کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سال 99

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۹ و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۱۹۲۳۶۳ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

دانلود فایل پی‌دی‌اف بخشنامه

در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با استناد به توضیحات مندرج ذیل جدول شماره (۷) قانون مذکور، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۳۹۹ و جابه جایی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- در سال ۱۳۹۹، هیچگونه ابلاغی برای جابه جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام نمی‌گیرد.

۲- پس از تأیید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدأ و مقصد، دستگاه اجرایی مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی می‌باشد.

۳- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ (ملی/ استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد، تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت نماید.

پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی) از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) می‌باشد.

بدیهی است مابه‌التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدأ (اعم از کاهش/ افزایش) و سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مقصد، در تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پیش‌بینی می‌گردد.

توجه: دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی را به اطلاع دستگاه اجرایی مبدأ برساند.

۴- در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی، در چارچوب بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) مکلف است حقوق و مزایای مستمر، عیدی و سایر مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی) آنان را بر اساس قرارداد منعقده از تاریخ انتقال تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت نماید.

۵- هر گونه استخدام یا بکارگیری نیرو به عنوئان جایگزین برای نیروهای انتقالی، صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه (اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور) امکان‌پذیر است.

۶- ارسال مدارک زیر برای بررسی درخواست جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ الزامی است:

– تأییدیه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد

– آخرین حکم کارگزینی فرد در دستگاه اجرایی مبدأ و حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان رسمی و پیمانی

– آخرین قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مبدأ و قرارداد منعقده در دستگاه اجرایی مقصد برای کارکنان قراردادی

– فرم های تکمیل شده و تأیید شده شماره (۱) و (۲) پیوست این دستورالعمل

– آخرین برگه (فیش) حقوقی دریافتی از دستگاه اجرایی مبدأ و اولین برگه (فیش) صادره در دستگاه اجرایی مقصد

۷- سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مکلف است بر اساس مستندات مندرج در بند (۶)، اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ (کاهش از مبدأ و افزایش به مقصد) پیش بینی نماید.

۸- حقوق و کسورات کارکنان رسمی و پیمانی بر اساس آخرین حکم کارگزینی دستگاه اجرایی مبدأ و سایر پرداختی‌های پرسنلی آنان به میزان مبلغ پیش بینی شده در اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه اجرایی مبدأ، در قالب فرم شماره (۲) تکمیل و مطابق فرایند اجرایی بند (۱۰) این دستورالعمل ملاک بررسی جابه جایی اعتبار درخواستی خواهد بود.

در خصوص نیروهای قراردادی، مبلغ کل آخرین قرارداد منعقده سال ۱۳۹۹ در دستگاه اجرایی مبدأ، در قالب فرم شماره (۲) تکمیل و مطابق فرآیند اجرایی بند (۱۰) این دستورالعمل ملاک بررسی جابه‌جایی اعتبار درخواستی خواهد بود.

همچنین رشد ضریب حقوق پس از کاهش اعتبار سال ۱۳۹۹ از دستگاه اجرایی مبدأ، در پیش بینی اعتبار دستگاه اجرایی مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، لحاظ خواهد شد.

۹- مبلغ عیدی کارکنان در فرم شماره (۲) به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن، منظور گردد.

۱۰- به منظور بررسی درخواست های ارسالی برای جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مراحل زیر مورد اقدام قرار گیرد:

الف- جابه‌جایی بین دستگاه‌های اجرایی استانی

الف-۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی مبدأ

الف-۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده به دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

الف-۳) ارسال فرم‌های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ و مقصد برای تأیید

الف-۴) ارسال فرم‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد و امور استان‌ها و مناطق در سازمان برنامه و بودجه کشور

توجه: در صورت انتقال کارکنان بین دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در یک استان، نیاز به ارسال فرم ها نبوده و موضوع با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌گیرد.

ب- جابه جایی از دستگاه اجرایی استان به دستگاه اجرایی ملی

ب-۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط واحد استانی دستگاه اجرایی مبدأ

ب-۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبدأ

ب-۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

ب-۳) ارسال فرم‌های نهایی توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبدأ جهت درج اطلاعات در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال

ج- جابجایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی

ج-۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

ج-۲) ارسال فرم های تکمیل شده به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

ج-۳) ارسال فرم‌های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد برای تأیید

ج-۴) ارسال فرم‌های نهایی توسط سامان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد به دستگاه اجرای ملی مبدأ جهت درج اطلاعات در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال

د- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی ملی

د-۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

د-۲) ارسال فرم‌های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

د-۳) ارسال فرم‌های نهایی توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به دستگاه اجرایی ملی مبدأ جهت درج اطلاعات در سامانه جامع بودجه و شروع فرآیند انتقال

۱۱- در خصوص دستگاه‌های اجرایی ملی که واحد استانی دارند، تأیید دستگاه اجرایی ملی اصلی الزامی است.

۱۲- مجموع حقوق و مزایای کارکنان قراردادی (شامل مبلغ قرارداد، عیدی و سایر پرداخت‌های رفاهی) صرفاً در ستون مربوطه فرم شماره (۲) تکمیل گردد.

۱۳- دستگاه‌های اجرایی ملی مقصد/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد موظفند، فرم‌های تأیید و نهایی‌شده موضوع بند (۱۰) را تا زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق سامانه جامع بودجه (مطابق راهنمای مندرج در سامانه جامع بودجه جهت بررسی و پیش‌بینی جابه‌جایی اعتبار مربوطه، مطابق با مفاد بند (۱۰) این دستورالعمل، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً مواد تأیید شده که تا قبل از زمان اعلامی در این بند از طریق سامانه جامع بودجه دریافت کرده باشد، مورد اقدام قرار خواهد داد. مسئولیت این امر و پیگیری در ساماه جامع بودجه برای حصول اطمینان از ارسال فرم‌ها به امور بخشی مربوطه/ امور استان‌ها و مناطق بر عهده دستگاه اجرایی ملی مقصد/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مقصد خواهد بود.

۱۴- درخواست‌های واصله به امور بخشی/ امور استان‌ها و مناطق پس از اتمام مهلت مندرج در بند (۱۳) این دستورالعمل قابل اقدام و پیش‌بینی اعتبار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نخواهد بود و در صورت انتقال فرد پس از زمان مذکور، پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، تا زمان صدور دستورالعمل جدید، مطابق با بند (۳) این دستورالعمل و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه قابل اقدام خواهد بود.

۱۵- جابه‌جایی کارکنان از/ به دستگاه‌های اجرایی موضوع جزء (۴) بند الف تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از اجرای این دستورالعمل مستثنی بوده و دستگاه‌های اجرایی مقصد مکلفند حقوق و مزایای مستمر و سایر پرداخت‌های غیرمستمری را تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها پس از اعلام دستگاه اجرایی مقصد، اعتبار لازم در سال ۱۴۰۰ را در زمان تدوین لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد کرد.

۱۶- جابه‌جایی اعتبار انتقالی از شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی فاقد ردیف در جداول شماره (۷) و (۱۰) قوانین بودجه سنواتی به دستگاه‌های اجرایی مندرج در جداول مذکور و بالعکس، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

توجه: شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی فاقد ردیف در جداول شماره (۷) و (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مکلفند در صورت قبول انتقال و جذب کارکنان مذکور، از تاریخ انتقال به بعد، حقوق و مزایای مستمر، عیدی و مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه‌کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی) آنان را پرداخت نمایند.

۱۷- در خصوص افراد مأمور، مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۳۱/۱/۱۳۸۹- موضوع نحوه انتقال و مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی، عمل خواهد شد و افراد مذکور مشمول اجرای این دستورالعمل نخواهند شد.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس برنامه و بودجه کشور

مقررات مرتبط:

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سال 1398

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سال 1397

دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سال 1396

دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سال 1395

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام