضافه کار کارکنان یاد شده از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و با تأیید مجری یا ناظر ذیربط پرداخت می گردد.

– ماده (۱۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهد. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان های فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم خود را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ۲- حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می گردد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام