کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

دستورالعمل انتقال کارکنان دولت و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سال ۱۴۰۱

دستورالعمل نحوه انتقال کارکنان دولت و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی اعتبار مربوطه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۳۴۳۷۰۵ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور)

در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و با استناد به توضیحات مندرج ذیل جدول شماره (۷) قانون مذکور، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۴۰۱ و جابه‌جایی اعبار مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- در سال ۱۴۰۱، هیچگونه ابلاغ اعتباری برای جابه‌جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام نمی‌گیرد.

۲- پس از تأیید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدآ و مقصد، دستگاه اجرایی مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی می‌باشد.

۳- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ (ملی / استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس آخرین احکام کارگزینی صادره دستگاه مقصد، تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت نماید.

پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی)، از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) می‌باشد.

بدیهی است مابه‌التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدأ (کاهش یا افزایش) و سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد در تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پیش‌بینی می‌گردد.

توجه: دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی را به اطلاع دستگاه اجرایی مبدأ برساند.

۴- در صورت جابه‌جایی کارکنان قراردادی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر، و سایر مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی) آنان را بر اساس قرارداد منعقده از تاریخ انتقال تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت نماید.

۵- هر گونه استخدام یا بکارگیری نیرو به عنوان جایگزین برای نیروهای انتقالی، صرفاً با رعایت مواد (۹) و (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ و سایر قوانین و مقررات مربوطه (اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور) امکان‌پذیر است.

۶- ارسال مدارک زیر برای بررسی درخواست جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ الزامی است:

– تأییدیه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد

– آخرین حکم کارگزینی فرد در دستگاه اجرایی مبدأ و حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان رسمی و پیمانی

– آخرین قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مبدأ و قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان قراردادی

– فرم‌های تکمیل و تأیید شده شماره (۱) و (۲) پیوست این دستورالعمل

– آخرین برگه (فیش) حقوقی دریافتی از دستگاه اجرایی مبدأ و اولین برگه (فیش) صادره در دستگاه اجرایی مقصد.

۷- سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مکلف است بر اساس مستندات مندرج در بند (۶)، اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (کاهش از مبدأ و افزایش به مقصد) پیش بینی نماید.

در حال تکمیل…

۱۷- در خصوص افراد مأمور، مطابق آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -تصمیم نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن- موضوع نحوه انتقال و مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی، عمل خواهد شد و افراد مذکور مشمول اجرای این دستورالعمل نخواهند بود.

۱۸- دستگاه اجرایی مبدأ موظف است مدارک و مستندات مثبته برای موارد استثناء مندرج در ماده (۹) تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ موضوع “آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرائی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها” را ضمیمه و در سامانه مربوطه درج نماید.

تبصره: به استناد تصمیم مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۱ کمیته فنی شورای حقوق سازمان اداری و استخدامی کشور، اعضاء هیأت علمی مشمول محدودیت ماده (۹) تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ موضوع “آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرائی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها” نمی‌باشند.

سید مسعود میرکاظمی- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان

دانلود دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۴۰۱

فرم شماره ۱- اعلام وضعیت كاركنان متقاضی انتقال

شناسنامه قانون | excel e1633715220741 دانلود در فرمت اکسل (excel)

دانلود پی دی افدانلود در فرمت پی‌دی‌اف (pdf)

ملاحظات زیر در راستای تکمیل فرم مربوط به انتقال کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ آورده شده است:

  • تکمیل این فرم صرفا برای پیش‌بینی اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و در سال ۱۴۰۱ هیچگونه جا به جایی و ابلاغ اعتباری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام نمی گیرد.
  • درصورتیکه دستگاه اجرایی مبدا یا مقصد استانی باشد، تایید و امضا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوطه الزامی است
  • روند تایید و امضاء فرم‌های فوق به شرح مندرج در ماده (۱۰) دستورالعمل مربوط به جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته می‌باشد.
  • تکمیل فرمهای (۱) و (۲) برای دستگاه‌های اجرایی ملی که واحد استانی دارند علاوه بر تایید و امضاء واحدهای استانی، مستلزم تایید و امضاء دستگاه ملی مربوطه می‌باشد.
  • مبلغ عیدی کارکنان در فرم شماره (۲) بطور کامل و برمبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن منظور گردد.
  • پس از تایید فرم‌های (۱) و (۲) توسط تمامی مراجع ذیصلاح مربوطه، ارسال فرم‌ها ازطریق سامانه جامع بودجه، مطابق با راهنمای مندرج در سامانه جامع بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور، انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

دکمه دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزايای كاركنان انتقالی در سال ۱۴۰۰

17 دیدگاه

  1. سلام کارمندان که از سال ۱۳۹۱از وزارت دفاع و پشتیبانی به سازمان زندان‌ها انتقال گردیده اند تکلیف سنوات آنان با وزارت دفاع هست یا با سازمان زندانها لطفا این رو مشخص کنید که ما الان بازنشت هستم و تکلیف قانونی آن را نمیدانم

  2. ضمن عرض سلام و خسته نباشید.خدمتتون عرض کنم من واقعا ی مشکلی برام پیش اومده که نمیدونم باید چکار کنم و احتیاج به راهنمایی شما دوستان دارم. راننده شرکت واحد کرج هستم وازسال ۹۲ مشغول خدمتم و قرار داد رسمی هستم. از ابان ماه ۱۴۰۰ اعلام نیاز از شهردای اصفهان اوردم مبنی بر ماموریتم به اصفهان و بعد از چند ماه دوندگی و گرفتن تاییدی سازمان قرار شد بعداز عید ۱۴۰۱ برم که متاسفانه بعداز عید هم تا خرداد ماه نامه من نگه داشته شد و بهم اعلام کردن اعتبار شش ماهه حکم ماموریتم تمام شده و دوباره باید بفرستن و مجددا بعداز دو ماه حکم جدیدم از درچه اصفهان جهت اتشنشانی بمدت یکسال با پرداخت کلیه حقوق و مزایا از طرف شهرداری درچه صادر و به شهرداری کرج ارسال شد.بعداز حدود چهل روز که بدلیل جابجایی مدیر عامل سازمانمان و موافقت نکردن ایشان با این قضیه، بالاخره با رضایت ایشان نامه به شهرداری کرج ارسال شد تا بقیه مراحل انجام شود که این بار از طرف شهرداری کرج گفتن ریاست شورای شهر عوض شده و شورای شهر مصوب کرده هیچ گونه نقل و انتقالی انجام نگیرد و هر چقدر رفتم و صحبت کردم که تائیدی ماموریت من از سال ۱۴۰۰ بوده و کمکم کنن متاسفانه از این کار ممانعت ورزیدن.واقعا زندگیم داره بهم می ریزه سر همین نرفتن نمیدونم باید چکار کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام