کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

عدم الزام به تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی کارکنان انتقالی از کلانشهرها

الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان انتقال‌یافته از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی بر اساس مصوبات هیئت وزیران و کارگروه انتقال از کلان‌شهرها موجبی ندارد (دادنامه شماره 94-1380 مورخ 1397/6/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1380 الی 1394

تاريخ دادنامه: 1397/6/6

شماره پرونده: 96/597، 96/599، 96/623، 96/598، 96/622، 97/1917، 97/1918، 97/1919، 97/1920، 97/1921، 97/1922، 97/1923، 97/1924، 97/1925، 97/1926

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ها: باقری زیاری (معاون قضایی امور شعب و استانهای دیوان عدالت اداری)، امیرعلی گزازی، عبداله سلیمی، یحیی شیرینی، اکبر روشنی مغانلو، مجتبی آبین، سیدمحمد صحرائی محلی، احمد رضایی، مهدی ملکی، سیدجلیل حسینی، ابوالفتح شمس، صیاداله نظری گیوی، بهرام قلی نژاد، علی حق دادرضایی با وکالت قاسم جهانشاهی، حسن محمدعلیزاده، رسول موسوی سادات، فاطمه فرخ نیا، سعیده السادات عبدالبقایی، زهرا نوری شاد، رویا نوروز میزوجی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:  

به موجب تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تسهیلاتی برای این قبیل کارکنان پیش بینی شده است. شاکیان پرونده های موضوع تعارض مدعی هستند از جمله این تسهیلات تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی است و چون با انتقال از تهران، تبدیل وضعیت استخدامی محقق نشده به موجب دادخواست‌هایی الزام دستگاه متبوع و معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و یا سازمان امور اداری استخدامی کشور به تبدیل وضعیت استخدامی خویش به پیمانی را درخواست کرده‌اند و شعب دیوان آرای معارض صادر کرده است. به منظور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.     

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9209980900095873، 9209980905001608، 9209980900091332، 9209980900085206، 9309980900000563، 9209980900091621 با موضوع دادخواست آقایان حسن کاری، علی جهانی، علی رنجی، محمد امرائی، یوسف ولیزاده، افشین حسن زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و معاونت توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانـی ریـاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه های شماره 9309970901001002 – 1393/5/5، 9309970901001006- 1393/5/5، 9309970901000579-1393/3/25، 9309970901000445-1393/3/4، 9309970901001036-1393/5/12، 9309970901000528-1393/3/21به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 

نظر به اینکه شاکی در اجرای آیین نامه انتقال از کلانشهرها و در اجرای مصوبه 302559/ت45436-16/11/89 کارگروه نمایندگان رئیس جمهور می بایستی وضعیت خدمتی شاکی از قراردادی به پیمانی تبدیل می یافت علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستندا به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت شـاکی از قـراردادی بـه پیمانی صادر و اعـلام می دارد. رأی صـادره ظـرف بيست روز از تـاریخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان مي باشد.

دادنامه شماره 9309970901001002-1393/5/5 و دادنامه شماره 9309970901001006-1393/5/5 به ترتیب به موجب آراء شماره 9509970955901411-1395/6/7 شعبه 9 تجدیدنظر و شماره  9509970955801271-1395/5/17 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

در سایر موارد تجدیدنظر خواهی صورت نگرفته است.

ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900300992 با موضوع دادخواست خانم رقیه حیدرنیا به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9409970900301513-1394/6/14 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی در اجرای مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 192483-1389/8/25 از کلانشهر تهران درسال 1391 به بیمارستان بوعلی اردبیل منتقل شده است بنابراین براساس بند 9 دستورالعمل که مقرر داشته کارکنان قرارداد انجام کارمعین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاههایی که فهرست اسامی و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه رئیس جمهور تعیین می شود منتقل گردند با رعایت  مقررات تبدیل وضعیت می شوند لذا دستگاه متبوع شاکی مکلف بوده که در راستای مقررات به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل نماید با این وصف تخلف از قوانین و مقررات توسط خواندگان محرز بوده و شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت می باشد.

رأی مذکور بـه علت عدم تجدیدنظر خـواهی در مهلت مقرر قـانونی، بـه موجب دادنامـه شمـاره  9409970955802026 – 1394/9/18 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است .

ج: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9309980957500667 با موضوع دادخواست آقای اسلام پناهی آذرمغوان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به خاطر انتقال از کلان شهر تهران به موجب دادنامه شماره 9409970957503313-1394/12/2 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به مدارک ابرازی خواهان که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی با توجه به اینکه طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می گردد و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970956400883-1395/6/20 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

د: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980957500519 با موضوع دادخواست آقای محمد سلیمی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی بر اساس مصوبه انتقال از قانون شهرها به موجب دادنامه شماره 9409970957500644-1394/3/27 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

چون انتقال شاکی از تهران به قم در راستای تصویب نامه های مربوط به انتقال از کلانشهرها از جمله            تصویب نامه های شماره 93138 /ت 537909 – 86/6/12 و 44186/264727-1388/12/27 هیأت وزیران صورت گرفته است می بایست تمامی مزایای مقرر در آن تصویب نامه ها به شاکی تعلق بگیرد اقدامات دستگاههای اجرایی و تصمیمات هیأت دولت به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در امور اداری و استخدامی قانونی تقلی        می شود و حقی برای شهروندان ایجاد می کند و رعایت این دو حق مکتسبه برای همه لازم است و سلب آنها نیازمند تصریح بعدی قانونگذار دارد. درباره شاکی تمامی فرآیند مزبور انجام شده است و حتی به هسته گزینش معرفی شده و بر اساس نامه شماره 54797-1391/10/28 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم برای شاکی پست بلاتصدی کارشناس روابط عمومی را تعیین می کند و جهت اخذ شماره مستخدم در سامانه کارکنان نظام اداری ثبت نام شده است و عدم تأیید نهایی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانی ریاست جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) فاقد توجیه قانونی است. بنا بر همه مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هـ: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957001771 با موضوع دادخواست خانم راضیه محمدی کاودول به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، کارگروه انتقال استانداری اردبیل، معاونت توسعه رئیس جمهور، دانشگاه علوم پزشکی تهران و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی موضوع انتقال از کلانشهرها، دریافت هزینه انتقال به موجب دادنامه شماره 9509970957000743-1395/4/27 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی نظر به اینکه شاکی در اجرای آیین نامه انتقال از کلانشهر به  و مصوبه 262747-1388/12/27 منتقل گردیده و بر همین مبنا به دلالت بند 9 تصویب نامه شماره 192483/ت045436-1389/8/25 هیأت وزیران و نیز تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن ضرورت داشت که وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی تغییر یابد علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت شاکی از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص دريافت هزينه انتقال با توجه به پرداخت آن به شاكيه و اينكه موجبات رسيدگي به شكايت منتفي گرديده مستنداً به بند ج ماده 53 قانون ديوان قرار رد شكايت صادر رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955901605-1396/5/29 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

و: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900091683 با موضوع دادخواست آقای عبداله سلیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9309970957501828-1393/9/26 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه شاکی مشمول تصویب نامه های شماره 17296/ت 3591هـ-1378/3/1 و 17598-1363/3/23 هیأت وزیران نبوده و به موجب مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 51 و 57 و 226 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و جذب نیروی انسانی نیز با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی موکول به آزمون عمومی است. ضمناً بر اساس مفاد رأی شماره 555-1387/8/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنها زمانی امنیت استخدام مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می گردد که باستخدام قرارداد خرید خدمت تا قبل از 1378/3/1 منعقد شده باشد که این شرایط در پرونده حاضر نشده است بنابراین شکایت قابل اجابت نیست و شعبه مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956001726-1394/5/21 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ز: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980957000176 با موضوع دادخواست آقای صیاد اله نظری گیوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت توسعه رئیس جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9509970957000610-1395/3/23 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 

نظر به مدارك ابرازي خواهان كه دلالت بر اثبات خواسته دارد و از طرفي با توجه به اين كه طرف شكايت دليلي مبني بر بي حقي شاكي ارائه نكرده است بنابراين خواسته قابل اجابت تلقي مي گردد و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آیين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره در بازه زماني 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970955802607-1396/9/5 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با توجه به اینکه در بند 21 تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن-1389/7/7 اولاً: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز به تبدیل نمودن وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی اعلام گردیده ثانیاً در تبدیل وضعیت کارکنان مذکور می بایست مقررات ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نماید که این امر موکول به شرکت در آزمون عمومی و قبولی در آن است بنا به مراتب و به لحاظ عدم تکلیف دستگاه در تبدیل وضعیت شاکی و عدم ارائه دلیل از ناحیه شاکی مبنی بر شرکت در آزمون عمومی و قبولی در آن اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأي صادره قطعي است.

ح: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900090392 با موضوع دادخواست آقای اکبر روشنی مغانلو به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از تبصره پیمانی به موجب دادنامه شماره 9309970957500376-1393/4/14 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مصوبه تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به شماره 120569/ت 44809ن-1389/5/31 الزام به تبدیل وضعیت استخدامی بدست نمی آید و اعمال آن هم منوط به برخی شرایط از جمله اعلام فهرست پستهای سازمانی با نام برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری شده است بنابراین اقدامات طرف های شکایت منطبق با قانون بوده است و به همین جهت مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره در بازه زمانی 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970956001098-1393/11/21 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ط: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900091683 با موضوع دادخواست آقای عبداله سلیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9309970957501828-1393/9/26 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه شاکی مشمول تصویب نامه های شماره 17296/ت 3591هـ-1378/3/1 و 17598-1363/3/23 هیأت وزیران نبوده و به موجب مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 51 و 57 و 226 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و جذب نیروی انسانی نیز با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی موکول به آزمون عمومی است. ضمناً بر اساس مفاد رأی شماره 555-1387/8/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنها زمانی امنیت استخدام مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می گردد که باستخدام قرارداد خرید خدمت تا قبل از 1378/3/1 منعقد شده باشد که این شرایط در پرونده حاضر نشده است بنابراین شکایت قابل اجابت نیست و شعبه مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409980956001726-1394/5/31 شبعه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ی: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900014492 با موضوع دادخواست آقای رسول موسوی سادات به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضع استخدامی از قرارداد کارمعین به پیمانی با توجه به انتقال از کلانشهر به موجب دادنامه شماره 9409970900401908-1394/8/3 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسي مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذكور در گردش و ملاحظه مستندات طرفين شكايت نظر به اينكه شاكي در اجراي مصوبه شماره 44186/262747-1388/12/27 هيأت وزيران متقاضي الزام طرف شكايت به تبديل وضعيت استخدامي وي از قرارداد كار معين به استخدام پيماني شده است در حالي كه در هيچيك از مواد 21 گانه مصوبه مذكور چنين موضوعي پيش بيني نشده است و از طرفي بر اساس بند 21 تصميم نامه شماره 152038/ت45336ن-1389/7/7 نمايندگان ويژه رئيس جمهور،‌ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز به تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي ( كه در اجراي مصوبات هيأت وزيران و كارگروه انتقال از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شده اند ) با رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و دستور العمل مربوط، به استخدام پيماني است كه لازمه آن داشتن رديف استخدامي در دستگاه منتقل اليه مي باشد در حالي كه شاكي  مراحل مذكور در ماده 44 قانون ياد شده را سپري نكرده و طرف شكايت اعلام كرده كه رديف استخدامي در اين خصوص تخصيص داده نشده است بنا به مراتب الزام قانوني بر اجابت خواسته وجود ندارد شكايت غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي شود. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 960997095590142-1396/10/14 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.

با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، بر مبنای تصویب نامه شماره 44481/22799-1389/2/4 هیأت وزیران و بند 9 مصوبه شماره 192483ت/45436ن-1389/8/25 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان از تهران « کارکنان انجام کار معین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه به مناطق و دستگاههایی که فهرست اسامی و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شد منتقل گردند، با رعایت مقررات مربوط تبدیل وضعیت می شوند.» نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در زمان حاکمیت تصویب نامه موصوف الذکر و سایر بخشنامه و دستور العمل های معاونت مذکور که متضمن لزوم تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی بوده و نامبرده نیز از کلانشهر تهران به شهرستان اردبیل انتقال یافته و مطابق احکام کارگزینی انتقال وی در اجرای مقررات فوق الذکر بوده لذا شعبه 26 تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم به ورود شکایت و الزام تجدیدنظر خوانده به تبدیل وضعیت مشارالیه از قرارداد انجام کار معین به پیمانی صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.

ک: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900012936 با موضوع  دادخواست آقای مسعود درخشان نیا به طرفیت استانداری خوزستان و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9309970901001619-1393/7/5 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شكايت مذكور نظر به اينكه وفق بند 15 و 16 تصميم نمايندگان و نيز رئيس جمهور در كارگروه انتقال تحت شماره 33817/ت 46236-1390/2/18 نيروهاي كارشناسي قرارداد كار معين به پيماني تبديل وضعيت      مي يابند در حالي كه در ما نحن فيه شاكي كاردان الكترونيك بوده و نيروي كارشناسي تلقي نمي گردد عليهذا با اين وصف اجابت خواسته ميسور نبوده و ضمن غير وارد دانستن شكايت مستندا به مواد 58 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديد نظر ديوان مي باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ل: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900008512 با موضوع دادخواست خانم نگار هاشمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز، وزارت بهداشت، استانداری البرز و به خواسته الزام به اجرای کامل و صحیح مصوبه دولت در خصوص انتقال از کلانشهرها به موجب دادنامه شماره 92099709003015453-1392/7/8 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اينكه در خصوص حقوق و مزايا شاكي دليل و مدرك محكمه پسندي كه مبين نقض قوانين و مقررات موحد از سوي خواندگان با توجه به مفاد قرارداد استخدامي ايشان مي باشد ارائه و ابراز ننموده از طرفي مصوبه شماره 302559/ك45436ن-1389/11/16 هيأت وزيران مقيد الزام ادارات خوانده به تبديل وضعيت شاكي از قرارداد انجام كار معين به پيماني نيست در نتيجه در مجموع خواسته موجه به نظر نمي رسد و رأي به رد آن صادر و  اعلام مي گردد. اين راي ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

م: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309970957002649 با موضوع دادخواست آقای مجتبی آبین به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در راستای انتقال کارکنان از کلانشهرها به موجب دادنامه شماره 9309970957002649-1393/12/2 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت بشرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص عدم احراز شرایط مندرج در مصوبه توسط شاکی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر، بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است بنابراین به استناد ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم برد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رؤی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956002185-1394/7/13 شبعه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ت: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900092556 با موضوع دادخواست آقای یحیی شیرینی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرارداد کارمعین به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9309970902100056-1393/2/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوای آقای یحیی شیرینی فرزند عیسی به طرفیت 1- گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاون توسعه مـدیریت و سرمایـه انسانـی ریـاست جمهـوری بـه خـواسته تبدیـل وضعیـت از قـرارداد کار معین به پیمانی به لحاظ خروج از کلان شهر تبریز به منطقه کمتر توسعه یافته به استناد مصوبه هیأت وزیران به شماره های 192483/ت/65436-1389/8/25 بند 9، 2-302559/ت/45436-1389/11/16 و …. که به موجب دادنامه شماره 9009970902101715- 1390/9/29 صادره از شعبه 21 دیوان نامبرده از شرکتی به قراردادکار معین به پیمانی تبدیل لکن به موجب دادنامه شماره 92099709053000073 صادره از شعبه سوم تشخیص دادنامه صادره از شعبه 21 در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی شاکی نقض گردیده علیهذا شکایت شاکی عبارت بود از تبدیل قرارداد کار معین به پیمانی سالبه به انتفاء موضوع بوده و حکم به رد دعوی نامبرده صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل  اعتراض در رسیدگی در  شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970956001392-1393/12/20 شبعه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

س: شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900200076 با موضوع دادخواست آقای علی حق دادرضایی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

وفق مصوبه انتقال از کلانشهرها به موجب دادنامه شماره 9509970900201311-1395/10/25 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری مواد 41 تا 51 نحوه ورود به خدمت در دستگاههای دولتی و تبدیل وضع پیش بینی شده است و بکارگیری افراد در غیرحالات پیش بینی شده در ماده 45 و تبصره ماده 32 قانون مذکور ممنوع گردیده است و مصوبات و بخشنامه ها و تصمیمات هیأت دولت و نمایندگان ویژه رئیس جمهور نیز برخلاف مقررات و قانون مذکور نمی باشد زیرا هرگونه استخدام و تبدیل وضع استخدامی را موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه برگزاری آزمون و رعایت اصل برابر فرصتها و …. دانسته است و الزامی برای دستگاه دولتی طرف شکایت در تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی ننموده است و تبدیل وضع از قراردادی به پیمانی در قانون صدرالذکر پیش بینی نگردیده است در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور خواسته شاکی موجه به نظر نمی رسد و مستنداً به مواد فوق الاشاره و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956401881-1396/9/18 شبعه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ع: شعبـه 50 بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957500542 با مـوضوع دادخـواست آقـای بهرام قـلی نژاد ایـوریق بـه طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سازمان اداری و استخـدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9509970957502993-1395/12/14 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس مصوبات مربوطه به ویژه آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران به شماره 262747/ 44186- 1388/2/27 در فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی یا پیمانی رعایت قوانین و مقررات مربوطه به ویژه برگزاری در آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها، ضروری می باشد بنابراین دادن تسهیلات مربوطه انتقال از کلان شهرها، نیازمند رعایت مقررات عام می باشد که در پرونده حاضر این شرایط به وجود نیامده است و از این جهت امکان اجابت خواسته فراهم نیست و مستند به مواد 10و 65 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ف: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902401940 با موضوع دادخواست آقای حسن محمدعلی زاده به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور،  اداره کل میراث فرهنگی مازندران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت اینجانب به موجب دادنامه شماره 9609970902401503-1396/7/15 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد خواسته شاکی مبنی بر الزام طرفین شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی نظر به اینکه به موجب مواد 41، 44، 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت به دستگاههای اجرایی بر اساس مجوز های صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و هرگونه به کار گیری افراد در دستگاههای اجرایی خارج از مجوز های قانونی و حالات پیش بینی شده در قانون یاد شده ممنوع می باشد و با توجه به اینکه در بند 1 مصوبه 44186/264727–1388/11/27 آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران هرگونه تبدیل وضعیت در فرآیند استخدام رسمی و پیمانی را موکول به رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها دانسته است لذا خواسته شاکی قابل اجابت نمی باشد و تخلفی از قوانین و مقررات از سوی دستگاههای اجرایی طرف شکایت صورت نگرفته است و مستنداً به موارد فوق و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970956300649-1397/2/25 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مصوبات هیأت وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالتی بر الزام دستگاههای اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی شده است و چون در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده 32 وماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش بینی نشده است و استخدام پیمانی صرفاً از طریق برگزاری آزمون عمومی پذیرفته شده است، بنابراین موجبی برای الزام دستگاه‌ها به تبدیل وضعیت وجود ندارد. بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام