کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

دستورالعمل جابجایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 96

دستورالعمل جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) انتقالی در سال 1396 (بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26/02/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور)

مشاهده بخشنامه در فرمت پی دی اف+ فرم های مربوط

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان/ دستگاه اجرایی

در اجرای قانون بودجه سال 1396 و با استناد به توضیحات مندرج در ذیل جدول شماره (7) قانون مذکور، دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا (ملی/ استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی ) به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است درصورت جابه جایی کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، اعتبار حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اجرایی مبدا کسر و به دستگاه اجرایی مقصد اضافه نماید.

2- صدور مجوزهای جابه جایی کارکنان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می گیرد و جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی صرفاً برای موارد تأیید شده قابل اقدام می باشد. بدیهی است بررسی و تأیید این امر بر عهده دستگاه اجرایی مقصد خواهد بود.

3- به منظور بررسی درخواست های ارسالی برای جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، مراحل زیر (طبق نمودار پیوست) مورد اقدام قرار گیرد:

الف- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی استانی

الف- 1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی مبدأ

الف- 2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی استانی مقصد برای تأیید

الف- 3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ و مقصد برای تأیید

الف- 4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست در سازمان برنامه و بودجه کشور

ب- جابه جایی از دستگاه اجرایی استانی به دستگاه اجرایی ملی

الف- 1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط واحد استانی دستگاه اجرایی مبدأ

الف- 2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

الف- 3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ برای تأیید

الف- 4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدآ به امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست در سازمان برنامه و بودجه کشور

ج- جابه جایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی

الف- 1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

الف- 2) ارسال فرم های تکمیل شده به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

الف- 3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد برای تأیید

الف- 4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به امور بخشی مربوطه در سازمان برنامه و بودجه کشور

د- جابه جایی بین دستگاه های ملی

الف- 1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

الف- 2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

الف- 3) ارسال فرم ها توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به امور بخشی مربوط به دستگاه اجرایی ملی مبدأ در سازمان برنامه و بودجه کشور

4- ارسال آخرین حکم کارگزینی سال 1396 و آخرین فیش حقوق پرداخت شده از دستگاه اجرایی مبدأ به همراه فرم های تکمیل شده برای بررسی و اقدامات بعدی الزامی است.

5- در خصوص دستگاه های اجرایی ملی که واحد استانی دارند، تأیید دستگاه اجرایی ملی اصلی الزامی است.

6- اعتبار مندرج در هر یک از ستون های فرم شماره (2) به میزان حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه کارکنان انتقالی در دستگاه مبدأ می باشد.

7- مبلغ عیدی کارکنان در فرم شماره (2) به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شماره 5700/ت54204هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران منظور گردد.

8- حقوق و مزایای کارکنان قراردادی صرفاً در ستون مربوطه (شامل مبلغ قرارداد، عیدی و سایر پرداختهای رفاهی) تکمیل گردد.

9- در خصوص انتقال اعتبار حقوق و مزایای نیروهای قراردادی، به استناد بند (9) بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) و نامه شماره 741071 مورخ 29/6/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور، انتقال و جابه جایی اعتبار نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی در داخل یک دستگاه اجرایی و واحدهای استانی آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و صرفاً جابه جایی و انتقال افراد مذکور در میان سایر دستگاه های اجرایی مجوزی ندارد. در ورت به کارگیری این گونه افراد، با رعایت ضوابط بخشنامه مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه، توافق دستگاه های اجرایی مبدأ و مقصد و طی مراحل قانونی تعیین شده، جابه جایی حقوق و مزایای آنها قابل اقدام خواهد بود.

10- دستگاه اجرایی مبدأ موظف به محاسبه و درج کلیه پرداخت های پرسنلی از جمله حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، رفاهی و … بر مبنای اعتبار مصوب و موافقتنامه مبادله شده می باشد. ضمناً در صورت ناخوانا بودن فرم ها، ناقص بودن اطلاعات مندرج در آن و یا عدم تأیید هر یک از مسئولین ذیربط، هیچگونه اقدامی توسط این سازمان انجام نخواهد شد.

11- به منظور جلوگیری از هر گونه تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان انتقالی، دستگاه اجرایی مقصد موظف است پس از حصول اطمینان از تأیید فرم های (1) و (2) توسط مراجع ذیصلاح شروع به کار نیروهای انتقال یافته را اعلام نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.

12- چابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در مقاطع زمانی ذیل مورد اقدام قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است درخواست های واصله پس از اتمام مهلت مندرج در مرحله سوم قابل اقدام نخواهد بود.

  • مرحله اول تا مورخ 1/5/1396
  • مرحله دوم تا مورخ 1/8/1396
  • مرحله سوم تا مورخ 1/11/1396

13- جابه جایی اعتبار کارکنان انتقال یافته از شرکت ها، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی مبدأ که فاقد ردیف در جداول شماره 7 و 10 قانون بودجه 1396 می باشند، امکان پذیر نیست.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام